Praktiski. Lietpratībai. Latgale

2022.gada 5. aprīlis
Rēzekne

5. aprīlī, ar virtuālo centru Rēzeknē, tiešsaistē norisināsies konference “Praktiski. Lietpratībai” par Latgales reģiona skolotāju mācīšanās un mācīšanas pieredzi. Šī ir viena no piecām reģionālajām skolotāju pieredzes konferencēm, kuras aprīlī notiks visos Latvijas reģionos. Tajās skolu, pirmsskolu skolotāji un vadītāji dalīsies ar teju 700 pieredzes stāstiem. Katra no piecām konferencēm būs īpaša – programmu veidosim tikai no attiecīgā reģiona pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju pieredzes stāstiem. Savukārt 28. aprīļa noslēguma konferencē Rīgā runāsim par pārmaiņu vadību skolās.

Piedaloties konferencē, jūs iegūsiet:

 • Iespēju dzirdēt dažādu reģionu skolotāju pieredzi;
 • Risinājumus un rīkus, ko izmantot ikdienas mācību procesā;
 • Iespēju sarunāties ar kolēģiem;
 • Iedvesmu izmantot iegūto pieredzi ikdienas darbā.

Kā pieteikties?

 1. Atveriet vienu no 12 sekciju aprakstiem (apskatāmi zemāk), kas atbilst jūsu profesionālajām interesēm vai vienkārši skatieties visus aprakstus zemāk;
 2. Izvēlieties vienu sesiju katrā no trim laika blokiem;
 3. Piefiksējiet sev interesējošās sesijas;
 4. Reģistrējieties zemāk esošajā formā, uzspiežot uz interesējošajām sesijām.
 5. Kad esat atzīmējis sesijas reģistrācijas formā, tad spiediet uz pogas "Reģistrēties" un aizpildiet informāciju par sevi.

12 sekciju apraksti PDF formātā:

Ņem vērā! Pirmā sekcija īpaši veidota pirmsskolu un sākumskolu skolotājiem, kuriem būs gan kopīgas, gan atsevišķas sesijas par katra vecumposma specifiku. Mācību priekšmetu skolotājiem visvairāk piemērotas būs 2. - 8. sekcijas septiņās mācību jomās. Visu izglītības iestāžu - gan pirmsskolu, gan skolu vadītājus - aicināsim piedalīties 12. - izglītības darba vadības sekcijā. Jautājumi, kas skar visas skolas kā izglītības iestādes darba aspektus un tādēļ ir īpaši nozīmīgi vadības komandām, metodiķiem, atbalsta personālam, tiks skarti arī 9.-11. sekcijās.

Kā saprast katras sesijas formātu?

 • Pieredzes stāstus konferencē piedāvājam sagrupētus 60 minūšu sesijās, katrā iekļaujot 2 - 3 stāstus, kur katrs runātājs 15 minūšu prezentācijā izstāstīs savu pieredzi, kam sekos jautājumu, atbilžu un sarunu daļa.
 • Ja redziet pie sesijas nosaukumu DARBNĪCA, tajā dalībnieki praktiskā darbībā iepazīs konkrētu paņēmienu, veidu, kā īstenot noteiktu pedagoģisko praksi. Tā ietver demonstrāciju, skaidrojumu, vingrināšanās un atgriezeniskās saites iespēju.
 • Ja redziet pie sesijas uzrakstu MEISTARKLASE, tajā skolotājs vai vadītājs vada stundu/nodarbību/sarunu vai tās daļu sesijas dalībniekiem tā, kā viņš to darītu ar saviem bērniem, jauniešiem, skolotājiem vai komandu, dodot iespēju klātesošajiem to piedzīvot un skaidro savas pieejas filozofiju

 

Uzzini, kā Latvijas skolās pieredz un vada pārmaiņas!

 

!! Konferences programmā var tikt veiktas izmaiņas, par kurām savlaicīgi jūs informēsim.

 

Konferences sadarbības partneris: AS “Swedbank”.

Programma

5. aprīlis
12:45 - 13:00

Satikšanās un sarunas ar konferences vadītāju Gustavu Terzenu

5. aprīlis
13:00 - 13:30

Ceļavārdi

Zane Oliņa, Ināra Groce

Dalīšanās ar pieredzi ir ceļš uz to, lai precīzāk ieraudzītu, kā skolās pašlaik veicas ar pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu, kā arī lai iegūtu jaunas idejas, kā virzīties uz priekšu. 

 • Zane Oliņa, Skola2030 satura ieviešanas vadītāja
 • Ināra Groce, Rēzeknes pilsētas domes deputāte, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas direktora vietniece
5. aprīlis
13:45 - 15:00

Pirmās darba sesijas

5. aprīlis
15:15 - 16:30

Otrās darba sesijas

5. aprīlis
16:45 - 18:00

Trešās darba sesijas

5. aprīlis
18:15 - 19:00

Ceļamaize

Diskusija par konferencē pieredzēto. Kā turpmāk veidot atbalsta sistēmas veiksmīgai skolotāju sadarbībai? 

Sesiju apraksti

5. aprīlis 13:00 - 13:30
Ceļavārdi
Lasīt vairāk

Piedalās:

 • Zane Oliņa, Skola2030 satura ieviešanas vadītāja
 • Ināra Groce, Rēzeknes pilsētas domes deputāte, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola direktora vietniece
5. aprīlis 13:45 - 15:00
1.1.1. Kā pirmsskolā organizēt mācības āra vidē?
Lasīt vairāk

Uzzināsiet, kā tiek veidota bērna ekoloģiskā attieksme, bērniem aktīvi iesaistoties nodarbībās āra vidē.
Laura Anspoka, Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja.

Redzēsiet skolotāju izveidotu rokasgrāmatu aktivitātēm brīvā dabā, kā arī prakses piemēru, kā bērni iepazīst un attēlo kokus.
Ludmila Atrahimoviča, Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietniece izglītības jomā, Ilona Smirnija, pirmsskolas skolotāja.

Dzirdēsiet to, kā skolotāji atbalstīja bērnu ierosinājumu mācīties mežā, kopīgi izveidoja drošības noteikumus un plānu mācību darbam dabā.
Aina Stepiņa, Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” pirmsskolas skolotāja.

#dabaszinātnes #pirmsskola #pirmsskolu skolotājiem

1.1.2. Kā pirmsskolā veidot iekļaujošu vidi un bērnu mācību vajadzību atbalsta komandu?
Lasīt vairāk

Uzzināsiet, kā izveidot atbalsta komandu, sadarboties ar grupu skolotājām un bērnu vecākiem, izstrādājot un īstenojot individuālo plānu bērna mācīšanās atbalstam.
Aija Ruhmane, Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” izglītības metodiķe, atbalsta komandas vadītāja.

Iepazīsieties ar prakses piemēru par iestādes atbalsta komandas darbu ar izglītojamajiem ar attīstības traucējumiem un/vai mācību grūtībām.
Ilze Zīle, Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietniece izglītības jomā.

Uzzināsiet, kā pirmsskola īsteno savu šī mācību gada mērķi, ļaujot bērniem apzināties, ka katram no viņiem ir kāds talants, kuru ir vērts pilnveidot.
Velta Bernāte un Aina Rihlicka, Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pirmsskolas skolotājas.

#pirmsskola #iekļaujošā izglītība  #pirmsskolu skolotājiem #izglītības iestāžu vadībai

1.1.3. Kā pirmsskolā plānot bērnu mācību darbības temata izziņai?
Lasīt vairāk

Dzirdēsiet, kā kopā ar bērniem plānot tematu, ievērojot viņu intereses, iekļaujot bērnu jautājumus un aktuālus notikumus.
Dzintra Barkāne, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” pirmsskolas skolotāja.

Uzzināsiet, kā temata “Kosmoss – Saules sistēma” laikā 5 un 6 gadus veci bērni ielūkojās kosmosā, kā, kopīgi veidojot modeli, bērni iepazīst Saules sistēmu un planētas.
Kristīne Beikule, Pildas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas skolotāja.

Uzzināsiet, kā emocionāli labvēlīgā vidē īstenot ražas nedēļas praktiskās nodarbības 5 līdz 7 gadus veciem bērniem, lai paplašinātu vārdu krājumu un padziļinātu zināšanas par dārzeņiem.
Inese Puļa, Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja.

#pirmsskola #pirmsskolu skolotājiem

1.1.4. Kā pirmsskolā veidot emocionāli drošu un pārraugāmu mācību vidi bērna mācību darbībai? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Iepazīsieties ar praktiskiem piemēriem, kā pirmsskola veidoja emocionāli drošu un pārraugāmu vidi, kurā bērni tiek rosināti izzināt, darboties, eksperimentēt un pētīt. Redzēsiet, kā pirmsskolā runā ne tikai sienas, bet arī grīdas un citas telpas daļas.

Kristīna Ivancova, Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, Tatjana Kovaļčuka, vadītājas vietniece, un Anna Marija Ņikitina, pirmsskolas skolotāja.

#pirmsskola #pirmsskolu skolotājiem #metodiķiem

1.1.5. Kā sākumskolas latviešu valodas stundās attīstīt caurviju prasmes, lasot bērnu literatūru, rakstot un vērtējot radošu darbu? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Dzirdēsiet īsu pieredzes stāstu, kurš aicinās saprast, kā pašvadīta mācīšanās dod iespēju pirmklasniekam darboties apzināti, pašam izlemt, kuru tekstu grib un var lasīt mājās, dod drošību pildīt dažādas sarežģītības uzdevumus.
Ineta Misāne, Ludzas pilsētas vidusskolas skolotāja.

Tam sekos darbnīca, kurā demonstrēs: kā izmantot snieguma līmeņa aprakstus, lai vērtētu sevi un citus; kā attīstīt radošo domāšanu; kas ir Z-G-I tabula un kā to izmantot, lai sekmētu pašvadītu mācīšanos.
Sandra Juste, Rēzeknes sākumskolas skolotāja.

#latviešu valoda #sākumskola #skolu skolotājiem

1.1.6. Kā attīstīt 1. un 2. klases skolēnu pašvadītas mācīšanās un problēmrisināšanas prasmes praktiskā darbībā un pētniecības darbos? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Darbnīcā demonstrēs, kā ikdienas stundās izmantot pētniecības darbus, praktisko darbošanos dabaszinībās, dizainā un tehnoloģijās, kā arī citos mācību priekšmetos, lai saistībā ar reālo dzīvi un sadarbību skolēni varētu attīstīt domāšanas prasmes – plānot, analizēt, izvērtēt un risināt problēmas. Uzzināsiet, kā izmantot interneta platformu, veidojot virtuālo izstādi, lai saglabātu darba procesu un rezultātus, sniegtu iespēju vecākiem tos redzēt.

Laura Meščanova, Rēzeknes sākumskolas skolotāja.

#dabaszinības #datorika #vizuālā māksla #sākumskola #skolu skolotājiem

2.1.1. Kā mērķtiecīgi izmantot IKT rīkus klātienes, tiešsaistes un hibrīdstundās? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Darbnīcā tiks piedāvāts iepazīt un izmēģināt dažādus IKT rīkus, ar kuru palīdzību veiksmīgāk īstenot mācību sasniedzamos rezultātus. Iemācīsieties izmantot praktiskus rīkus, lai vizualizētu saturu (pixabay, thinglink, befunky), lai veiksmīgi iegultu video saturu (ESLvideo) un veidotu interaktīvu mācību saturu (Nearpod), kā arī uzzināsiet, kā kļūt par superskolotāju (superteachertools.us), un pārdomāsiet par 21. gadsimta izglītībā būtiskajām prasmēm.

