23.08.2021
Solvita Lazdiņa

“Skola katram bērnam: ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai” – metodiskais līdzeklis skolas vadībai un ikvienam skolas darbiniekam

Kam paredzēts metodiskais līdzeklis “Skola katram bērnam: ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai”? Tas ir veidots kā praktisks atbalsts skolas vadības komandai un skolotājiem, lai mācībās atbalstītu ikvienu skolas skolēnu. Meklē to mācību resursu krātuvē https://mape.
skola2030.lv/resources/8311

Kā lietot šo materiālu? Metodisko līdzekli veido divas daļas. Pirmajā daļā “Kā virzīt skolas kā organizācijas darbu katra bērna atbalstam?” aprakstīts, par ko jādomā un kādas darbības jāveic vadības komandai, ejot iekļaujošas pedagoģijas un iekļaujošas izglītības virzienā. Te raksturota skolas komandas loma, pedagogu savstarpējā sadarbība iekļaujošu prakšu īstenošanā.

Otrajā daļā “Kā mācībās iesaistīt katru skolēnu?” aprakstīts, kā atbalstīt visus skolēnus mācību procesā:

  • Kā iepazīt skolēnu mācīšanās vajadzības;
  • Kā organizēt diferencētu mācību procesu;
  • Kā vērtēt sniegumu un izaugsmi?

Materiālā aprakstītas teorētiskas atziņas un konkrēti ieteikumi, kā tās ieviest praksē, jautājumi, kas ļauj novērtēt skolas vajadzības, praktiski skolu piemēri, kas ļauj ieraudzīt, kā teoriju īstenot dzīvē. Katras nodaļas beigās uzdoti jautājumi, kas palīdz ikdienas rutīnā vērtēt skolā notiekošo.

Piemēram, Pavērojiet skolotājus! Kā skolotājs, beidzis mācību stundu, to raksturo kolēģiem? Ar ko viņš lepojas? Kā rīkojas, sastopoties ar neizdošanos? Kādus jautājumus viņš uzdod kolēģiem? Kādās situācijās skolotājs prasa palīdzību? Kas un kad viņam var palīdzēt?

Ceļā uz iekļaujošu skolu un pedagoģiju ir būtiski (Florian, 2015):

  • koncentrēties uz visu bērnu mācīšanu;
  • pieņemt, ka skolēnu spējas nav fiksētas;
  • nepieņemt uzskatu, ka daži bērni traucē citu izaugsmei;
  • klasē notiekošo interpretēt kā izaicinājumu, pedagoģiskās
    izaugsmes iespēju.

Izklausās vienkārši, taču, lai to īstenotu, ir vajadzīga komanda, kas atbalsta, palīdz, meklē risinājumu, nebaidās kļūdīties. Ir svarīgi, ka mācās nevis tikai skolēni (apgūstot paredzēto saturu) vai tikai skolotāji (domājot, kā šo saturu labāk iemācīt), bet to dara visa skolas kopiena, reflektīvi vērtējot izdošanās un neveiksmju iemeslus, lai tos izmantotu turpmākajā mācību procesā.

Lai izdodas kļūt par iekļaujošu skolu!

Par raksta autoru

Solvita Lazdiņa

Skola2030 mācību satura izstrādes vecākā eksperte, Rīgas Pilsētas sākumskolas direktore, VISC projekta “Mācīties būt” vecākā eksperte