Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai

16. un. 17. augusts
Tiešsaistē

Sesiju ieraksti

16. augusts 13:00 - 14:00
P.1. Ko var un ir vērts iemācīties skolā?
Lasīt vairāk

Sarunas par to, ko ir iespējams un vērts iemācīties skolā? Vai un ko no mācību satura bērni un jaunieši ir vai nav apguvuši pandēmijas laikā? Kādas jauniegūtas, mazāk ierastas prasmes un pieredzi skolēni, skolotāji, skolu vadītāji un vecāki var paņemt līdzi mācībām klātienē? Ar ko sāksim mācības jaunajā mācību gadā? #skolotājiem #vadītājiem #jomas

Vadītājs: Mihails Basmanovs, Skola2030 vecākais eksperts.

Runātāji: Kaspars Špūle, VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs; Danute Grīnfelde, Ogres 1. vidusskolā māca Vēsturi un sociālās zinātnes I, Inga Skuja, divu pusaudžu mamma, 6. vidusskolas matemātikas skolotāja, Jānis Vilciņs, VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents, Skola2030 matemātikas mācību jomas vecākais eksperts

P.2. Kā sasniegt katru bērnu?
Lasīt vairāk

Sarunas par to, ko mācības attālināti izgaismojušas saistībā ar vienlīdz kvalitatīvas izglītības ieguves iespējām katram. Vai attālināto mācību laikā izglītības iestādēm bijusi iespēja sasniegt katru bērnu un jaunieti? Kādas pārmaiņas nepieciešams paturēt mācībās klātienē, lai katrs bērns un jaunietis būtu iesaistīts, intelektuāli bagātināts un atbalstīts mācību procesā? #skolotājiem #vadītājiem #piekļuve

Vadītāja: Solvita Lazdiņa, Rīgas Pilsētas sākumskolas veidotājdirektore, Skola2030 konsultante.

Runātāji: Sandra Sebre, LU profesore, pētījums par pusaudžiem un datoratkarību; Inguna Kaniņa, sociālais pedagos, izglītības vadības dokotorantūras stundente, Rudīte Markus, Valmieras 5. vidusskolas direktore

T.1. Kurp ejam, tehnoloģijas?
Lasīt vairāk

Sarunas par to, kas mainīsies mūsu ikdienā jaunajos apstākļos, arvien straujāk attīstoties tehnoloģijām, pieaugot datu un informācijas daudzumam un pieejamībai? Kā šajā pasaulē orientēties un savu lomu saprast skolotājiem un vecākiem? Kā palīdzēt jauniešiem sagatavoties, sadzīvot un plaukt šajā vidē? Kā atbalstīt tos, kam tas nesokas tik viegli?

Runātāji: Juris Binde, LMT prezidents; Andris Anspoks, LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks; Anna Andersone, RigaTechGirls vadītāja; Edgars Pētersons, WKND stratēģiskais plānotājs un partneris.
Vadītājs: Jānis Palkavnieks, Draugiem Group runasvīrs.

16. augusts 14:15 - 15:15
P.3. Kam jāpaliek un kam jāmainās mācību veidā un pieejā?
Lasīt vairāk

Sarunas par to, kas mainījies mācību un pieejas veidā attālināto mācību laikā. Kuras no mācību darba formām ir vērts paņemt līdzi, turpinot mācības klātienē? Vai mācību process notiek tikai tad, ja skolēni atrodas skolā, katra stunda notiek 40 minūtes, un cik liela nozīme ir skolotāja klātbūtnei?  #skolotājiem #vadītājiem #pieeja

Vadītājs: Oskars Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors.

Runātāji: Gatis Narvaišs, Edurio skolu izaugsmes vadītājs Latvijā; Agnese Slišāne, Ogres 1. vidusskolas ekonomikas un komercdarbības skolotāja; Liene Bergsone, Raunas vidusskolas angļu valodas skolotāja; Zane Akmene, Siguldas pilsētas vidusskolas sociālo zinību skolotāja.

 

P.4. Kāda turpmāk būs skola, kurā mācās visi?
Lasīt vairāk

Sarunas par to, kādi procesi bijuši svarīgi un veiksmīgi, lai atbalstītu katru skolotāju? Cik daudz no sadarbības formām, ko izmantojām attālinātajā darbā, ir vērts paņemt līdzi arī darbam klātienē? Kā tehnoloģijas ir palīdzējušas un kā var palīdzēt nākotnē sekmīgāk darboties skolai kā organizācijai? Kāda ir izglītības iestādes vadības loma šajos procesos?  #vadītājiem #organizācija

Runātāji: Inita Juhņeviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vadītāja; Helvijs Valcis, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors; Sergejs Beļkevičs, Druvas vidusskolas direktors.
Vadītāja: Inga Pāvula, supervizore, izglītības konsultante, Skola2030 vecākā eksperte.

 

T.2.Tehnoloģijas – vai plašākas izglītības iespējas katram?
Lasīt vairāk

Kā paplašināt redzējumu, radīt iespējas, lai tehnoloģijas var iespējot labāku izglītību katram bērnam? Kādi tehnoloģiskie risinājumi jau pastāv, kādu attīstību tiem paredzam nākotnē, piemēram, mākslīgais intelekts, iespēja atspēlēt ar balsi jebkuru tekstu, kvalitatīvas tālmācības iespējas, virtuālā realitāte u. tml.? Kā tehnoloģiju radītās iespējas var paplašināt, padziļināt un personalizēt izglītības iespējas katram?

Runātāji: Ieva Ilvesa, Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos; Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” produktu attīstības vadītājs; Pāvils Jurjāns, TEDxRiga konferences organizators un eksperts tehnoloģisko sasniegumu jomā; Kalvis Pētersons, tautapp.co dibinātājs.
Vadītājs: Jānis Palkavnieks, Draugiem Group runasvīrs

 

17. augusts 09:00 - 10:30
Kopīga konferences atklāšanas sesija
Lasīt vairāk

LR izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces uzruna


(Ie)skats “Logos” – piedzīvot, izzināt, dalīties un iedvesmoties.  

Zane Oliņa, PhDSkola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja


Digitālā paaudze digitālajā laikmetā. Ko tas nozīmē izglītībai?

Zanda Rubene, Dr. paed., LU profesore.


Meistarība, identitāte, radošums: Veidojot mācīšanās iedziļinoties iespēju (Mastery, Identity, and Creativity: Designing for Deeper Learning)

Džals Mehta (Jal Mehta), PhD, Hārvarda Universitātes (ASV) profesors


Tehnoloģiju bagātināta mācīšanās. Mācību plānošanas un īstenošanas principi

Linda Daniela, Dr. paed., LU profesore.

17. augusts 10:45 - 11:45
1.1. Kā izmantot digitālos rīkus dabaszinībās 1.–6. klasei? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Informāciju tehnoloģiju integrēšana dabaszinībās ir izaicinājums skolotājiem, tāpēc iepazīstināsim ar tehnoloģiju daudzveidīgajām iespējām, lai skolotāji pēc tam palīdzētu bērniem izmantot digitālos mācību līdzekļus droši un jēgpilni. Darbnīcas mērķis ir parādīt, kā konkrēti digitālie rīki var atvieglot skolotāja ikdienas darbu un samazināt nepieciešamo laika un resursu patēriņu, ieviešot pilnveidoto mācību saturu un pieeju dabaszinībās. Skolotāji uzzinās, kā jēgpilni izmantot digitālos rīkus gan klātienes, gan attālinātā mācību darbā.

Runātāja: Jekaterina Blaua, Aizkraukles novada vidusskolas dabaszinību skolotāja, Skola2030 eksperte.

#dabaszinības #sākumskola #jomas

 

 

1.2. Dizaina dienasgrāmata dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta apguvei [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetam attālināto mācību laikā tika radīts jauns, grafiski noformēts mācību materiālu komplekts – dizaina dienasgrāmata un dizaina procesa posmu atgādnes, lai veicinātu skolēnu izpratni par dizaina procesu un dizaina domāšanas principiem. Nodarbības laikā autores iepazīstinās ar digitālajiem mācību materiāliem un demonstrēs, kā materiālus adaptēt un aprobēt katra skolotāja vajadzībām. 

Runātāji: Liene Daugule, Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas dizaina un tehnoloģiju skolotāja; Anna Elīzabete Kasparsone, Rīgas Ostvalda vidusskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja.

#dizains un tehnoloģijas #skola #jomas

 

1.3. Kā izmantot ekrāna telpu teātra mākslas mācību priekšmetā? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīcā būs iespēja gūt pieredzi par IT rīku izmantošanu teātra mākslā. Galvenie aplūkojamie jautājumi: tehniskais aprīkojums;  attēla perspektīva;  scenogrāfija ekrānā;  ekrāna telpas iekārtošana; kadrējuma veidošana.

Runātāji: Zane Bēķe, Ikšķiles vidusskolas teātra mākslas un literatūras skolotāja; Skola2030 eksperte; Oskars Kļava, režisors, pedagogs, PNII mācību centra “Laiks” direktors, lektors, Latvijas amatierteātru asociācijas (LATA) valdes loceklis.