Anna Beļska, J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, izglītības tehnoloģiju mentore.

#svešvalodas #skolu skolotājiem

2.1.2. Kā mācību procesā īstenot starppriekšmetu saikni?
Lasīt vairāk

Ielūkosieties piemērā par starppriekšmetu saiknes pieeju un noskaidrosiet tā nozīmi vidusskolas vecuma posmā.
Diāna Žilinska-Ivanova, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas latviešu valodas skolotāja.

Gūsiet ieskatu piemērā par starpdisciplināru mācību stundu “Mana ceļojuma soma”. Uzzināsiet, kā plānot šādu stundu, gūsiet praktisku ieskatu stundas īstenošanā.
Irīna Krivošejeva, Balvu Valsts ģimnāzijas angļu un krievu valodas skolotāja.

No pieredzes stāsta “Skola laiku lokos” uzzināsiet, kā var veidot starppriekšmetu saikni 5. klasē, balstoties uz literārā darba analīzi.
Inta Japiņa, Krāslavas ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja.

#latviešu valoda #vizuālā māksla #pamatizglītība #vidusskola #skolu skolotājiem #metodiķiem

3.1.1. Kā dažādot mācību stundas mūzikā?
Lasīt vairāk

Meklēsim atbildes uz jautājumiem par mūzikas stundu dažādošanu, īstenojot starppriekšmetu saikni un skolotāju sadarbību, kā arī ietverot saturā simbolus.

Stāstā “Latviešu tradīcijas. Mūzika un datorika” redzēsiet piemēru, kā sadarboties ar datorikas skolotāju 7. klases temata mūzikā “Latviešu tradīcijas” īstenošanai.
Skaidrīte Gasperoviča un Ilona Aprupe, Jeļena Japiņa, Krāslavas ģimnāzijas mūzikas un datorikas skolotājas.

Ar stāstu “Emoji dziesmas” demonstrēs, kā veidot materiālus mūzikas stundām latviešu tautasdziesmu atveidei ar emoji zīmēm un attēliem.
Dace Viša, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas mūzikas skolotāja.

Ar stāstu “Fantāzija mūzikā” gūsiet ieskatu pieredzē, kā atlasīt nepieciešamo informāciju mūzikas mācību stundām konkrētajam vecumposmam un skolēna apguves līmenim Skola2030 materiālos un kur meklēt informāciju un video materiālus par skolēnu radošo muzicēšanu stundās.
Jolanta Boreiko, Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotāja.

#mūzika #datorika pamatizglītība #vidusskola #skolu skolotājiem #profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem

3.1.2. Kā mērķtiecīgi sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību stundās?
Lasīt vairāk

Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā un attālināto mācību laiks veicināja sadarbību starp dažādiem mācību priekšmetu skolotājiem un satura starpdisciplinaritāti vienas mācību stundas ietvaros.

Pieredzes stāstā “Sadarbība kā izziņas avots” uzzināsiet par jēgpilnu sadarbību starp dažādiem mācību priekšmetiem un vizuālo mākslu, kas veicina skolēnu interesi un to, kā, izzinot tēmu no atšķirīgiem aspektiem un lietojot dažādas maņas, tēma tiek daudzveidīgi interpretēta.
Ruta Vjakse, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Riebiņu vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja.

Stāstā “Starpdisciplinārās iespējas vizuālajā mākslā 1., 4., 7. klasē” iepazīsiet pieredzi, veidojot projektus sadarbībā ar sociālo zinību, matemātikas, literatūras, mūzikas un datorikas skolotājiem. Tajos skolēni veidojuši radošo portretu, iestudējuši operu un veidojuši google prezentācijas.
Anita Doroščonoka, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja.

Stāstā “Ritms un angļu valoda” uzzināsiet, kā ar latviešu valodā (sākumskolā) izveidoto “Ritma māju” skolēni, brīvi darbojieties mūzikas nodarbībā, var pāriet uz angļu valodu.
Katerīna Veļičko, Daugavpils 12. vidusskolas skolotāja.

#vizuālā māksla #mūzika #literatūra #pamatizglītība #sākumskola #skolu skolotājiem #metodiķiem

4.1.1. Kā kopā ar skolēniem analizēt pretrunīgu kultūrvēsturisko mantojumu, izmantojot lokālos piemērus? MEISTARKLASE
Lasīt vairāk

Uzzināsiet, kā, analizējot kultūrvēsturisko mantojumu, noteikt, kā to ietekmējuši atšķirīgie politiskie režīmi, kā aicināt skolēnus domāt kritiski, lai izvairītos no sekošanas mūsdienu aktuālai propagandai un sabiedrības radikalizēšanas centieniem. Izmantojot lokālās vēstures materiālu (tostarp skolas muzeja krājumu), iegūsiet ieskatu, kā politiskie režīmi un to nomaiņa 20. gadsimtā Latvijas teritorijā ietekmēja dažāda veida kultūrvēsturisko mantojumu, tā saglabāšanas/vai nesaglabāšanas iespēju Balvos. Tiks uzsvērts, kā prast apkopot informāciju par pretrunīgi vērtētu kultūrvēsturisko mantojumu un izdarīt jēgpilnus secinājumus.

Irēna Šaicāne, Balvu Valsts ģimnāzijas Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotāja, mācību kursa “Vēsture un sociālās zinības I” skolotāja, skolas muzeja vadītāja.

#sociālās zinības un vēsture #vēsture un sociālās zinātnes #vidusskola #skolu skolotājiem

4.1.2. Kā mācību procesu plānot tā, lai skolēniem veicinātu dziļas izpratnes veidošanos?
Lasīt vairāk

Kā sagatavot stundu tā, lai skolēni domātu, darītu, zinātu? 9 G notikumu stunda ir lielisks veids, kā “uzāķēt”, ieinteresēt skolēnus, pat neapjaušot, ka viņi mācās. Uzzināsiet paņēmienus, kā sākt mācību stundu (ieejas kartes, asociācijas, skolotājas rakstītās zīmītes, kuras izvēlas skolēni, spēles kartītes u. c.). Gūsiet ieskatu, ka daudzveidīgi var vadīt sasniedzamā rezultāta izpratni gan no skolotāja viedokļa, gan skolēnu domās un pašvadītā mācīšanās procesā. Iepazīsiet metodiskos paņēmienus, kā organizēt grupu darbu sociālo zinību stundās, dažādas formatīvā vērtējuma metodes un atgriezeniskās saites piemērus, kā arī veidus, kā organizēt skolēna pašvērtējumu.
Anita Ancāne, Līvānu 1. vidusskolas sociālo zinību un vēstures skolotāja 4. klasē.

Gūsiet ieskatu piemērā, kā tikt galā ar izaicinājumu pilnveidot skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes. Noskaidrosiet pieredzi, kādā veidā var parādīt skolēnam temata sākumā temata apguves ceļu un sasniedzamos rezultātus. Redzēsiet izaicinājumu atrast piemērotāko vizuālo temata atspoguļojumu, kuru periodiski izvērtēt skolēnam un iegūt pārskatāmu skolēna izaugsmi, netērējot tam laiku.
Skaidrīte Bambale, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību, ekonomikas skolotāja.

#sociālās zinības, #vēsture, #pamatizglītība, #skolu skolotājiem

5.1.1. Kā izmantot dažādas metodes mācību satura apguvē dabaszinātņu mācību priekšmetos?
Lasīt vairāk

Iegūsiet ieskatu 3 pieredzes stāstos.

Par āra nodarbību, kuras laikā skolēni pētīja avota ekosistēmu, īstenojot Latvijas Avotu biedrības izstrādāto mācību stundas plānu. Uzzināsiet, kā, organizējot izbraukuma āra nodarbību, iespējams jēgpilni apvienot vairākus mācību priekšmetus: dabaszinības, datoriku, latviešu valodu, angļu valodu un vizuālo mākslu.
Olga Kovaļova, Daugavpils 3. vidusskolas skolotāja.

Par modelēšanas metodes izmantošanas piemēriem bioloģijas stundās pamatskolā un vidusskolā.
Jeļena Joničonoka, Ludzas 2. vidusskolas bioloģijas skolotāja.

#dabaszinības #bioloģija #ķīmija #pamatizglītība #skolu skolotājiem

6.1.1. Kā attīstīt skolēnu pētniecības prasmes, mācot tematu “Statistika” vidusskolā? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Dzirdēsiet skolotājas pieredzi savu risinājumu meklējumos, plānojot un mācot tematu “Statistika” (“Matemātika l”). Gūsiet idejas, kādus materiālus, IT risinājumus, sadarbības formas izmantot, lai skolēnam būtu iespēja sev atbilstošā tempā apgūt nepieciešamās zināšanas un pētniecības prasmes.

Ineta Ivanova, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja.

#matemātika, #pamatizglītība, #vidusskola, #skolu skolotājiem

7.1.1. Kā datorikā plānot un īstenot starppriekšmetu saikni un starpdisciplināru pieeju?
Lasīt vairāk

Piedāvāsim trīs pieredzes stāstus sākumskolas, pamatskolas posmā par starppriekšmetu saiknes plānošanu un īstenošanu datorikā ar citu mācību jomu priekšmetiem un dažādu tehnoloģiju izmantošanu.

Mūsdienās ir svarīga sadarbība ar kolēģiem, tādēļ uzzināsiet pieredzi, kā Krāslavas ģimnāzijā tiek apvienota datorika un mūzika. Dzirdēsiet par tēmu paralēlo apguvi.
Jeļena Japiņa, Krāslavas ģimnāzijas matemātikas un datorikas skolotāja, Nataļja Loskutova, Krāslavas ģimnāzijas matemātikas, datorikas un programmēšanas skolotāja

Redzēsiet piemēru, kā vadīt āra orientācijas nodarbības 4. un 5. klasēm ar interaktīvu maršrutu telefonā ArcGIS veidošanu, koku mērījumiem un foto, rezultātu apstrādi klasē. Uzzināsiet par efektīvām un praktiskām starppriekšmetu stundām, kur tiek apvienotas dabaszinības, matemātika un datorika.
Ilze Jonāne, Daugavpils 3. vidusskolas datorikas skolotāja, metodiķe, mācību jomas koordinatore, Olga Kovaļova, dabaszinību skolotāja.

Uzzināsiet, kā Dagdas vidusskolā plāno starppriekšmetu saikni un atrod paralēlos tematus literatūrā, datorikā un matemātikā. Uzzināsiet par lielo tēmu paralēlo plānošanu un visu skolotāju sadarbību, plānojot tēmu norises laikus.
Anna Krilova, Dagdas vidusskolas datorikas skolotāja, IT mentore, mācību jomas koordinatore.

#datorika #mūzika #dabaszinības #sākumskola #pamatizglītība #skolu skolotājiem

7.1.2. Kā dizainā un tehnoloģijās pētīt vajadzības skolā, lai skolēns jēgpilni piedzīvotu dizaina procesu? MEISTARKLASE
Lasīt vairāk

Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar mācību satura un pieejas plānošanu 9. klašu tematā  “Tekstiltehniku sintēze”, kura ietvaros tika veidotas attīstošas spēles pirmsskolai. Tika pētītas skolēnu vajadzības un noskaidrots, ka skolā un pirmsskolā ir nepieciešami jauni mācību rīki – spēles. Izpētes rezultātā skolēni veidoja attīstošās spēles pirmsskolas skolēniem, kuras tiek testētas, uzlabotas, pārbaudītas un lietotas mācību darbā.

