23.12.2019

"Skola2030" aktualitātes decembrī

Publiskoti pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugi un vebināri par tiem

Digitālajā mācību resursu krātuvē www.mape.skola2030.lv ir publicēti mācību priekšmetu programmu paraugi paraugi fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā, bioloģijā, dabaszinībās, vēsturē, sociālajās zinībās, literatūrā, franču valodā, vācu valodā, angļu valodā (gan kā pirmā, gan otrā svešvaloda), matemātikā, dizainā un tehnoloģijās. Vebināru ieraksti par to izmantošanu mācību procesā un tā plānošanā atrodami Skola2030 YouTube kanālā www.youtube.lv/skola2030 . Aicinām skatīties kopā ar kolēģiem un pārrunāt uzzināto!

Vebināru ieraksti par līdz šim publicētajām mācību programmām:

Vebināri par citiem pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugiem sekos tuvākajā laikā. Sekojiet informācijai https://www.facebook.com/Skola2030/ un mūsu mājaslapā www.skola2030.lv . Aicinām pierakstīties arī Skola2030 YouTube kanāla sekotājiem https://www.youtube.com/skola2030 un noskatīties jaunākos video.

 

Semināri pašvaldību mācību jomu koordinatoriem turpināsies arī nākamgad

Skola2030 organizētajos semināros pašvaldību mācību jomu koordinatori (MJK), kuri savā administratīvajā teritorijā vada, virza, koordinē un atbalsta sadarbību starp attiecīgajā mācību jomā iesaistītajiem mācību priekšmetu pedagogiem, tikās, lai uzzinātu par savas jomas aktualitātēm, kā arī par projekta ietvaros pieejamiem resursiem, un pārrunātu vajadzīgo atbalstu savas pašvaldības skolotājiem pilnveidotā mācību satura īstenošanā. Uz semināriem pulcējās ap 600 mācību jomu koordinatoru (valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes), kā arī pirmsskolas posma mācību jomu koordinatori. Semināri turpināsies arī nākamajā gadā.

Mācību jomu koordinatoru uzdevums ir atbalstīt sadarbību starp skolotājiem novada/pilsētas izglītības iestādēs mācību satura un pieejas plānošanā. Vairāk lasīt: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/mjkoord.shtml. Aicinām skolotājus aktīvi interesēties par savas pašvaldības mācību jomas koordinatoru savā jomā un iesaistīties kopīgajā darbā, lai izprastu pilnveidotā mācību satura un pieejas nianses, atbalstītu viens otru saskaņotu un pēctecīgu mācību plānošanai saviem skolēniem, dalītos pieredzē par veiksmīgākajiem metodiskajiem paņēmieniem noteiktu satura jautājumu mācīšanai. Nākamais semināru cikls plānots pavasarī.

 

Pilotskolas ver durvis stundu vērošanai un pieredzes apmaiņai

Aprobācijas semināru ietvaros šoruden 11 pilotskolas vēra skolas un klašu durvis, lai ar saviem pilotskolu kolēģiem un satura izstrādātājiem dalītos pieredzē un demonstrētu pilnveidotā satura un pieejas īstenošanu praksē. Pēc stundu vērošanas dalībnieki pārrunāja novēroto un iedziļinājās tematu satura plānošanā, kā arī Skola2030 mācību programmu paraugu un mācību līdzekļu izmantošanā, skolēnu snieguma vērtēšanā. Dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju vērot kolēģu vadīto mācību procesu un profesionāli izvērtēt vēroto, atzīstot, ka ieguvuši vērtīgu pieredzi, ko izmantot savā darbā ikdienā.

No dalībnieku atsauksmēm:

“Redzēju reālas stundas, kā skolotājs izmanto jaunos mācību materiālus.”
“Ieguvums – mācību stundu vērošana, atgriezeniskā saite par stundu, mācību priekšmetu programmu pārskatīšana.”
“Skaidrāka izpratne par sasniedzamā rezultāta definēšanu un tēmas vērtēšanas plāna izstrādi veicina padziļinātu plānošanas prasmi un piešķir tai lielāku vērtību.

Līdzīgas formas un satura aprobācijas seminārus plānots organizēt arī nākamajā gadā.

