13.06.2019
Alnis Auziņš

Pieci soļi līdz rudenim - pirmsskolā

Piedāvājam piecus soļus vasarā, lai, baudot sauli, pērkonu un saldējumu, jūs iedvesmotos un sagatavotos jaunam darba cēlienam. Šķiet, mācību gads tikko beidzies un līdz rudenim vēl tālu, taču no 2019./2020. mācību gada stāsies spēkā Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas (https://www.skola2030.lv/pirmsskola), un tas nozīmē,  ka visiem šajā izglītības pakāpē iesaistītajiem tas jāņem vērā. Aicinām noskaņoties pārmaiņām un paturēt prātā, ka process ir pakāpenisks un pārmaiņas nenotiks uzreiz vienā dienā. Sāciet soli pa solim –  izziniet un domājiet, sadarbojieties un mācieties kopā, plānojiet un organizējiet, dariet un seciniet, kā tieši jūsu pirmsskolā vislabāk īstenot jaunajās vadlīnijās ierakstīto. Latvijā ir 25 pirmsskolas (pilotpirmsskolas) un vēl deviņu skolu pirmsskolas posma komandas, kas jau divus gadus ir iepazinušās un izmēģinājušas jauno pieeju, lai viņu paraugs jūs iedvesmo.

Pirmais solis. Iepazīšanās.
Ar pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

Jā, pavisam vienkārši – iepazīsimies ar pirmsskolas izglītības vadlīnijām, kas ir pirmais no saistošajiem izglītības dokumentiem, lai jau no nākamā mācību gada sāktu īstenot pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā Latvijā! Lai pirmsskolā veidotos vienota izpratne, aicinām tās lasīt visiem kopā – pirmsskolas skolotājiem, vadībai, visiem izglītības iestādes darbiniekiem –, jo ikviens pirmsskolas darbinieks ir piederīgs mācību procesam un var tajā piedalīties. Aicinām ar dokumentu iepazīties pašvaldības izglītības jomu speciālistus, kuri kā pirmsskolu dibinātāji ir līdzatbildīgi, un, protams, bērnu vecākus, lai arī viņi būtu informēti par uzsvariem mācīšanās procesā pirmsskolā un par sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī par to novērtēšanu. Sk. http://bit.ly/ pirmsskolas_izglitibas_vadlinijas

Otrais solis. Sadarbība.

Sadarbība ir svarīga vairākos attiecību līmeņos, gan ārēji – ar pašvaldību, ar citu pirmsskolu, ar skolu, uz kuru gatavojas pāriet bērni pēc pirmsskolas –, gan iekšēji – pirmsskolas darbinieku vidū. Kā? Sarunājoties, kopā domājot, meklējot risinājumus un plānojot.    

  • Sadarbība ar pašvaldību un citām mācību iestādēm. Katrā novada pašvaldībā ir zinošs mācību jomu koordinators, kurš ir apmeklējis Skola2030 rīkotos seminārus un ir informēts par sagaidāmajām pārmaiņām. Jautājiet un izvērtējiet, kā dzirdētais un redzētais sasaucas ar jūsu izpratni par pilnveidoto saturu un pieeju. Koordinators ir tas, kurš apzina un popularizē labās prakses piemērus mūsdienīgas lietpratības izglītībai savā reģionā un kura uzdevums ir dot padomu un atbalstīt skolotājus, palīdzēt viņiem meklēt risinājumus pedagoģiskās prakses pilnveidei. Runājiet un meklējiet risinājumus aktuālajiem jautājumiem. Savukārt, mērķtiecīgi veidojot attiecības ar citām pirmsskolām un apvidus skolām, iespējams cits citam palīdzēt, dalīties labās prakses piemēros, veidot labvēlīgu pāreju no pirmsskolas posma uz skolu.
  • Sadarbība pirmsskolas ietvaros. Izglītības iestāde ir tā, kas veido savu mikrovidi, kas ir vērsta uz sadarbību, lai visi kopā – vadība, skolotāji, tehniskā atbalsta personāls, kā arī vecāki – domātu, kā pēc iespējas labāk un efektīvāk īstenot mācību procesu bērniem un sasniegtu izvirzītos mērķus, apgūtu izraudzītos tematus un prasmes. Pirmsskolas vadība un administrācija noteikti būs tā, kas veicinās un atbalstīs sadarbību visu darbinieku vidū, skolotāju vidū, kā arī sadarbību ar vecākiem.