Ineta Melne, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas dizaina un tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotāja.

#dizains un tehnoloģijas, #sākumskola, #pamatizglītība, #skolu skolotājiem

8.1.1. Kā izmantot kustību rotaļas un āra vidi, lai nostiprinātu bērna kustību prasmes un zināšanas?
Lasīt vairāk

Pieredzes stāstus apvieno jēdzieni plānošana, saskaņošana, praktiskā darbība.

Dalībnieki piedzīvos īsu meistarklasi, kurā tiks apskatīti piemēri, kā, sporta un veselības nodarbībā iesaistot bērnus dažādās kustību rotaļās, var nostiprināt citās nodarbībās apgūtās zināšanas.
Olga Novicka, Rēzeknes katoļu vidusskolas skolotāja.

Pieredzes stāstā tiks gūtas ierosmes, kā plānot, saskaņot, realizēt un vadīt nodarbības pirmsskolas un sākumskolas skolēniem āra vidē, mežā, stadionā.
Mārtiņš Vilcāns, Riebiņu vidusskolas un Preiļu Brīvās skolas sporta un veselības skolotājs, Mārīte Pokšāne, Riebiņu vidusskolas sporta un veselības skolotāja.

#sports un veselība #latviešu valoda #pirmsskola #sākumskola #pirmsskolu skolotājiem #skolu skolotājiem

9.1.1. Kā var veicināt karjeras izglītību un pētniecības prasmes, dažādojot pieejas formas?
Lasīt vairāk

Kā, izmantojot karjeras izglītības pasākumus, saglabāt saikni ar absolventiem un veicināt sadarbību ar vietējo kopienu?

Uzzināsiet par sarunu – diskusiju cikla “Munys saknis dzan atzolus Latgalys zemē” nozīmi un ieguvumiem 9.–12. klašu skolēniem tiekoties ar skolas absolventiem, dažādu profesiju pārstāvjiem un citiem, kuri jūt piederību Latgalei, novadam, savam pagastam, rūpējas par reģiona unikālo vērtību saglabāšanu. Skolēni noskaidro interesējošos jautājumus, tādējādi paplašina savu izglītības pieredzi, tiek veicināta karjeras izglītība, veidojas saikne ar vietējo kopienu un skolas absolventiem.
Irēna Maļkeviča, Dagdas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā.

Kā zinātniskās pētniecības darbs attīsta izglītojamo spējas, talantus, pašvadības, kritiskās domāšanas un komunikācijas kompetences?

Gūsiet ieskatu, kā tiek organizēts mācību darbs ar vakara (maiņas) klasēm Daugavpils 17. vidusskolā ar vēstures, sociālo zinību un ekonomikas mācību priekšmetu starpniecību. Izaicinājums – ļoti dažāds un sarežģīts izglītojamo kopums, arī ar izteiktām sociālām problēmām un skumjiem dzīvesstāstiem, kuru dēļ nācies pārtraukt mācības pat uz ilgiem gadiem. Pretēji sabiedrības stereotipiem, ka šie izglītojamie nav spējīgi uz augstiem mācību sasniegumiem, viņu pētniecības darbi liecina par pretējo. Stāsts motivēs skolotājus profesionālai kompetencei – kā iesaistīt dažādu prasmju un pieredzes izglītojamos zinātniskās pētniecības darbā, pilnveidojot viņu spējas, talantus, pašvadības, kritiskās domāšanas un komunikācijas kompetences.
Iveta Krilova, Daugavpils 17. vidusskolas sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāja.

Kā veicināt profesijas izvēli jau no agrīna vecuma?

Pieredzes stāsts uzsver – profesionālo skolu misija ir iepazīstināt ar savas nozares profesijām jau no agra vecuma, nevis tuvojoties pamatizglītības iegūšanai. Būs iespēja dzirdēt, kā Daugavpils būvniecības tehnikums ar karjeras izglītības programmu veicina izglītību visiem vecuma posmiem un ļauj bērnam atklāt profesiju ar rotaļām, praktisku darbošanos, lekcijām un savu praktisko pieredzi. Tiks aktualizētās zināšanas par spēkā esošajiem tiesiskajiem aktiem un teorētiskās atziņas par bērna personību.
Linda Pūdāne, Daugavpils būvniecības tehnikuma Komunikācijas un karjeras centra vadītāja.

#sociālās zinības #profesionālās izglītības priekšmeti #pamatizglītība #vidusskola #skolu skolotājiem #metodiķiem #izglītības iestāžu vadībai

10.1.1. Kā veidot vidi un mācību procesu, lai sniegtu atbalstu pirmsskolas vecuma bērniem veiksmīgam adaptācijas, iekļaušanās un attīstības procesam?
Lasīt vairāk

Kā veidot vidi pirmsskolas izglītības iestādē, lai tā būtu orientēta uz katru bērnu un atbilstu iekļaujošas vides pamatprincipiem?

Realizējot iekļaujošu izglītību, videi – gan psiholoģiskajai, gan fiziskajai – ir būtiska nozīme. Ielūkosieties piemērā, kādā veidā var nodrošināt pieejamu izglītības vidi ikvienam bērnam, kā veicināt vides pieejamības uzlabošanu un grupas skolotāju sadarbību ar atbalsta komandu.
Vita Vanagele, Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājas vietniece.

Kā palīdzēt pirmsskolas bērniem ar komunikācijas grūtībām iekļauties mūzikas rotaļnodarbībās?

Ne vienmēr bērnam, uzsākot pirmsskolas gaitas, ir viegli iekļauties un uzsākt veidot komunikāciju ar skolotājiem un citiem bērniem. Mūzikas nodarbības ir lielisks veids, kā sniegt nepieciešamo atbalstu, lai šis process noritētu veiksmīgāk. Uzzināsiet pieredzi – darbu vienā no Ludzas pirmsskolas iestādes “Rūķītis” grupām. Būs ieskats problēmsituācijās, ar kurām sastapās, kā tās risināja, kāds progress tika sasniegts. Tiks runāts par to, kā iekļaut katru bērnu neatkarīgi no viņa dažādajiem traucējumiem un traucējuma smaguma pakāpes.
Vija Pavlovska, Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” mūzikas skolotāja.

#mūzika, #pirmsskola, #pirmsskolu skolotājiem, #atbalsta personālam

10.1.2. Kā, izmantojot dabas materiālus, digitālos rīkus un diferencēšanas paņēmienus, sniegt atbalstu skolēniem ar speciālām vajadzībām pamatizglītības posmā?
Lasīt vairāk

Kā izmantot krāsas dažādu tematu apguvē matemātikā izglītojamiem ar GAT (garīgās attīstības traucējumi)?

Dzirdēsiet praktiskus piemērus, kādas metodes, paņēmienus un pieejas izmantot, lai palīdzētu apgūt matemātiku skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tiks apskatīti veidi, kas palīdz sekmīgākai matemātikas mācību priekšmeta programmas apguvei atbilstoši izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem, spējām. Pieredze rāda, ka viens no veidiem efektīvajiem paņēmieniem – krāsu izmantošana vizualizācijai, izprašanai.
Aļona Viļuma, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe.

Kā izmantot dažādus digitālos rīkus, strādājot ar izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem?

Atrast saturu un formu, kas būtu piemērots skolēniem ar smagiem GAT vienmēr ir bijis aktuāli. Uzzināsiet, kā ikdienas darbā palīdz dažādu digitālo rīku izmantošana. Pieredzes stāstā skolotājas dalīsies mācību procesa plānošanas pieredzē un gūtajās atziņās, strādājot ar skolēniem ar smagiem GAT.
Mārīte Šķestere un Ilga Maderniece, Preiļu 1. pamatskolas speciālās izglītības skolotājas.

Kā izmantot diferencēšanas paņēmienus jaunāko klašu vecumposmā izglītojamiem ar dažādiem attīstības līmeņiem?

Mācību satura, formas un gala rezultāta diferencēšana ir ikvienas iekļaujošas izglītības stūrakmenis. Gūsiet ieskatu diferencētu mācību uzdevumu piemēros, kurus skolotājs var izmantot, tos pielāgojot katra skolēna spējām.
Ilona Geriņa, Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra sākumskolas skolotāja.

#latviešu valoda, #vizuālā māksla, #matemātika, #pamatizglītība, #sākumskola, #skolu skolotājiem, #atbalsta personālam

11.1.1. Kā attīstīt skolotāju un skolēnu digitālās prasmes un jēgpilni izmantot tehnoloģijas mācību procesā?
Lasīt vairāk

Gūsiet ieskatu pieredzē – nav jābūt IT speciālistam, lai mācītu digitālās prasmes citiem. Pieredzes stāsts par veiksmēm, no kurām iedvesmoties, kļūdām, no kurām mācīties, izaicinājumiem un gūtajām atziņām. Tiks sniegti ieteikumi.
Ruta Duļbinska, Rekavas vidusskolas mūzikas un angļu valodas skolotāja.

Turpinājumā 2 pieredzes stāsti par digitālo tehnoloģiju izmantošanās pirmsskolā.

Kā attīstīt digitālās prasmes pirmsskolā?

Būs iespēja uzzināt par digitālo rīku jēgpilnu izmantošanu mācību procesā pirmsskolā (Photon robots, grīdas programmējams robots Blue-Bot, Sphero Mini, Sphero Specdrum, Marbotic numbers, Dzīvā ābece 3D, Kustīgā robotika u. c.). Iepazīsieties ar aktivitātēm, kuras attīsta kodēšanas un programmēšanas prasmes.
Olga Dmitrijeva, Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja.

Kā jēgpilni izmantot digitālās tehnoloģijas pirmsskolā?

Pieredze, kā ikdienas darbā, izmantojot interaktīvos ekrānus, planšetdatorus, Photon un Bee-bot robotus, bērni mācās mērķtiecīgi un ar ieinteresētību. Mācību jomu un caurviju prasmju digitālo pratību izmantošana ikdienas darbā bērniem kalpo kā spēcīgs motivators.
Velga Lielbārde, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” vadītāja vietniece izglītības jomā.

#izglītības tehnoloģijas #pirmsskola #pirmsskolu skolotājiem #metodiķiem

12.1.1. Kā plānot un organizēta skolotāju savstarpējo mācīšanos un pieredzes apmaiņu, lai veidotu vienotu izpratni, meklētu risinājumus, saņemtu atbalstu?
Lasīt vairāk

Dzirdēsiet pieredzes stāstus par izglītības iestādi kā mācīšanās organizāciju, kurā ir vienota izpratne un atbildība, kurā kopīgi tiek meklēti risinājumi.

Aplūkosiet vadības komandas darbības soļus šādu labbūtības struktūrelementu veicināšanai: savstarpējā sadarbība un atbalsts, komunikācija, piederības izjūta, jēgpilns darbs, profesionālā izaugsme, droša un veselīga vide.
Jekaterīna Jankovska, Daugavpils 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, un Jekaterina Krankale, vadītājas vietniece izglītības jomā, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja.

Viļakas Valsts ģimnāzijās pieredzes stāstā uzzināsiet par skolotāju mācīšanās grupām kā vienu no rīkiem skolā, kuru var izmantot kā risinājumu kāda izaicinājuma vai problēmjautājumu risināšanai.
Santa Bondare, Viļakas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece metodiskajā jomā un angļu un franču valodas skolotāja.

Līvānu vidusskolas pieredzes stāstā klausītāji tiks iepazīstināti ar darbības soļiem, kādi tika veikti, lai apzinātu un risinātu ar mācību procesu saistītos jautājumus.
Gatis Pastars, Līvānu 1. vidusskolas direktors.