#teātra māksla #skola #jomas

 

1.4. Kā izmantot digitālos rīkus latviešu valodas mācību satura akcentu īstenošanai? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīcā pievērsīsimies trim nozīmīgākajiem mācību satura un pieejas akcentiem latviešu valodas apguvei pamatizglītības pakāpē – “Saziņai kontekstā”, “Tekstam un tekstveidei” un “Valodas struktūrai”. Piedāvāsim digitālos rīkus, kurus var izmantot un integrēt ne tikai mācību saturā un stundu vadīšanā, bet arī mācību stundas sagatavošanas procesā, lai skolotāja un skolēna sadarbības process būtu gan daudzveidīgs, gan ar pievienoto vērtību IKT izmantojumā.

Runātāji: Elita Dumpe un Anastasija Orehova, Skola2030 ekspertes.

#latviešu valoda #pamatskola #jomas

1.5. Tehnoloģiju balstītas starpdisciplināras pieejas paātrinātai matemātikas apguvei. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Darbnīcā dalībniekiem būs iespēja 1) ielūkoties neirozinātņu pētījumos, kas norāda, kā matemātiku var apgūt ātrāk un radošāk, 2) iepazīties ar astoņām uz tehnoloģijām balstītām starpdisciplinārām pieejām matemātikas apguvei, 3) iejusties skolēna lomā, parēķinot atvērtos uzdevumus, un 4) pamodelēt nākotni no mākslīgā intelekta skatpunkta.

Runātāja: Aija Cunska, Vidzemes Augstskolas viesdocente.

#matemātika #pamatskola #vidusskola #jomas

 

1.6. Kā izvērtēt savu praksi, cik mērķtiecīgi izvēlamies lietot IT mācību procesā? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Šajā darbnīcā kopīgi meklēsim atbildes uz jautājumiem: Kādi rīki, tostarp snieguma līmeņu apraksti, palīdz skolotājam izvērtēt savu praksi? Cik bieži, izvēloties IT rīkus mācību procesā, pilnveidojam skolēnu digitālās prasmes? Kādi IT rīki palīdz mācību procesa plānošanas procesā?

Runātāja: Inese Dudareva, Latvijas Universitātes docente un pētniece.

#digitālās prasmes #skola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja

1.7. Portfolio kā efektīvs rīks skolēnu izaugsmei. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Portfolio atšķirībā no pierakstiem vai darba burtnīcām ir mērķtiecīgi veidota skolēnu darbu kolekcija, kas sniedz informāciju par skolēna izaugsmi un sasniegumiem. Dažāda veida portfolio var būt atšķirīgi mērķi. Šajā darbnīcā aplūkosim, kādi ieguvumi skolēniem ir, ja portfolio mērķis skolēniem ir atklāt savu izaugsmi vai demonstrēt savus labākos darbus.

Runātāja: Ilze Mazpane, Skola2030 vecākā eksperte.

#latviešu valoda #skola #pieeja

1.8. Daudzveidīgi digitālie rīki mācību procesā. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Ja meklējat daudzveidību, te jums būs iespēja iepazīties ar pieciem labās prakses stāstiem par dažādu digitālo rīku izmantojumu mācību procesā. Dzirdēsiet dažādu skolotāju pieredzi, strādājot genial.ly, veidojot izlaušanās istabas seppo.io, ierakstot mācību video, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, kā arī vēl citas digitālās vietnes dažādām mācīšanās vajadzībām.

Runātāji: Vēsma Sūna, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotāja; Ināra Jākabsone, Ziemeļvalstu ģimnāzijas sporta skolotāja; Ilze Kopmane, Ziemeļvalstu ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja; Baiba Bite, Zasas vidusskolas datorikas un programmēšanas skolotāja; Marianna Rukmane, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas matemātikas, datorikas un programmēšanas skolotāja; Brigita Mežgale-Turlaja, Salaspils 1. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja; Valda Kublicka, Salaspils 1. vidusskolas sporta skolotāja; Andra Rektiņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas svešvalodu skolotāja.

#dabaszinātnes #tehnoloģiju joma #svešvalodas  #skola #pieeja #jomas

1.9. "Skola2030" e-mācību vide FIZIKĀ. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā tiks aktualizēta Skola2030 e-mācību vide un piedāvāti risinājumi fizikas apguvei. Sesijā sasniedzamie rezultāti: iepazīst e-mācību vides risinājumus un iespējas dažāda tipa mācību īstenošanā. Praktiskā demonstrācijā varēs gūt ieskatu, kā Skola2030 izveidotajā e-mācību vidē ar izveidotajiem strukturētajiem kursiem uz Moodle bāzes ikdienā mācīt fiziku klātienes un kombinētās mācībās, piedāvājot skolēniem strukturētu saturu, interaktīvus mācību uzdevumus, kā arī efektīvi sniedzot atgriezenisko saiti.

Runātājs: Valdis Zuters, Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs, Skola2030 eksperts

#fizika #pamatskola #vidusskola #pieeja #jomas

1.10. "Skola2030" mācību vide ĶĪMIJĀ. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā tiks aktualizēta Skola2030 e-mācību vide un piedāvāti risinājumi ķīmijas apguvei. Sesijā sasniedzamie rezultāti: iepazīst e-mācību vides risinājumus un iespējas dažāda tipa mācību īstenošanā. Praktiskā demonstrācijā varēs gūt ieskatu, kā Skola2030 izveidotajā e-mācību vidē ar izveidotajiem strukturētajiem kursiem uz Moodle bāzes ikdienā mācīt ķīmiju klātienes un kombinētās mācībās, piedāvājot skolēniem strukturētu saturu, interaktīvus mācību uzdevumus, kā arī efektīvi sniedzot atgriezenisko saiti.

Runātājs: Emīls Miglenieks, privātās vidusskolas “Patnis” ķīmijas skolotājs, Skola2030 eksperts.

#ķīmija #pamatskola #vidusskola #pieeja #jomas

1.11. Atgriezeniskā saite skolēnu mācību snieguma uzlabošanai, izmantojot IT rīkus. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Dažādi IT rīki atgriezeniskās saites (AS) sniegšanai, lai palīdzētu skolēniem sasniegt stundas mērķus un fokusētos uz skolēnu individuālā mācību snieguma uzlabošanu. Nodarbībā būs praktiski uzdevumi IT rīku iepazīšanai un apgūšanai, lai veidotu iegūto zināšanu pārnesi uz savām mācību stundām. Nodarbības vadītājas dalīsies praktiskā pieredzē par tām darbībām, ko veiks paši dalībnieki, izmantojot IT rīkus, un ir mācību stundās veikuši skolēni šādā pašā formātā. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties arī ar sporta skolotāja pieredzi, izmantojot digitālos rīkus AS nodrošināšanai sporta stundās.

Runātāji: Santa Nākmane, Sanita Anspoka, Bauskas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un matemātikas skolotājas; Aivars Kaupužs, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas sporta un veselības skolotājs.

#latviešu valoda #matemātika #sports un veselība #skola #piekļuve

1.12. Kā sākumskolas posmā iegūtos vērtēšanas datus atspoguļot elektroniskajā žurnālā (e-klasē)? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīcā runāsim par to, kā sākumskolā formatīvās vērtēšanas datus atspoguļot elektroniskajā žurnālā (e-klasē), kā sagatavot snieguma līmeņa aprakstus summatīvajai vērtēšanai, kā apkopot e-klasē ievadītos datus, lai izliktu mācību gada noslēguma vērtējumu. Iepazīsieties ar Jūrmalas Alternatīvās skolas pieredzi, vērtējot skolēnu sniegumu.

Runātāji: Agrita Miesniece, Skola2030 vecākā eksperte; Liene Jankovska, Skola2030 eksperte, Jūrmalas Aspazijas pamatskolas skolotāja.

#sākumskola #skolotājiem #piekļuve

1.13. Vienota, dažādus rīkus un platformas integrējoša pieeja mācību procesa nodrošināšanai. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Saruna par to, kā skola apzināti izvēlas IT rīkus un saziņas platformas, tās integrē atbilstoši dažādiem izglītības posmiem un kā mācību procesā iesaistītie tās lieto, veidojot skaidru sistēmu skolā mācību īstenošanai.

Runātājs: Igors Grigorjevs, Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs

#skola #vadītājiem #organizācija

1.14. Neizmest graudus kopā ar pelavām: Digitālā transformācija nenozīmē sākt no nulles (Austrālijas pieredze). [Darbnīca]
Lasīt vairāk

(Don’t throw the baby out with the bathwater: Digital transformation does not mean starting from scratch.)

Bunberijas Katedrāles ģimnāzija (Bunbury Cathedral Grammar School: www.bcgs.wa.edu.au) ir pārgājusi no tradicionālās pieejas mācību norisei, kurā lieto papīru, ierastos rakstāmpiederumus un drukātās mācību grāmatas, uz digitālajām pildspalvām un datoru, pilnvērtīgi izmantojot visu MS Office365 rīku komplektu. Runāsim par to, kā notika šis pārmaiņu process, gan akcentējot šīs ieceres stratēģiskos mērķus, gan aprakstot vienkāršus paņēmienus, kurus izmantoja skolotāji un skolēni, ieviešot jau eksistējošas mācību procesa plānošanas un īstenošanas prakses digitālā vidē.

