02.03.2017

Aizvadīts ievadseminārs pilotskolām, kas piedalīsies mācību satura aprobācijā

Šī gada 1.martā NVO namā Rīgā notika Valsts izglītības satura centra realizētā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ievadseminārs 100 pilotskolu vadītājiem, kuru iestādes piedalīsies projekta ietvaros izstrādātās mācību satura un mācīšanas pieejas aprobācijā, kā arī attiecīgo pilsētu un novadu pašvaldību pārstāvji.

Seminārs pulcināja teju 200 dalībniekus, un šī bija pirmā reize, kad pilotskolu vadītāji sanāca vienkopus. Vienlaikus šis seminārs bija pirmais praktiskais solis tikko uzsāktajā divus gadus garajā posmā, kad skolās tiks rosināts meklēt jaunu pieeju un dažādot metodes, lai skolēniem palīdzētu efektīvāk apgūt attiecīgās prasmes. Līdzās informācijai par aprobācijas norisi un mācīšanas pieejas izmaiņām, dalībniekiem bija iespēja, piedaloties darbnīcās, praksē redzēt un piedzīvot t.s. caurviju pielietošanu darbībā jeb to integrāciju mācību procesā. 

Kā atzīmēja projekta mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, “pilotskolām projektā ir ļoti nozīmīga loma, vienām no pirmajām sistemātiski skolas līmenī plānojot un īstenojot mācīšanas pieejas maiņu. Aprobācijas mērķis - sadarbībā ar pilotskolu vadību un pedagogiem radīt labās prakses piemērus, kā skolās attīstīt un veidot skolotāju sadarbību, organizēt mācības, lai būtu vairāk iespēju veikt integrētus uzdevumus, darboties praktiski un mācoties saņemt tādu atgriezenisko saiti, kas palīdz pilnveidot savas prasmes ilgtermiņā.” 

Ievadseminārs ir sākums aktīvam aprobācijas procesam, kurā līdz pat 2019.gada 30.maijam notiks intensīvas mācības un sadarbība ar pilotskolām. Šajā laikā pilotskolu komandas piedalīsies mācībās gan klātienē, gan attālināti; regulāri tiksies savstarpēji skolā, lai kopīgi plānotu un īstenotu mācību darbu attiecīgās klašu grupas skolēniem, izmēģinot jaunas sadarbības, mācību darba organizācijas, skolēnu snieguma vērtēšanas formas; saņems individualizētu atbalstu no projekta komandas; sniegs atgriezenisko saiti projekta komandai un autoriem par mācību satura dokumentiem, metodiskajiem un mācību līdzekļiem, profesionālās pilnveides programmu kvalitāti; dalīsies pieredzē savā skolā un citur ar izaicinājumiem un labās prakses piemēriem.

Viena no skolām, kas iesaistījusies projektā, ir Ogres 1.vidusskola. Tās direktors Igors Grigorjevs to pamato, sacīdams: “Tas, ka process vispār ir sācies, ir ļoti nozīmīgi. Izmaiņām, protams, ir jābūt – gan mācību saturā, gan mācīšanas pieejā. Un mēs projektā iesaistījāmies, lai izmaiņas, kuras sagaida un tiks ieviestas visā valstī, mēs varētu izmēģināt un ieviest pirmie.”

Savukārt Druvas vidusskolas direktors Sergejs Belkevičs dalību projektā redz kā likumsakarīgu skolas iesākto darbu turpinājumu: “Mūsu skola jau pirms laika ir iesākusi iet šo ceļu, piedalīdamās līdzīgos projektos, kas paredz uz skolēnu mācīšanos vērstu pieeju. Tāpēc mums likās loģiski turpināt iesākto attīstības virzienu un pieteikt skolu aprobācijai. Arī mūsu skolotāji ir atvērti un gatavi mācīties ko jaunu, lai gan mēs apzināmies, ka tieši skolotāju noslodze būs viens no lielākajiem izaicinājumiem.”