#pirmsskola #vidusskola #metodiķiem #izglītības iestāžu vadībai

5. aprīlis 15:15 - 16:30
1.2.1. Kā, iekārtojot pirmsskolas grupas vidi, skolotāji rada iespējas mācīties jaunākiem un vecākiem bērniem?
Lasīt vairāk

Redzēsiet, kādas prasmes, praktiski darbojoties, attīsta un pilnveido paši jaunākie pirmsskolas bērni no 1,5 gadu vecuma.
Alla Ratnika, Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” pirmsskolas izglītības metodiķe, un Aina Urtāne, pirmsskolas skolotāja.

Dodoties pa Vinnija Pūka pēdām, varēsiet iepazīties ar vidi, kurā bērni mācās ar prieku, paši ir saimnieki, radoši darbojas gan telpās, gan ārā. Vidi, kurā skolotāja un skolotāja palīgs vēro, ļauj kļūdīties, motivē, virza bērna darbību, lai sasniegtu izvirzīto rezultātu.
Solvita Jukna, pirmsskolas izglītības iestādes “Vinnijs Pūks” izglītības metodiķe.

Uzzināsiet, kā ir iekārtota mācību vide grupā, kurā ir 23 bērni, lai veicinātu bērnu patstāvību, kā sadarbojas bērni, skolotājs un skolotāja palīgs.
Evita Munda, Rēzeknes pilsētas Katoļu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja.

#pirmsskola #pirmsskolu skolotājiem

1.2.2. Kā palīdzēt pirmsskolas bērniem ar uzvedības problēmām un valodas attīstības vajadzībām?
Lasīt vairāk

Uzzināsiet, kā izmantot attēlu kartītes, lai uzlabotu komunikāciju ar bērniem, kuri nerunā vai ir atbraukuši no citām valstīm.
Jana Ruļuka, Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja.

Dzirdēsiet piemēru par ikdienas bērnu sasniegumu vērtēšanu un atgriezeniskās saites sniegšanu 3–5 gadus veciem bērniem, “Stop 4–7” programmu darbā ar bērniem ar uzvedības problēmām un tiem sniegto atbalstu.
Anita Jankoviča, Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja.

#iekļaujošā izglītība #pirmsskola #pirmsskolu skolotājiem #metodiķiem

1.2.3. Kā sākumskolā pilnveidot lasītprasmi ar robotikas elementu izmantošanu, veicināt skolēnu interesi integrētās mācībās un ar dziesmām radīt pozitīvas emocijas?
Lasīt vairāk

Uzzināsiet, kā ieinteresēt skolēnus lasīt, integrējot latviešu valodas stundās tehnoloģijas, konkrēti – izmantojot robotus. Skolēni meklē problēmu un atrod risinājumu. Ar šo pieredzes stāstu skolotājas skaidros, kā, skolotājām veiksmīgi sadarbojoties, skolēni pilnveido kompetences un prasmes.
Inta Beikule, Krāslavas ģimnāzijas sākumskolas skolotāja, un Daiga Kušnire, datorikas un programmēšanas skolotāja.

Dzirdēsiet piemēru, kā ar integrētas stundas palīdzību, kuru vada divi mācību priekšmetu skolotāji, apvienojot stundas saturu vienā veselumā, organizēt sadarbību, lai sekotu skolēnu progresam īstermiņā un ilgtermiņā, lai nodrošinātu labākas mācīšanās iespējas skolēniem un uzlabotu viņu sniegumu.
Jūlija Vaikule un Tatjana Krūmiņa, Daugavpils 17. vidusskolas latviešu valodas un sākumskolas skolotājas.

Gūsiet ieskatu, kā dziesma, labestība, humānisms un mīlestība motivē bērnus apgūt citas prasmes. Dziesma veicina bērnu interesi par mācībām, pārliecību par sevi, kā arī labsajūtu un pozitīvas emocijas. Arī dalībniekiem šis pieredzes stāsts uzlabos pašsajūtu un veicinās pozitīvas emocijas.
Karīna Stivriņa, Priežmalas pamatskolas angļu valodas skolotāja.

#latviešu valoda, #svešvalodas, #dizains un tehnoloģijas, #sākumskola, #skolu skolotājiem, #pirmsskolu skolotājiem

1.2.4. Kā iekārtot pirmsskolas teritoriju mācībām ārā? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Darbnīcā gūsiet pieredzi par pirmsskolas iestādes brīvdabas teritorijas sadalīšanu 8 zonās un pielāgošanu mācību procesam, iepazīsieties ar bērnu darbību piemēriem katrā no šīm teritorijas daļām, kā arī izvērtēsiet savas pirmsskolas āra teritoriju un plānus, kā to pilnveidot.

Nataļja Isate, Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja, un Benita Strode un Jūlija Sivačova, pirmsskolas skolotājas.

#pirmsskola, #pirmsskolu skolotājiem, #izglītības iestāžu vadībai, #metodiķiem

2.2.1. Kā izveidot interaktīvās darba lapas un burtnīcās vietnē www.liveworksheets.com? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Nodarbībā būs iespēja iepazīties, kā pilnvērtīgi izmantot vietnes www.liveworksheets.com iespējas savu interaktīvo darba lapu veidošanā un jau esošo darba lapu pielāgošanā, ievietojot tās darba burtnīcā.

Vivita Ruško-Elste, Dricānu vidusskolas angļu valodas skolotāja.

#svešvalodas #valodas #skolu skolotājiem

2.2.2. Kā mērķtiecīgi attīstīt valoddarbības un caurviju prasmes krievu valodas kā svešvalodas un kā mazākumtautības valodas apguves procesā?
Lasīt vairāk

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti ietver zināšanu un prasmju apguvi mācību jomā, kā arī caurviju prasmju attīstībā. Pieredzes stāstu piemēros meklēsim atbildi uz valoddarbības un caurviju prasmju attīstību krievu valodas stundās.

Uzzināsiet, kā, izmantojot kritisko domāšanu, pildot uzdevumus konkrētā, speciāli piedāvāta secībā, skolēni paši nonāk pie gramatikas likuma formulēšanas.
Alina Komarovska, Līvānu 1. vidusskolas krievu valodas kā svešvalodas skolotāja.

Apgūsiet paņēmienus, kā iesaistīt skolēnus sasniedzamā rezultāta izvirzīšanā krievu valodas stundās pamatskolā. Apgūsiet pieredzi, kā virzīties no skolēnu jautājumiem līdz sasniegtajiem rezultātiem, skolēnu pašvērtējumam. Dzirdēsiet  skolēnu jautājumu, mērķu piemērus.
Nataļja Koviļina, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja pamatskolas krievu valodas skolotāja.

Tiks piedāvāti kompleksie uzdevumi izglītojamo valoddarbības prasmju attīstīšanai tēmā “Profesionālā vide”. Uzzināsiet, kā šis mācību materiāls ļauj īstenot diferencētu pieeju klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un valodas lietojuma prasmju pilnveidei. Pievienoti kritēriji formatīvajai vērtēšanai.
Valentīna Prokofjeva, Daugavpils Valsts ģimnāzijas krievu valodas kā svešvalodas skolotāja.

#svešvalodas, #sociālās zinības, #skolu skolotājiem, #metodiķiem

2.2.3. Kā mērķtiecīgi izmantot IKT rīkus mācību procesā?
Lasīt vairāk

Iepazīsieties ar vietnes Google Jambord piedāvātajām iespējām, uzzināsiet, kā tajā izpausties radoši, veidot plakātus, ģenerēt idejas vienuviet, netraucējot citiem.
Anita Mateja, Krāslavas ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, svešvalodu jomas koordinatore.

Gūsiet ieskatu, kā lietot Padlet notikumu sienu, lai organizētu mācību saturu, konstruētu zināšanas vidē, kurā iespējams aktīvi iesaistīties, lai sniegtu un saņemtu tūlītēju atgriezenisko saiti, lai realizētu apgrieztās mācīšanās (flipped learning) mācību metodi.
Inga Vanaga, Balva Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja.

Iepazīsieties ar vietnes Classroom iespējām, uzzināsiet, kā var izmantot šo vietni ne tikai mācību procesā ikdienas darbā ar skolēniem, gan mācoties klātienē, gan attālināti, bet arī sadarbībā ar kolēģiem.
Ilga Kroiča, Viļānu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja.

#svešvalodas #mazākumtautību valoda #vidusskola #pamatizglītība #skolu skolotājiem #metodiķiem

3.2.1. Kā veiksmīgi skolotājiem sadarboties vizuālas mākslas mācību satura īstenošanai?
Lasīt vairāk

Gūsiet ieskatu piemēros par kolēģu sadarbību un interesantu darba procesu – kā pieredze uzdevumu plānošanā, stundu vadīšanā, atgriezeniskās saites saņemšanā uzlabojusi ne tikai mācību darba organizāciju, bet arī skolēnu prasmes vizuālajā mākslā, atraisījusi radošumu un motivējusi pašvadītas mācīšanās caurviju prasmju apguvi.

Stāstā “Projektu metode un pedagogu sadarbība” uzzināsiet, kā 4. klases skolēni, projektā “Manas čības piedzīvojums” mācoties ar aktivitāšu palīdzību, ne tikai guva jaunas zināšanas un prasmes, bet arī mācījās plānot savu darba procesu, darbam atvēlēto laiku, pabeigt to līdz galam un prezentēt, reflektēt par to.
Iveta Gabrāne, Balvu sākumskola vizuālās mākslas skolotāja, un Gunta Blauma, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Stāstā “Pedagogu sadarbība. Reportāža – ieteikumi apkārtējās vides labiekārtošanai” gūsiet ieskatu, kā 6. klašu skolēni vizuālās mākslas tematu “Kinomāksla” apguva attālinātajā procesā, pildot arī uzdevumus latviešu valodā un sadarbojoties ar vietējo biedrību “Radošās idejas”.
Iveta Gabrāne, Balvu sākumskola vizuālās mākslas skolotāja, un Gunta Blauma, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Stāstā “Saglabāt, lai nepazaudētu” uzzināsiet par sadarbību, par izglītības mērķiem vizuālajā mākslā, savienojot tos ar akcijas “Satiec savu meistaru!” norisi Ziemeļlatgales skolās.
Iveta Gabrāne, Balvu sākumskolas vizuālās mākslas skolotāja.

#vizuālā māksla, #literatūra, #pamatizglītība, #skolu skolotājiem

3.2.2. Kādi ir metodiskie paņēmieni, ieviešot jauno mācību saturu literatūrā 10.,11. klasē? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Nozīmīga ir stundas temata aktualizācija, saruna ar skolēniem, lai motivētu mācību procesam, savstarpēja uzticēšanās, mērķtiecība rezultātu sasniegšanā un vērtēšanā, kā arī mācīšanās atbalstā.

Darbnīcā uzzināsiet, kā iesākt literatūras stundu, kādus uzdevumus piedāvāt skolēniem, kā iesaistīt diskusijā/sarunā, kā veidot pārbaudes darbus tēmas noslēgumā, novērtēt skolēnu paveikto. ielūkosieties pieredzē, kā strādāt klātienes un arī attālināto mācību laikā. Tiks piedāvāti skolotājas pašas veidoti mācību līdzekļi.

Gunta Pauniņa, Līvānu 1. vidusskola latviešu valodas un literatūras skolotāja.

