Izglītības tehnoloģiju mentori

2021.gada jūnijā Skola2030 uzsāk pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” īstenošanu. Šīs mācības ir plānotas pedagogiem, kas darbosies kā metodiķi - pieaugušo izglītotāji par izglītības tehnoloģiju mērķtiecīgu iesaisti mācību procesā. Šādu lomu plānots iedibināt gan katras izglītības iestādes, tai skaitā, pirmsskolas līmenī, gan pašvaldības līmenī. Izglītības tehnoloģiju mentorus deleģē izglītības iestāžu vadītāji vai pašvaldības.

Kas ir izglītības tehnoloģiju mentors?   

Izglītības tehnoloģiju mentors izglītības iestādes līmenī ir metodiķis – pieaugušo izglītotājs, kurš plāno un īsteno mācības savas izglītības iestādes pedagogiem, pats eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācību procesā un atbalsta labās prakses pārņemšanu izglītības iestādē, lai atbalstītu pedagogus izglītības iestādes digitalizācijas procesā. 

Izglītības tehnoloģiju mentors pašvaldības līmenī, līdzīgi kā mācību jomu koordinatori septiņās mācību jomās, darbodies kā metodiķis – pieaugušo izglītotājs daļēja laika slodzē, organizējot un atbalstot pieredzes apmaiņu, labās prakses pārņemšanu un sadarbību starp līdzīgas lomas veicējiem – izglītības tehnoloģiju mentoriem izglītības iestādēs, sadarbībā ar kolēģiem plānojot un īstenojot mācības savas pilsētas/novada pedagogiem, pats eksperimentējot ar tehnoloģiju lietojumu mācībās, lai atbalstītu pedagogus izglītības iestāžu digitalizācijas procesā. 

Vai katrā pašvaldībā ir nepieciešams izglītības tehnoloģiju mentors?   

Turpinot izglītības iestāžu digitalizācijas procesu, aizvien būtiskāka mācīšanas un mācīšanās daļa notiek, izmantojot digitālos rīkus un tehnoloģijas. Tāpēc ir svarīgi, lai katrā pašvaldībā un katrā izglītības iestādē tiktu domāts par trīs būtiskiem virzieniem:

  • digitalizācijas procesa plānošanu un ieviešanu,
  • atbalstu pedagogiem digitālo rīku izmantošanā un 
  • infrastruktūras nodrošināšanu.

Lai nodrošinātu atbalstu pedagogiem, ir nepieciešams izglītības tehnoloģiju mentors - cilvēks, kurš pārzina digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, pats prot tās mērķtiecīgi izmantot mācību procesā un var rosināt un atbalstīt citus pedagogus izmantot tehnoloģijas mācību procesa plānošanā un īstenošanā, kā arī atbalstīt izglītības iestādes digitalizācijas procesus. 

Dalībnieki, kuri būs piedalījušies mācībās un izpildījuši patstāvīgos darbus, mācību noslēgumā saņems apliecību par 72 stundu profesionālās pilnveides kursu “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” apguvi. Izglītības tehnoloģiju mentori var būt gan no pirmsskolas, gan vispārizglītojošās skolas, gan profesionālās izglītības iestādes.  Kopā šajos kursos mācīsies 1600 pedagogu no visas Latvijas.

Biežākie jautājumi Citi jautājumi