02.03.2020

Kas jāzina vecākiem?

Informēti vecāki – atbalsts bērnam un sadarbības partneris skolotājiem

Lai informētu vecākus par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā un pieejā, kā arī par vecāku lomu, Skola2030 īsteno kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Aicinām skolas un skolotājus izmantot kampaņā tapušos materiālus vecāku informēšanai.

KĀ? Ierosinājumi:

 • izsūtot uzziņas materiālus vai saites uz tiem e-klasē vai citās vecāku saziņas grupās (WhatsApp, Facebook);
 • izmantojot vecāku sapulcēs un skolu padomē, lai skaidrotu gaidāmās pārmaiņas, stāstot par to, kā skola gatavojas pārmaiņām;
 • izdrukājot un pieliekot pie informācijas stenda redzamā vietā, kur vecāki ar to var iepazīties;
 • reizi nedēļā publicējot kādu pārmaiņas raksturojošu informāciju, piemēram, par jaunajiem mācību priekšmetiem, izmaiņām vērtēšanā u. tml.

Svarīgi! Mācību saturs un pieeja, kuru 2020./2021. mācību gadā sāks īstenot skolās Latvijā, nav pilnīgi jauns. Tas ir pārskatīts un pilnveidots. Mērķis ir padarīt mācības aktuālas, novērst satura sadrumstalotību, dubultošanos un informatīvu pārblīvētību, nodrošināt mācību satura pēctecību. Taču pirmo reizi Latvijā mācību saturs pārskatīts vienotā sistēmā un pēctecīgi visās izglītības pakāpēs, sākot no pusotru gada veciem bērniem pirmsskolā un līdz pat 12. klasei.

Vecākiem domāta informācija Skola2030 mājaslapā www.skola2030.lv

Brīvi pieejami un lejupielādējami bukleti par pārmaiņām mācību saturā un pieejā katrā no izglītības pakāpēm – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā, – ieteikumi, kā katrā vecumposmā vecāki var atbalstīt savu bērnu un veicināt viņa personisko izaugsmi sadarbībā ar skolu un skolotājiem https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem.

“Biežākie jautājumi” atradīsiet Skola2030 atbildes uz vecāku uzdotajiem jautājumiem. Piemēram:

 • Kāpēc skolās Latvijā nepieciešams pilnīgi jauns mācību saturs?
 • Vai taisnība, ka nebūs mājasdarbu?
 • Ko nozīmē vērtību iekļaušana mācību saturā?
 • Vai un kādai jābūt vecāku iesaistei, lai atbalstītu skolēnus?
 • u.c.

Lai uzzinātu vairāk par pārmaiņām mācību saturā un izprastu, kā tās ietekmēs bērnu mācīšanos, iepazīstieties arī informāciju plašsaziņas līdzekļos – diskusiju raidījumos, intervijās un publikācijās.

Intervijas un sarunas

Iesakām izlasīt! Raksti

Lai pievērstu vecāku un plašākas sabiedrības uzmanību gaidāmajām pārmaiņām izglītībā, aicinām izmantot vecāku informācijas kampaņā “Es saprotu, tātad – zinu, protu, gribu, varu!” izveidoto Skola2030 Facebook bildes rāmīti “Es saprotu, tātad zinu!”, aktualizējot ar to izglītības iestādes vai savu profila bildi!

 

4 svarīgi pilnveidotā mācību satura aspekti, par kuriem runāt ar vecākiem

Es saprotu, tātad zinu, protu, gribu, varu

 

ZINU
Integrēta mācīšanās

Viens no svarīgiem aspektiem pilnveidotajā saturā un pieejā ir integrēta un jēgpilna mācīšanās. Dabaszinātņu un matemātikas, tehnoloģiju, inženierzinību un mākslu sintēze dod iespēju skolēniem gūt padziļinātu izpratni par to, kā darbojas pasaule, un attīstīt domāšanas veidu un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai dzīvei 21. gadsimtā. Liekot lietā apgūtās zināšanas, tehnoloģiju iespējas, jaunradi un uzņēmējspēju, skolēni mācās radīt jaunas lietas un cilvēkiem un dabai noderīgus risinājumus.

Uzzināt vairāk: http://skola2030.lv/vecakiem/zinu

Dainis Rudens: “Ar pamatīgām zināšanām un darbinot iztēli, ir iespējams nonākt pie pavisam jauniem un progresīviem risinājumiem.”

Mākslinieka Daiņa Rudens kopā ar Rīgas 93. vidusskolas skolēniem veidotais darbs radoši atspoguļo šo mācību satura akcentu maiņu – pāreju no sadrumstalotas, priekšmetos dalītas mācīšanās uz integrētu.

PROTU
Valodas

Pilnveidotajā mācību saturā ir pastiprināta valodu loma. Pirmkārt, latviešu kā dzimtās valodas un kā mācību valodas loma, otrkārt, tas notiek līdztekus arvien intensīvākai un agrīnākai vismaz divu svešvalodu apguvei. Skolēni joprojām apgūs un izkops prasmi lasīt, rakstīt, izteikties, bagātinās vārdu krājumu, apgūs gramatikas likumus un citus teorētiskos aspektus, ņemot vērā to, ka valoda nav statiska, tā mainās un attīstās, ir efektīvas saziņas, izziņas un domāšanas rīks daudzveidīgās dzīves situācijās un kontekstos, kur svarīgi ir saprast un saprasties. Valoda ir izglītības iegūšanas pamatā, tāpēc valodas apguve ir svarīgs uzdevums ne tikai valodu, bet arī citu jomu un mācību priekšmetu skolotājiem. Nekad agrāk sabiedrība nav saskārusies ar tik plašu tekstu un informācijas daudzveidību, kā tagad.

