08.06.2020

Vārdnīca: iekļaujošā izglītība, speciālā izglītība, speciālās vajadzības

Iekļaujoša izglītība

Pastāv faktori, kas veicina cilvēka izstumšanu no izglītības vides, un tie ir: nabadzība, etniskā izcelšanās, reliģiskā piederība, veselības stāvoklis, dzimums, piederība kādai konkrētai minoritāšu grupai. Iekļaujoša izglītība paredz nodrošināt skolu visiem un ikvienam, ievērojot katra likumiskās tiesības. Gan Latvijas likumi, gan starptautiski pieņemtie dokumenti noteic, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, reliģiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un sociālā stāvokļa.

Iekļaujoša izglītība ir svarīgs pilnveidotā mācību satura un pieejas princips. To var īstenot, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības, nodrošinot vajadzīgo atbalstu, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi, nepieļaujot diskrimināciju.

Speciālā izglītība

Izglītība, kas rada iespējas un apstākļus skolēnam ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību jebkurā izglītības iestādē, vienlaikus nodrošinot izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.

Pašlaik Latvijā bērni ar speciālām vajadzībām izglītību var iegūt:

 • speciālās izglītības iestādēs (daļēji nošķirtā vidē);
 • vispārizglītojošo izglītības iestāžu speciālās klasēs (integratīvā vidē);
 • vispārizglītojošās klasēs (iekļaujošā vidē).

Speciālās vajadzības

Nepieciešamība saņemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, kas rada iespēju skolēnam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni. Projekta ietvaros nozīmīgi resursi tiek veltīti mācību un metodisko līdzekļu izveidei bērniem ar speciālām vajadzībām.

Uzziņai

 • Par iekļaujošas izglītības principu pilnveidotajā mācību saturā:  https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/varu
 • Vispārēji pasaules mēroga dokumenti par iekļaujošas izglītības politiku un būtību:
  1. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (1948)
  2. UNESCO konvencija diskriminācijas mazināšanai izglītībā (1960)
  3. Inclusion International (1996) Inclusion: News from Inclusion International, Brussels: Inclusion International, April 6
  4. Starptautiskā konvencija par visu rasu diskriminācijas formu likvidēšanu (1965)
  5. Starptautiskā konvencija par visu diskriminācijas formu pret sievietēm likvidēšanu (1979)
  6. ANO bērnu tiesību konvencija (1989)
  7. Vispasaules deklarācija par izglītības nozīmību visiem (Jomtien Declaration) (1990)
  8. ANO standarta noteikumi par invalīdu tiesību nodrošināšanu, iespēju vienādošanu (1993)
  9. Salamankas deklarācija par iekļaujošu izglītību (1994)
  10. Dakāras rīcības plāns (2000)
  11. ANO konvencija par invalīdu tiesību aizsardzību (2006)