26.02.2021

Skola2030 aktualitātes februārī

Tiešsaistes konsultācijas skolotājiem

Arī šogad skolotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem tiešsaistē noteiktos laikos ir iespēja sazināties ar Skola2030 ekspertiem, lai rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Atsaucoties uz skolotāju vajadzībām un interesēm, konsultācijas tiek veidotas ar konkrētu tematisko fokusu, dalījumu pa izglītības posmiem, aizvien vairāk uzsverot pieredzes apmaiņu starp skolotājiem – dalīties savā pieredzē un uzklausīt kolēģu pieredzi. Konsultāciju laiki un pieteikšanās šeit: http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/konsultacijas-skolotajiem.

Piesakiet Skola2030 ekspertu līdzdalību pasākumos

Piedāvājam Skola2030 ekspertu iesaisti un konsultācijas skolotāju, izglītības iestāžu (pirmsskolu un skolu) vadītāju interešu grupu, profesionālo organizāciju un pašvaldību apvienību organizētos pasākumos. Prioritāri atsauksimies uzaicinājumiem, kur mērķtiecīgi organizētās kopienās apvienojušies vismaz divu vai vairāku izglītības iestāžu vai pašvaldību pārstāvji – skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi –, īstenojot domu un pieredzes apmaiņu un praktiskus soļus ideju iedzīvināšanā, un ir nepieciešams konsultatīvs atbalsts. Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī, konsultācijas pēc pasākuma organizatoru uzaicinājuma pašlaik var notikt attālināti, taču nākotnē – arī klātienē. Pieteikumu aicinām aizpildīt šeit: https://bit.ly/pieteikties_iesaistei. Papildinformācija: rasa.dirvena@skola2030.lv.

Skolotāju mācīšanās kopiena kļūst plašāka

Skola2030 veidotā skolotāju mācīšanās kopiena, kurā dalīties ar savu profesionālo veiksmju un izaicinājumu pieredzi, ir guvusi lielu atsaucību skolu un pirmsskolu vadītāju un skolotāju vidū. Pašlaik aktīvi darbojas 12 grupas. Pirmajās nodarbībās ir piedalījušies 194 skolotāji, no plānotajām 84 nodarbībām ir novadītas 16 tikšanās reizes. Vairāk informācijas šeit: http://bit.ly/3sk5FlX.

Tiešsaistes seminārs pašvaldību izglītības jomu vadītājiem – 12. martā

12. martā uz tiešsaistes semināru aicināti pašvaldību izglītības jomu vadītāji un speciālisti. Seminārā informēsim par Skola2030 aktualitātēm, projektā pieejamajiem atbalsta pasākumiem, apspriedīsim vidusskolas modeļa ieviešanas gaitu, skaidrosim jauno valsts pārbaudes darbu satura un norises akcentus, iepazīstināsim ar Skola2030 veidotajiem digitālajiem risinājumiem. Programma un reģistrācijas saite tiks nosūtīta izglītības pārvaldēm.

Mācību jomu koordinatori turpina sadarbību

Atbalstot mācību jomu koordinatorus (MJK) pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, turpinām piedāvāt iespēju dalīties pieredzē un zināšanās, mācīties, veidot savstarpēju sadarbību tiešsaistes platformāMoodle. Martā un aprīlī MJK gaidāmas tiešsaistes konsultācijas ar mācību jomas vadītāju un/vai pieaicinātu ekspertu, lai rastu atbildes uz aktuāliem jautājumiem. Savukārt aprīlī un maijā visās mācību jomās plānoti tiešsaistes semināri. Informācija par pasākumiem tiks nosūtīta MJK. Papildinformācija: Miks Dzenis (miks.dzenis@skola2030.lv).

Atbalsta pasākumi PIRMSSKOLAI

Vebinārs (25.02.): Digitālās tehnoloģijas pirmsskolā. Piedalās Skola2030 ekspertes Arita Lauka un Ginta Kārkliņa. Saite uz tiešraides ierakstu: https://www.facebook.com/events/2779815582333515

Atbalsta pasākumi SKOLAI

Mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu paraugi. Pašlaik skolotājiem https://mape.skola2030.lv ir pieejami pilnveidotā mācību satura visu mācību priekšmetu pamatizglītības un vidusskolas pamatkursu programmu paraugi, kā arī 1., 4., 7. un 10. klašu skolotājiem – mācību līdzekļu paraugi šim mācību gadam. 2., 5., 8. klasēm un visam vidusskolas posmam mācību līdzekļus plānots pakāpeniski publiskot līdz vasarai, pārējām klasēm – līdz nākamā mācību gada sākumam.