Trešais solis. Laiks kopā būt.

Lai īstenotu vadlīnijās ierakstīto, ņemtu vērā un attīstītu katra bērna vajadzības visas dienas garumā, ļoti svarīgi ir laikus plānot un organizēt darbu. Lai to paveiktu, aicinām vispirms izvērtēt sava darba efektivitāti. Pirmkārt, izvērtējiet laika resursu, lai atrastu laiku satikties. Meklējiet veidus, kā pārveidot mācību darba organizāciju, lai skolotāji rastu iespēju sadarboties un plānot. Piemēram, rīta stundās, kad ir mazāk bērnu, var veidot apvienotās grupas, un skolotājiem izbrīvējas laiks satikties. Veidi, kā to vislabāk izdarīt, ir dažādi. Ir pirmsskolas, kurās veiksmīgi izmanto tiešsaistes plānošanas rīkus. Tālāk piedāvājam dažus labās prakses piemērus, tomēr vislabāk būs, ja atradīsiet tieši sev piemērotāko. Otrkārt, izvērtējiet darbinieku resursus. Piemēram, lai efektīvi vadītu bērnus, iespējams, uz ārā iešanas laiku ir jāpiesaista papildspēki – skolotāju palīgi vai citas grupas skolotāji, ja vairāku grupu garderobes atrodas vienotā telpā, bet dažu tematu apguvē skolotājs var iesaistīt arī dārznieku, medmāsu vai pavārus, kas palīdzēs temata apgūšanu pietuvināt dzīvei . Treškārt, izvērtējiet efektivitāti dokumentācijā. Veidojiet dokumentāciju, piemēram, skolotāja dienasgrāmatu un mācību procesa plānošanas dokumentus, tā, lai tie būtu svarīgi, mērķtiecīgi izstrādāti un palīdzētu skolotāja darbā.

Daži labās prakses piemēri.

“Skolotāju darba grafiki ir sastādīti tā, lai rīta cēlienā no pulksten 9.00 līdz 15.00 (kādu dienu līdz 16.00 vai pat 17.00) viņas strādātu pārī. Ļoti aktīvi mācību procesā un citās aktivitātēs iesaistās skolotāju palīgi. Ja grupā bērnu skaits ir 25 un vairāk vai ja grupā ir vairāki bērni ar speciālajām vajadzībām, tad strādā divi skolotāju palīgi. Visu laiku pievēršam uzmanību tam, lai bērniem būtu iespēja dalīties vairākās apakšgrupās skolotāju rīkotajās vai pašu bērnu organizētajās rotaļnodarbībās. Papildus tam visam sporta un mūzikas skolotājas arī strādā ar apakšgrupu pēc bērnu brīvas izvēles”. (Ozolnieku PII “Saulīte” vadītāja Inese Jumīte.

“Skolotājiem nav pilnas slodzes, bet tāpat esam atraduši laiku, kad grupā ir divi skolotāji un ir laiks saplānot, izrunāt aktuālo. Trešdienās iestādē no pulksten 13.20 līdz 15.00 ir metodiskā diena, kad tiek organizēti praktikumi, radošās darbnīcas, pedagogi dalās pieredzē, kopīgi plānojam pasākumus utt.” (Talsu PII “Sprīdītis” vadītāja Ilze Solovjova.)

“Mūsu novada pirmsskolās rīta un vakara stundās ir aktualizētas dežūrgrupas, kas veiksmīgi palīdz atrast laiku skolotājiem viņu darba plānošanā un sadarbībā.” (Cēsu novada Izglītības pārvaldes metodiķe Dzintra Kozaka.)

Ceturtais solis. Mācīties – kopā un katram atsevišķi.

