Pamatizglītībā

Mērķis pamatizglītībā

Pamatizglītības posmā veidojas bērna personība, pasaules uztvere, nostiprinās intereses. Šajā laikā bērnam īpaši svarīgi ir pēc iespējas vairāk iepazīt pasaules daudzveidību, izprast parādības un sakarības, izmēģināt spēkus un gūt pieredzi dažādās darbības jomās un lomās, lai vēlāk (vidusskolā, augstskolā) varētu koncentrēties uz šaurākām jomām, kas īpaši interesē jauno cilvēku.

Tāpēc viens no mūsu uzdevumiem – saglabāt jaunā cilvēka izsalkumu pēc zināšanām, veicināt kāri pētīt un izzināt dziļāk. Arī - veidot ieradumus, kas palīdzēs ar prieku un aizrautību būt gatavam apgūt arvien ko jaunu mūža garumā arī turpmāk.

⇒ Lejupielādē bukletu vecākiem par pamatizglītību šeit!

Svarīgākās pārmaiņas mācībās

Būtiskākās pārmaiņas ir veidā, kā notiek mācīšanās. Tā vietā, lai sniegtu gatavas zināšanas, skolēniem vairāk ļausim pie atbildēm nonākt pašiem. Skolotājs plānos stundu “no beigām” - formulēs to, kas skolēnam jāiemācās. Skolotāji piedāvās uzdevumus, kas rosina skaidrot, salīdzināt, meklēt piemērus– mācīties iedziļinoties. Viņi virzīs un atbalstīs skolēnus. Skolēni šādi, ar skolotāja gudru palīdzību, pakāpeniski būvēs savu zināšanu pamatus - līdzīgi kā no spēļu konstruktora top mašīna vai māja.

Tāpat kā līdz šim skolēni apgūs ierastos mācību priekšmetus kā latviešu valoda, matemātika, fizika, ķīmija u.c., kurus papildinās atsevišķi jauni – dizains un tehnoloģijas, teātra māksla (iepriekš “drāma”). Taču līdztekus pamatīgām zināšanām dabaszinātnēs, matemātikā, valodās, mācību saturs papildināts ar vispārīgām prasmēm: kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes.

Prast kritiski izvērtēt lasīto tekstu, saprast tā jēgu un novērt informācijas kvalitāti; risināt problēmas, piemēram, lai plānotu un īstenotu dabaszinātnes pētījumu vai – vienoties par savstarpējiem pienākumiem klasē, skolā, arī mājās – ir jau šodien ir ikdienā nepieciešamas prasmes.

Katru no mums veido ne vien mūsu zināšanas un prasmes, bet arī tās vērtības, kurām sekojam. Citiem vārdiem - svarīgi ir ne vien tas, ko cilvēks zina un prot, bet arī tas, cik apzināti un ētiski viņš to izmanto. Jeb kāds cilvēks viņš ir. Attīstīt ieradumus, kas balstīti vērtībās un kurus skolēni vēlāk pieņem par saviem tikumiem, ir būtiska izglītības daļa.
 

Vecāku iesaiste pamatizglītībā

Kā vecāki var atbalstīt savu skolēnu un viņa mācīšanos?

  • Veidojiet pozitīvu attieksmi pret mācīšanos un skolu, iedrošiniet un atbalstiet jaunu zināšanu apguvē. Interesējieties par sava skolēna individuālo progresu. Uzturiet interesi nevis par vērtējumu, bet par mācīšanos, prasmēm, zināšanām, vērtībām.
  • Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu, skolotājiem, citiem vecākiem. Sarunājieties, risiniet jautājumus, problēmas. Apmeklējiet vecākiem domātos pasākumus.
  • Esiet klātesoši un atbalstoši ikdienā. Interesējieties un sarunājieties – par to, kas bērnam svarīgs, par skolā piedzīvoto, par izdošanos un grūtībām. Palīdziet izprast dažādu pušu viedokli.
  • Palīdziet kļūt patstāvīgākam, neatkarīgākam. Māciet, kā pašam plānot skolas un brīvo laiku, kā rast laiku hobijiem, draugiem. Palīdziet saprast, kā pārvarēt grūtības, trauksmi, neizdošanos.
  • Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem, jo tieši kopā rodams labākais veids skolēna atbalstam. Svarīgi neveidot nepatiku pret skolā notiekošo. Interesējaties vairāk kā tikai par atzīmēm - biežāk jautājiet, ko bērns iemācījies.

Saistītā informācija

Biežākie jautājumi Visi jautājumi