Runātājs: Metjū O'Brajens (Matthew O'Brien), Bunberijas Katedrāles ģimnāzijas direktors. Bunberijas Katedrāles ģimnāzija ir skola Austrālijas rietumdaļā, kurā mācās bērni no pirmsskolas līdz 12. klasei, tai ir arī internāts. 2006. gadā Metjū O'Brajens saņēma Kvīnslendas provinces apbalvojumu kā labākais dabaszinātņu skolotājs, 2014. gadā viņš pievienojās Microsoft Inovatīvo pedagogu starptautiskajai kopienai. Metjū ir uzstājies dažādās nacionālās un starptautiskās izglītības konferencēs par izglītības un pārmaiņu vadības jautājumiem un izglītības tehnoloģijām. Viņam patīk izmantot tehnoloģijas un rast veidus, kā skolotāji tās var izmantot, lai veidotu mācību procesu labāku, efektīvāku un interesantāku.

#skola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija #pieeja

1.16. Mācību iespēju paplašināšana, piedāvājot daudzveidīgus digitālos rīkus. [Pirmsskolu pieredze]
Lasīt vairāk

Kā izvēlēties atbilstošus digitālos rīkus un uzdevumus, lai bērns sasniegtu plānotos sasniedzamos rezultātus? Kā veidot daudzveidīgu digitālo mācību vidi?

Runātāji: Runātāji: Ilze Freimane, vadītājas vietniece izglītības jomā un Daila Balode, skolotāja, Priekuļu PII “Mežmaliņa”; Diāna Dubrovska, Dobeles PII “Spodrītis” metodiķe.

#pirmsskola #pieeja

1.15. "Skola2030" e-mācību vide un mācību materiāli PIRMSSKOLĀ. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā varēs iepazīt Skola2030 e-mācību vidi un tās iespējas. Praktiskā darbībā varēs gūt ieskatu, kā ikdienā skolotājs var izvēlēties no vidē jau ievietotajiem digitālajiem mācību līdzekļiem un veidot mācību materiālus. Sarunāsimies par to, kā skolotāji vienas iestādes ietvaros var izmantot e-mācību vidi, lai uzkrātu, strukturētu un dalītos ar dažādiem mācību materiāliem, plāniem un idejām.

Runātāja: Liene Rolanda, Skola2030 vecākā eksperte.

#pirmsskola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija #pieeja

17. augusts 12:00 - 13:00
2.1. Kā jēgpilni lietot IT bioloģijā? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīcā dalībnieki varēs iepazīties ar dažādu IT rīku lietojumu bioloģijas mācību procesā, kā arī diskutēt un dalīties pieredzē par to jēgpilnu lietojumu efektīvam attālinātam un klātienes mācību procesam.  

Runātāja: Lāsma Krastiņa, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece un bioloģijas skolotāja, Skola2030 eksperte.

#bioloģija #skola #jomas

2.2. Tehnoloģijas labākai latviešu valodas un svešvalodu apguvei. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Dzirdēsiet trīs labās prakses stāstus valodu mācību jomā. Google Classroom kā labs palīgs mācību darba organizēšanai latviešu valodas apguvei gan attālināti, gan klātienē (Inga Kroiča); Raidieraksti (podkāsti) runātprasmes attīstīšanai latviešu valodā (Iluta Podziņa); Runātprasmes pilnveide svešvalodās attālinātā mācību procesa apstākļos (Santa Bondare).

Runātāji: Ilga Kroiča, Viļānu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja; Iluta Podziņa, Gulbenes novada vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja; Santa Bondare, Viļakas Valsts ģimnāzijas svešvalodu skolotāja.

#latviešu valoda #svešvalodas #pieeja #jomas

 

2.3. Digitālo rīku izmantošana dabaszinātņu un matemātikas mācību jomās. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Četri stāsti: ActivInspire programmas izmantošana mācību satura apguvē ķīmijā un matemātikā, īstenojot attālināto mācību procesu (Imants Tučs); Moodle vides izmantošana karšu zināšanu veidošanai 7. klases ģeogrāfijā (Juta Birzniece); LearningApps.org uzdevumi fizikas mācību priekšmetam izveidotajā tīmekļvietnē (Solvita Lapiņa); Starpdisciplināra mūzikas un matemātikas kopsakarību apguve (Santa Kalniņa, Vija Ozola).

Runātāji: Imants Tučs, Maltas vidusskolas ķīmijas un matemātikas skolotājs; Solvita Lapiņa, Siguldas Valsts ģimnāzijas fizikas un inženierzinību skolotāja; Santa Kalniņa, Aizupes pamatskolas mūzikas skolotāja, un Vija Ozola, Aizupes pamatskolas matemātikas skolotāja.

#ķīmija #ģeogrāfija #fizika #matemātika #mūzika #jomas

 

2.4. Pāreja no skolēna pasīvas mācīšanās uz aktīvu izziņas procesu skolotāja vadībā, pašizpausmi un jaunradi. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar pieredzi, kā, daudzveidīgos veidos un sadarbojoties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, iespējams skolēnos attīstīt digitālās prasmes un veicināt aktīvu darbošanos.

Runātāja: Oksana Ivanova, Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas datorikas un informātikas skolotāja.

#datorika #digitālās prasmes #pamatskola #jomas

2.5. Kā izmantot digitālās tehnoloģijas labjūtības, veselības un drošības izpratnes un prasmju attīstīšanai sporta un veselības stundās dažādos vecumposmos? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Pedagogi tiks informēti par digitālo lietotņu izmantošanu sporta un veselības mācību satura apguvē: digitālo tehnoloģiju lietošanu fizisko aktivitāšu laikā savas veselības kontrolēšanai un uzturēšanai; digitālo tehnoloģiju lietošanu, lai nostiprinātu izpratni par veselīga dzīvesveida ieradumiem, fizisko aktivitāšu izvēli un izpildi atbilstoši savām spējām; digitālajām lietotnēm, kuras izmantot, pieņemot izsvērtus lēmumus un izsaucot palīdzības dienestus dažādās dzīvībai bīstamās situācijās.

Runātāja: Maija Priedīte, Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta un veselības skolotāja, Valmieras pilsētas veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore; Inese Bautre, Skola2030 veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas vecākā eksperte; Romāns Slusarčuks, 86. vidusskolas sporta skolotājs, Skola2030 eksperts

#sports #veselība #skola #jomas

2.6. Kā datorikas prasmes apgūt integrēti sākumskolā? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar pieredzes stāstu, kā 1.–3.klasē apgūt pamatizglītības standartā noteiktos saniedzamos rezultātus (SR) tehnoloģiju mācību jomā (datorikā), plānojot starppriekšmetu sadarbības projektus. Praktiski darbojoties, būs iespēja iepazīties ar Nearpod izmantošanu mācību procesā 1.–3.klasē.

Runātāji: Aiga Mikasenoka, Ādažu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā metodiskajā darbā; Liene Roziņa, Rīgas Imantas vidusskolas sākumskolas skolotāja.

#datorika #sākumskola #skolotājiem #jomas

2.7. Digitālo mācību līdzekļu izmantošana mācību procesā un diagnostikā. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Modelēšana ir viens no veidiem, kā padziļināt skolēna izpratni par dabaszinātniskajiem procesiem un objektu uzbūvi. Tradicionāli dabaszinātnēs mācību procesā skolēni apgūst konkrētus mācību programmā iekļautus modeļus, bet šajā darbnīcā ietvertie piemēri ļaus skolēniem arī pašiem modelēt. Darbnīcā runāsim par to, kā ar datorsimulācijas palīdzību ir iespējams diagnosticēt un mācīt prasmi modelēt un skaidrot dabaszinātņu procesus vidusskolas pamatkursos. Par piemēru izmantosim datorsimulāciju fizikā “Slīpi izsviesta ķermeņa kustība, ņemot un neņemot vērā berzi”; bioloģijā – “Aitu skaits ekosistēmā atkarībā no laika” un ķīmijā – “Ķīmiskās reakcijas ātrums”.

Runātāji: Jeļena Volkinšteine, Ģirts Burgmanis, Ģirts Zāģeris, Skola2030 vecākie eksperti.

Vadītājs: Pāvels Pestovs, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs.

 #dabaszinātnes #ķīmija #fizika #bioloģija #vidusskola #jomas

2.8. Apvērstā stunda. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā praktiskā demonstrācijā varēs gūt ieskatu, kā plānot, vadīt un vērtēt skolēnu sniegumu apvērstās stundas laikā, to izceļot kā iespēju bagātināt ikdienas mācību procesu.

Runātājs: Edgars Bērziņš, starptautiskās vidusskolas “Ekziperī” vēstures skolotājs, Skola2030 eksperts.

#vēsture #skola #pieeja

2.9. Daudzveidīgi rīki efektīvam attālinātajam mācību darbam. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Kā mācību stundā ar daudzveidīgu digitālo rīku palīdzību efektīvi apgūt mācību saturu, veicināt sadarbības prasmes, radošumu, skolēnu iesaisti un motivāciju stundā? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem atbildes varēs rast, iepazīstoties ar 5 skolotāju pieredzes stāstiem par to, kādi digitālie rīki izmēģināti, organizējot attālinātas mācības, un kuri no tiem izrādījušies noderīgi dažādās atšķirīgās mācību situācijās.

Runātāji: Inna Mironova un Skaidrīte Babre, latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotājas; Inga Lubāne, vēstures skolotāja, Jolanta Kotebo, bioloģijas skolotāja no Maltas vidusskolas; Sandra Trošina, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas programmēšanas skolotāja.

