Valsts pārbaudes darbi

Jauno eksāmenu paraugi un to programmas

Mācību resursu krātuvē mape.skola2030.lv ir publicēti valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) paraugi un to programmas:

  • eksāmenu paraugi un programmas, beidzot 9. klasi – latviešu valodā, matemātikā, vienā svešvalodā pēc skolēna izvēles (angļu, vācu vai franču), kā arī starpdisciplinārā pārbaudes darbā par sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturu;
  • eksāmenu paraugi un to programmas vidējās izglītības noslēgumam – latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī), svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā līmenī, matemātikā (vismaz optimālajā līmenī), kā arī 12 padziļinātajos kursos augstākajā līmenī.

Ar šiem materiāliem var iepazīties gan skolotāji, gan skolēni un viņu vecāki. Eksāmenu paraugi veidoti kā reāls eksāmena piemērs, tā noslēgumā piedāvāti arī vērtēšanas kritēriji un atbilžu piemēri.

Eksāmenu programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2022./2023. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmās aprakstīti principi, vadlīnijas, uz kurām būvēts konkrētais paraugs, skaidrots eksāmenu vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam un izmantojamie palīglīdzekļi.

Konkrētā gada eksāmenu veidos Valsts izglītības satura centrs (VISC), izmantojot izstrādāto eksāmena programmu un paraugus. Šie un nākamie ikgadējie eksāmeni būs veidoti pēc iepriekš eksāmenu paraugos minētajiem principiem un satura ietvara, tā kā paraugi veidoti, balstoties standartā. Taču, izstrādājot konkrētā gada eksāmenus, VISC pielāgos konkrētas prasības, piemēram, izvērtējot Covid-19 ietekmi izglītībā.

 

Eksāmenu saturs, uzbūve un norise

Eksāmeni atspoguļo vispārējās izglītības standarta saturu un tajā noteiktos sasniedzamos rezultātus – tie uzbūvēti tā, lai skolēns dažu stundu laikā varētu atklāt savas zināšanas, ko viņš ir iemācījies, uzkrājis vairāku gadu garumā un var parādīt. Nolūks ir pēc iespējas taisnīgi, ar lielu ticamību novērtēt šo skolēna sniegumu.

Pēc būtības eksāmeni veidoti kā vērtēšanas rīks, kas ļauj izvērtēt standartā ietvertā satura apguvi.

Eksāmenu saturs strukturēts gan padziļināto kursu eksāmenu programmās, gan optimālajam līmenim, izmantojot trīs kategorijas: izziņas darbības dziļums, satura moduļi un sasniedzamo rezultātu grupas (piemēram, skolēns spēj skaidrot, spriest, komunicēt matemātiski, risināt kompleksas problēmas).

Eksāmena uzdevumi strukturēti pēc satura (līdz šim – pēc uzdevumu veida), kas skolēniem dos iespēju ilgāku laiku fokusēties kādam satura modulim, nevajadzēs nemitīgi “pārlēkt” no viena satura uz citu.

Dabaszinību mācību kursa eksāmenos nozīmīgs jaunums ir tas, ka eksāmenā paredzēta eksperimentālā darbība – skolēni demonstrēs prasmi veikt eksperimentu pēc darba gaitas apraksta, reģistrēt un apstrādāt iegūtos datus, analizēt un skaidrot eksperimenta rezultātus.

Lai eksāmens daudz plašāk atspoguļotu standartā iekļauto saturu, eksāmenos palielināts komplekso uzdevumu skaits – tā kā arī jaunajā standartā ir lielāks komplekso sasniedzamo rezultātu īpatsvars. Kompleksi ir tādi uzdevumi, kuros skolēni demonstrē savu darbību jaunās, nezināmās situācijās – demonstrē zināšanu un prasmju pārnesi. Uzdevumi veidoti tādi, lai tie ļautu skolēniem apliecināt prasmi pārnest zināšanas un darboties jaunos kontekstos.