Pievēršam uzmanību, ka šie mācību līdzekļu piemēru komplekti nav veidoti kā mācību grāmatas vai pilni mācību līdzekļu komplekti, kas ietver visu nepieciešamo konkrētā temata pasniegšanai skolā. Mācību satura īstenošanai skolotājam nepieciešami arī citi mācību līdzekļi.

Jautājums kāpēc skolotājiem tiek piedāvāti tieši mācību materiālu paraugi un nevis pilns mācību līdzekļu komplekts ir viens no bieži diskutētiem tematiem pilnveidotā mācību satura un pieejas kontekstā. Aicinām iepazīties ar izvērstu atbildi: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/kapec-tiek-veidoti-macibu-lidzeklu-paraugi-un-nav-iespejami-visiem-vienoti-macibu-materiali. Tas bija arī viens no centrālajiem tematiem Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 20. janvāra sēdē, kurā līdzās deputātiem un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem sarunā savā pieredzē dalījās arī dažādu Latvijas skolu vadītāji un skolotāji (diskusiju par mācību līdzekļu paraugiem var skatīt te: https://youtu.be/tvjJAN8Sjfc?t=2992).

Atbalsts vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanai. Februārī un martā Skola2030 organizē trešo semināru ciklu par vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu, apskatot šādus jautājumus: mācību satura un procesa plānošanas akcenti; pārmaiņu vadība vidusskolas modeļa īstenošanai; plašāka skolēna izglītības pieredze; attālinātais darbs un mācību procesa digitalizācija. Ieviešanas semināru mērķis ir turpināt atbalstīt skolu vadības komandas vispārējās izglītības satura īstenošanas principu attīstīšanai un īstenošanai savā izglītības iestādē, pārskatot savu izglītības programmas piedāvājumu, ņemot vērā skolēnu vajadzības, intereses, vecāku viedokli un skolas iespējas.

Ieviešanas semināri sākumskolām un pamatskolām. Marta beigās un aprīļa sākumā organizēsim atbalsta seminārus arī sākumskolu un pamatskolu vadības komandām līdzīgā formātā kā vidusskolas ieviešanas seminārus. Uzaicinājumi tiks izsūtīti skolu vadītājiem.

Programmu paraugi padziļinātajiem kursiem vidējās izglītības pakāpē. Skola2030 mācību resursu krātuvē pakāpeniski tiek publicēti programmu paraugi padziļinātajiem kursiem vidējās izglītības pakāpē augstākā līmeņa mācību satura apguvei. Pilnībā no jauna tiek izstrādāti 15 augstākā līmeņa kursu programmu paraugi, katram vismaz 210 mācību stundu apjomā, kā arī valsts pārbaudes darbi. Padziļināto kursu mērķis ir sniegt zināšanas, izpratni un veidot prasmes, apzināti, atbildīgi, radoši un patstāvīgi pārraugot savu izziņas darbību, risinot problēmas nepazīstamās, sarežģītās situācijās, veidojot dziļu konceptuālu izpratni mācību jomā, saskatot starpdisciplināras likumsakarības un mācoties patstāvīgi plānot, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt produkta radīšanas procesu. Tāpēc liels uzsvars tiek likts uz pētniecības darbu, apjomīgu mācību projektu īstenošanu, jauniešu sadarbību grupās, risinot kompleksus problēmjautājumus.

Lai skaidrotu padziļināto kurus paraugus, Skola2030 organizē vebināru sēriju. Informācija par vebināriem ir izsūtīta visu vidusskolu vadītājiem. Vebināri būs skatāmi arī tiešraidē Skola2030 Facebook kanālā:

 • 23.02. plkst. 16.00 Latviešu valoda un literatūra II. Piedalās Skola2030 vecākās ekspertes Inta Urbanoviča un Inese Lāčauniece.
 • 25.02. plkst. 16.00 Svešvalodas. Piedalās Skola2030 valodu jomas vecākā eksperte Rita Kursīte, kā arī svešvalodu padziļināto kursu programmu paraugu autores Dina Šavlovska un Vita Kalnbērziņa.
 • 26.02. plkst. 16.00 Sociālās zinātnes II. Piedalās Skola2030 vecākā eksperte Santa Kazaka.
 • 02.03. plkst. 16.00 Ģeogrāfija II. Piedalās Skola2030 vecākais eksperts Ģirts Burgmanis.
 • 03.03. plkst. 16.00 Fizika II. Piedalās Skola2030 eksperts Ģirts Zāģeris.
 • 04.03. plkst. 14.00 Vēsture II. Piedalās Skola2030 vecākais eksperts Ansis Nudiens un ekspertes Aija Biteniece un Liene Ozoliņa.
 • 04.03. plkst. 15.30 Ķīmija II. Piedalās Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs un eksperts Kārlis Greitāns.
 • 08.03. plkst. 16.00 Dizains un tehnoloģijas II. Piedalās Skola2030 vecākā eksperte Madara Kosolapova.
 • 10.03. plkst. 16.00 Kultūra un māksla II. Piedalās Skola2030 vecākās ekspertes Inga Krišāne un Inese Vilciņa.
 • 11.03. plkst. 16.00 Programmēšana II. Piedalās Skola2030 vecākais eksperts Kristaps Muižnieks un eksperti Kaspars Antonevičs, Ance Kancere un Edgars Kupčs.
 • 19.03. plkst. 16.00 Bioloģija II. Piedalās Skola2030 vecākais eksperts Mihails Basmanovs.