#latviešu valoda #vēsture #bioloģija #programmēšana #skola #pieeja

2.10. Kas ir "Khan Academy" un kā šo platformu izmantot mācību procesā? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīca paredzēta 1.–6.klašu matemātikas skolotājiem. Kādi ir ieguvumi, izmantojot pašvadītas mācīšanās platformu Khan Academy mācību procesā, un kādi soļi ir jāveic, lai uzsāktu darbu ar to? Būs iespēja iegūt praktiskus ieteikumus un padomus, kas palīdzēs platformu un tās sniegtās iespējas apgūt ātri un vienkārši, kā arī pašiem spert pirmos soļus platformas izmantošanā. Mācību platformā ir ietverti dažādi uzdevumi, video, viktorīnas un pārbaudes darbi. Khan Academy platformu var lietot gan jauna mācību satura apguvei, gan esošo zināšanu nostiprināšanai. Tajā bez maksas var reģistrēties skolēni, skolotāji, kā arī vecāki.

Runātāji: StartIT fonda pārstāvji.

#matemātika #sākumskola #pieeja

2.11. "Skola2030" e-mācību vide VĒSTURĒ. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā tiks aktualizēta Skola2030 e-mācību vide un piedāvāti risinājumi vēstures apguvei. Sesijā sasniedzamie rezultāti: iepazīst e-mācību vides risinājumus un iespējas dažāda tipa mācību īstenošanā. Praktiskā demonstrācijā varēs gūt ieskatu, kā Skola2030 izveidotajā e-mācību vidē ar izveidotajiem strukturētajiem kursiem uz Moodle bāzes ikdienā mācīt vēsturi klātienes un kombinētās mācībās, piedāvājot skolēniem strukturētu saturu, interaktīvus mācību uzdevumus, kā arī efektīvi sniedzot atgriezenisko saiti.

Runātāja: Annija Bergmane, Salaspils 1.vidusskolas vēstures skolotāja, Skola2030 eksperte.

#vēsture #pamatskola #vidusskola #pieeja

 

2.12. "Skola2030" e-mācību vide DIZAINĀ UN TEHNOLOĢIJĀS. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā tiks aktualizēta Skola2030 e-mācību vide un piedāvāti risinājumi dizaina un tehnoloģiju apguvei. Sesijā sasniedzamie rezultāti: iepazīst e-mācību vides risinājumus un iespējas dažāda tipa mācību īstenošanā. Praktiskā demonstrācijā varēs gūt ieskatu, kā Skola2030 izveidotajā e-mācību vidē ar izveidotajiem strukturētajiem kursiem uz Moodle bāzes ikdienā mācīt dizainu un tehnoloģijas klātienes un kombinētās mācībās, piedāvājot skolēniem strukturētu saturu, interaktīvus mācību uzdevumus, kā arī efektīvi sniedzot atgriezenisko saiti.

Runātāja: Sandra Dārzniece, Skola2030 eksperte.

#dizains un tehnoloģijas #pamatskola #vidusskola #pieeja

 

2.13. Stailusa atriebība: Kāpēc mums nepieciešama burvju nūjiņa? (Austrijas pieredze.) [Darbnīca]
Lasīt vairāk

(Revenge of the Stylus: Why you need magic wand?)

Parādīsim, kā tiek organizēts mācību process HAK Steyr (https://www.hak-steyr.at/) komercskolā, kurā skolēni apgūst gan vispārizglītojošos, gan profesionālās izglītības mācību priekšmetus. Dalīsimies pieredzē par tāda izglītības modeļa īstenošanu, kad katram skolēnam ir pieejams savs dators un digitālā pildspalva, un to, kā mēs izmantojam Microsoft EDU rīkus (OneNote + Teams un citus).

Runātājs: Kurts Sūzers (Kurt Söser), matemātikas skolotājs un izglītības konsultants.

Kurts Sūzers ir ieguvis matemātikas skolotāja izglītību Zalcburgas universitātē un pasniedz matemātiku HAK Steyr komercskolā. 2017. gadā Kurts Sūzers izveidoja pats savu konsultāciju uzņēmumu, lai atbalstītu skolas un skolotājus izglītības pārmaiņu īstenošanā. Viņš katru gadu vairāk nekā 100 semināros un pasākumos dalās pieredzē un idejās ar pedagogiem dažādās Eiropas valstīs. Viņš arī izveidojis un organizē tādus pasākumus kā  #o365school Convention (4000+ dalībnieku) un #o365school Community (2000+ dalībnieku), un vada OneNote Masterclass.  Vairāk informācijas: https://www.kurtsoeser.at/

#vidusskola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja #organizācija

2.14. Katra bērna iekļaušana attālinātajā mācību procesā. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Kā līdzsvarot skolēnu vajadzības tiešsaistes stundas laikā atbilstoši katra skolēna spējām. Atbalsts skolēniem ar dažādām mācīšanās grūtībām. Dalībnieki iepazīsies ar pedagogu pieredzi tiešsaistes stundu un individuālo konsultāciju vadīšanā, uzzinās par audio ierakstu programmu Vocaroo, kurā var patstāvīgi ierunāt tekstu, un piemēriem starpdisciplinārās saites nodrošināšanai dažādos mācību priekšmetos.

Runātāji: Marija Kleina, Valentīna Ružāne, Ināra Romančuka, Maltas vidusskolas matemātikas un latviešu valodas skolotājas; Jeļena Fiļippova, Irina Tihomirova, Rīgas Austrumu vidusskolas dabaszinību, sporta un veselības skolotājas; Erika Bogataja, Tukuma 2. vidusskolas literatūras un kulturoloģijas skolotāja.

#pamatskola #iekļaušana #piekļuve

2.15. Kā tehnoloģijas palīdz fiksēt, plānot un komunicēt skolēna sniegumu un izaugsmi? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Aktualizēsim skolēna snieguma pārraudzīšanai pieejamās elektroniskā žurnāla (e-klases) funkcijas. Iepazīsim Google Classroom iespējas skolēniem sekot savam mācīšanās progresam un skolotāja atgriezeniskās saites saņemšanai. Iegūsim idejas vienota digitāla rīka – skolēna pases – veidošanai, digitālo rīku izmantošanai darbā ar skolēniem, kam tiek veidots individuālais izglītības programmas apguves plāns.

Runātāji: Jolanta Broka, Rigas Pilsētas sākumskolas datorikas skolotāja; Jolanta Lamstere, Ogres 1.vidusskolas atbalsta komandas darba koordinatore, psiholoģe.

#skola #vadītājiem #skolotājiem #organizācija #piekļuve

2.16. "Skola2030" e-mācību vides iespējas un tajā pieejamie digitālo materiālu komplekti. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

No 2021./22. mācību gada visām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības saturu, tostarp pirmsskolā, vispārizglītojošajām skolām un profesionālajām izglītības iestādēm, būs pieejama modulāra integrēta e-mācību vide. Izglītības iestādes, kas to vēlēsies, varēs izmantot šo vidi bez maksas, arī kombinējot šīs vides iespējas ar to rīcībā jau esošajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Darbnīcā demonstrēsim Skola2030 e-mācību vides iespējas un tajā pieejamos digitāli materiālu komplektus jeb demo kursus dažādos mācību priekšmetos. Sarunāsimies par e-mācību vides, kopdarbības risinājumu un mācību resursu krātuves sasaisti, kā arī veidiem un scenārijiem, kā un kāpēc skola šos rīkus var izmantot.

Runātājs: Ilmārs Rikmanis, Skola2030 mācību satura digitalizācijas vadītājs.

#pamatskola #vidusskola  #vadītājiem #organizācija

2.17. Digitālo platformu izmantošana vērtēšanas datu saglabāšanai, informācijas nodošanai un analīzei. [Pirmsskolu pieredze] 
Lasīt vairāk

Kā reģistrēt un izmantot datus par bērna mācīšanos dienas, nedēļas, gada garumā, izmantojot ELIIS elektronisko žurnālu. Darbnīcā skaidrosim un demonstrēsim, kā sistēmā ievadīt atvasinātus bērnam plānotos sasniedzamos rezultātus, kā uzkrāt individuālas piezīmes un fotogrāfijas un komunicēt mācīšanos vecākiem.

Runātāji: Evija Jansone, Jelgava PII “Zemenīte” pirmsskolas skolotāja un logopēde; Inese Eglīte, Rīgas 14.PII vadītājas vietniece un latviešu valodas skolotāja.

#pirmsskola #skolotājiem #vadītājiem #piekļuve #organizācija

 

2.18. Mērķtiecīga digitālu mācību materiālu veidošana "PowerPoint" lietotnē un to izmantošana bērnu patstāvīgām mācībām. [Pirmsskolu pieredze]
Lasīt vairāk

Kā skolotājs var sagatavot mācību materiālus un spēles, izmantojot PowerPoint lietotni, lai atbalstītu bērna patstāvīgu prasmju apguvi dažādās mācību jomās, izmantojot digitālos rīkus.

Runātāja: Marina Freiberga, Jelgavas PII “Kāpēcīši” pirmsskolas skolotāja.