Kompleksi uzdevumi bieži saistās ar skolēna pieredzi un autentiskām, reālas dzīves situācijām un kontekstu (nevis vērsti uz atsevisķu prasmi un sakarību), tiek iesaistītas daudzveidīgas prasmes, tos raksturo augsts izziņas darbības līmenis un starpdisciplinaritāte, daudzveidība risinājumos.

Tipveida uzdevumu un kompleksu problēmuzdevumu atšķirības sk. kolektīvajā monogrāfijā “Mācīšanās lietpratībai” 77. lpp. 

Mainās kritēriji un pazīmes, pēc kurām vērtēt, vai skolēna demonstrētais sniegums ir kvalitatīvs vai nav. Joprojām paliek arī viennozīmīgi vērtējami piemēri, kur vajag tikai atrisināt kādu vienādojumu, bet daudz vairāk ir tādu uzdevumu, kur sniegumu vērtē dažādās kvalitātes gradācijas, t. i., cik kvalitatīvs ir skolēna sniegums.

Matemātikā eksāmenā ir ietverta jauna sasniedzamo rezultātu grupa – matemātikas valoda. Apkopojot pierādījumus par skolēna sniegumu no viņa atbildēm vairākos uzdevumos, varam pārliecināties ne tikai par risinājumu un rezultātu, bet arī par to, cik kvalitatīvi skolēns komunicē par matemātiku, cik precīzi spēj kaut ko skaidrot, izmantojot matemātikas valodu. Tas ir līdz šim nebijis jaunums.

Lai skolēns sekmīgi mācītos, viņam ir jāzina ne tikai sasniedzamais rezultāts, bet arī vērtēšanas kritēriji. Snieguma līmeņu apraksti (skolēna snieguma apraksti dažādos kvalitātes līmeņos) ir iekļauti kā pielikumi eksāmenu programmās. Tie ir pieejami, lai skolotāji tos izmantotu savā ikdienas praksē jau šobrīd, laikā, kad skolēns apgūst standartā ietverto mācību saturu. Tādējādi – apguvuši saturu – skolēni zinās un pratīs apgūto likt lietā arī jaunās situācijās, veidot zināšanu un prasmju pārnesi.

Visos eksāmenos ir iekļauta vienota pieeja – skolēnam demonstrēt, ka viņš izprot jēgu. Latviešu valodā, beidzot 9. klasi, skolēnam jāprot lietot visas valodas prasmes, pareizi runāt un rakstīt. Beidzot vidusskolu, optimālajā līmenī svarīgas ir tekstveides prasmes – lietot dažādus valodas struktūras elementus, tostarp gramatikas, lai niansēti veidotu savus, auditoriju uzrunājošus, tekstus ar mērķtiecīgu vēstījumu. Tāpat jāprot pamanīt šo elementu nozīme citu autoru tekstos.

Lai kārtotu augstākā līmeņa eksāmenu, skolēnam jāizpilda piekļuves nosacījumu prasības – jāapliecina prasmju apguve atbilstoši augstākā apguves līmeņa kursa saturam, kuras ir sarežģīti novērtēt eksāmena norises laikā, un vērtējums par šo prasmju apguvi nedrīkst būt zemāks par četrām ballēm. Astoņas nedēļas pirms eksāmena norises skolēns Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) pievieno patstāvīgi veikto darbu.

Lai skolēns iegūtu apliecinājumu, ka eksāmens ir nokārtots, 2022./2023. gadā būs jāiegūst 10 %, 2023./2024. mācību gadā – 15 %, savukārt 2024./2025. mācību gadā – 20 % no maksimāli iespējamā vērtējuma.

Minimālais slieksnis vērtējumam eksāmena nokārtošanai atbilstošā mācību gadā.

 

Attēls no VISC vietnes. 

 

Matemātika

Svešvalodas

Latviešu valoda

Sociālā un pilsoniskā 

Dabaszinātnes

Tehnoloģijas 

Kultūra un māksla

Starpdisciplinārs saturs

 

 

2022. augusta valsts pārbaudes darbu programmu un to paraugu vebināru ieraksti

Biežākie jautājumi Citi jautājumi