Atbalsts attālinātās mācīšanās laikā

Vispārīgie ieteikumi, kā attālināti plānot un īstenot mācību saturu, kā arī konkrēti ieteikumi katrā mācību jomā atrodami Skola2030 sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru izstrādātajās Vadlīnijās mācību satura plānošanai un īstenošanai Covid-19 izplatības laikā: https://skola2030.lv/attalinata-macisanas/vadlinijas (8.01.2021.).

Skola2030 vebināru ciklā par attālināto mācību īstenošanu eksperti sniedz praktiskus ieteikumus, kā plānot mācību procesu un kā izvēlēties būtiskākos skolēnam sasniedzamos rezultātus. Vebināru ieraksti pieejami Skola2030 YouTube sarakstā “Attālināta mācīšanās [2020] – YouTube”: Mācību darba organizēšana attālinātās mācīšanās laikā; Vērtēšana attālinātās mācīšanās laikā; Efektīva mācību darba plānošana attālinātas vai kombinētas mācīšanās apstākļos; Mācību satura apjoma izvērtēšana attālinātas mācīšanās laikā.

Pavasarī turpināsim vebināru ciklu par atbalstu attālinātās mācīšanās laikā, uzsvarot digitālo tehnoloģiju izmantošanu.

Top jauni “Tava klase” mācību video

No janvāra Skola2030 strādā pie jaunu “Tava klase” mācību video veidošanas saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu (sākot ar 1., 4., 7. un 10. klašu grupām). Šie mācību video tiks veidoti daudzveidīgiem mērķiem skolotāja izmantošanai gan klātienes, gan attālināto mācību atbalstam. Mācību video paredzēts raidīt televīzijas kanālos ReTV (piektdienās) un TV24 (pirmdienās). Pārraidīti tiks gan jaunie, gan pavasarī filmētie video. Sākot no 19. februāra, septiņas piektdienas “Tava klase” televīzijā piedāvā neformālas sarunas ar dažādu nozaru pārstāvjiem, kuri stāsta par savu profesionālo nodarbošanos, lai iedvesmotu jauniešus.

Kopumā no 2020. gada decembra līdz 2022. gada augustam plānots radīt un vietnē “Tava klase” iekļaut mācību video 1.–9. klašu skolēniem un vidusskolēniem septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos. Vienlaikus www.tavaklase.lv ikvienam pieejami vairāk nekā 1200 pavasarī ārkārtējās situācijas laikā filmētie video, ko iespējams atrast pēc vecumposma, mācību priekšmeta vai kursa, valodas, video tipa.

Top vienota integrēta tiešsaistes mācību vide

Tiek veidota vienota integrēta tiešsaistes mācību vide visām Latvijas vispārējās izglītības iestādēm kā klātienes, tā attālinātu mācību nodrošināšanai. Vidi plānots veidot kā modulāru risinājumu, integrēt ar jau esošajām klasvadības sistēmām, kā E-klase vai Mykoob. Tā paredzēta gan skolēniem, gan skolotājiem. Tiešsaistes mācību vides pilotprojekta īstenošana ierobežotā skaitā skolu notiek šā gada pavasarī.

Klausāmsarunas “Starpbrīdis” – par skolu un mācīšanos

“Kāpēc viena mācību grāmata neder visiem?” – ar šādu jautājumu 25. februārī sākās Skola2030 podkāstu jeb klausāmsarunu sērija “Starpbrīdis”. Tajās Skola2030 vecākā eksperte Inga Pāvula sarunājas ar Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas prezidenti Ludmilu Belogrudovu un fizikas skolotāju Tukuma Raiņa ģimnāzijā Valdi Zuteru. Klausāmsarunās divas reizes mēnesī, ceturtdienās, aicināsim praktiķus un teorētiķus, skolotājus un skolēnus, vecākus un ministrus, lai runātu par to, kā katru dienu veidot skolu, kādā vēlamies un kādā vērts mācīties. Aicinām klausīties pirmo epizodi!

 

⇒ Šis ir raksts no ziņu izdevuma NR.16/2021. Lejupielādē visu ziņu izdevumu PDF formātā ŠEIT.