#literatūra #vidusskola #skolu skolotājiem 

4.2.1. Kā ar dažādiem paņēmieniem attīstīt un novērtēt skolēnu kritiskās domāšanas un argumentēšanas prasmes sociālās un pilsoniskās mācību jomas priekšmetos?
Lasīt vairāk

Uzzināsiet, kā mācību procesā palīdzēt izglītojamajiem pēctecīgi apgūt un pilnveidot mācību priekšmetam un jomai specifiskās prasmes, īpaši kritisko domāšanu. To veicina četru stundu cikls “Filma kā vēstures avots”, tā ietvaros īpaši uzsverot stundu “Vēstures mīti spēlfilmās”. Pieredzes stāsts palīdzēs skolotājiem, izmantojot vēsturiskās filmas metodiskās iespējas, veicināt izglītojamo interesi par vēsturi, tās mītiem un kritiskās domāšanas prasmes, atšķirot mītus no patiesības.
Iveta Krilova, Daugavpils 17. vidusskolas sociālās un pilsoniskās jomas skolotāja vidusskolā.

Iepazīsiet pieredzi darbā ar K. Popera debašu formātu. Tas ietver komandas sadarbību un spēju pielāgoties dažādiem apstākļiem. Uzsvars tiek likts uz toleranci, spēju skatīties no dažādiem skatpunktiem, attīsta kritisko domāšanu un spēju tikt galā ar pretrunīgiem apgalvojumiem. Viens no vērtēšanas komponentiem ir tas, kā skolēns demonstrē argumentēšanas prasmes, informācijas avotu atlases un interpretēšanas prasmes, atsauču noformēšanas prasmes.
Aiga Hudobčenoka, Daugavpils Valsts ģimnāzijas vēstures, sociālo zinību un kulturoloģijas skolotāja, un Zigrīda Rusiņa, vēstures, sociālo zinību skolotāja.

#sociālās zinības un vēsture #vidusskola #skolu skolotājiem

4.2.2. Kā, mācot vēsturi pamatskolā, veiksmīgi veidot starppriekšmetu saikni?
Lasīt vairāk

Uzzināsiet, kā iespējams apvienot vēsturi un mūziku. Temats “Viduslaiku sabiedrība un mūzika” palīdzēs noskaidrot, kā sniegt skolēniem iespēju saskatīt, ka dažādos mācību priekšmetos apgūtais paplašina zināšanas – mācoties par viduslaiku sabiedrības kārtām, ir iespēja paplašināt zināšanas arī mūzikā, un otrādi.
Inga Lubāne, Maltas vidusskolas skolotāja (Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības un vēsture, vēsture un sociālās zinātnes), Irēna Ivanova, Maltas vidusskolas mūzikas skolotāja.

Gūsiet ieskatu, kā izmantot starppriekšmetu saikni vēstures stundās, saskaroties ar izaicinājumu – atrast laiku plānošanai un realizēšanai, vadot stundu divatā. Tiks aplūkoti divi piemēri: 6. klasē tēma “Latvju zīmju spēks” un 7. klasē (mazākumtautību) “Olimpiskās spēles”.
Svetlana Kricka, Zilupes vidusskolas vēstures skolotāja.

5.2.1. Kā pilnveidot pētniecības prasmes dabaszinātnēs?
Lasīt vairāk

Būs iespēja ielūkoties idejās, kā iedvesmot skolēnus izmantot savas zināšanas, prasmes un ieradumus jaunajās, neierastajās situācijās, kas saistītas ar ūdeni. Tiks aktualizēts jēdziens “lietpratība” kā spēja kompleksi izmantot zināšanas, prasmes un ieradumus.
Ērika Lauska, Daugavpils 17. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja, un Irina Hiļmane, latviešu valodas skolotāja.

Gūsiet ieskatu, kā realizēt vienu no kompleksajiem sasniedzamajiem rezultātiem pamatkursa “Dabaszinības vidusskolai” 8. tematā “Šķidrumi dabā un tehnikā – maisījumi”, kur mācību procesā tika veikta upes izpēte, analizēti iegūtie dati un tie kopīgi apstrādāti platformā Jamboard.
Ludmila Koževņikova, Krāslavas ģimnāzijas fizikas, inženierzinību un matemātikas skolotāja.

Dzirdēsiet, kā skolēni pēctecīgi apgūst paņēmienus un metodes, lai, pabeidzot fizikas kursu, varētu uzrakstīt pētījuma darba gaitu, secinājumus un analizēt iegūtos datus. Idejas noderēs kolēģiem gan pamatskolas, gan vidusskolas fizikas mācību satura apguvē. Tiks demonstrēts arī, kā, apgūstot pētniecības prasmes fizikā, var pastarpināti paplašināt zināšanas arī citos mācību priekšmetos.
Iveta Meškovska, Daugavpils 12. vidusskolas fizikas skolotāja.

#dabaszinības #ģeogrāfija #bioloģija #pamatizglītība #vidusskola #skolu skolotājiem #profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem

6.2.1. Kā plānot matemātikas satura apguvi, mērķtiecīgi skolēnus virzot uz sasniedzamo rezultātu?
Lasīt vairāk

Stāsti parādīs daudzpusību, plānojot un mācot matemātiku, izmantojot gan Skola2030 veidotos atbalsta materiālus, gan informācijas tehnoloģiju iespējas efektīvam mācību procesam matemātikā. Pieredzē dalīsies matemātikas skolotāji, kas strādā dažādos vecumposmos – pamatskolā, vidusskolā, kas dos iespēju domāt, kā piedāvātās idejas pārnest uz savu praksi, turpinot skolēnu matemātisko izglītību.

Dzirdēsiet ideju, kā palīdzēt skolēniem apgūt tematu “Funkcijas”, izmantojot informācijas tehnoloģijas, izvērtējot to iespējas grafiku zīmēšanā, funkciju pētīšanā, kā arī procesa matemātiskajā modelēšanā.
Ludmila Uglovska, Balvu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja.

Būs iespēja iepazīties ar Maltas vidusskolas izstrādāto snieguma līmeņu aprakstu lasītprasmju novērtēšanai, tostarp matemātikā.
Ksenija Orlova un Žanna Rudzīte, Maltas vidusskolas matemātikas skolotājas.

Ielūkosieties konkrētā piemērā par matemātikas optimālā kursa temata “Statistika” plānošanas un īstenošanas rezultātiem attālinātā un klātienes mācību procesā, integrējot statistikas pētījuma veikšanu stundās.
Ingūna Andersone, Rugāju vidusskolas matemātikas skolotāja.

#matemātika #pamatizglītība, #vidusskola, #skolu skolotājiem

7.2.1. Kā datorikā veidot un izmantot snieguma līmeņu aprakstus? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Darbnīcā gūsiet ieskatu, kā datorikā veidot un izmantot skolēnu snieguma līmeņu aprakstu. Būs iespēja redzēt snieguma līmeņu apraksta izmantošanas pozitīvo ietekmi mācīšanas un mācīšanās procesā. Iegūsiet atgādinājuma pārskatu, kas ir snieguma līmeņi un kādi ir to veidošanas pamatprincipi.

Vēsma Poplavska, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas datorikas skolotāja, direktora vietniece.

#datorika, #pamatizglītība, #vidusskola, #skolu skolotājiem

7.2.2. Kā dizainā un tehnoloģijās plānot mācību saturu, attīstot sadarbības prasmes un praktiskās iemaņas?
Lasīt vairāk

Ielūkosieties divos pieredzes stāstos par mācību satura un pieejas plānošanu dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetā. Iepazīsiet pieredzi, realizējot dažādu prasmju attīstīšanu dizaina un tehnoloģiju apguvē.

Uzzināsiet pieredzes stāstu, kurā tiks atspoguļots izaicinājums, kā pamatskolas posmā dizainā un tehnoloģijās saplānot un atrast laiku, lai skolēni, mērķtiecīgi darbojoties, apgūtu nepieciešamās prasmes citu mācību priekšmetu sekmīgai apguvei un turpmākajai dzīvei.
Maija Kulakova, Līvānu 1. vidusskola mājturības, dizaina un tehnoloģiju skolotāja.

Būs iespēja uzzināt 8. klases temata “Grupas projekts: “Kā gatavo piena produktu ēdienus? Kā uzklāj galdu brīvdabas pasākumā?”” mācīšanas pieredzi. Varēsiet redzēt uzdevumus skolēnu darba grupām, īsu skolēnu paveiktā snieguma analīzi, grupu darba pašvērtējuma kritērijus, kulinārijas nodarbības darba lapu, kā arī tiks dots neliels ilustratīvais materiāls par skolēnu paveikto darbu.
Inese Jurāne, Rēzeknes 5. vidusskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja. 

#dizains un tehnoloģijas, #pamatizglītība, #skolu skolotājiem

8.2.1. Kā, izmantojot fiziskās aktivitātes un sporta spēļu elementus, var sekmēt zināšanas un prasmes citās mācību jomās?
Lasīt vairāk

Uzzināsiet, kā skolas veselības dienā, izmantojot fiziskās aktivitātes, sekmēt zināšanas par drošību un veselību. Tiks apskatīts piemērs sporta dienas – “Veselības ABC – laboratorija” – plānošana, līdzfinansējuma piesaiste, dažādas aktivitātes, stafetes, netradicionālās spēles u. c., kas tiek integrētas modulī “Fiziskā drošība”.
Gunita Ozoliņa, Rēzeknes sākumskolas sporta un veselības skolotāja.

Pēc tam divos pieredzes stāstos uzzināsiet, kā, pilnveidojot konkrētas fiziskās un sporta prasmes, sekmēt valodu  zināšanas:

-        piemērs, kā, pilnveidojot pārvietošanās prasmes, sekmēt angļu valodas zināšanas;
Inese Bolšija, Dricānu vidusskolas sporta un veselības skolotāja;

-        piemērs, kā, pilnveidojot basketbola elementu prasmes, individuāli un sadarbojoties pārī veikt radošus latviešu valodas uzdevumus;
Jānis Zakarīts, Balvu Valsts ģimnāzijas sporta un veselības skolotājs.

#sports un veselība #svešvalodas #latviešu valoda #sākumskola #pamatizglītība  #skolu skolotājiem

9.2.1. Kā, iesaistoties ārpusstundu pasākumos, veidojas kopējā skolēna izglītības pieredze?
Lasīt vairāk

Ielūkosieties, kā ar dažādu ārpusstundu projektu palīdzību veidot plašāku izglītības pieredzi, veicināt personības izaugsmi, izkopjot personīgās vērtības un tikumus.

Piemērs par atklāto pasākumu “Tauriņu nakts” demonstrēs piecu gadu laikā gūto pieredzi dabas izpētē un sugu saglabāšanā. Uzzināsiet, kā bērni un jaunieši, iesaistoties pasākumā, aktīvi sadarbojas ar biedrību “Latvijas Mazpulki”, pašvaldību un vecākiem.
Ilga Ivanova, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra pulciņa “Mazpulks” vadītāja.

Uzzināsiet par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu, kura īstenošanai var iegūt līdzfinansējumu. Katru gadu Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu skolēni aktīvi iesaistās šajā procesā: ģenerē idejas, mācās izprast nepieciešamās dokumentācijas nozīmi, plāno un organizē iecerētos pasākumus. Kolēģi gūs jaunas idejas un priekšstatu par skolēnu realizētajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem.
Sarmīte Arbidāne, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā.

