26.02.2021

Jaunās un digitālās tehnoloģijas pirmsskolā

Par jaunajām un digitālajām tehnoloģijām un to izmantošanu mācībās ikdienā Ķekavas novada pašvaldības PII “Avotiņš”

Izdzirdot par “digitālajām tehnoloģijām pirmsskolā”, bieži vien pieaugušajam rodas šaubas un neizpratne par to lietderību. Kāda nozīme ir digitālajām tehnoloģijām pirmsskolā? Patiesībā jau pirmsskolas vecuma bērni ikdienā gan paši lieto, gan redz, kā citi lieto daudzveidīgas digitālās tehnoloģijas un ierīces. Tādēļ ir svarīgi mācīt ar tām darboties jēgpilni, t. i., lai kaut ko paveiktu vai uzzinātu. Mūsu pirmsskolā skolotāji jau daudzus gadus darbā izmanto dažādas digitālās tehnoloģijas, un skolotājiem jau ir izveidojusies izpratne par to, kā bērniem tās palīdz mācīties, ko ar to palīdzību var iemācīties.

Mūsdienās arvien straujāk skolās un pirmsskolās ienāk digitālās tehnoloģijas: gan bērni, gan skolotāji iegūst informāciju tīmekļa vietnēs, lieto daudzveidīgus digitālos mācību resursus, informācijas komunikācijas tehnoloģijas, dažādas piedāvātās mācīšanās platformas, rada un saglabā informāciju. Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu mūsu pirmsskolas mācību plānošanā un īstenošanā, ņemot vērā, ka viens no izvirzītajiem uzdevumiem pirmsskolā ir nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības mācību procesu, izmantojot inovatīvas mācību metodes un digitālās tehnoloģijas.

Ikdienā darbā ar bērniem izmantojam tādas digitālās tehnoloģijas kā interaktīvo tāfeli, datoru, gaismas molbertu zīmēšanai un rakstīšanai, audio atskaņotājus un video, TV un citas digitālās ierīces. Bērni ar ieinteresētību un aizrautību mācās, gūst prieku par paveikto. Bērni vienlaikus apgūst gan digitālās prasmes, gan prasmes un zināšanas mācību jomās, piemēram, pārvietot attēlus, lasīt vārdus, rakstīt burtu elementus un burtus, veidot izpratni par skaitu, parādīt skaitļa sastāvu dažādās variācijās, izzināt ģeometriskas figūras, mācīties nosaukt objektu atrašanās vietu plaknē, veidot ritmiskas rindas un sakārtojumus. Pirmsskolā svarīgi atcerēties, ka bērniem digitālās tehnoloģijas ir līdzeklis, kas palīdz viņiem mācīties, un tās neaizstāj praktisku darbošanos, savstarpēju saziņu un sadarbību.

Tehnoloģijas skolotāji izmanto arī kopīgai mācību darba plānošanai e-vidē, saziņai ar kolēģiem un vecākiem, kā arī, lai meklētu nepieciešamo informāciju interneta vietnēs, izstrādātu mācību materiālus. Izmantojot e-klases vietni, skolotāji kopīgi plāno mācību procesu, izvirza sasniedzamos rezultātus, vadoties pēc mēneša tēmas dienas aktivitātēm. Sapulcēm, pedagoģiskās padomes sēdēm izmantojam Zoom platformu.

Mūsdienu bērns dažkārt ātrāk uztver un apgūst digitālās tehnoloģijas nekā pieaugušie, tāpēc arī pieaugušajiem regulāri jāmācās. Skolotājam tā ir arī lieliska iespēja ar savu paraugu parādīt bērniem, kā viņš pats mācās, atzīt, ka viņš kaut ko neprot, mēģina, kļūdās un mēģina vēlreiz.

Droša darbošanās

Esam novērojuši, ka bērniem bieži vien ir grūtības nodalīt reālo un digitālo pasauli, tāpēc pirmsskolā ir svarīgi mācīt:

 • atšķirt virtuālo pasauli no reālās,
 • saprast digitālo tehnoloģiju lomu,
 • ievērot digitālo ierīču lietošanas noteikumus.