Uzzināt vairāk: http://skola2030.lv/vecakiem/protu

Ēriks Caune: “Valoda ir universāla un neapstrīdama komunikācijas kodola sastāvdaļa. Bez savas valodas un nespējas komunicēt mēs aizaugam un dodamies nebūtībā.”

Mākslinieks Ēriks Caune kopā ar Liepājas 1. ģimnāzijas un pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” bērniem radījis sienas zīmējumu Liepājā, kas radoši atspoguļo valodu kā vērtību.

GRIBU
Sociāli emocionālā mācīšanās

Piederība skolai un prieks nākt uz skolu, spēja saprasties ar vienaudžiem, tikt pāri grūtībām un uzticēšanās skolotājiem ir svarīgs pamats skolēnu vēlmei mācīties, gribai un spējai sasniegt vairāk. Tāpēc pilnveidotajā saturā un pieejā iekļauta arī sociāli emocionālā mācīšanās. Sociāli emocionālās prasmes nozīmē pārvaldīt savas emocijas un uzvedību, apzināties sevi un savas stiprās puses, saprast citus un būt empātiskiem, veidot cieņpilnas attiecības un sadarboties, lai kopīgi pieņemtu atbildīgus lēmumus.

Anna Vaivare: “Katram personāžam ir loma kopējās sistēmas līdzsvara noturēšanā, tie visi ir savstarpēji saistīti.”

Lasīt vairāk http://skola2030.lv/vecakiem/gribu

Māksliniece Anna Vaivare kopā ar Dobeles 1. vidusskolas skolēniem ir radījusi sienu zīmējumu Dobelē, lai atspoguļotu sociāli emocionālo prasmju svarīgumu.

VARU
Iekļaujoša izglītība

Katram bērnam ir tiesības uz izglītību neatkarīgi no sociālā, ekonomiskā vai veselības stāvokļa, dzimuma vai etniskās piederības, un katram bērnam jādod iespēja mācīties, saņemt vajadzīgo atbalstu, lai sasniegtu tieši savus augstos mērķus, ejot dažādus ceļus. Tāpēc svarīgs skolas uzdevums un viens no būtiskajiem principiem pilnveidotajā mācību saturā un pieejā ir iekļaujoša izglītība. Pilnveidotajā mācību saturā iezīmējas nozīmīga akcentu maiņa no “masu” skolas ar visiem izvirzītām vienādām prasībām uz personalizētu pieeju katram, lai ar skolotāja atbalstu katrs skolēns ne vien apgūtu vispārīgas zināšanas un prasmes, bet arī atklātu un attīstītu savas stiprās puses un intereses. Lai rezultāts ir katra bērna varēšana.

Lasīt vairāk https://www.skola2030.lv/vecakiem/zinu

Kristaps Zelmenis: “Neprognozējamā kauliņa vērtība veido simbolisku zinību ceļu, kas mācību procesā aug apjomā, bet rezultāti, pie kuriem tas noved, ir pārsteigumu pilni.”

Mākslinieks Kristaps Zelmenis kopā ar Daugavpils 3. vidusskolas un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” skolēniem ir radījis sienas zīmējumu, radošā veidā uzsverot – būtiska ir kvalitatīvas izglītības pieejamība katram skolēnam Latvijā.

Kā vecāki var atbalstīt bērnu mācīšanos dažādos vecumposmos?

Trīs veidi, kā vecāki var atbalstīt bērna mācīšanos jebkurā vecumā:

Pirmais. Veidot pozitīvu attieksmi pret mācīšanos. Mācīties var jebkurā ikdienas situācijā – lemjot kopā, ko gatavot vakariņās, kurp doties brīvdienās, sarunājoties par multfilmu varoņiem, attiecībām, arī par neveiksmēm un zaudējumiem, dodoties pārgājienos, ekskursijās vai vienkārši pavadot laiku kopā, spēlējot spēles vai sarunājoties. Interesēties vairāk nekā tikai par atzīmēm – biežāk jautāt, ko bērns iemācījies, ko skolā pieredzējis.

Otrais. Vecāki var p alīdzēt bērnam kļūt patstāvīgākam, neatkarīgākam. Jau no mazām dienām ļaut darīt, kļūdīties, mēģināt vēl, līdz izdodas – pašiem aizpogāt mēteli, uzvilkt zeķes, pat ja atšķirīgas. Vēlāk mācīt plānot skolas un brīvo laiku, lai atrastu laiku gan hobijiem, gan draugiem. Palīdzēt saprast, kā pārvarēt grūtības, neizdošanos.

Un trešais. Veidot konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem. Kopā rodams labākais veids skolēna atbalstam. Pieaugušie ir paraugs bērniem, kā veidot cieņpilnas attiecības, risināt jautājumus un sarunāties. Svarīgi ir veidot patiku pret skolā notiekošo, uzticēšanos skolotājam.

Taču vissvarīgākais ir būt līdzās un būt klātesošam.

 

Par svarīgāko mācību saturā vecākiem:

 

Izmanto lasīšanu savā labā!*

Pēc katra raksta vai, izlasot visu ziņu izdevumu, pārdomā šos jautājumus!

 • Ar ko jau zināmu lasītais man saistās? Ko jaunu es uzzināju?
 • Par ko man radās jautājumi? Kas mani ieinteresēja?
 • Vai un ko no lasītā gribētu izmēģināt savā darbā?

*Refleksija par izlasīto ļauj to saistīt ar savu pieredzi un tādēļ gūt no lasītā vairāk.