#pamatizglītība, #vidusskola, #metodiķiem, #atbalsta personālam, #skolu skolotājiem

10.2.1. Kā laikus sniegt atbalstu 1.–9. klašu skolēniem, balstoties uz skolā pieejamiem datiem un sadarbojoties ar atbalsta personālu?
Lasīt vairāk

Kā izmantot skolā pieejamos datus, izvērtēt izaugsmes dinamiku, lai sniegtu atbalstu skolēniem (1.–9. klasē), lai atbalstītu viņu sekmīgu mācību darbu?

Uz datiem, nevis pieņēmumiem balstītu lēmumu pieņemšana ir būtiska, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Iegūsiet pieredzi par skolas atbalsta komandas darbu, kas vērsts uz skolēnu atbalstu, motivēšanu, sadarbību, pamatojoties uz datiem, kas tiek apkopoti skolā. Būs iespēja saskatīt iespējamos risinājumus savai izglītības iestādei.
Anna Dzidra Bernāne, Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā.

Kā organizēt  skolas psihologa darbu, lai laikus atpazītu un sniegtu nepieciešamo atbalstu bērniem (1.–9. klasē) ar dažāda veida grūtībām?

Laikus pamanīta, diagnosticēta un uzsākta atbalsta sniegšana ir būtiska, lai katram skolēnam būtu iespēja veiksmīgi iekļauties un pilnvērtīgi mācīties. Uzzināsiet, kādas var būt skolas psihologa sadarbības formas ar sākumskolas un pamatskolas skolēniem un skolotājiem, lai sekmīgāk sniegtu nepieciešamo atbalstu un veidotu individuālo sadarbības plānu.
Velta Daņiļeviča, Krāslavas ģimnāzijas izglītības psiholoģe.

#sākumskola, #pamatizglītība, #atbalsta personālam, #skolu skolotājiem, #izglītības iestādes vadītājiem

10.2.2. Kā, izmantojot dabas materiālus, dažādas metodes, uzdevumus un spēles, veicināt, atbalstīt bērna koncentrēšanos, matemātiskās spējas un vecāku aktīvu līdzdalību?
Lasīt vairāk

Kā izmantot Barboletas attīstošo metodi, lai sniegtu atbalstu skolēnu koncentrēšanās spēju attīstīšanai?

Mūsdienās strauji pieaug to bērnu skaits, kuriem ir vērojamas mācīšanās grūtības, kā, piemēram, uzmanības, darba atmiņas, valodas attīstības grūtības u. tml. Reizēm šādas grūtības pat netiek saistītas ar specifiskiem traucējumiem. Barboletas attīstošās metodes pamatā ir līdzsvars, kustību koordinācija un sajūtas. Ar metodes palīdzību bērns ātrāk un produktīvāk apgūst mācību vielu, jo tiek maksimāli koncentrēta uzmanība uz notiekošo šeit un tagad. Tiek stimulētas abas smadzeņu puslodes un nodrošināta sadarbība starp abām smadzeņu puslodēm, kas nenotiek, ja bērns mācās klasiskajā sēdus pozīcijā.
Ilona Saule, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā.

Kā veicināt vecāku iesaisti bērna izglītības procesā ar metodēm, ko var lietot, darbojoties kopā ar bērnu mājās?

Izglītības procesā būtiska ir regulāra sadarbība starp izglītības iestādi un vecākiem. Gūsiet ieskatu praktiskos uzdevumos un spēlēs, ko vecāki var izmantot, darbojoties kopā ar saviem bērniem mājās.
Evija Kaša, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe.

Kā izmantot dabas vides estētikas elementus matemātisko prasmju attīstīšanā izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām?

Lai sasniegtu katru bērnu, ir nepieciešams skolotāja radošums, meklējot dažādus risinājumus. Dzirdēsiet pieredzi, kā, izmantojot dabas elementus (smiltis, graudus, akmeņus...), sajūtas un darbības dabā, iesaistot maņas, bērns ar speciālajām vajadzībām spēj vienkāršā, aizraujošā veidā apgūt akadēmiskās zināšanas matemātikā.
Aļona Viļuma, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe.

#pirmsskola #pamatizglītība #metodiķiem #pirmsskolu skolotājiem #skolu skolotājiem

11.2.1. Kā izmantot IT nodarbībās un ārpus tām pirmsskolas izglītības iestādē? MEISTARKLASE
Lasīt vairāk

Uzzināsiet pirmsskolas darbības pieredzes stāstu, gūsiet idejas, lai turpmāk savā iestādē mērķtiecīgi izmantotu IT. Gūsiet ieskatu “Activinspire” programmas un citu IT rīku izmantošanā mācību procesā visiem pirmsskolas vecumposmiem. Padalīsies atziņās par to, kā tehnoloģiju izmantošana ikdienā palīdz pirmsskolas izglītības pedagogu kolektīvam padarīt mācību procesu par aizraujošu un jēgpilnu.

Oļesja Apīne, Rēzeknes novada Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes logopēde, pirmsskolas skolotāja, Marina Lazdiņa, pirmsskolas skolotāja, Indra Dzene, pirmsskolas skolotāja.

#izglītības tehnoloģijas, #pirmsskola, #pirmsskolu skolotājiem

11.2.2. Kā un kāpēc ieviest tehnoloģijas izglītības iestādē?
Lasīt vairāk

Dzirdēsiet pieredzi, kā ieviest izglītības tehnoloģijas izglītības iestādē un iesaistīt pedagogus iestādes digitalizācijā. Gūsiet labas prakses piemērus un praktisko rīcību plānu, kas pa soļiem palīdzēs pārņemt noderīgo un izvairīties no neveiksmīgiem risinājumiem savā izglītības iestādē.
Anna Beļska, J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, izglītības tehnoloģiju mentore.

Uzzināsiet, kā organizēt skolotāju sadarbību mācību procesa pilnveidošanai Digitālā metodiskā centra ietvaros. Tiks dots ieskats Daugavpils 3. vidusskolas Digitālā metodiskā centra pieredzē plānot un organizēt skolotāju sadarbnīcas, kurās skolotāji dalās pieredzē, apgūst jaunas prasmes un izvirza mērķus nākamajam periodam atbilstoši sadarbnīcas saturam.
Ilze Jonāne, Daugavpils 3. vidusskolas datorikas un informātikas skolotāja 4.–5. klasei, metodiķe, un Daiga Vasiļjeva, vizuālās mākslas skolotāja 4.–11. klasei, direktora vietniece.

Kā skolēnu izaugsmes dinamikas digitālais risinājums sniedz iespējas iegūt un analizēt daudzveidīgus datus par skolēnu sniegumu un mācīšanos?

Daugavpils 12. vidusskolā ir izveidots skolēnu izaugsmes dinamikas tehnoloģisks risinājums, kas palīdz, automatizējot lietotāju pārvaldi, ievākt un analizēt datus. Skolēnam, klases audzinātājam un administrācijai ir pieejami vizualizēti pārskati par skolēnu sniegumu un mācīšanos, lai pieņemtu nākamos lēmumus.
Ilmārs Zučiks, Daugavpils 12. vidusskolas direktores vietnieks izglītības jomā.

#izglītības tehnoloģijas, #metodiķiem, #skolu skolotājiem, #izglītības iestāžu vadībai

5. aprīlis 16:45 - 18:00
1.3.1. Kā pirmsskolā atbalstīt bērna intereses un padarīt mācības personīgi nozīmīgas?
Lasīt vairāk

Dzirdēsiet pieredzi, kā bērni paši izraugās, ko darīs, lai tas sagādātu bērniem ieinteresētību un prieku darboties. Gūsiet ieskatu, kā bērni mācās novērtēt savu darbu, mācās prognozēt situāciju, apzinās savas darbības mērķi, mācās plānot savas darbības, lai īstenotu sasniedzamo rezultātu.
Indra Gailuma, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Māriņa” pirmsskolas skolotāja.

Uzzināsiet, kā organizēt mācīšanos bērncentrētā pieejā, iedvesmojot un ieinteresējot bērnus, padarot apgūstamo tematu par personīgi nozīmīgu bērnam.
Jekaterina Krankale, Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece un Irīna Arhipova,  pirmsskolas skolotāja. 

#pirmsskola #pirmsskolu skolotājiem

1.3.2. Kā veidot pirmsskolas grupas un mūzikas skolotāja, kā arī visas pirmsskolas skolotāju sadarbību?
Lasīt vairāk

Iepazīstoties ar prakses piemēru, uzzināsiet, kā mūzikas skolotāja sadarbojas ar grupas skolotājiem, lai padziļinātu bērnu zināšanas temata laikā.
Olga Avdejeva-Kozlova, Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” mūzikas skolotāja, un Solvita Sermā, pirmsskolas skolotāja.

Uzzināsiet, kā veiksmīgi uzturēt saikni lielā kolektīvā, sniegt atbalstu, dalīties pieredzē, idejās un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, izmantojot dažādus digitālus rīkus.
Aija Grugule, Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīšī” vadītāja.

#mūzika, #izglītības darba vadība, #pirmsskola, #pirmsskolu skolotājiem, #izglītības iestāžu vadībai

1.3.3. Kā kopā ar sākumskolas skolēniem formulēt sasniedzamo rezultātu un to sasniegt, veicot jēgpilnus uzdevumus, un sniegt atgriezenisko saiti?
Lasīt vairāk

Ielūkosieties pieredzē, kā pareizi izvirzīt sasniedzamo rezultātu un tā formulēšanā iesaistīt skolēnus. Kā formulēt sasniedzamo rezultātu, lai tas skolēnam būtu saprotams? Kā pārbaudīt, vai sasniedzamais rezultāts ir sasniegts? Skolēni ir pieraduši pie vienotas sistēmas visā skolā un saprot, ka sasniedzamie rezultāti ir stundas laikā jāsasniedz, apzinās, kāpēc tie ir nepieciešami, vai arī, ja nav sasniegti, analizē, kas turpmāk jādara citādi.
Sandra Dimante un Ieva Skoromko, Daugavpils Saskaņas pamatskolas sākumskolas klašu skolotājas.

Dzirdēsiet, kā pārdomāti izmantot tehnoloģijas mācību procesā, lai visi skolēni klasē nostiprinātu digitālās caurvijas prasmes. Redzēsiet, kā mācību stundā tiek īstenotas jēgpilnas skolēna darbības konkrēta sasniedzamā rezultāta sasniegšanā, izmantojot tehnoloģijas. 2. klases skolēni latviešu valodas stundā iepazina Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību, pētot tās tīmekļa vietni. Skolēni apguva prasmes ieslēgt planšetdatorus, atrast WiFi, atvērt Google meklētājprogrammu, ieslēgt rakstīšanas iespēju, ierakstīt tīmekļa adresi www.lnb.lv, atvērt hipersaiti un meklēt nepieciešamo informāciju.
Gunita Pugeja, Balvu sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā.

Dzirdēsiet pieredzi, kā sniegt jēgpilnu atgriezenisko saiti. Tiks aplūkotas praktiskas iemaņas atgriezeniskās saites sniegšanā 1.–3. klases skolēniem.
Anna Kārkle, Līvānu 1. vidusskolas sākumskolas klašu skolotāja.

#latviešu valoda, #datorika, #dabaszinības, #sākumskola, #skolu skolotājiem

1.3.4. Kā veidot uz attiecībām orientētu mācību vidi pirmsskolā, atbalstot pozitīvu uzvedību? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Darbnīcā būs iespēja gūt idejas, kā iekārtot vidi, lai tā būtu konsekventa, vērsta uz attīstību un mācīšanās virzību, būtu droša un atbalstoša, kā arī lai sekmētu katra bērna labsajūtu, patstāvību un iesaistīšanos savas uzvedības vadīšanā. Tiks aktualizēti SEM faktori. Darbnīcas dalībnieki mazākās grupās varēs apspriest un izvērtēt konkrētam pirmsskolas posmam piemērotākās mācību metodes un paņēmienus, iepazīties ar ikdienas darbā pārbaudītiem labās prakses piemēriem.

