Izglītības tehnoloģiju mentori

No 2021. gada jūnija līdz 2023. gada maijam Skola2030 īstenoja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās”. Šajās mācībās piedalījās pedagogi, kuri darbojās kā metodiķi – pieaugušo izglītotāji, lai izglītības tehnoloģijas mērķtiecīgi iesaistītu mācību procesā. Šādu lomu plānots iedibināt gan katras izglītības iestādes, tostarp pirmsskolas, līmenī, gan pašvaldības līmenī. 

Kas ir izglītības tehnoloģiju mentors?   

Izglītības tehnoloģiju mentors izglītības iestādes līmenī ir metodiķis – pieaugušo izglītotājs, kurš plāno un īsteno mācības savas izglītības iestādes pedagogiem, pats eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācību procesā un atbalsta labās prakses pārņemšanu izglītības iestādē, lai atbalstītu pedagogus izglītības iestādes digitalizācijas procesā. 

Izglītības tehnoloģiju mentors pašvaldības līmenī, līdzīgi kā mācību jomu koordinatori septiņās mācību jomās, darbosies kā metodiķis – pieaugušo izglītotājs daļēja laika slodzē, lai atbalstītu pedagogus izglītības iestāžu digitalizācijas procesā. Mentors organizē un atbalsta pieredzes apmaiņu, labās prakses pārņemšanu un sadarbību starp līdzīgas lomas veicējiem – izglītības tehnoloģiju mentoriem izglītības iestādēs, kā arī pats eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācībās.

Vai katrā pašvaldībā ir nepieciešams izglītības tehnoloģiju mentors?   

Turpinot izglītības iestāžu digitalizācijas procesu, aizvien būtiskāka mācīšanas un mācīšanās daļa notiek, izmantojot digitālos rīkus un tehnoloģijas. Tāpēc ir svarīgi, lai katrā pašvaldībā un izglītības iestādē tiktu domāts par trīs būtiskiem virzieniem:

  • digitalizācijas procesa plānošanu un ieviešanu;
  • atbalstu pedagogiem digitālo rīku izmantošanā;
  • infrastruktūras nodrošināšanu.

Lai nodrošinātu atbalstu pedagogiem, nepieciešams izglītības tehnoloģiju mentors – cilvēks, kurš pārzina digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, pats prot tās mērķtiecīgi izmantot mācību procesā un var rosināt un atbalstīt citus pedagogus izmantot tehnoloģijas mācību procesa plānošanā un īstenošanā, kā arī atbalstīt izglītības iestādes digitalizācijas procesus.

Dalībnieki, kuri bija piedalījušies mācībās un izpildījuši patstāvīgos darbus, mācību noslēgumā saņēma apliecību par profesionālās pilnveides kursu “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” apguvi. Kursus pabeidza vairāk nekā 900 pedagogi no pirmsskolām, vispārizglītojošām skolām, kā arī profesionālajām izglītības iestādēm no visas Latvijas.

Biežākie jautājumi Citi jautājumi