01.10.2021

Vērtēšana pirmsskolā

Bērnu snieguma vērtēšana pirmsskolas izglītības iestādē – Jelgavas PII "Kamolītis" un privātās PII "CreaKids" pieredzes stāsti

Kā vērtējam bērnus pirmsskolas izglītības apguves noslēgumā?

Aiga Jankevica, Jelgavas PII “Kamolītis” izglītības psiholoģe

Jelgavas valstspilsētas PII “Kamolītis” skolotāji sa-darbībā ar vadības komandu un speciālistiem ir izveidojuši bērnu snieguma novērtēšanas veidlapu “Gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai.” Jau izsenis Jelgavā esam kopīgi lēmuši bērna snieguma aprakstu “Gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai” veidot kā pielikumu izziņai, kuru ģimene saņem, bērnam beidzot pirmsskolas izglītības iestādi. Aicinām vecākus mūsu izveidoto aprakstu kopā ar iestādes izdoto izziņu iesniegt skolā, kurā bērns mācīsies. Vairāku gadu pieredze liecina, ka nākamajā izglītības iestādē nonāk gandrīz visi bērna snieguma apraksti. Lielākā daļa PII “Kamolītis” absolventu apmeklē tuvumā esošo vidusskolu, tāpēc zinām, ka šis ir labs sadarbības veids ne tikai ar vecākiem, bet arī ar sākumskolas skolotājiem. Pirmo klašu skolotājiem tā dod iespēju iepazīt bērnu jau pirms sagaidīšanas skolā, lai laikus plānotu iespējamos atbalsta pasākumus.

Kā nonākam līdz vērtējumam, kas aprakstīti pirmsskolas izglītības apguves beigās?

Mūsu iestādē ir izstrādāta bērna snieguma vērtēšanas kārtība. Ikdienas pedagoģiskos vērojumus skolotāji atzīmē “Bērna attīstības kartes” vērojumu lapā. Reizi pusgadā katra grupa sapulcējas mazās pedagoģiskās sanāksmēs, kurās grupu skolotājas kopā ar vadības komandu un speciālistiem analizē katra bērna sniegumu. Šie dati tiek apkopoti un uzkrāti katras grupas zibatmiņā, un tos lieto, plānojot, ko un kā bērns mācīsies, gatavojoties nākamajai bērna snieguma analīzes reizei, veidojot raksturojumu pedagoģiski medicīniskajai komisijai, kā arī aprakstot sniegumu bērnam, pirmsskolas iestādi beidzot.

Veidojot bērnu snieguma novērtēšanas veidlapu, sapratām, ka ir svarīgi atspoguļot, mūsuprāt, būtisku informāciju – kādā izglītības programmā bērns ir mācījies, ar kādiem speciālistiem bērns ir sadarbojies, cik regulāri ir apmeklējis iestādi, kā vecāki ir sadarbojušies un iesaistījušies bērna izaugsmē (sk. apraksta sākumu).

Pirmsskolas izglītības apguves noslēgumā sasniedzamos rezultātus vērtējam, izmantojot apguves līmeņus: S – sācis apgūt, A – apguvis, T – turpina apgūt, P – apguvis padziļināti. Virs sasniedzamo rezultātu vērtējuma tabulas esam atklājuši apguves līmeņus, tos paskaidrojot. Šie skaidrojumi palīdzēja mums pašiem labāk izprast snieguma apguves līmeņus, kad uzsākām vērtēt bērna sniegumu attiecībā pret plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem temata beigās. Zinām, ka tie palīdz arī vecākiem izprast bērna sniegumu (sk. skaidrojumus virs tabulas).

