“Latviešu valoda I” optimālā līmeņa valsts pārbaudes darbs

Kādas ir vidusskolēna izvēles?

Vidējās izglītības pakāpē jeb vidusskolā skolēniem būs iespēja kārtot divus latviešu valodas eksāmenus – optimālajā un augstākajā līmenī.

Līdz šim visi skolēni neatkarīgi no viņu izglītības iestādes profila, valodu apguvei pieejamā stundu skaita un skolēnu interesēm 12. klases noslēgumā kārtoja vienu centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Turpmāk visiem skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības saturu, tostarp vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, jākārto latviešu valodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī.  Taču pēc padziļinātā kursa Latviešu valoda un literatūra II apguves viņi var kārtot arī augstākā līmeņa eksāmenu latviešu valodā.

Katrs no abiem eksāmeniem veidots saskaņā ar valsts vispārējās izglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem katram līmenim un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt.

Eksāmena mērķi un uzdevumi

Valsts pārbaudes darba (turpmāk – eksāmena) mērķis vidusskolas mācību pamatkursā “Latviešu valoda I” (jeb optimālā līmeņa eksāmenā)  ir (1) novērtēt skolēnu sniegumu latviešu valodā atbilstoši pilnveidotajam standarta un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī (2) iegūt datus skolēnu snieguma un mācību satura izvērtēšanai, (3) metodisko ieteikumu izstrādei un profesionālās pilnveides tālākai plānošanai.

Būtiskākās pārmaiņas eksāmenu saturā, uzbūvē un norisē

Valsts pārbaudes darbā latviešu valodā tiek pārbaudītas zināšanas un prasmes, kas attiecināmas uz standartā sasniedzamajiem rezultātiem un aptver visus četrus mācību satura moduļus: 1) valoda un sabiedrība, 2) mediji, valoda un ietekme, 3) stilistika, 4) valodas struktūra.

Pārbaudes darba saturā ir integrēti jautājumi, kas ir sasaistīti ar vispārējās vidējās izglītības saturu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu, proti, literāro darbu izmantošanu un analīzi. Pārbaudes darbā skolēni analizē dažādu funkcionālo stilu tekstus, tomēr kopumā lielāks īpatsvars ir daiļliteratūras tekstu izvēlei.

Dažos uzdevumu nosacījumos ir iekļauti jautājumi, kas vidējās izglītības posmā tiek apgūti starpdisciplināri, piemēram, piedāvāto tekstu saistība ar kontekstuālām norisēm sabiedrībā.

Eksāmena uzdevumu kompleksums īstenojas vairākos aspektos, proti, gan analizējamo tekstu sarežģītības pakāpē, gan dažādu kognitīvo darbību  aktualizēšanā uzdevumu nosacījumos, gan dažādu saturisko vienību sistēmiskuma izpratnē.  

Valsts pārbaudes darbam ir trīs daļas:

  • 1. daļa – teksta satura un valodas līdzekļu analīze (rakstveidā), 
  • 2. daļa – argumentētā eseja (rakstveidā),
  • 3. daļa – runa un saziņa (mutvārdos).

Pirmajā daļā skolēni demonstrē zināšanas un izpratni par latviešu valodas sistēmas un stilistikas jautājumiem, kā arī  parāda prasmi formulēt viedokli par teksta īpatnībām un autora individuālo stilu, piemēram, viņiem jāformulē teksta galvenā doma, ar faktiem jānorāda, kāds ir autora nolūks, jāskaidro dažādas tekstā sastopamas valodas parādības – vārdu un frazeoloģismu nozīme, īpatnēji darināti vārdi, neparastas sintaktiskās konstrukcijas, pieturzīmju lietojums u. c.  

Otrajā daļā skolēni parāda prasmi veidot kompozicionāli un stilistiski pilnvērtīgu, tematam, žanram un apjomam atbilstošu argumentētu tekstu, ko raksturo loģisks domas izvērsums un atbilstība literārās valodas normām. Skolēni raksta argumentēto eseju (300–350 vārdu) par kādu aktuālu kultūras, literatūras vai valodniecības jautājumu, kas ir tematiski saistīta ar vienu no eksāmena pirmajā daļā iepazīto tekstu. Lai skolēniem būtu plašāks informatīvs atbalsts, šajā pārbaudījuma daļā papildus tiek piedāvāts vēl viens teksts (informatīvs teksts vai tekstu kompilācija – informatīvs raksts, enciklopēdijas šķirklis, recenzija u. tml.), kurā ir atrodami fakti saistībā ar pirmās daļas teksta tematiku. Rakstveida uzdevumu saturiskā vienotība ir nepieciešama, lai palīdzētu skolēniem veidot plašāku faktoloģisko bāzi argumentēta viedokļa izteikšanai. Esejai tiek piedāvāti divi temati – viens no tiem ir noformēts kā citāts no pirmā teksta fragmenta, savukārt otrs ir formulēts vispārīgi atbilstoši skolēnam piedāvāto tekstu tematikai. Skolēni raksta eseju par vienu no šiem piedāvātajiem tematiem pēc izvēles.  

Atšķirībā no pēdējo gadu vidusskolas eksāmenu prakses latviešu valodas mācību priekšmetā, mutvārdu eksāmena daļa (trešā daļa) ir jauna valodas lietpratības pārbaudījuma forma. Šajā daļā skolēniem ir jāparāda prasme mutvārdos izteikt skaidru, argumentētu viedokli par izvēlētu tekstu, sasaistot to ar savu pieredzi, jāprot atbildēt uz jautājumiem, kā arī jāapliecina prasme arī mutvārdu runā ievērot saziņas situācijai atbilstošas valodas normas. Katrs skolēns izsaka viedokli 3–5 min par noteiktu izlozētu tekstu vai teksta fragmentu, pamatā izmantojot arī divus izlozētus jautājumus, kā arī atbild uz papildu jautājumiem, kurus uzdod skolotājs. Arī mutvārdu daļu ieteicams tematiski sasaistīt ar rakstveida uzdevumiem, izvēloties saturiski vienotus tekstu fragmentus, tomēr šis nosacījums nav obligāts.

Valsts pārbaudes darbā skolēns demonstrē visas valoddarbības prasmes (lasīt, rakstīt, runāt, klausīties), tomēr darbam ar rakstītiem tekstiem ir piešķirts lielāks īpatsvars (80%).

Vērtēšana

Zināšanu un izpratnes pārbaudei ir paredzēti uzdevumi, kuros skolēns analizē tekstu, demonstrējot zināšanas un izpratni par latviešu valodas sistēmas un stilistikas jautājumiem, autora individuālā stila savdabību, valodas līdzekļu strukturālajām, semantiskajām un funkcionālajām īpatnībām.

Prasmju apguvi raksturo piecas sasniedzamo rezultātu grupas: tekstveide, argumentēšanas prasme, teksta stilistika, valodas kvalitāte, kā arī mijiedarbība sniedzot informāciju. Šīs prasmju grupas attiecināmas uz skolēna snieguma pārbaudi gan mutvārdos, gan rakstveidā.

Katra valsts pārbaudes darba daļa tiek vērtēta atsevišķi, izmantojot noteiktu punktu skaitu un katram uzdevumam pielāgotu snieguma līmeņu aprakstu, kas ir izstrādāts, pamatojoties uz programmā iekļauto vispārīgo snieguma līmeņu aprakstu.

 

Arvils Šalme, Skola2030 valodu jomas vecākais eksperts