Par mācību līdzekļiem

No 2020. gada 1. septembra Latvijas skolās pakāpeniski sāk ieviest mācību saturu un pieeju atbilstoši jauniem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem.

Skolotājam obligāti - sasniedzamie rezultāti un valsts pārbaudes darbi

Lai sniegtu labāko atbalstu tieši saviem skolēniem, skolotājs var pats plānot mācību satura apguves secību, brīvi izvēlēties mācību metodes, saviem skolēniem atbilstošus piemērus, mācību līdzekļus. Tāpat kā līdz šim tikai pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts, tajos iekļautie sasniedzamie rezultāti skolēnam triju gadu posmā (3., 6., 9. un 12. klases noslēgumā), kā arī valsts pārbaudes darbi skolotājam ir obligāti.

Sasniedzamie rezultāti viegli uztveramā formātā publicēti te: https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/sasniedzamie-rezultati.

Viss pārējais mācību īstenošanai – mācību priekšmetu un kursu programmu, mācību līdzekļu izvēle, metodes, ar kādām skolotājs strādā, – ir katra skolotāja brīva izvēle. Balstoties savā profesionālajā kompetencē, skolotājs, redzot savus skolēnus, viņu prasmes, pieņem lēmumus – veidot savu programmu vai mācīt pēc parauga.

Mācību satura dokumenti - tikai paraugi skolotāju un skolu darbam

Projekta ietvaros skolotāju atbalstam top saskaņoti, pēctecīgi izstrādāti mācību satura materiāli - priekšmetu un kursu programmu, mācību līdzekļu paraugi un diagnosticējošie darbi. Tie visi veidoti kā atbalsta materiāls skolotājiem - kā paraugi; tie netiek veidoti visam mācību saturam un šie paraugi nav obligāti – tiem ir ieteikuma raksturs.

Tāpat kā līdz šim – arī turpmāk skolotājs var turpināt izmantot mācību grāmatas un daudzveidīgus citus resursus, kas jau ir skolu un skolotāju rīcībā. Jaunie pamatizglītības un vidusskolas standarti pamatā ir par pieejas un akcentu maiņu mācību procesā (vidusskolā – par modeļa maiņu), mazākā mērā – par jaunu apgūstamo saturu, izņemot jaunos mācību priekšmetus.

67 mācību priekšmetu programmu paraugi

Kopš standartu pieņemšanas pamatizglītībā (2018. gada 27/11) un vidusskolā (2019. gada 3/09), pusotra gada laikā strādājot paralēli, mācību satura izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros jau izveidoti 67 mācību priekšmetu programmu paraugi pamatizglītībā, pamatkursu un viena specializētā kursa programmu paraugi vispārējā vidējā izglītībā.

Jaunie mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi, salīdzinot ar līdzšinējiem, ir detalizētāki, apjomā plašāki, iekļauj katra temata sasniedzamos rezultātus un detalizēti apraksta konkrētas skolēna darbības – kas viņam jādara, kāda pieredze jāiegūst, kāds skolotāja atbalsts nepieciešams, lai šo tematu apgūtu.

Programmu paraugiem vidējās izglītības pakāpē, ņemot vērā, ka saturs no pašreiz īstenotā atšķiras būtiski, nozīmīgi radīts no jauna. Tāpēc likumsakarīgi tas prasīja ilgāku izstrādes laiku un iesaistīto pušu saskaņojumu.

Mācību līdzekļu paraugi – kopā aptuveni 1000 tematiem

Secīgi kā nākamie skolotāju atbalsta materiāli top saskaņoti mācību līdzekļu paraugi visos pamatizglītības mācību priekšmetos un visos pamatkursos vidējās izglītības pakāpē – 43 mācību priekšmetos un kursos no pirmās līdz pat divpadsmitajai klasei, kopā aptuveni 1000 tematiem.

Mācību līdzekļu paraugā jeb piemērā katrā temata komplektā iekļauts temata atsegums skolēnam, uzdevumi, atgādnes un citi uzskates līdzekļi, kā arī paraugi skolēnu mācību snieguma vērtēšanai. Katra temata komplektu veido skolotāja ceļvedis un mācību līdzekļi tūlītējai izmantošanai darbam ar skolēniem.