Ikdienā skolotājs māca bērnam, kā rīkoties ar konkrēto digitālo ierīci, kā atšķirt sevi no digitālās pasaules tēliem, kā atšķirt reālās darbības no izdomātām un realitātē neiespējamām. Skolotājs kopā ar bērniem izstrādā drošas digitālo ierīču lietošanas noteikumus, izveido atgādnes, piemēram, kādā attālumā skatīties, cik ilgi lietot. Ar skolotāja atbalstu un saņemot atgriezenisko saiti, bērns mācās ievērot digitālo ierīču lietošanas noteikumus.

Mūsu pirmsskolā digitālā ierīce bērna izglītības procesā kalpo kā palīgs – motivators, nevis tikai izklaide, piemēram, lai skatītos animācijas filmas.

Uzskatām, ka svarīgi veidot tādu vidi, kurā bērns var fiziski un emocionāli droši attīstīt un vingrināt digitālās pratības caurvijas prasmes, iegūt un apstrādāt informāciju.

Darbojoties ar digitālo ierīci, skolotājs:

 • plāno uzdevumus atbilstoši izzināmajam tematam un bērnu zināšanām un prasmēm,
 • iekārto vidi, lai bērnam ir pieejama un droša digitālā ierīce,
 • pārrunā ar bērnu ierīces lietošanas noteikumus,
 • kopā ar bērnu plāno, cik ilgi bērns izmantos digitālo ierīci (2 reizes pa 15 minūtēm dienā),
 • izskaidro uzdevuma nosacījumus,
 • sniedz individuālu atbalstu atbilstoši konkrētā bērna
  zināšanām, prasmēm un iemaņām.

Interaktīvā tāfele

Viena no digitālajām ierīcēm, ar kuru bērni darbojas, ir interaktīvā tāfele. Ierodoties no rīta pirmskolas grupiņā, bērnam ir iespēja izzinoši darboties ar interaktīvo tāfeli, smilšu gaismas galdu vai veikt citas skolotāja sagatavotas aktivitātes. Uz tāfeles ekrāna bērni var pārvietot attēlus, burtus vai ciparus, savienot punktus, zīmēt, rakstīt vai veikt citas darbības. Šāda veida uzdevumi motivē bērnus rakstītprasmes apgūšanai un dod skolotājiem iespēju papildus tradicionālajām metodēm – ar grāmatu, papīru un zīmuli – izmantot arī mūsdienīgas tehnoloģijas. Skolotājam pirmsskolā svarīgi ir ne tikai virzīt bērnu uz zināšanām un iemaņām, bet arī veidot šo procesu tā, lai pirmsskola ikvienam bērnam paliek pozitīvā atmiņā.

Piemērs darbam ar interaktīvo tāfeli (interneta vietne Soma.lv activInspire, interaktīvā darba lapa zilbju salasīšanai).

Sasniedzamie rezultāti:

 • nosauc attēlā redzamos burtus,
 • klausās un atkārto sev zināmus burtus,
 • saliek kopā un izrunā burtu savienojumus – zilbes,
 • mērķtiecīgi izmanto digitālos rīkus.

Darbību apraksts: uz ekrāna redzami līdzskaņu burti N un daži patskaņi. Ar rīku bērns virza burtu un saliek kopā, nosauc zilbi: NE, NĒ u. c. Bērns ar rīku pieskaras N burtam, virza blakus patskaņu burtam un nosauc zilbi: NU, NŪ u. c. Kad ar rīku uzklikšķina uz zēnu un meiteņu attēliem, atskan zilbe. Zilbi var vispirms noklausīties, tad atkārtot. Pēc tam bērni kopā ar skolotāju var izdomāt vārdus, kuros ir nosauktās zilbes.

Piemērs darbam ar interaktīvo tāfeli (interneta vietne Soma.lv activInspire, interaktīvā darba lapa).