Aizpildot bērnu snieguma novērtēšanas veidlapu “Gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai”, zinām, cik būtiska loma ir ieteikumu sadaļai, kurā skolotājs var ierakstīt savus komentārus. Tos rakstot, jālieto korekti formulējumi, ievērojot pedagoģiski psiholoģisko terminoloģiju, vienlaikus tiem jābūt saprotamiem ikvienam vecākam. Skolotājiem noteikti ir jāizkopj prasme saskatīt bērna stiprās puses un sasniegumus, lai bērns nākamajā izglītības pakāpē varētu turpināt attīstīt savas stiprās puses un saņemtu nepieciešamo atbalstu attīstībai.

Veidlapu “Gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai” skolotājas sāk aizpildīt jau aprīļa beigās. Sagataves atbilstoši bērnu skaitam ir saglabātas grupas kopīgajā zibatmiņā, skolotājas darbojas kopā, piesaista atbalsta dienesta speciālistus, papildinot cita citu. Dokumentu aizpilda tā, lai maija beigās/jūnija sākumā to varētu izsniegt ģimenei. Vadītāja izsniedz izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu kopā ar veidlapu “Gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai”, skaidro vecākiem šī dokumenta nozīmi un rosina to iesniegt skolā.

Vērtēšanas pamatā – ikdienas vērojumi un bērnu sasniegumi

Daina Kājiņa, privātās pirmsskolas “CreaKids” vadītāja

Bērnu vērtēšanai pirmsskolā ir būtiska nozīme – ikviens vērtējums, mutisks vai rakstisks, ir svarīgs. Mūsu pirmsskolā vērtēšanas pamatā ir skolotāju vērojumi par bērna individuālo attīstību visa gada garumā. Katrs skolotājs pieraksta īsas piezīmes par katra bērna mācīšanos, ikdienas dzīvi pirmsskolā, dalību dažādos notikumos, kas veido kopveseluma redzējumu ilgākā laika posmā. Skolotājiem ir vadlīnijas par vērtēšanu un darba organizēšanu, tomēr katram ir iespēja izvēlēties, kā to veikt, kā aprakstīt un saglabāt novērojumus. Lai vērtēšana būtu jēgpilna un novērojumi – katram bērnam nozīmīgi, noteikt kādu precīzu standarta formu, mūsuprāt, nav efektīvi.

Pirmsskolas “CreaKids” tradīcija ir katram bērnam mācību gada beigās izsniegt liecību. Tie mums ir svētki un nozīmīgs notikums. Tajās ir rakstīts par bērnu sasniegumiem un izaugsmi, katra liecība ir papildināta ar plaukstas un pēdas nospiedumu, ko bērns var pats katru gadu salīdzināt, piešķirot liecībai personisku nozīmi un emocionālu pienesumu. Kā papildinājums ir aploksnē pie liecības pievienots krāsains diegs, kura garums atbilst bērna augumam.

Lai gan katru gadu klātienē vai attālināti (priekšroka klātienei, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus) rīkojam vecāku sapulces un seminārus (izvērtējot aktualitātes: visbiežāk – jauno bērnu vecākiem par bērnu veselību, imunitāti, pieaicinot attiecīgos speciālistus, vecāko grupu bērnu vecākiem – par gatavošanos nākamajam izglītības posmam – skolai, par vecāku biežāk uzdotajiem jautājumiem – par bērnu vecumposmu raksturojumu un pozitīvu disciplinēšanu, u. tml.), mācību gada beigās skolotāji ieplāno individuālu sarunu ar bērnu vecākiem, lai pārrunātu bērna izaugsmi un attīstību. Šāda saruna var notikt arī gada laikā, ja tas ir aktuāli. Pirmsskola ir izglītības posms, kurā nepieciešams intensīvi komunicēt un sadarboties ar bērnu vecākiem, tādēļ izmantojam katru mazo sarunu, lai pārrunātu kādu novērojumu. Daloties novērotajā, rūpējamies, lai pārsvarā būtu sasniegumi un izaugsme. Svarīgi atzīmēt katra bērna centību, aktivitāti un darbošanos. Ja mums saka labas lietas, pozitīvi novērtē, ir taču vēlme censties vēl, vai ne?