#pirmsskola #skolotājiem #jomas

17. augusts 13:15 - 14:15
3.1. Digitālo rīku izmantošana sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Četri skolu pieredzes stāsti par digitālo rīku izmantošanu sociālās un pilsoniskās mācību jomas priekšmetos: Latvijas aizvēsture un tehnoloģijas: kā veidot stāstu par Latvijas aizvēsturi, izmantojot tehnoloģisko progresu (Inga Paparde); Slēgtā diskusija “Vai Latvijas Republikā tiek nodrošināta pilsoņu politiskā līdzdalība demokrātijas īstenošanā?” 10.klases “Vēsture un sociālās zinātnes I” pamatkursā (Dace Kočāne); Tīmekļa vietņu kā informācijas avota izmantošana mācību procesā (Ieva Jurova); Starpdisciplinārās stundas: 8.klasei “Apgaismība arhitektūrā un mūzikā” (pasaules vēsture + mūzika) un  7. klasei “Islāms” (Latvijas un pasaules vēsture +mūzika) (Antra Balgalve, Lauma Zariņa).

Runātāji: Inga Paparde, Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas vēstures skolotāja; Dace Kočāne, Lubānas vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja; Ieva Jurova, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja; Antra Balgalve un Lauma Zariņa, Bauskas novada Vecsaules pamatskolas skolotājas.

#vēsture #sociālās zinības  #mūzika #jomas

 

3.2. Kā mācību procesā izmantot "ArcGIS" lietotni ģeogrāfijas un sociālo zinību stundās? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīcā varēs iepazīties ar lietotnes ArcGIS tiešsaistes izmantošanas iespējām un priekšrocībām, tiks skaidrotas atšķirības starp privāto skolas kontu un publisko kontu, aplūkota mācību programma – kā un kur izmantot ArcGIS tiešsaistes stundās. Uz darbnīcu aicināti arī citu mācību priekšmetu skolotāji – darbnīca varētu būt aktuāla dabaszinātņu  mācību jomas un sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotājiem.

Runātāja: Ieva Tenberga, Skola2030 eksperte.

#ģeogrāfija #dabaszinātnes #sociālā un pilsoniskā joma  #skola #jomas

 

3.3. Interaktīvu prezentāciju, uzdevumu izmantošana un vērtēšana vizuālās mākslas stundās pamatskolā. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Šajā darbnīcā iepazīsim un praktiski izmēģināsim dažādas digitālo rīku piedāvātās iespējas – interaktīvu prezentāciju un izdevumu izveidi un izmantošanu vizuālās mākslas stundās, kā arī sarunāsimies par to, kā vērtēt šādus darbus.  Stāstīsim, kā piekļūt daudzveidīgiem digitālajiem resursiem un izmantot tos vizuālās mākslas stundā. Demonstrēsim piemērus un darbosimies praktiski. 

Runātāja: Anna Marija Ansone, Skola2030 eksperte.

#vizuālā māksla #pamatskola #jomas

 

3.4. Digitālie rīki mācību satura un caurviju prasmju apguvei sociālajās zinībās un vēsturē 4.–6. klasē. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām tehnoloģiju iespējām un digitālajiem rīkiem, kas ļauj efektīvāk apgūt mācību saturu un caurviju prasmes. Sesijā sasniedzamie rezultāti: dalībnieki iepazīst tehnoloģijas un digitālos rīkus efektīvākai mācību satura apguvei. Apskatot dažādus piemērus, tiks analizēts, kādas digitālās iespējas ir piemērotākās tieši sociālās un pilsoniskās mācību jomas satura apguvē, kā tehnoloģiju iespējas var sekmēt informācijas uztveri un palīdzēt attīstīt tādas caurviju prasmes kā sadarbība un kritiskā domāšana.

Runātāja: Annija Bergmane, Salaspils 1. vidusskolas vēstures skolotāja, Skola2030 eksperte.

#vēsture #sociālās zinības #pamatskola #jomas

 

3.5. Kādas ir robotikas izmantošanas iespējas dažādos vecumposmos – no 4.klases līdz vidusskolas specializētajam kursam "Robotika"? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīcā dalībnieki varēs iepazīties ar Siguldas pieredzi un pieeju elektronikas, mehatronikas un robotikas mācīšanā dažādos vecumposmos, dažādu robotikas komplektu izmantošanu 4.–6., 7.–9. klasēs un specializētā kursa "Robotika" programmas izstrādi un plānošanu vidējās izglītības pakāpē.

Runātājs: Edgars Bajaruns, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra direktors.

#robotika #pamatskola #vidusskola #skolotājiem #vadītājiem #jomas

3.6. Kā izmantot Eiropas Valodas portfeli svešvalodu apguvē? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Nodarbībā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Eiropas Valodu portfeļa (EVP) funkcijām, struktūru; izpratīs, kā, izmantojot EVP, palielināt skolēna lomu, motivāciju, patstāvību izglītības procesā, attīstīt pašnovērtēšanas un refleksīvās prasmes svešvalodas apguvē, sniegt skolēniem priekšstatu par svešvalodu prasmes līmeņiem atbilstoši esošajiem starptautiskajiem standartiem.

Runātāji: Svetlana Brasnujeva, Tukuma novada Zemgales vidusskolas krievu valodas skolotāja, novada krievu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Skola2030 valodu jomas eksperte; Lidija Izotova, Rīgas Iļguciema vidusskolas krievu valodas skolotāja, Iļģuciema vidusskolas valodu mācību jomas vadītāja, Skola2030 valodu jomas eksperte.

#svešvalodas #krievu valoda #skola #jomas

 

3.7. Mācību pieejas un tehnoloģiju izmantošanas piemēri tehnologiju mācību jomā. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Četri skolu pieredzes stāsti tehnoloģiju mācību jomas priekšmetos: Izstrādājuma aušana ar tradicionāliem un netradicionāliem materiāliem 7. klasē (Jonika Tērvide); Pašvērtēšanas kritēriju izstrāde un darba procesa prezentēšana video formātā inženierzinībās (Solvita Lapiņa); Dizaina procesa dokumentēšana un pārraudzība MS Teams vidē (Velta Dzervinika); Starppriekšmetu saikne dizainā un tehnoloģijās un datorikā 7. klasē (Rita Siņavska un Rita Saukāne).

Runātāji: Jonika Tērvide, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas dizaina un tehnoloģiju skolotāja; Solvita Lapiņa, Siguldas Valsts ģimnāzijas fizikas un inženierzinību skolotāja; Velta Dzervinika, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas dizaina un tehnoloģiju skolotāja; Rita Siņavska un Rita Saukāne, Maltas vidusskolas vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju skolotājas.

#dizains un tehnoloģijas #inženierzinības #skola #jomas

 

3.8. "Nearpod" digitālā platforma. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Meistarklases laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kādi ir ieguvumi, Nearpod platformu izmantojot mācību procesā, un kādi soļi ir jāveic, lai uzsāktu darbu, izmantojot Khan Academy platformu. Būs iespēja iegūt praktiskus ieteikumus un padomus, kas palīdzēs platformu un tās sniegtās iespējas apgūt ātri un vienkārši, kā arī pašiem spert pirmos soļus platformas izmantošanā.

Runātāji: Andra Rektiņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas svešvalodu skolotāja; Vēsma Poplavska, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas datorikas skolotāja.

#angļu valoda #datorika #skola #pieeja

 

3.9. Ko ir vērts mācīties attālināti arī turpmāk? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Šajā darbnīcā kopīgi meklēsim atbildes uz jautājumiem: Kā efektīvi plānot skolēnu mācīšanos arī ārpus skolas telpām? Kādus uzdevumus skolēniem ir vērts piedāvāt, fiziski neatrodoties vienā vietā kopā ar pedagogu, un kādus uzdevumus skolēniem tomēr nepieciešams dot klasē? Kā plānot skolēnam diferencētu pieeju, izmantojot attālinātas mācīšanās iespējas?

Vadītāja: Ilze Mazpane, Skola2030 vecākā eksperte.

#skola #skolotājiem #metodiķiem #pieeja

 

3.10. "Skola2030" e-mācību vide DATORIKĀ, "Moodle" vides izveide skolas ikdienas mācību procesam. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā tiks aktualizēta Skola2030 e-mācību vide un piedāvāti risinājumi datorikas apguvei. Sesijas laikā tiks skaidrota reālā pieredze, kā tika ieviesta un izmantota Moodle vide ikdienas mācībās vispārizglītojošajā skolā pirms attālinātā mācību procesa un tā laikā. Tiks skaidrota un rādīta e-mācību vides kursa labiekārtošana skolotāja vajadzībām un lielam skolēnu skaitam.

Sesijā sasniedzamie rezultāti: iepazīst e-mācību vides risinājumus un iespējas dažāda tipa mācību īstenošanā. Praktiskā demonstrācijā varēs gūt ieskatu, kā Skola2030 izveidotajā e-mācību vidē ar izveidotajiem strukturētajiem kursiem uz Moodle bāzes ikdienā mācīt datoriku klātienes un kombinētās mācībās, piedāvājot skolēniem strukturētu saturu, interaktīvus mācību uzdevumus, kā arī efektīvi sniedzot atgriezenisko saiti.

Runātājs: Kristaps Muižnieks, Babītes vidusskolas datorikas, informātikas, programmēšanas skolotājs, Skola2030 eksperts.

