23.08.2021
Inga Pāvula

“Mācību procesa pilnveides atbalsts. Praktiski rīki pārmaiņu vadītājiem” – metodiskais līdzeklis

Pārmaiņas izglītībā ir kas tāds, par ko daudz runāts un rakstīts. Kāpēc tās vajadzīgas, un kāpēc tik grūti tās pieņemt, ko darīt vai nedarīt, lai tās ieviestu un iedzīvinātu skolā? Pēc pieredzes daudzos un dažādos tālākizglītības kursos, ko esmu vadījusi, zinu, ka tieši pieredze un piemēri ir tas, kas visvairāk iedrošina un ir nepieciešams. Tādēļ ar prieku dalos – kopā ar kolēģēm Skola2030 ietvaros esam radījušas metodiskos ieteikumus – praktiskus, pieredzē izmantotus rīkus tiem, kas ir vai gribētu būt pārmaiņu vadītāji skolā. Pirms katra rīka pieejama instrukcija, kā un kādiem mērķiem konkrēto rīku izmantot.

Materiāls “Mācību procesa pilnveides atbalsts. Metodiskie ieteikumi pārmaiņu vadītājiem un īstenotājiem skolā” lejupielādei brīvi pieejams mācību resursu krātuvē: https://mape.skola2030.lv/resources/5949

Metodisko ieteikumu lasītāji, ņemot vērā katra mērķi un vajadzības, tos var iepazīt dažādos veidos:

  • lasīt nodaļas secīgi, lai mērķtiecīgi domātu, plānotu un veidotu skolu par mācīšanās organizāciju;
  • lasīt nodaļas secīgi vai jauktā kārtībā, lai izvērtētu esošās prakses, darba organizāciju, komunikāciju ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem;
  • meklēt konkrētus atbalsta rīkus pēc nodaļu nosaukumiem, lai risinātu noteiktas problēmsituācijas.

Metodiskie ieteikumi strukturēti piecās nodaļās

  • Nodaļā “Skola katram bērnam” sniegts ieskats, kādai jābūt skolai, lai sekmētu katra bērna akadēmisko un sociālo izaugsmi labvēlīgā vidē.
  • Nodaļā “Lēmumu pieņemšana, izmantojot datus” ir skaidrota datu nozīme lēmumu pieņemšanā un piedāvāti datu ieguves plānošanas principi un struktūra, datu izmantošanas un analīzes pieredzes stāsti skolās.
  • Nodaļā “Pieredzē balstīta profesionālā pilnveide skolā” ir piedāvāti rīki līdzšinējās profesionālās pilnveides izvērtēšanai un turpmākai soļu plānošanai, nosakot katra skolotāja individuālās mācību vajadzības.
  • Nodaļā “Sadarbība ar vecākiem” piedāvāti piemēri un rīki sadarbības un komunikācijas veidošanai ar vecākiem dažādos vecumposmos, lai atbalstītu skolēnu mācību procesā.
  • Nodaļā “Vadības loma pārmaiņās” ir piedāvāti rīki, lai noskaidrotu savu un darbinieku attieksmi pret pārmaiņām, izvērtētu līdzšinējo pārmaiņu pieredzi, plānotu soļus pārmaiņu ieviešanai, domājot par skolas misiju kopumā. Šajā nodaļā liela uzmanība pievērsta arī vadības un vadītaju sociāli emocionālajām un refleksijas prasmēm, kuras nepieciešamas pārmaiņu radīto izaicinājumu pārvarēšanai.

Par raksta autoru

Inga Pāvula

Skola2030 vecākā eksperte