Sasniedzamie rezultāti:

 • veido secīgu skaitļu rindu, pierakstot to ar cipariem no 1 līdz 10,
 • dabas skatā atrod cipariem atbilstošu priekšmetu skaitu (piemēram, 5 – piecas sniega bumbas, 6 – seši zari, 7 – ledus gabaliņi u. c.),
 • apgūst ciparu rakstību katrs savā prasmju līmenī,
 • mērķtiecīgi izmanto digitālos rīkus.

Bērniem ļoti patīk darboties arī ar gaismas smilšu galdu, kas gan nav digitāla ierīce, bet pieder pie mūsdienīgām interaktīvām ierīcēm, ko var izmantot, lai mācītos.

Piemēram, uz gaismas galda bērni var darboties ar smiltīm, dabas materiāliem, krāsām, zīmēt, veidot sižetiskas kompozīcijas un pēc tam stāstījumu, darboties nelielā grupā, sarunāties par redzēto, dzirdēto.

Gaismas molberts

Darbojoties pie gaismas molberta, bērnam ir iespēja variēt un kombinēt līnijas, laukumus, krāsas, spēlēties ar gaismas stariem u. c. Šis process bērniem ir daudz aizraujošāks un interesantāks, radot bērnos pārdzīvojumu, kas palīdz labāk izprast emocijas.

Piemērs darbam ar gaismas molbertu.

Temats “Pavasara vēstneši”.

Ziņa bērnam: pavasarī spožāk spīd saulīte, dabā mostas kukainīši, uzplaukst puķes un čalo strautiņi.

Sasniedzamie rezultāti:

 • no dotajiem vārdiem veido stāstījumu,
 • izsaka savas domas stāstījumā,
 • lieto runas intonācijas, paužot emocijas atbilstoši saziņas situācijai,
 • nosaka vārdā pirmo un pēdējo skaņu vai citas skaņas dotajos vārdos.

Nenoliedzami informāciju tehnoloģiju integrēšana mācību jomās ir liels izaicinājums skolotājiem, tāpēc skolotāji regulāri tiek iepazīstināti ar tehnoloģiju daudzveidīgajām iespējām, lai viņi pēc tam palīdzētu bērniem izmantot digitālos mācību līdzekļus droši un jēgpilni.

Digitālie mācību resursi internetā

Lepojamies, ka mūsu pirmsskolā gan grupu un mācību jomu skolotāji, gan atbalsta personāls savās organizētajās rotaļnodarbībās izmanto dažādās interneta vietnēs pieejamos materiālus, veido bērniem video klipus izmantošanai mācībam klātienē un attālināti. Valstīt izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nodrošinām iespējas bērniem mācīties arī attālināti, izmantojot dažādas digitālās platformas – e-klasi u. c. Skolotāji sagatavo ieteicamos uzdevumus, video materiālu, lai bērni kopīgi ar skolotājiem un ar vecākiem tos var izpildīt.

Piemērs mācību materiālam mūzikā.

Active Inspire mūzikas ritma rotaļa “Orķestra spēles partitūra”.

Sasniedzamie rezultāti:

 • izveido orķestra spēles partitūru,
 • klausās mūziku un apgūst dziesmu.

Darbību apraksts: skolotājs ar bērniem izrunā, kāds ritmiskais zīmējums atbilst katram attēlam. Iespējamie varianti:

 • bērni savieno doto ritmu ar tam atbilstošo attēlu,
 • izveido divas grupas – A un B (katra grupa spēlē savam burtam atbilstošo rindiņu ar instrumentiem) – vai sadalās 4 grupās atbilstoši attēlotajiem augļiem un spēlē savu instrumentu atbilstošā ritmā, kad orķestra “diriģents” parāda attēlu ar rādāmkociņu.

Piemērs mācību materiālam mūzikā. Uzdevums dziesmas teksta apguvei.

Darbību apraksts: bērni klausās dziesmu, ko pa pantiem dzied skolotājs (ar fonogrammu failā). Kad pirmais pants nodziedāts, bērniem jāievieto pārsliņā atbilstošais attēls, par kuru tika dziedāts.