Paldies Ventspils 1.pamatskolas, Alūksnes novada vidusskolas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Elejas vidusskolas, Salaspils 2.vidusskolas, Saldus novada Druvas vidusskolas, Limbažu sākumskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, Smārdes pamatskolas, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas un Daugavpils 3.vidusskolas direktoriem, komandu vadītājiem un skolotājiem.

Aicinām arī citas skolas izmantot daudzveidīgas pieredzes apmaiņas un stundu vērošanas formas – gan savas skolas ietvaros, gan viesojoties citās skolās, – profesionāli izvērtēt novēroto, tādējādi bagātinoties citam no cita!

 

Turpinās mācības tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem

Nākamajā gadā mācības sāks jaunas tehnoloģiju mācību jomas skolotāju grupas Daugavpilī. Mācību sākums 28. janvārī, 4. februāri, 11. februārī. Pieteikšanās no 23. decembra līdz 13. janvārim (vai līdz grupas ir pilnas) https://talakizglitiba.visc.gov.lv/

Profesionālās pilnveides mācībās Rīgā un Liepājā 12 grupās šobrīd jau mācās 355 tehnoloģiju mācību jomas skolotāji. Reizi mēnesī skolotāji tiekas uz mācībām klātienē (katrai grupai paredzētas 4 klātienes tikšanās), lai iedziļinātos un gūtu pieredzi jaunajā mācīšanas pieejā, iepazītos ar Skola2030 ietvaros izveidotajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem, gūtu ieskatu to uzbūvē un lietošanā, praktiski veiktu uzdevumus ar uzsvaru uz idejas koncepta izstrādi, izstrādes procesa plānošanu un vērtēšanu, ietverot caurviju prasmes.

Aicinām sekot informācijai www.skola2030.lv
un Skola2030 Facebook lapā https://www.facebook.com/Skola2030/ . Ja rodas jautājumi, lūdzam rakstīt e-pastu uz info@skola2030.lv vai zvanīt pa tālruni 66051907.

 

Skolu vadītāji semināros plāno vispārējās vidējās izglītības īstenošanas iespējas

Ikvienas vispārējās vidējās izglītības iestādes vadības pārstāvji šoruden tika aicināti uz konsultatīvu atbalsta semināru par vidusskolas modeļa īstenošanu. Semināra dalībniekiem bija iespēja modelēt savas skolas iespējamo izglītības programmas piedāvājumu, ņemot vērā skolēnu vajadzības, intereses, vecāku viedokli un skolas iespējas. Kopumā laikā no 7. novembra līdz 12. decembrim notika 6 semināri, kuros bija vairāk nekā 500 dalībnieku.

Ar izglītības satura plānošanas principiem, praktiskiem modeļa īstenošanas soļiem un apsvērumiem, veidojot izglītības programmas piedāvājumu savā skolā, semināra ievadā dalībniekus iepazīstināja Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs, Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja, un Igors GrigorjevsSkola2030 konsultants un Ogres 1.vidusskolas direktors. Semināra darba sesijās, kuras vadīja Skola2030eksperti, dalībniekiem mazākās grupās bija iespēja sadarbībā ar kolēģiem no citām skolām sarunāties un veidot izvēļu grozus, modelēt izglītības programmas piedāvājumu skolēniem, diskutēt par mācību darba organizācijas un stundu saraksta veidošanas principiem, formulēt jautājumus tālākai izpētei un plānošanai.

Dažas dalībnieku atziņas pēc semināra:

“Kolēģiem ziņa – nav tik traki, kā bijām domājuši, bet svarīgi ir iedziļināties.”
“Mūsu iecerētie vidusskolas kursu izvēļu grozi ir realizējami, tikai jākoriģē specializēto kursu piedāvājums.
“Saprotu principu, kā komplektēt izvēļu grozus. Tas nav nemaz tik sarež
ģīti!”

Ja Jums rodas jautājumi par vidusskolas izglītības programmas veidošanas principiem, aicinām skolas sazināties ar Lieni Dreimani, sūtot e-pastu liene.dreimane@skola2030.lv.

Lai saņemtu jaunākos ziņu izdevumus e-pastā, piesakieties Skola2030 jaunumiem šeit: https://www.skola2030.lv/lv .

Līdzšinējos ziņu izdevumus PDF formātā iespējams atrast un izdrukāt lasīšanai http://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums