19.02.2018
Agrita Miesniece Mg. paed. Pirmsskolas mācību satura izstrādes vecākā eksperte

ATSKATS uz diskusiju forumu “Cik prasmīgam ir jābūt pirmsskolas beidzējam?”

Pirmsskolas speciālistu, bērnu vecāku un citu ieinteresēto pušu vidū ir dažādi uzskati par to, ko un kādā veidā vajadzētu mācīties pirmsskolā, tāpēc forumā tika aktualizēti diskutabli un ar pirmsskolas izglītību saistīti jautājumi:

 • Ko pirmsskolēnam vajadzētu mācīties?
 • Kādai ir jābūt mūsdienīgai mācību videi un mācību procesam?

Forumā par šiem jautājumiem izskanēja dažādi viedokļi, tomēr ir izkristalizējušās vairākas galvenās atziņas par katru no uzdotajiem jautājumiem.

1. Ko pirmsskolēnam vajadzētu mācīties?

Kopumā jauno mācību saturu foruma dalībnieki novērtēja atzinīgi, tomēr ieteica pievērst uzmanību atsevišķiem jautājumiem.

 • Nepieciešams pārskatīt tā saucamo “lielo ideju” formulējumus, lai tajos nepārprotami būtu nolasāmi uzsvari un sakarības starp “Es – Mēs – Pasaule ap mani”, proti, bērns iepazīst un izzina gan pats sevi, gan bērnus un pieaugušos, ar kuriem kontaktējas, gan arī apkārtējo dabas un sociālo vidi un mācās tajā iekļauties un izpausties.
 • Jāpievērš uzmanība valodas prasmju aprakstiem un formulējumiem, precizējot lasītprasmes, rakstītprasmes un runas prasmju formulējumus tā, lai tos būtu iespējams izmērīt.
 • Mākslas un mūzikas apguve jāparedz kā process bez noteiktiem, izmērāmiem sasniedzamajiem rezultātiem.
 • Kopumā mūzikas apguvei ir liela nozīme pirmsskolā.
 • Mācot bērnus, jākomunicē arī ar vecākiem. Bez sadarbības ar vecākiem un vecāku izpratnes par to, kas notiek pirmsskolā, nav sagaidāms veiksmīgs rezultāts.

2. Kādai ir jābūt mūsdienīgai mācību videi un mācību procesam?

Foruma dalībnieki atzinīgi novērtēja piedāvāto pieeju mācību satura īstenošanai pirmsskolā, atzīstot, ka

 • mācību procesā bērnam zināšanas un prasmes jāapgūst, pašam darot, mēģinot, kļūdoties, vingrinoties;
 • skolotājam mācību procesā bērns ir jāatbalsta, jābūt iesaistošam, atvērtam;
 • mācību process var notikt gan telpās, gan ārā, tam ir jābūt saistītam ar bērna dzīvi reālā vidē;
 • videi jābūt tā iekārtotai un organizētai, ka tā rosina darboties, attīstīties un piedāvā dažādas izvēles iespējas dažādām darbībām. Tai ir jābūt daudzveidīgai un mainīgai. Tas nenozīmē to, ka jābūt daudz spēlēm un rotaļlietām, bet var, piemēram, izmantot reālas lietas, dabas materiālus;
 • jāievēro līdzsvars starp organizētu un brīvu rotaļdarbību.

Papildus foruma dalībnieki uzsvēra vērtēšanas kā mācību procesa neatņemamas sastāvdaļas nozīmi.

 • Lai zinātu, ko mācīties, jānovērtē, ko bērns jau zina un prot. Vērtēšanai jābūt virzošai uz priekšu kā “jā” darbībai rotaļprocesā.
 • Vērtēšanai jābūt, lai redzētu bērna attīstības dinamiku.
 • Jāsniedz bērnam regulāra atgriezeniskā saite par viņa sasniegumu.
 • Bērnam jāmācās novērtēt savus sasniegumus.

Forums “Cik prasmīgam jābūt pirmsskolas beidzējam?” bija otrais no septiņiem diskusiju pasākumiem, kuros dažādu profesionālās darbības jomu eksperti diskutēja par jautājumiem, kas ir aktuāli jaunā mācību satura un pieejas kontekstā.


Forumā izskanējušie viedokļi un atziņas ir būtiski Skola2030 komandai un Valsts izglītības satura centram, strādājot pie mācību satura un pieejas pilnveidošanas un domājot par sekmīgu tā ieviešanu. Paldies ikvienam foruma dalībniekam par aktīvu līdzdalību!

Par raksta autoru

Agrita Miesniece

Mg. paed. Pirmsskolas mācību satura izstrādes vecākā eksperte

Maģistra grāds pedagoģijā.  Iepriekš strādājusi Valsts izglītības satura centrā par pirmsskolas un sākumskolas izglītības satura speciālisti, vairāk nekā 25 gadus bijusi sākumskolas skolotāja, skolas direktora vietniece izglītības jomā, vadījusi kursus pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, ir  3 dabaszinību mācību grāmatu komplektu līdzautore. Profesionālās intereses: pedagoģija un pirmsskolas izglītība.