Piemērs mācību materiālam mūzikā.

Power Point prezentācija dziesmas teksta apguvei: ar animācijām tiek veidotas interaktīvas spēles, kur, uzklikšķinot uz attēla, sāk skanēt mūzika, pazūd/parādās attēls u. tml. Tiek veidotas rotaļas, mūzikas klausīšanās un ritma uzdevumi u. c.

Darbību apraksts: bērni var patstāvīgi darboties ar interaktīvo tāfeli, uzspiežot uz mūzikas atskaņošanas ikonas, tad ar tāfeles pildspalvu atzīmējot dziesmā dzirdēto profesiju pārstāvjus. Ja atzīmē attēlu, kurš dziesmā nav ticis pieminēts, tas izzūd, bet pareizās atbildes attēli palielinās un skan “jā” vai aplausi. Nākamajās lapās jāatceras, kurā pantā bija katras profesijas pārstāvis, un tas jāatzīmē, kopā ar skolotāju izdziedot katru pantu, apgūstot dziesmas piedziedājumu un vēlreiz izdziedot visu dziesmu.

Piemērs attālinātām mācībām, mūzikas uzdevums “Sniegpārsliņas ziemā”.

Interneta vietne: https://youtu.be/rlmZFgh3dEc.

Saniedzamais rezultāts:

 • saklausīt izplaukšķināto ritmu un savienot ar atbilstošo nošu rakstu.

Darba lapa

Ar jauno tehnoloģiju iespējām iepazīstina vecākus

Pirmsskolā svarīgi ir izskaidrot bērnu vecākiem, kā ikdienā tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas pilnveidotajā mācību pieejā. Ir vērtīgi pilnveidot vecāku izpratni par to, kas mainās mācību saturā, kā bērns, ar prieku darbojoties, gūst zināšanas un iedziļinoties paaugstina mācīšanās motivāciju, nebaidās kļūdīties. Pirmsskolā darbojas arī tā dēvētais Konsultatīvais kabinets, kas piedāvā konsultācijas un lekcijas par audzināšanu un mācīšanos Ķekavas novada ģimenēm, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, un aukļu pakalpojuma sniedzējiem, un tā ietvaros organizējām mācību aktivitāšu pēcpusdienu, kuras laikā vecāki iesaistījās dažādas aktivitātēs – darbojās gan praktiski, gan ar interaktīvo tāfeli.

Piemērs darbam ar interaktīvo tāfeli (interneta vietnes Soma.lv activInspire interaktīvās darba lapas https:// www.youtube.com/watch?v=ITRgpSfNhuk).

Vecākiem sasniedzamais rezultāts

 • zina apgūstamo mācību saturu atbilstoši bērna vecumam un sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās,
 • izprot aktivitāšu nozīmi bērna zināšanu apguvē,
 • gūst pārliecību, ka aktivitātēs bērns, praktiski darbojoties un izmantojot digitālās tehnoloģijas, iegūst zināšanas padziļināti.

Izzinošie jautājumi:

 • Ko jūs zināt par sīpolu?
 • Ko jūs vēlētos uzzināt par sīpolu?
 • Kas mums ir jādara, lai mēs uzzinātu ko jaunu par sīpolu?
 • Kas nepieciešams, lai pētītu sīpolu?

Saziņai ar vecākiem skolotāji regulāri lieto e-klasi, kurā ir ievietoti informatīvi metodiskie materiāli gan vecākiem, gan skolotajiem un informācija par citiem aktuāliem jautājumiem. Vecākiem divas reizes gadā e-klasē ir pieejami bērna snieguma vērtējumi visās mācību jomās. Vecākiem ir iespēja arī iepazīties ar mācību satura apguvi, bērnam sasniedzamajiem rezultātiem mēneša, nedēļas un dienas ietvaros.

Paldies mūsu pirmsskolas “Avotiņš” skolotājiem par ieinteresētību un atsaucību, darot savu pedagoģisko darbu un daloties ar labās prakses piemēriem! Mums ik dienu ir jāmācās uzdrīkstēties kļūdīties un ļauties jauniem izaicinājumiem!