Dzīve nestāv uz vietas, pasaule attīstās, un skolotājam nākas iet līdzi laikam – ne tikai mācīt, bet arī regulāri mācīties pašam – lasīt, vērot, iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem izglītībā un labās prakses piemēriem, citu skolotāju pieredzi, sadraudzēties ar tehnoloģijām, meklēt atbildes uz jautājumiem, lai uzzinātu un saprastu, kā padarīt ikdienā darbu ar bērniem pēc iespējas efektīvu. Jo vairāk uzzināsiet, jo vairāk ideju iegūsiet, ko pamēģināt ieviest savā praksē.

Turklāt veiksmīgi mācīties var arī viss kolektīvs kopā! Tā mācoties, varat veidot vienotu izpratni par lietām,norisēm, par ikdienas darbu, gaidām un pienākumiem, noskaidrot to, kas palicis nesaprasts, atklāt jaunus skatpunktus, dalīties pārdomās un apmainīties viedokļiem. Lasiet, pētiet un skatieties pirmsskolai veltītos materiālus internetā!

Ar ko sākt? Iesakām:

  • Skola2030 vebināra ieraksts: Aktualitātes mācību saturā: Pirmsskola. (Vada Skola2030 vecākās ekspertes Liene Rolanda, Arita Lauka, Agrita Miesniece) http://bit.ly/vebinars_pirmsskola
  • VISC mācību e–vidē ir pieejams pašmācību kurss “Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā." http://ejuz.lv/pfw
  • Pirmsskolai veltītās konferences prezentāciju ieraksti Skola2030 Youtube atskaņošanas sarakstā “Konference “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku!” http://bit.ly/konference_pirmsskola Tajā atradīsiet ekspertu prezentācijas par dabaszinībām, valodu, caurvijuprasmēm, aktīvas rīcībspējas attīstīšanu pirmsskolā u.c.
  • Skola2030 videoklipi Youtube atskaņošanas sarakstā “Pirmsskola”
  • Raksti par pirmsskolu Skola2030 mājaslapā www.skola2030.lv (meklējiet sadaļu “Mācību saturs” – Pirmsskola) un ziņu izdevumā “Domāt, darīt, zināt” (brīvi pieejami mājaslapā, izdrukājami un lasāmi ikvienam ērtā vietā un laikā).

Informējiet, aiciniet izzināt un iesaistiet kopīgas izpratnes veidošanā par pirmsskolu arī vecākus!

Piektais solis. Jums ir plāns? Ir plāns, jā!

Mācību satura apguves plānošana ir kā atslēga mācīšanās procesam. Lai to veiktu, svarīga ir sadarbība – tai jāatvēl laiks un vieta, un jāizvirza mērķis (izveidot plānu). Ja mums ir plāns, mēs vienmēr zināsim, ko, kā un kad darīt! Plāns ir skolotāja viens no galvenajiem rīkiem, taču visefektīvākais veids katrai pirmsskolai jāatrod pašai. Vienojieties par plānošanas pieraksta veidu, kas tieši jūsu pirmsskolai ir visērtākais, vadoties no izglītības programmas paraugā rakstītā:

  • mācību saturu plānojiet vismaz vienam mēnesim;
  • formulējiet tematam atbilstošu, konkrētu un bērnam saprotamu galveno ziņu un izvēlieties kompleksus sasniedzamos rezultātus visās mācību jomās, lai nodrošinātu zināšanu, izpratnes un pamatprasmju mācību jomās, caurviju prasmju, vērtībās balstītu tikumu un ieradumu apguvi;
  • plānojiet savstarpēji saskaņotu sasniedzamo rezultātu apguvi - pa nedēļām un nedēļas dienām.

Mācību satura plānošanas līmeņi

Kā piemēru aicinām iepazīties ar temata “Padejosim?” plānošanas paraugu no (Skola2030) metodiskiem ieteikumiem pirmsskolas skolotājam: http://ejuz.lv/pdg. Novēlam veiksmi un radošumu nākamā darba cēliena (protams, arī atvaļinājuma!) plānošanā!

Liene Rolanda, Skola2030 vecākā eksperte, un Alnis Auziņš, Skola2030​ eksperts

Par raksta autoru

Alnis Auziņš

Skola2030