#datorika  #skola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja #organizācija

 

3.11. "Skola2030" e-mācību vide LATVIEŠU VALODĀ. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā tiks aktualizēta Skola2030 e-mācību vide un piedāvāti risinājumi latviešu valodas apguvei. Sesijā sasniedzamie rezultāti: iepazīst e-mācību vides risinājumus un iespējas dažāda tipa mācību īstenošanā. Praktiskas demonstrācijas ietvaros varēs gūt ieskatu, kā Skola2030 izveidotajā e-mācību vidē ar izveidotajiem strukturētajiem kursiem uz Moodle bāzes ikdienā mācīt latviešu valodu klātienes un kombinētās mācībās, piedāvājot skolēniem strukturētu saturu, interaktīvus mācību uzdevumus, kā arī efektīvi sniedzot atgriezenisko saiti.

Runātāja: Inta Urbanoviča, Dr. philol., filoloģe, latviešu valodas pasniedzēja, Skola2030 vecākā eksperte.

#latviešu valoda #pamatskola #vidusskola #pieeja

3.12. "Skola2030" e-mācību vide kā palīgs skolotājam integrētai mācību satura apguvei sākumskolā. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijā varēs iepazīties ar Skola2030 e-mācību vidē, kas veidota uz Moodle bāzes, apkopotajiem digitālo mācību materiālu komplektiem skolotājam un skolēnam, kurus skolotājs var izmantot, īstenojot integrētos tematus 1.–3.klasē. Pārrunāsim veidus un scenārijus, kā šos materiālus var izmantot klātienes un kombinētās mācībās.

Runātāji: Agrita Miesniece, Skola2030 vecākā eksperte; Liene Jankovska, Skola2030 eksperte, Jūrmalas Aspazijas pamatskolas skolotāja

#sākumskola #integrēts mācību saturs #skolotājiem #pieeja

 

3.13. Savstarpēja skolēna un skolotāja atgriezeniskā saite attālināto mācību laikā, izmantojot dažādas lietotnes. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Darbnīcā runāsim par savstarpēju skolēna un skolotāja atgriezenisko saiti (AS), mācību procesa organizēšanu un vadīšanu attālināto mācību laikā. Demonstrēsim lietotņu classkick.com, canva.com, padlet.com piedāvāto bezmaksas iespēju izmantošanu attālināto mācību laikā, nodrošinot mācību procesa organizēšanu, vadīšanu un tūlītējas savstarpējas atgriezeniskās saites sniegšanu.

Runātāji: Ilze Paegļkalne, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja; Vēsma Sūna, Ziemeļvalstu ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotāja.

#latviešu valoda #dabaszinātnes #skolotājiem #piekļuve

 

3.14. Kā sekot skolēnu attīstības dinamikai, izmantojot tehnoloģijas? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Kā skolotājs var sekot sasniedzamo rezultātu (SR) apguvei klases līmenī mācību procesa laikā, izmantojot tehnoloģiju iespējas? Kā meklēt risinājumus un izvēlēties atbalsta mehānismus, lai uzlabotu skolēnu mācīšanos, balstoties uz iegūtajiem datiem? Kā veidot skolotāja un klases mijiedarbību, lai kopīgi ietu uz sasniedzamo rezultātu?

Vadītāja: Anželika Jevdokimova, Skola2030 eksperte.

#skolotājiem #piekļuve

 

3.15. Kā sarunāties ar skolēnu vecākiem par skolēnu mācīšanos un sniegumu, izmantojot tehnoloģijas? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Aktualizēsim, ko par mācībām un skolu kā kopienu un organizāciju vēlas uzzināt skolēni, vecāki un sabiedrība, modelēsim informācijas apjomu un veidu katrai no mērķgrupām, difirencējot vēstījumus.

Runātāji: Raivis Pauls, Carnikavas pamatskolas direktors, Skola2030 eksperts; Edgars Bērziņš, Starptautiskās vidusskolas "Ekziperī" vēstures skolotājs, Skola2030 eksperts.

#skola #pirmsskola #vadītājiem #organizācija

 

3.16. Kā efektīvi izmantot datorus, datorklases, dažādus IT rīkus dažādās jomās skolas darba organizēšanā? [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Sesijā sarunāsimies par tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, kas rada dziļāku izpratni un pārvērš skolēna zināšanas produktos. Dalīsimies pieredzē par 3D printeru, lāzergriezēja, mikrokontrolieru, Z-space (papildinātās realitātes iekārta) u. c. ierastāku IT rīku izmantošanu mācību procesā skolēna potenciāla vairošanai, arī par efektīviem rīkiem attālinātā mācību procesa plānošanā un vadīšanā.

Runātājs: Kārlis Strautiņš, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas direktors.

#skola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija #jomas

3.17. Kā skolotāji dažādi var mācīties? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijā stāstīsim par e-Twinning skolotāju pieredzi, organizējot mācību projektus attālināto mācību laikā, kā arī labās prakses piemēriem dažādos mācību priekšmetos. Bauskas novada pašvaldība, atbalstot skolas attālinātā mācību procesā, ir ieviesusi vienotu mācību platformu – MS Teams – visās novada skolās. MS Teams platforma tiek veiksmīgi izmantota ne vien Bauskas Valsts ģimnāzijas ikdienas mācību procesā, bet arī skolas ietvaros un starp skolām pedagogu sadarbības veicināšanai.

Runātāji: Liene Millere, e-Twinning pārstāve; Lāsma Krastiņa, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece, izglītības metodiķe, Skola2030 eksperte; Irina Zeņina, Jēkabpils 3. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā; Rainelda Muižniece, Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos; Dmitrijs Jemeļjanovs, Bauskas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs.

#skola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija

 

3.18. Visas skolas pieeja mācību procesa saskaņotai plānošanai mācību priekšmetu un jomu ietvaros, izmantojot "Google Drive" iespējas. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Kā plānot un ieraudzīt tematu sasniedzamos rezultātus, lai skolotājiem un skolēniem rastos kopīgs skatījums uz mācību procesu. Google Drive – vietne, kurā skolotāji veido tematu plānojumu vienas klases ietvaros starp jomām. Plānojums redzams gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem.

Runātājs: Kristaps Zaļais, Laurenču sākumskolas direktors.

#skola #sākumskola 

3.19. Skolēncentrēta pieeja mācībām Tartu Jana Poskas ģimnāzijā (Igaunijas pieredze). [Darbnīca]
Lasīt vairāk

(The Student-Centred Approach of Tartu Jaan Poska Gymnasium)

Tartu Jana Poskas ģimnāzijā augstu vērtē radošumu, inovācijas un akcentē digitālo ierīču mērķtiecīgu izmantošanu skolā. Darbnīcā dalīsimies pieredzē par skolas pieeju izglītības programmas īstenošanai, atbalstot un nostiprinot skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstību. Darbnīcā liela uzmanība tiks pievērsta arī izvēles kursu nozīmei un to daudzveidībai, kā arī tam, kā skolēni, izdarot mērķtiecīgas izvēles, veido savu mācīšanās ceļu. Ģimnāzijā mācās aptuveni 500 skolēnu. Līdztekus obligātajiem kursiem skolēniem ir pieejami vairāk nekā 50 izvēles kursi. Mācību darbs tiek organizēts trīs virzienos: humanitārās zinātnes un māksla, zinātnes un daba, sociālās zinātnes un vide. Mācību darbs notiek 7 nedēļu ciklos, katrā ciklā apgūstot 5–7 mācību priekšmetus. Katrā ciklā viena diena tiek veltīta attālinātām mācībām, kad skolēni mācās no mājām, veicot patstāvīgus uzdevumus, kas ietver dažādu mācību priekšmetu zināšanas. Vairāk par Tartu Jana Poskas ģimnāziju: https://jpg.tartu.ee/en/ .

Runātāji – Tartu Jana Poskas ģimnāzijas pārstāvji: Mari Rostika (Mari Roostik), skolas direktore; Lembi Loiga (Lembi Loigu), direktores vietniece, atbild par svešvalodām un starptautiskajām attiecībām; Martens Karms (Märten Karm), direktores vietnieks, atbild par dabaszinātņu jomu un matemātiku. Martens Karms un Lembi Loiga strādā ģimnāzijā kopš tās izveides 2011. gadā par matemātikas un angļu valodas skolotājiem. Mari Rostika pievienojās skolas kolektīvam 2013. gadā, mācot igauņu valodu un literatūru. Skolas pārvaldības reorganizācijas laikā visi trīs turpināja strādāt  par direktora  vietniekiem, paralēli mācot savus priekšmetus. Mari Rostika tikko apstiprināta skolas direktores amatā un uzsāks šo darbu 2021. gada rudenī.

#vidusskola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja

3.20. Digitālu mācību materiālu izvērtēšana, veidošana un piedāvāšana bērniem. [Pirmsskolu pieredze]
Lasīt vairāk

Demonstrēsim, kā bērni var attīstīt kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas, pašvadītas mācīšanās un digitālās caurviju prasmes, izmantojot digitālos rīkus Beebot un Ozobot.  Sarunāsimies par to, kā skolotājs var izvēlēties un veidot atbilstošus mācību uzdevumus.

Runātāja: Dita Holla, Alūksnes PII “Sprīdītis” pirmsskolas izglītības sporta skolotāja.