Inese Skrimble, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā, un Linda Brice, pirmsskolas skolotāja.

#pirmsskola #pirmsskolu skolotājiem #metodiķiem

2.3.1. Kā veidot jēgpilnus uzdevumus, lai skolēni apgūtu stratēģijas un būtu ieinteresēti mācību procesā?
Lasīt vairāk

Izglītības iegūšanas procesā ir svarīgi apgūt lasīšanas stratēģijas un tekstveides prasmes, ko varam veicināt ar jēgpilniem uzdevumiem, to secīgumu.

Gūsiet ieskatu stratēģijās, kā lasīt zinātnisku tekstu. Iepazīsieties ar dažādām lasīšanas stratēģijām, izmēģināsiet uzdevumus, kas pašiem ļauj secināt, kādas ir lasītāju uztveres īpatnības un kam jāpievērš uzmanība, lasot zinātnisku tekstu.
Lūcija Apela, Daugavpils 3. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Gūsiet priekšstatu, kā veidot skolēnos ieinteresētību un motivāciju iesaistīties valodas apguves procesā. Uzzināsiet, kā veidot jēgpilnus uzdevumus, kas raisa vēlmi darboties, lai pēc tam varētu veidot savus rakstveida, mutvārdu, digitālos vai multimodālos tekstus. Runāsim par to, kā atlasīt tekstus, lai tie būtu piemēroti skolēnu vecumam, izvirzītajam mērķim, nepārsniedzot skolotāja darba laiku un ievērojot autortiesības.
Ineta Jakovele, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja latviešu valodas un literatūras skolotāja.

#latviešu valoda #sociālās zinības #pamatizglītība #skolu skolotājiem #metodiķiem

2.3.2. Kā dažādot valoddarbības prasmju apguvi?
Lasīt vairāk

Uzzināsiet, kā skolēnam attīstīt visas četras valodu prasmes svešvalodas apgūšanā un 21. gadsimta prasmes vienlaikus. Dalībnieki pārliecināsies, kā šī mērķa sasniegšanai var izmantot debašu metodi.
Liene Karole, Tilžas vidusskolas angļu valodas skolotāja.

Dzirdēsiet pieredzes stāstu, kā meklēt un izvēlēties atbilstošus interneta resursu franču valodas un citu svešvalodu apguvei.
Ludmila Čirkste, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Saskaņas pamatskolas franču valodas skolotāja.

Redzēsiet, kā sadarbībā ar kolēģiem veidota mācību stunda "Pa Imanta Ziedoņa "Epifāniju" lappusēm", rodot iespēju skolēniem salīdzināt teksta oriģinālu ar tulkojumu krievu valodā. Būs iespēja mācīties saskatīt kopīgo un atšķirīgo, sastatīt divus literatūras žanrus - dzejoli prozā un epifāniju, secināt, kādas ir piedāvātā žanra īpatnības, izprast teksta metaforisko nozīmi, noteikt galveno ideju un skaidrot to angļu valodā, kā arī meklēt atslēgas vārdus un piemeklēt tiem ekvivalentus, lai tulkotu tekstu angļu valodā. 
Marija Žilinska, Daugavpils valstspilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe un Daugavpils 3. vidusskolas skolotāja.

#svešvalodas #mazākumtautību valodas, #vidusskola, #pamatizglītība, #skolu skolotājiem, #metodiķiem

3.3.1. Kā veidot mērķtiecīgus uzdevumus vizuālajā mākslā?
Lasīt vairāk

Mācību priekšmetu skolotājas ir veidojušas mērķtiecīgu un aizraujošu mācību procesu, izmantojot mūsdienīgus mācību materiālus, skolēniem aktuālas tehnoloģijas un mācību rīkus.

Divas variācijas par radošā darba procesu 7.3. tematam

Stāstā iekļauti divi izstrādāti uzdevumi ar darbu vērtēšanas kritērijiem un skolēnu darbu piemēri par 7. klases vizuālās mākslas tematu “Pozitīvais un negatīvais laukums kā ierosmes avots radošam darbam”. Dzirdēsiet informāciju par temata apguves procesu, kuru papildinās skolotāja izstrādātie uzskates un radošā darba vērtēšanas materiāli. Reāls stāsts par to, kā tematu apgūst 7. klases skolēni un kādi jautājumi rodas temata apguves procesā.
Ineta Zvonņikova, Ludzas pilsētas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja 4. - 9. klasēm.

Video uzdevumi veiksmīgai temata atklāsmei un ierosmei

Ielūkosieties labās pieredzes stāstā, kā telefons un vienkārša video un fotoattēlu redakcijas lietotne rod savu vietu mācību procesā. Efektīvs un mūsdienīgs mācību materiāls, kas kodolīgi, iedarbinot visas cilvēka maņas, nodod informāciju un nodrošina atgriezenisko saiti.
Iveta Ladusāne, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas skolotāja.

Tērpu dizains

Gūsiet ieskatu tērpu kolekciju veidošanas pieredzē, kas ir ļoti radoša un aizraujoša mākslinieciskā pašizpausme, kurā skolēni piedzīvo radošo procesu un savas ieceres īstenošanu.
Aija Prauliņa, Viļānu vidusskolas interešu izglītības skolotāja

 

#vizuālā māksla, #datorika, #dizains un tehnoloģijas, #skolu skolotājiem

3.3.2. Kā apstākļi var būt resurss kopienas projektam? Ziemassvētku misija. DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Pieredzēsiet stāstu “Ziemassvētku misija jeb Apstākļi kā resurss” par Zoom izrādi un videofilmu, kas tapa striktu pandēmijas ierobežojumu laikā un atklāja, cik daudzveidīgi var būt radošuma un kopienas iniciatīvas ceļi. Skolotāja ar piemēru skaidros, kā atklāja sava veida “shēmu”, kas ietver skolēnu ideju kā starta punktu, tad skolēnu un pedagogu sapņu un motivācijas sinerģiju, atbildības sadalīšanu, kolēģu un pat plašas sabiedrības iesaisti, ticot, ka cilvēkiem lielākoties gribas būt daļai no sapņa, daļai no darba un pūlēm tā labā. Tiem, kas apmeklēs šo darbnīcu, ieteicams noskatīties video: https://www.youtube.com/watch?v=qJ36wSwYkok. Svarīga darbnīcas daļa būs grupu darbs, kurā dalībnieki meklēs sev svarīgus radošus risinājumus kopienas iniciatīvām specifiskos apstākļos.

Marika Čerņavska, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra skolotāja.

#teātra māksla #mūzika #sociālās zinības #pamatizglītība #skolu skolotājiem #metodiķiem

4.3.1. Paneļdiskusija “Kā un kādu saturu izvēlēties, lai mācītu priekšmetu “Vēsture un sociālās zinātnes I”?”
Lasīt vairāk

Paneļdiskusija “Kā un kādu saturu izvēlēties, lai mācītu priekšmetu “Vēsture un sociālās zinātnes I”?”. Šajā diskusijā ar trim tās dalībniekiem (skolotāju ar pieredzi skolā, skolotāju, kura tikai tagad ir uzsākusi savu pedagoģisko karjeru, un Daugavpils Universitātes pasniedzēju, kura gatavo jaunos skolotājus) apspriedīsim, kas, mācot vidusskolas pamatkursus, ir svarīgāks – saturs vai prasmes; kāda ir vēstures loma šajā kursā; kā vislabāk izvēlēties saturu – piemērus no vēstures un aktuālajiem notikumiem; kādi ir lielākie izaicinājumi, mācot vidusskolas pamatkursus, un kāds atbalsts skolotājiem būtu nepieciešams?

Diskusijā piedalās: Lolita Klauberga, Rudzātu vidusskolas skolotāja, Mācītspēka dalībniece, Aiga Hudobčenoka, Daugavpils Valsts ģimnāzijas vēstures, sociālo zinību un kulturoloģijas skolotāja, Ilze Šēnberga, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes vēstures katedras vadītāja, Ansis Nudiens, Skola2030 sociālās un pilsoniskās mācību jomas vadītājs.

#vēsture un sociālās zinātnes, #vidusskola, #skolu skolotājiem

4.3.2. Kā sociālajās zinībās sadarbībā ar teātra mākslas mācību priekšmetu apgūt stresa vadības paņēmienus? MEISTARKLASE
Lasīt vairāk

Dalībniekiem būs iespēja uzzināt par pieredzi darbā ar 7. klases skolēniem – kā, sadarbojoties ar teātra mākslas mācību priekšmeta skolotāju, mācīt paņēmienus, kurus skolēni vēlāk var izmantot dzīvē, lai vieglāk pārvarētu stresa situācijas.

Elza Pfafrode, Līvānu 1. vidusskolas sociālo zinību un vēstures skolotāja 4. klasē.

#sociālās zinības #teātra māksla  #pamatizglītība #skolu skolotājiem

5.3.1. Kā ieinteresēt skolēnus apgūt dabaszinātnes?
Lasīt vairāk

Ielūkosimies pieredzē, kā talantīgiem skolēniem palīdzēt aktīvi darboties un attīstīt savas spējas dabaszinātnēs, iesaistot skolēnus papildu nodarbībās, motivējot piedalīties dabaszinātņu mācību jomas konkursos, lai skolēni nākotnē varētu veiksmīgi turpināt apgūt dabaszinātnes padziļinātajā apguves līmenī. Skolotāja dalīsies savos atklājumos, metodēs, atziņās un ieteikumos, kā tos praktiski lietot mācību procesā.
Laila Viborna, Preiļu 1. pamatskolas fizikas un inženierzinību skolotāja.

Redzēsiet, kā attālinātā mācību procesā izmantot platformu Padlet, lai iegūtu un sniegtu atgriezenisko saiti mācīšanās procesā.
Ilze Havi, Rēzeknes katoļu vidusskolas fizikas skolotāja

Uzzināsiet dažādas idejas, kā ieinteresēt skolēnus ar praktiskiem darbiem dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas stundās pamatskolā.
Jolanta Ļubka-Tarasova, Rudzātu vidusskolas ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāja.

#fizika #inženierzinības #dabaszinības #pamatizglītība #skolu skolotājiem

6.3.1. Kā iesaistīt skolēnus matemātikas satura apguvē?
Lasīt vairāk

Aktualizēsim, kā plānot mācību procesu, domājot par skolēnu iesaistīšanu, līdzatbildību mācību procesā, kā izmantot informācijas tehnoloģijas matemātikas mācību procesā, kā saistīt matemātikas saturu ar citām zinātnēm un jomām.

Dzirdēsiet piemēru par konkrētas stundas “Virkņu īpašības” ideju, kā skolotāja plāno rezultāta sasniegšanu un skolēnu mācīšanos.
Tatjana Romanceviča, Kalupes pamatskolas matemātikas un datorikas skolotāja, direktora vietniece.

Uzzināsiet, kā savās stundās iekļaut uzdevumus ar atbilstošo svētku tematiku, sasaistot mācību saturu matemātikā ar skolēnu ikdienu.
Benita Malaja, Daugavpils Saskaņas pamatskolas matemātikas skolotāja.