Rotaļnodarbībām un aktivitātēm izmantojam šādas interneta vietnes:

Mūzikas rotaļnodarbībām un aktivitātēm izmantojam šādas interneta vietnes:

 1. https://bernistaba.lsm.lv/izzini/muzikene – šeit bērni var iepazīt dažādu mūzikas instrumentu skanējumu, izskatu, klausoties tos;
 2. http://zinzinitis.lv/orkestra-skola – šajā lapā var noskatīties mūziķa stāstu par mūzikas instrumentu, salikt instrumenta mozaīku un noskatīties video par to, kā instruments radies;
 3. https://musiclab.chromeexperiments.com – vesela muzikāla laboratorija, kurā var izvēlēties dažādus aktivitāšu veidus, kur vizuāli uzskatāmi un interesanti parādīta mūzika bērniem;
 4. https://youtu.be/gghDRJVxFxU – sasveicināšanās dziesma angļu valodā;
 5. https://youtu.be/0Bg2qXUcAqU – angļu valodas aktivitāte skolotājiem;
 6. https://www.printablee.com/postpic/2011/05/printable-snowman-cut-out_318440.jpg – ideja, kā apģērbt sniegavīru;
 7. MuseScore – bezmaksas mūzikas pierakstīšanas programma, kurā iespējams pierakstīt mūziku nošu rakstā;
 8. www.canva.com – vietne, kurā galvenokārt top afišas svētkiem, attēlu un ritma kartītes bērniem.

Visiem zināmajā lapā www.youtube.com ir kanāli, kas pielāgojami un izmantojami arī pirmsskolas vecuma bērniem:

 1. https://www.youtube.com/channel/UCuNYP6sYWgjAddNo534PEKQ;
 2. https://www.youtube.com/channel/UCYZE_YTgPSib_qW951BNzOA;
 3. https://www.youtube.com/channel/UCsc6EM80X68E7Quu_Bkb2Ig - lielisks kanāls, kurā video materiālā vizuāli attēlota klasiskā mūzika. Var izmantot mūzikas klausīšanās nolūkam, piesaistot bērnu uzmanību ar vizuālu attēlu;
 4. https://www.youtube.com/channel/UCFb3zVW_DCswNbBKES07r6w - Mairitas Bičukas kanāls, kurā ir jauki video bērniem un idejas pedagogiem.

Par Ķekavas novada PII “Avotiņš”

Izveidots 1963. gadā kā 4 grupu bērnudārzs Kūdras fabrikas darbinieku bērniem. Pašlaik apmeklē 348 bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Ir 14 grupas: deviņās ir 5–6 gadus veci bērni, divās ir 3–4 gadus veci bērni un trijās ir 4–5 gadus veci bērni. Pašlaik strādā 70 darbinieki, t. sk. 44 pedagogi un 14 skolotāju palīgi, 3 asistenti bērniem ar īpašām vajadzībām. Vadītāja: Baiba Jurisone (no 2010. gada).

Jauno tehnoloģiju izmantošana mācību darbā PII “Avotiņš” aizsākās 2010. gadā, kļūstot par vienu no 22 izglītības iestādēm Latvijā Valsts izglītības satura centra (VISC) pilotprojektā “Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija”. Projektā bērniem ar skolotāju atbalstu pirmo reizi bija iespēja darboties ar interaktīvo tāfeli un planšetdatoru. Ar pašvaldības atbalstu un izpratni katrā grupā pakāpeniski tiek ieviestas un papildinātas mūsdienu tehnoloģijas mācību nodrošināšanai ikdienā.

Silvija Riekstiņa, Ķekavas novada pašvaldības PII “Avotiņš” vadītājas vietniece izglītības jomā

 

⇒ Šis ir raksts no ziņu izdevuma NR.16/2021. Lejupielādē visu ziņu izdevumu PDF formātā ŠEIT.

Saistītie raksti

Vebinārs. Digitālās tehnoloģijas pirmsskolā

https://youtu.be/Li-BMnHmIJk