#caurviju prasmes #digitālās prasmes #pirmsskola #jomas

 

3.21. Digitālās tehnoloģijas saziņā. [Pirmsskolu pieredze]
Lasīt vairāk

Kā novada skolotāji strādā attālināti (Zoom), kopā strādā Google diskā un digitālajā platformā Padlet.com, dalās ar paveikto platformā Emaze.com.

Runātāji: Inita Artistova, Gulbenes 1.PII vadītājas vietniece izglītības jomā un Gulbenes novada pirmsskolas mācību jomas koordinatore; Madara Osīte, Rīgas PII “Ligzdiņa” vadītājas vietniece.

#pirmsskola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija

 

17. augusts 14:30 - 15:30
4.1. Labā prakse: Kā veidot pārbaudes darbus matemātikā, iekļaujot mutisko atbildēšanu? [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Skolēnam arī matemātikas stundās ir jāattīsta runāšanas prasmes. Svarīgi to trenēt ikdienas stundās un pārbaudīt noslēguma darbos. Īpaši svarīgi attālināto mācību laikā – skolotājs sadzird katru skolēnu, saprot, cik daudz katrs ir apguvis, kas vēl jāmācās. Darbnīcā skolotāja dalīsies pieredzē par savu izveidoto sistēmu, par to, kā organizē mutisko daļu pārbaudes darbā, ko no tā iegūst skolēni. 

Runātāja: Ilze Ieleja, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas matemātikas skolotāja. 

#matemātika #pamatskola #vidusskola #jomas 

4.2. Kā veidot digitālu jaunrades darbu kultūras un mākslas pamatkursos vidusskolā? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Jaunrade ir process, kurā rodas vērtīgas idejas, darbs veido jaunu kvalitāti un pauž autentisku un unikālu skatījumu. Attālinātā mācīšanās ir sekmējusi oriģinālu jaunrades darbu veidošanos digitālā formātā. Būs iespēja ieskatīties vizuālās mākslas skolotāju pieredzē vidusskolas kursa “Kultūra un māksla I” digitālā jaunrades darba veidošanā.

Runātāji: Gunita Bičule, Ogres 1.vidusskolas mūzikas skolotāja, Skola2030 eksperte; Baiba Vaivade, Ogres Mūzikas un mākslas skolas skolotāja

#kultūras un māksla #vidusskola #jomas #pieeja

 

4.3. Digitālo paaudzi iesaistošas mūzikas mācību stundas veidošana. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Jēgpilna tehnoloģiju izmantošana mūzikas stundās ļauj mācīšanos padarīt efektīvāku, skolēniem saistošāku un būtiski atvieglo skolotāja darbu. Darbnīcas dalībniekiem būs iespējams attīstīt savas digitālās prasmes, kā arī iepazīt interaktīvu, aizraujošu digitālu mūzikas mācību materiālu veidošanas, lietošanas IT rīkus no skolotāja un skolēna pozīcijām.

Runātāji: Santa Kalniņa, Aizupes pamatskolas mūzikas skolotāja, Antra Balgalve, Vecsaules pamatskolas mūzikas skolotāja.

#mūzika #skola #jomas

 

4.4. “Datorium” inovatīva pieeja programmēšanas mācīšanai jauniešiem, piesaistot nozares speciālistus, un aktīva dažādu tīmekļa vietņu izmantošana efektīvai programmēšanas apmācību risināšana
Lasīt vairāk

Digitālās un programmēšanas prasmes šobrīd ir kā analogs lasītprasmei, tās ir nepieciešamas ikvienam skolēnam. Skolas saskaras ar izteiktu pedagogu trūkumu šajos priekšmetos. Jauniešu programmēšanas skolas “Datorium” vadītāja Anžela Džafarova dalīsies pieredzē par inovatīvu risinājumu šai problēmai - projektu, kurā skolēni mācās kopā ar IT nozares profesionāļiem. “Datorium” ir izstrādājusi un ieviesusi inovatīvas Ed-Tech metodes, izmantojot botus izglītības procesā, kas veicina skolēnu iesaisti un motivāciju. Savukārt Skola2030 eksperte Marina Juzova apskatīs praktiskus piemērus, kā skolotājam ieinteresēt skolēnu pašiem programmēt spēles, risināt uzdevumus atbilstoši katra skolēna spējām no 1. līdz 12. klasei. Izmantosim https://code.org, https://scratch.mit.edu, https://replit.com, https://clevercode.lv/news/ tīmekļa vietnes. Iepazīsim Agile filozofiju un Scrum metodoloģijas pamatjēdzienus.

Runātāja: Marina Juzova, Rīgas 25. vidusskolas datorikas un programmēšanas skolotāja, Skola2030 eksperte, Andžela Džafarova, Datorium, Jauniešu programmēšanas skolas Datorium vadītāja.

#programmēšana #datorika #skola #jomas

4.5. Kā izmantot dinamisko matemātikas lietotni "GeoGebra" matemātikas mācību apguvei? [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Nodarbības laikā skolotāji izvērtēs dinamiskās matemātikas lietotnes GeoGebra iespējas matemātikas mācību satura apguvei. Dalībnieki izpētīs dažādus Jelgavas GeoGebras institūta izveidotos digitālos materiālus un sarunāsies par to, kā tos iekļaut savās mācību stundās. Demonstrēsim arī GeoGebra Classroom iespējas mācību procesa organizēšanai. Nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Runātāji: Diāna Buša, matemātikas skolotāja, GeoGebras institūta trenere;
Liene Krieviņa, matemātikas skolotāja, GeoGebras institūta trenere; Evija Slokenberga, matemātikas skolotāja, direktores vietniece metodiskajā darbā Jelgavas Valsts ģimnāzijā, GeoGebras institūta vadītājas vietniece.

#matemātika #pamatskola #vidusskola #jomas

 

4.6. Kā ar dažādiem risinājumiem veicināt literatūras kursa apguvi digitālajā vidē? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīcā būs iespēja redzēt dažādas iespējas un risinājumus skolēnu individuālajam darbam un sadarbībai digitālajā vidē (MS Teams, Moodle, Padlet, Jambord, Miro, Mentimeter u. c.). Nodarbības laikā piedāvāsim pieredzes stāstus un kopīgi meklēsim risinājumus.

Runātāja: Iluta Dalbiņa, Rīgas 64. vidusskolas skolotāja, Skola2030 eksperte.

#literatūra #skola #jomas

 

4.7. Starppriekšmetu saite dabaszinībās un datorikā 4. klasē: animēts stāsts par Saules sistēmu vizuālās programmēšanas vidē "Scratch". [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Darbnīcā būs iespēja gūt ieskatu, kā ar programmēšanas palīdzību datorikas skolotājs var atbalstīt cita mācību priekšmeta – dabaszinību – satura apguvi sākumskolas posmā.

Runātāja: Baiba Bite, Zasas vidusskolas datorikas un programmēšanas skolotāja.

#dabaszinības #datorika #programmēšana #sākumskola #jomas

4.8. Kā iespējams mācīt prasmes, izmantojot dažādus digitālos rīkus? [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Jūs dzirdēsiet labās prakses pieredzes stāstus par to, kā mācītas dažādas prasmes, tostarp caurviju prasmes, piemēram, sadarbība, digitālā pratība, tekstpratība, pašvadīta mācīšanās, prasme reflektēt par savu darbu u. c.

Runātāji: Agnese Meiere, pamatskolas “Brīvā Māras skola” latviešu valodas un literatūras skolotāja; Agrita Bartušēvica, Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja;  Juta Birzniece, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja; Diāna Žagare, Maltas vidusskolas svešvalodu skolotāja.

#caurviju prasmes #skola #pieeja

 

4.9. Efektīvs digitālo platformu lietojums mācību darbā. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Šajā darbnīcā tuvāk iepazīsimies ar trim digitālajām platformām, kas atvieglo skolotāju darbu tiešsaistē un skolēniem padara mācīšanos efektīvāku, ērtāku un aizraujošāku. Canva.com iespējas sniedz iespējas veidot viegli uztveramas un vizuāli iedarbīgas prezentācijas, GoogleDrive var būt lielisks palīgs, lai sistematizētu mācību materiālus un skolēnu darbus, bet LiveWorksheets.com sniedz iespējas veidot interaktīvas un vēlāk viegli labojamas darba lapas.

Runātāji: Ieva Maļinovska, Daugavpils 16. vidusskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja; Līga Lāce-Jeruma, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas svešvalodu un bioloģijas skolotāja.

#skola #skolotājiem #metodiķiem #pieeja

 

4.10. "Skola2030" e-mācību vide MATEMĀTIKĀ. [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā tiks aktualizēta Skola2030 e-mācību vide un piedāvāti risinājumi matemātikas apguvei. Sesijā sasniedzamie rezultāti: iepazīst e-mācību vides risinājumus un iespējas dažāda tipa mācību īstenošanā. Praktiskā demonstrācijā varēs gūt ieskatu, kā Skola2030 izveidotajā e-mācību vidē ar izveidotajiem strukturētajiem kursiem uz Moodle bāzes ikdienā mācīt matemātiku klātienes un kombinētās mācībās, piedāvājot skolēniem strukturētu saturu, interaktīvus mācību uzdevumus, kā arī efektīvi sniedzot atgriezenisko saiti.

Runātāja: Laila Zinberga, Skola2030 eksperte.