Uzzināsiet, kā matemātikas stundās skolēnu iesaistei un atbalstam izmantot TA (Thinking Approach) pieeju.
Tatjana Alika, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja matemātikas skolotāja.

#matemātika #pamatizglītība #vidusskola #skolu skolotājiem

7.3.1. Kādas starpdisciplināras iespējas ir programmēšanā, robotikā un inženierzinībās?
Lasīt vairāk

Sesijas laikā dalībnieki iepazīsies ar diviem pieredzes stāstiem par programmēšanas vidi un savietojamu aparatūru, kā arī dzirdēs skolotājas pieredzi par pētniecības prasmju izmantošanu un nostiprināšanu inženierzinību mācību priekšmetā.

Uzzināsiet, kā, izmantojot Arduino mikrokontrolierus, skolēni var apgūt programmēšanu un reizē nostiprināt fizikas zināšanas, kā arī saprast angļu valodā rakstīto IT terminu lietojumu.
Edgars Žogots, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas datorikas un programmēšanas skolotājs, pirmsskolas skolotājs, metodiķis, mācību jomas koordinators, mācīšanās konsultants.

Gūsiet pieredzi par vienkāršas spēles izveidošana programmēšanas vidē Scratch un izveidotās spēles savienošanu ar programmvadības bloku.
Andris Strupītis, Viļānu vidusskolas informātikas, datorikas un robotikas pulciņa skolotājs.

2. tēmai inženierzinātnē ir īpaša vieta visa kursa apguvē. Tās ietvaros var gan nostiprināt 1. tematā apgūtas prasmes, gan iesākt strādāt pie pētniecības prasmju attīstīšanas. Apskatīsiet piemēru, kā labāk tematu saplānot, lai gala rezultāts būtu vērtīgāks.
Tatjana Garbuza, Daugavpils Valsts ģimnāzijas matemātikas, fizikas un inženierzinību skolotāja.

#datorika #programmēšana #inženierzinības #pamatizglītība #vidusskola #skolu skolotājiem

7.3.2. Kā realizēt tematu “Kā izgatavo izstrādājumu no kompozītmateriāliem?” sadarbībā ar dabaszinībām? MEISTARKLASE
Lasīt vairāk

Piedzīvosiet meistarklasi par dizaina un tehnoloģiju sadarbības pieredzi ar dabaszinībām 5. klases tematā “Kompozītmateriāli”. Iepazīsieties ar meistarklases vadītāju sadarbības pieredzi mācību satura un pieejas plānošanā.

Natālija Krivoguza, Daugavpils Saskaņas pamatskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja, un Nataļja Izuļena, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja dizaina un tehnoloģiju skolotāja.

#dizains un tehnoloģijas, #dabaszinības, #sākumskola, #pamatizglītība, #skolu skolotājiem, #metodiķiem

8.3.1. Kas ir “mērķa karte”, un kā skolēns to izmanto savu fizisko spēju sekmēšanai?
Lasīt vairāk

Apskatīsim piemēru, kā plānot un īstenot mācību stundas, iekļaujot skolēnu pašvadītu mācīšanos, kas sekmē  un pilnveido skolēna fiziskās spējas. Redzēsiet ieskatu, kā veidot “mērķu karti”, kur skolēns pats izvēlas vingrinājumus, izvirza  mērķi. Pēc regulāra un mērķtiecīgi veikta darba skolēns izvērtē, salīdzina vingrinājumu ietekmi uz savu organismu, saskata likumsakarības starp slodzes dozēšanu un pašsajūtu, seko savai attīstības dinamikai. Sarunāsimies par skolēnu pašvadītu mācīšanos, fiziskajām spējām, attīstības dinamiku.

Ineta Smilškalne, Līvānu 1. vidusskolas sporta un veselības skolotāja.

#veselība un fiziskās aktivitātes #pamatizglītība #vidusskola #skolu skolotājiem

9.3.1. Kā plānot un īstenot mācību un audzināšanas darba vienotību?
Lasīt vairāk

Dzirdēsiet pieredzi, kā sasaistīt mācību pieredzi ar audzināšanas darbu. Būs iespēja iepazīties ar tematu un aktivitāšu plānojumu, kas var noderēt klašu audzinātājiem un sadarbības veicināšanai.

Pasākums “LATVIJA. BRĪVĪBA. NEATKARĪBA”

Gūsiet ieskatu, kā skolas kolektīvs, izmantojot pasākumu īstenošanas metodi – kopīgs skolas saimes pasākums –, svin valsts nozīmes svētkus, iesaistot gan vecākus, gan absolventus, gan vietējo kopienu. Šī pieredze ļaus uzzināt, kā akcentēt kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības caurviju prasmes.
Sandra Rutkovska, Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā.

Paplašinātas skolēna pieredzes plānošana un realizācija

Dzirdēsiet par skolēnu mācību pieredzes plānošanu, aktualizējot paplašinātās izglītības pieredzes aspektus. Prezentācijas laikā skolotājiem tiks piedāvāts 1. un 4. maija svētku aktivitāšu plānojums, kurš pārskatāmi parādīs mācību un audzināšanas darba vienotību.
Agnese Jurģīte, Daugavpils 9. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā.

#sociālās zinības #vēsture #literatūra #pamatizglītība #vidusskola #izglītības iestāžu vadībai #skolu skolotājiem

10.3.1. Kā veidot klases kolektīvu, kurā ir iekļauts ikviens (7.–9. klase)? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Veiksmīga klases kolektīva izveide ir būtisks faktors, lai skolēni justos izglītības iestādei piederīgi. MOT ir iedvesmojoša un mūsdienīga motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem. Darbnīcā dzirdēsiet par MOT programmu, kā tā tiek realizēta skolās, kādas aktivitātes tajās tiek piedāvātas, kādi ir rezultāti. Varēsiet piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras skolēni veic MOT nodarbībās.

Ieva Babre, Preiļu 1. pamatskolas dabaszinību un ķīmijas skolotāja.

#iekļaujošā izglītība #pamatizglītība #izglītības iestāžu vadībai #skolu skolotājiem

10.3.2. Kā atbalstīt pašvadītu mācību procesu grupu un pāru darbos, iesaistot gan vecākus, gan sabiedrību, klasē ar dažādiem mācīšanās traucējumiem? DARBNĪCA
Lasīt vairāk

Pašvadītas mācīšanās process ir sarežģīts, tāpēc ir būtiski, ka atbalsta sniegšanā ir iesaistītas visas puses. Darbnīcā vērosiet praktiskus piemērus, kā organizēt pašvadītu mācību procesu grupu un pāru darbos, iesaistot bērnus ar dažādiem mācīšanās traucējumiem, vecākus, sabiedrību kopumā.

Gunta Blauma, Balvu sākumskolas latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja.

#literatūra, #teātra māksla, #datorika, #pamatizglītība, #skolu skolotājiem

11.3.1. Kā pirmsskolā atbalstīt bērnu individuālās mācīšanās vajadzības, izmantojot digitālās tehnoloģijas? MEISTARKLASE
Lasīt vairāk

Kolēģiem būs iespēja redzēt, kā organizēt mācību vidi, lai bērni varētu darboties atbilstoši savām interesēm, kā var strādāt ar nelielu bērnu grupu atbilstoši viņu vajadzībām. Būs iespēja iepazīties, kā var vienkārši un aizraujoši padziļināt un apkopot bērnu zināšanas par apgūstamo tēmu, izmantojot digitālās tehnoloģijas, un kā ar spēles palīdzību bērns nokļūst piedzīvojumu pasaulē, vienlaikus pārbaudot savas esošās zināšanas.

Vija Pujate, Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” pirmsskolas skolotāja.

#izglītības tehnoloģijas #pirmsskola #pirmsskolu skolotājiem

11.3.2. Kā izmantot digitālos rīkus skolēnu mācību sasniegumu efektivitātes un iesaistes paaugstināšanai?
Lasīt vairāk

Gūsiet ieskatu par digitālajiem rīkiem, ko izmanto svešvalodu stundās ikdienas darbā gan materiālu uzglabāšanai un dalīšanai ar kolēģiem un skolēniem, gan tiešsaistes nodarbību organizēšanai. Tiks apskatīti rīki atgriezeniskas saites “skolēns – skolotājs” organizēšanai, sniegšanai, mācību vielas atkārtošanai, aktivizēšanai. Tiks rādīts, kur iegūt mācību materiālus un palīgrīkus mācību procesa nodrošināšanai (plaģiātisma pārbaude, sertifikātu un citu vizuālo materiālu gatavošana, dokumentu tipu pārveidošana).
Inese Vorza, Ludzas pilsētas vidusskolas angļu un vācu valodu skolotāja sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā.

Piemērā “Digitālie rīki skolēnu mācību sasniegumu efektivitātes paaugstināšanai dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetā” gūsiet ieskatu, kā piedāvāt skolēniem koplietošanas rīkus dizaina dienasgrāmatu veidošanai, kas dod iespēju darba tapšanas procesā laikus sniegt atgriezenisko saiti, atbalstu darba procesa pilnveidei. Tā ir iespēja skolēnos pilnveidot plānošanas un patstāvīga darba iemaņas, sistemātiska dizaina procesa dokumentēšanas prasmes, iespēja sekot sava darba dinamikai, veikt nepieciešamos uzlabojumus. Šo metodi var izmantot gan attālinātā mācību procesa laikā, gan papildināt klātienes stundas.
Diāna Kiseļova, Ezernieku vidusskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja.

Tiks demonstrēts, kā izmantot spēli – kvestu kā mācību metodi: ar spēles palīdzību var demonstrēt skolēniem, kā stundas laikā apgūtās zināšanas var lietot ikdienas dzīvē.
Anna Koroļkova, Lāču pamatskolas datorikas skolotāja.

#svešvalodas, #dizains un tehnoloģijas, #datorika, #sākumskola, #pamatizglītība, #skolu skolotājiem

12.3.1. Starpdisciplinaritāte ilgtspējībai un kā atbalstīt skolotājus mācību procesa organizēšanai un plānošanai dažādās vidēs ārpus izglītības iestādes?
Lasīt vairāk

Dzirdēsiet pieredzes stāstu, kā starpdisciplinaritātes pieeja tiek izmantota izpratnes par ilgtspējību veicināšanai un tās principu iedzīvināšanai pilnveidotā izglītības satura īstenošanā. Fokusā: mācīties būt, mācīties zināt un mācīties darīt. Līdz ar to pieredzes stāstā uzsvērsim:

 •  skolotāju sadarbības plānošanu, organizēšanu;
 •  starpdisciplināro stundu/nodarbību vadīšanu;
 •  zinātniskās pētniecības darbību;
 •  kursa stundas vidusskolas posmā;
 •  iesaisti starptautiskos projektos;
 •  debašu kustību.

Oksana Petaško, Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore.

 

Redzēsiet piemēru, kā Dagdas vidusskolā jau daudzus gadus tiek praktizētas mācību priekšmetu stundas ārpus skolas telpām, lai tēmas vairāk apgūtu praktiski.
Velta Augustova, Diāna Stikute, Dagdas vidusskolas direktora vietnieces izglītības jomā, Vija Gekiša, skolas direktore.

 

#sākumskola, #vidusskola, #izglītības iestāžu vadībai, #metodiķiem

5. aprīlis 18:15 - 19:00
Ceļamaize
Lasīt vairāk

Diskusija par konferencē pieredzēto. Kā turpmāk veidot atbalsta sistēmas veiksmīgai skolotāju sadarbībai? 

Reģistrācija

Reģistrācija ir noslēgusies.