20.06.2018

Pirmā aprobācijas gada noslēgumā piloskolas nodod savu pieredzi citām skolām

Noslēdzoties pirmajam pilnveidotā mācību satura un pieejas aprobācijas gadam 100 pilotskolās Latvijā, tās savu pieredzi un zināšanas nodevušas citām skolām. Vairāk nekā 1500 visu Latvijas reģionu skolotāju šajā pavasarī piedalījušies labās prakses un pieredzes semināros, kas Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros notika reģionos.

“Mēs skaidri apzināmies, ka pilnveidotā satura un pieejas ieviešanā skolās būtiska un izšķirīga būs skolotāja loma, tāpēc jau savlaicīgi papildus satura izstrādei veidojam plašu atbalsta programmu pedagogiem. Papildus klātienes mācībām, tematiskajām konferencēm un reģionālajiem semināriem strādājam pie e-mācību moduļu izstrādes, kas būs pieejami visiem skolotājiem labākai izpratnei par pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai nodrošinātu ērtu pieeju mācību satura dokumentiem un digitālajiem mācību līdzekļiem ikvienā skolā, veidojam mācību līdzekļu vietni. Visi šie resursi būs pieejami arī projekta sadarbības partneriem – augstskolām, kas īsteno skolotāju sagatavošanas programmas. Tā pakāpeniski piecos gados tiks izveidots pamats atbalsta mehānismam skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācību satura un pieejas ieviešanai,” uzsver Skola2030mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Visos Latvijas reģionos līdz 2021. gadam – regulāri labās prakses un pieredzes semināri

Skolām, kuras nav iesaistītas satura aprobācijā, sākot ar šo un līdz pat 2021. gadam katra mācību gada noslēgumā tiks rīkoti informatīvi un izglītojoši semināri. Pirmie no tiem piecos Latvijas reģionos notika šogad aprīlī un maijā. Tajos kopumā piedalījās vairāk nekā 1500 skolotāju – katrā no reģioniem skolas varēja iepazīties ar pilotskolās notiekošo, izvērtēt un analizēt pieredzi un zināšanas, kādas uzkrātas darbā ar pilnveidoto saturu mācību gada laikā. Semināri pakāpeniski veidos pamatu reģionāliem profesionālās pilnveides sadarbības un atbalsta tīklojumiem nākotnē.

“Pilotskolu pieredzes stendi un darbnīcas deva lielāku izpratni par to, kā jaunā satura un pieejas procesam skolā jānotiek”, pēc semināra uzsvēra Krāslavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja un direktora vietniece mācību jautājumos Anna Juškevica. Semināru dalībnieki īpaši uzsver profesionālo sarunu nozīmīgumu, jo kopīgas nodarbības būtiski palīdz attīstīt un padziļināt izpratni par mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņu.

Pilotskolās turpinās mācību satura un pieejas aprobāciju vēl vienu gadu

Augustā, neilgi pirms mācību gada sākuma, notiks nākamie 100 pilotskolu semināri dažādu mācību priekšmetu skolotājiem – profesionālajā pilnveidē un mācību satura un pieejas aprobācijā iesaistīti vairāk kā 1700 to pedagogu. Kopš pagājušā gad a beigām piltskolu rīcībā ir pirmo mācību programmu paraugi, kas aprobācijas laikā tiek pilnveidotas. Šī gada aprīlī pilotskolu pedagogi jau tikās 5 aprobācijas semināros par visiem mācību priekšmetiem Daugavpilī, Liepājā, Smiltenē, Rīgā un Pierīgā, saņemtot mācību līdzekļus aprobācijai un sniedzot atgriezenisko saiti par mācību priekšmetu paraugprogrammām.

Valsts izglītības satura centrs projekta ietvaros 2017.gada sākumā atlasīja 100 pirmsskolas un skolas no kopumā 235, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijai. Šīs skolas un pirmsskolas ir pirmās, kurās līdz 2019. gadam jūnijam ar projekta atbalstu tiek aprobēts gan pilnveidotais mācību saturs, gan mācīšanās pieeja. Apkopojot rezultātus 100 pilotskolās, projekts rosinās nepieciešamās regulējuma izmaiņas, lai atvieglotu jaunās pieejas īstenošanu skolās.

Atbalsts skolām un skolotājiem paplašinās

Projekta ietvaros mācības notiek arī pilnīgi visu Latvijas skolu un pirmskolu vadības komandām – kopumā 2690 pedagogi. Tas nozīmē, ka katrā Latvijas skolā un pirmsskolā vismaz 2 cilvēki šī un nākamā gada laikā būs piedalījušies projekta mācībās par to, kā pilnveidotais saturs un pieeja var izskatīties.

No nākamā gada ir plānotas mācības 1200 skolotājiem, kuri mācīs 5 un 6 gadus vecus bērnus obligātajā sagatavošanas programmā pirmsskolā. Projekta ietvaros notiks mācības arī tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem.

Šī gada jūnijā pirmās grupas sāk 7 nedēļu pirmsskolu pedagogu bezmaksas tiešsaistes e-kursu. Rudenī tiešsaistes kursa materiāli pašmācībai bez maksas būs pieejams visiem pirmsskolu pedagogiem. No 2019.gada šāds e-mācību kurss būs pieejams arī vispārīzglītojošo skolu skolotājiem.
Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātās pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā ir nozīmīgas, lai izstrādātu, aprobētu un pēctecīgi ieviestu tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un ieradumus, kas balstīti vērtībās, citiem vārdiem, lietpratību. Šī ir pirmā reize, kad vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā no pirmsskolas līdz 12. klasei. Tas darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēnam dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un bērniem un jauniešiem būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve. Topošais mācību saturs veidots ar līdz šim plašāko pedagogu iesaisti. Tā izstrādē bijuši iesaistīti turpat 300 praktizējošu Latvijas pedagogu un augstskolu mācībspēku.

Saistītie raksti

PILNVEIDOTĀ MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS IEVIEŠANA PIRMSSKOLĀS LATVIJĀ

https://docs.wixstatic.com/ugd/3e1e8c_8a4e12f8b77a4626be81ef0ee9cd6b3c.pdf