#matemātika #pamatskola #vidusskola #pieeja

 

4.11. "Skola2030" e-mācību vide KRIEVU VALODĀ (dzimtā valoda). [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Sesijas laikā tiks aktualizēta Skola2030 e-mācību vide un piedāvāti risinājumi krievu valodas kā svešvalodas apguvei. Sesijā sasniedzamie rezultāti: iepazīst e-mācību vides risinājumus un iespējas dažāda tipa mācību īstenošanā. Praktiskā demonstrācijā varēs gūt ieskatu, kā Skola2030 izveidotajā e-mācību vidē ar izveidotajiem strukturētajiem kursiem uz Moodle bāzes ikdienā mācīt krievu valodu klātienes un kombinētās mācībās, piedāvājot skolēniem strukturētu saturu, interaktīvus mācību uzdevumus, kā arī efektīvi sniedzot atgriezenisko saiti. 

Runātāja: Raisa Andžāne, Jelgavas 2.pamatskolas krievu valodas skolotāja, Skola2030 eksperte. 

#krievu valoda #svešvaloda #pamatskola #pieeja

 

4.12. Mācīšanās iedziļinoties klases un sistēmas līmenī. Saruna ar Džalu Mehtu (Jal Mehta). [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Neformāla saruna ar konferences kopīgās atklāšanas sesijas galveno runātāju Džalu Mehtu (Jal Mehta). Jautājiet par dzirdēto! Sarunāsimies par principiem un paņēmieniem, kas raksturo mācīšanos iedziļinoties; par priekšnoteikumiem un soļiem ceļā uz humānākām skolām un sistēmām, īpaši Mehtas pašreizējo iesaisti Mācīšanās iedziļinoties kopienā (The Deeper Learning Dozen https://www.deeperlearningdozen.org/), kas apvieno progresīvākās skolu pārvaldes ASV un Kanādā, lai īstenotu sistēmas līmeņa pārmaiņas; par  pandēmijas laikā gūtajām mācībām un iespējām izglītībai nākotnē.

Runātājs: Džals Mehta, PhD, Hārvarda Universitātes izglītības profesors.
Vadītāja: Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja.

Tiks nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā.

#skola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja #organizācija

 

4.13. Digitālo rīku izmantošana atgriezeniskajai saitei sākumskolā. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Kā no katra bērna iegūt atgriezenisko saiti (AS) un atbilstoši diferencēt uzdevumus mācību procesā? Dalībnieki iepazīsies ar dažādām AS platformām,  izmēģinās tādas AS platformas, kā www.answergarden.com, www.mentimeter.com, www.padlet.com. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt arī ClassFlow vides iespējas no skolēna un skolotāja skatu punkta. Tajā var aktīvi darboties, iesniegt uzdevumus, gūt tūlītēju atgriezenisko saiti, veidot pārbaudes darbus, individualizēti diferencējot uzdevumus.

Runātāji: Līga Bajāre, Bauskas Valsts ģimnāzijas sākumskolas skolotāja, Ramina Skuja, Linda Krastiņa, Ineta Nekraša, Salaspils 1. vidusskolas latviešu valodas skolotājas.

#sākumskola #latviešu valoda #skolotājiem #piekļuve

 

4.14. "MS Teams" un atgriezeniskā saite stundās. [Skolu pieredze]
Lasīt vairāk

Kā platformā MS Teams produktīvi organizēt sadarbību ar skolēniem un atgriezeniskās saites sniegšanu. Stāstīsim par iespējām pievienot darba aprakstu, datnes darba izpildei, Word formāta darba lapas, kā arī iekļaut vērtēšanas kritēriju aprakstu un sniegt skolēnam komentārus.

Vadītāji: Sandra Štekele, Maltas vidusskolas kulturoloģijas skolotāja; Tatjana Strigaļova, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas matemātikas skolotāja.

 #skola #atgriezeniskā saite #skolotājiem #piekļuve

 

4.15. Kā izglītības iestādē īstenot vienotu, sistemātisku pieeju tehnoloģiju ieviešanā? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīcā piedāvāsim piemērus skolas vadības rīcībai, lai nodrošinātu sistemātisku pieeju tehnoloģiju ieviešanā izglītības iestādes līmenī, un aplūkosim iespējamos ieguvumus skolai. Pārrunāsim principus, kā izvērtēt iestādes vadības darbības tehnoloģiju ieviešanā, lai plānotu tālākās darbības iestādes digitalizācijai.

Runātājs: Edgars Bajaruns, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra direktors.

#skola #pirmsskola #vadītājiem #organizācija

 

4.16. Kāda ir izglītības tehnoloģiju mentora loma pirmsskolā, skolā un pašvaldībā? [Darbnīca]
Lasīt vairāk

Darbnīcā runāsim par to, kādas ir izglītības tehnoloģiju mentora darba prioritātes pirmsskolā, skolā un pašvaldībā. Iepazīsimies, kā tiek veidota atbalstoša vide digitālo tehnoloģiju efektīvai lietošanai ikdienas mācību procesā izglītības iestādēs, kas pagājušajā mācību gadā uzsāka Skola2030 e-mācību vides aprobāciju un kurās skolotājiem jau uzkrāta pieredze izglītības tehnoloģiju mentora lomā.

Runātāji: Tatjana Lukjanova, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija; Liene Rolanda, Skola2030 vecākā eksperte.

 #pirmsskola #skola #vadītājiem #organizācija

 

4.17. Tehnoloģiskā pratība – jauna mācību priekšmeta ieviešana dzīvē (Dānijas pieredze). [Darbnīca]
Lasīt vairāk

(Technological literacy, a new school subject meets reality)

Kas nepieciešams, lai Dānijas pamatskolās varētu ieviest jaunu mācību priekšmetu – tehnoloģisko pratību – neatkarīgi no skolotāju iepriekšējām tehnoloģiskajām un digitālajām prasmēm? Dalīsimies pieredzē par mūsu pašvaldības tehnoloģiju izglītības atbalsta centra darbu, ko īstenojam trešo gadu. Ilustrēsim pārmaiņu procesus.

Runātāji: Jespers Drahmens Jorgensens (Jesper Drachmann Jørgensen), TekX, pašvaldības tehnoloģiju izglītības atbalsta centra vadītājs, kas atbild par organizācijas stratēģiju, vadību un tehnoloģiju  ieviešanu. Jespers ieguvis bakalaura grādu informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, pirms metodiskā centra vadīšanas strādājis par grafisko dizaineri, programmētāju, kā arī bijis skolotājs un valsts pārvaldes darbinieks. Natasja Simone Jakobsena (Natasja Simone Jakobsen), padomniece, stratēģija, mācību programmu veidotāja, konsultācijas, dokumentēšana un mācīšana. IKT un mācīšanās maģistrs, vēstures un dāņu valodas un literatūras maģistra grāds un skolotājs.

 

4.18. Digitālie rīki individuālam mācību darbam pirmsskolā. [Pirmsskolu pieredze]
Lasīt vairāk

Kā izmantot digitālo pildspalvu, planšeti, datoru, interaktīvo tāfeli patstāvīgam mācību darbam, prasmju mērķtiecīgai attīstībai atbilstoši bērna mācīšanās vajadzībām.

Runātāji: Zanda Dzērve, privātās pamatskolas “Domdaris” pirmsskolas skolotāja; Ilona Berga, Valmieras PII “Buratino” pirmsskolas skolotāja; Mārīte Petrovska, Salaspils 1.PII pirmsskolas skolotāja.

Vadītāja: Aiga Jankevica, Jelgavas PII “Kamolītis” psiholoģe, Skola2030 eksperte.

#pirmsskola #skolotājiem #metodiķiem #piekļuve

 

17. augusts 15:40 - 16:30
Kopīga konferences noslēguma sesija
Lasīt vairāk


Projekti, degsme, kopiena, rotaļāšanās – radošuma attīstībai (Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play)

Mišels Rezniks (Mitchel Resnick), PhD, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT, ASV) profesors


Digitālā dimensija mācību saturā, procesā, organizācijā, profesionālajā atbalstā

Zane Oliņa, PhD, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja

 

Konferences lektori

Zanda Rubene

Lasīt vairāk

Džals Mehta

Lasīt vairāk

Linda Daniela

Lasīt vairāk

Mišels Rezniks

Lasīt vairāk

Zane Oliņa

Lasīt vairāk

Reģistrācija

Reģistrācija ir noslēgusies.
1. DIENA (Izvēlēties vienu no Diskusijām I)
16. augusts 13:00 - 14:00
1. DIENA (Izvēlēties vienu no Diskusijām II)
16. augusts 14:15 - 15:15
2. DIENA (Atklāšana)
17. augusts 09:00 - 10:30
2. DIENA (Izvēlēties vienu no Sesijām I)
17. augusts 10:45 - 11:45
2. DIENA (Izvēlēties vienu no Sesijām II)
17. augusts 12:00 - 13:00
2. DIENA (Izvēlēties vienu no Sesijām III)
17. augusts 13:15 - 14:15
2. DIENA (Izvēlēties vienu no Sesijām IV)
17. augusts 14:30 - 15:30
2. DIENA (Noslēgums)
17. augusts 15:40 - 16:30

PĀRBAUDI, VAI ATZĪMĒJI NORISI KATRĀ SESIJĀ

SPIED REĢISTRĒTIES Reģistrēties