Projekta darbs

Patstāvīgi izstrādājot projekta darbu kā apjomīgu mācību uzdevumu vidējās izglītības pakāpes noslēgumā, skolēns nostiprina un demonstrē lietpratību kompleksās situācijās, tai skaitā caurviju prasmes, kā arī zināšanas, prasmes, izpratni, ieradumus un to kombinācijas augstākajā mācību satura apguves līmenī saistībā ar vienu vai vairākiem skolēna izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem.

Novērtējot jebkuru projekta darba veidu, galvenā uzmanība pievēršama caurviju prasmju demonstrēšanai daudzveidīgos, mācību jomai raksturīgos un starpdisciplināros kontekstos. Katrai caurviju grupai raksturīgas prasmes un standartā noteiktas darbības, beidzot 12. klasi. Tādējādi caurviju prasmes veido projekta darba novērtēšanas saturisko pamatu, kas nosaka gan projekta darba novērtēšanas formas, gan kritērijus.

 

Vadlīnijas kursa "Projekta darbs" novērtēšanai

⇒ Saite uz vadlīnijām.
Dokumentā ir aprakstītas vadlīnijas projekta darba vidējās izglītības pakāpē novērtēšanai, izpildot vispārējās vidējās izglītības programmā īstenotā starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” apguves prasības.

Mācību metodiskais līdzeklis projekta darba īstenošanai

⇒ Saite uz mācību metodisko līdzekli.
Materiālā sniegti vispārīgi ieteikumi, kā plānot un īstenot mācīšanās atbalstu skolēnam, katra projekta darba veida raksturojums, īstenošanas soļu secīgs apraksts un ieteikumi īstenošanas prasību izpildē.

⇒ Mācību metodiskais līdzeklis | 23.09.2022 vebinārs.

Vebināru sērija par kursu "Projekta darbs"

Biežākie jautājumi Citi jautājumi