Mācību līdzekļu piemēri veidoti kā starta komplekts pilnveidotā mācību satura īstenošanai, tie neietver visus katra temata apguvei nepieciešamos mācību līdzekļus. Mācību procesa sekmīgai īstenošanai tāpat kā agrāk skolotājam būs nepieciešami arī citi mācību līdzekļi:

 • skolas tāpat kā līdz šim var izmantot arī agrāk izdotos un iegādātos mācību līdzekļus un grāmatas, izvēloties atbilstošākos uzdevumus un tekstus saskaņā ar sasniedzamajiem rezultātiem;
 • tāpat kā līdz šim - mācību līdzekļus skolām veidos izdevniecības, izglītības tehnoloģiju uzņēmumi un citas organizācijas saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu.
 • Piemēram, VISC 2020. gadā jau saskaņotā mācību literatūra:
  • Valodu*: Latv val 1.kl.; Literatūra 1.kl.; Literatūra 4.kl. (Zvaigzne ABC); Krievu val. 1.kl. (Retorika);
  • Soc pilsoniskā: Soc. zin. 1.kl.; Soc. zin. un vēsture 4.kl.; Soc. zin. 7.kl. (Raka)
  • Dabaszinātņu: Dabaszin. 1.kl.; Dabaszin. 4.kl.; Ģeo 7.kl. (Lielvārds); Ģeo 7.kl.; Bio 7.kl (Zvaigzne ABC)
  • Matemātika: Matemātika 1.kl. (Zvaigzne ABC)

Mācību materiālus izstrādā

Mācību līdzekļu paraugus veido Skola2030 sadarbībā ar partneriem un iesaistot Latvijas skolās strādājošus pedagogus praktiķus, augstskolu mācībspēkus:

 • Latvijas Universitāte (pirmsskolai; dabaszinātņu; matemātikas; tehnoloģiju mācību jomās),
 • Daugavpils Universitāte (valodu; sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā),
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā),
 • Skola2030 eksperti (kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā).

Interaktīvos mācību līdzekļus mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL) izstrādājusi Latviešu valodas aģentūra, Liepājas Universitāte veidojusi mācību līdzekļus bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības jautājumiem, bet Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izstrādā mācību līdzekļu paraugus bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, t.sk., bērniem, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās.

Diagnosticējošie darbi –  skolotāja un skolēnu atbalsts mācībās, eksāmeni – novērtējums skolēna apgūtajam

Skolotājiem projekta ietvaros būs izstrādāti un pieejami arī 20 diagnosticējošie darbi, kā arī eksāmenu paraugi: 6 pamatizglītībā un 22 vidējā izglītībā.

Diagnosticējošie darbi netiek plānoti kā valsts pārbaudījumi, un tiem nav noteikts konkrēts norises laiks. Diagnosticējošie darbi ir vēl viens veids kopējā mācību satura materiālu klāstā, kā skolotājam precīzāk ieraudzīt un pārliecināties par standartā iekļauto sasniedzamo rezultātu apguvi un iegūt svarīgu informāciju par nozīmīgu, līdz šim mazāk akcentētu prasmju un izpratnes apguvi, lai labāk atbalstītu skolēnus mācībās.

Tradicionāli mācību procesā rezultāta novērtējumam ir bijusi galvenā loma, kas izpaudās ar vērtējumiem regulāros vērtēšanas darbos, valsts pārbaudes darbos u. c. Jaunajā mācību pieejā vērtēšanas loma mainās – svarīgāka kļūst vērtēšana mācīšanas uzlabošanai un efektīvas atgriezeniskās saites un atbalsta sniegšanai skolēnam ikdienā.

Valsts pārbaudes darbi jeb eksāmeni tiek veidoti jauni, saskaņā ar jauno saturu. Valsts pārbaudes darbi jeb eksāmeni būs tie, kuros  novērtēs skolēna apgūto izglītības pakāpes noslēgumā.

Jaunā parauga eksāmenus kārtos tie skolēni un tikai tad, kad viņi būs vienu izglītības posmu (3 gadus) mācījušies pēc jaunā satura. Eksāmenu paraugi būs pieejami vienu gadu pirms skolēni pirmo reizi kārtos attiecīgos pārbaudījumus.

Mācību materiāli pieejami mape.skola2030.lv

Visi mācību materiāli pieejami mācību resursu krātuvē mape.skola2030.lv.

Skolotājiem 1.,4. 7. un 10. klašu grupās, kas sākuši pilnveidotā mācību satura īstenošanu, mācību resursu krātuvē ir pieejami visi šī mācību gada (2020./2021.m.g.) tematu mācību līdzekļu paraugi. Pārējām klasēm mācību materiālu paraugi krātuvē pakāpeniski tiks papildināti.

Biežākie jautājumi Citi jautājumi