Skola kā mācīšanās organizācija

Skola, kurā atbalsta katra skolēna mācīšanos un īsteno mācīšanās iedziļinoties pieeju, darbojas kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas jauniem apstākļiem. Tajā skolēni, skolotāji, skolas vadība un pārējais personāls individuāli un kopīgi mācās, lai sasniegtu savus un kopējos mērķus.

Skolas kā mācīšanās organizācijas pazīmes

Vīzija par visu skolēnu iesaisti mācībās

Skolas vīzija ir iesaistīt mācībās, kas dod iespējas iedziļināties, un uzlabot sniegumu katram skolēnam, un šai vīzijai piekrīt visas iesaistītās puses. Skolas vīzija ietver plašu sasniedzamo rezultātu loku – gan kognitīvos, gan sociāli emocionālos – skolēniem, tā ir iedvesmojoša un motivējoša. Gan mācīšana, gan mācīšanās ir virzīta, lai šo vīziju īstenotu. Vīzija ir rezultāts procesam, kurā iesaistīts viss skolas personāls. Skolēni, vecāki, vietējā sabiedrība un citi partneri ir aicināti piedalīties skolas vīzijas formulēšanā un īstenošanā. Skolai, skolotājiem, skolēniem un citiem, kuri ikdienā ietekmē skolēnu mācīšanos, ir skaidri, konkrēti, reāli, terminēti un izvērtējami mērķi, kas vērsti uz katra skolēna izaugsmi; ir skaidrs, kā un kas noteiks nepieciešamos uzlabojumus un tos veiks, konstatēs rezultātu; katrs iesaistītais saņem regulāru atgriezenisko saiti un atbalstu, kad tas ir nepieciešams. Ģimenēm un likumiskiem pārstāvjiem ir izšķiroši svarīga loma katra bērna un jaunieša jēgpilnai iesaistei mācībās, sniedzot paraugu ar savu rīcību, interesējoties par sava bērna mācīšanos, sadarbojoties un līdzdarbojoties ar skolotājiem. Skolas vadības un skolotāju atbildība ir proaktīvi un jēgpilni iesaistīt bērnu un jauniešu vecākus savu bērnu mācīšanās atbalstam, regulāri informējot viņus par skolā apgūstamo mācību saturu, dodot iespēju sekot līdzi sava bērna izaugsmei un sniedzot nepieciešamo atbalstu.

Komanddarbs un savstarpēja mācīšanās

Skolas līmenī skolotāji ikdienā regulāri plāno mācību saturu mācību jomu ietvaros, starp jomām, vienas klašu grupas ietvaros, domājot par mācību satura attīstību pa vecumposmiem, integrējot caurviju prasmju attīstību un vērtībās balstītu ieradumu veidošanos mācību procesā, kā arī citos veidos pēc nepieciešamības. Skolotāji organizē sadarbību, lai pastāvīgi sekotu skolēnu progresam īstermiņā un ilgtermiņā, lai nodrošinātu labākas mācīšanās iespējas skolēniem un uzlabotu viņu sniegumu. Viss skolas personāls ir iesaistīts profesionālajā pilnveidē, kas ir virzīta uz skolas mērķu sasniegšanu; tā ietver iespējas katram iesaistītajam izvērtēt savu darbu un saņemt atgriezenisko saiti; tai ir paredzēts laiks un citi resursi; skolas kultūra veicina un atbalsta visu iesaistīto profesionālo mācīšanos.

Izziņas un inovāciju kultūra

Skolas personāls vēlas un uzdrīkstas ieviest inovācijas savā darbā; problēmas un kļūdas tiek uztvertas kā mācīšanās iespējas; skolēni tiek aktīvi iesaistīti skolas kā organizācijas izpētē, izzināšanā. Skolā ir radīta vienota izpratne par pārmaiņu būtību. Mērķu izvirzīšana skolā seko esošās situācijas analīzei; skolas attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā pieejamos datus, pierādījumus un pašnovērtējumu, ko regulāri atjauno. Skolas un skolotāju darba izvērtējums vienmēr tiek attiecināts pret skolas konkrētajiem mērķiem, tiek plānots, kādi dati vēl jāiegūst un kā tos analizēs; ir izveidotas sistēmas, ar kuru palīdzību izvērtēt sasniegto un atšķirību starp plānotajiem un esošajiem sasniegumiem.

Vadības atbalsts attīstībai

Skolas vadība strādā kā komanda, kas vienoti virzās uz mērķiem, spēj motivēt skolas personālu, plāno visa skolas personāla mācīšanos. Skolas vadītāji ir aktīvi pārmaiņu rosinātāji; viņi veicina un attīsta mācīšanās, pārmaiņu un inovāciju kultūru skolā. Skolas vadītājs veido skolas organizācijas kultūru un rada apstākļus, lai būtu iespējams profesionālais dialogs, sadarbība un pieredzes apmaiņa; rūpējas, lai organizācijas darbība saskanētu ar tās vīziju, mērķiem un vērtībām. Skolas vadītājs veicina un piedalās stipru partnerattiecību veidošanā un uzturēšanā ar citām skolām, vecākiem, vietējo sabiedrību, augstākās izglītības institūcijām un citiem partneriem. Skolas vadītājs rāda priekšzīmi, mācoties pats, sadala un deleģē atbildību, attīstot personāla, tostarp skolēnu, vadības prasmes un spēju uzņemties atbildību.