Vecākiem

Pārmaiņas radām kopā

Šobrīd pirmsskolā, bet ar nākamo mācību gadu arī pamatizglītībā un vidusskolā Latvijā pakāpeniski sāk ieviest pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai pilnveidotā pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju –, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste. Pārmaiņas radām mēs visi kopā: skolēni, skolotāji, vecāki. Vidusskolas mērķis – palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai savai profesionālai darbībai.

 

Kādu atbalstu var sniegt vecāki?

Uzturēt jaunietī interesi par mācībām, par to, ko viņš ir iemācījies un apguvis

  • Ikdienā ģimenē veidot pozitīvu attieksmi pret mācīšanos un skolu. Iedrošināt un atbalstīt jaunieti jaunu zināšanu apguvē.
  • Uzturēt interesi nevis par vērtējumu, bet par zināšanām, prasmēm, vērtībām. Vecāki var palīdzēt veidot attieksmi pret pārbaudes darbiem kā daļu no mācīšanās procesa – kā iespēju novērtēt, kā veicas, cik tālu esi ticis, lai dotos tālāk.

Proaktīvi iesaistīties skolas dzīvē, apmeklēt vecāku sapulces un sarunāties.

  • Veidot konstruktīvas attiecības ar skolotājiem, citiem skolas darbiniekiem un vecākiem. Sarunāties, risināt jautājumus un problēmas, ja tādas rodas.
  • Apmeklēt vecākiem domātos pasākumus.
  •  Interesēties par sava bērna individuālo progresu un runāt par to ar skolotājiem.

Izrādīt patiesu interesi un sarunāties par jaunietim svarīgo dzīvē

  • Būt klātesošiem un atbalstošiem, sarunāties par jaunieša dzīvē notiekošo, piedzīvoto, izdošanos, pārsteigumiem, grūtībām.
  • Pārrunāt nesaprašanos, tostarp vienaudžu vidū, palīdzēt bērnam izprast dažādu pušu viedokli un meklēt risinājumus.
  • Palīdzēt bērnam attīstīt tādas prasmes, kas ļauj dzīvē kļūt patstāvīgākam un neatkarīgam, apzināties savas stiprās puses, mācīties pārvarēt grūtības, nesaskaņas un konfliktus.
  • Palīdzēt bērnam apgūt paņēmienus, kā pārvarēt stresu, trauksmi, neizdošanos.
  • Palīdzēt plānot un ievērot dienas režīmu, sabalansēt mācīšanos ar ārpusstundu aktivitātēm.

⇒  Lejupielādē bukletu vecākiem par vidusskolu šeit!

 

Mācības vidusskolā

Skolēniem

Biežākie jautājumi Citi jautājumi