Svešvalodu eksāmenu darbu paraugs un programma optimālajā līmenī

Kādas ir vidusskolēna izvēles?

Vidējās izglītības pakāpē skolēniem būs iespēja kārtot divus svešvalodu eksāmenus – optimālajā un augstākajā līmenī.

Līdz šim visi skolēni neatkarīgi no viņu izglītības iestādes profila, valodu apguvei pieejamā stundu skaita un skolēnu interesēm 12. klases noslēgumā kārtoja vienu centralizēto eksāmenu svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu valodā). Turpmāk visiem skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības saturu, tostarp vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, jākārto svešvalodu eksāmens vismaz optimālajā līmenī angļu, franču vai vācu valodā, taču pēc padziļinātā kursa Svešvaloda II apguves viņi var kārtot arī augstākā līmeņa eksāmenu angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

Katrs no abiem eksāmeniem veidots saskaņā ar valsts vispārējās izglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem katram līmenim un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt.

Eksāmena mērķi un uzdevumi

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu svešvalodā receptīvajās (lasīšana un klausīšanās) un produktīvajās (rakstīšana un runāšana) darbībās un to savstarpējā mijiedarbībā atbilstoši optimālajam mācību satura apguves līmenim (B2). Tas pārbauda skolēnu spēju saprast un lietot literāro valodu, runājot un rakstot par zināmām un nezināmām tēmām, ar kurām saskaras personiskajā, sabiedriskajā, mācību vai ar darba vidi saistītā  jomā.

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē

Jaunais optimālā līmeņa valsts pārbaudes darbs svešvalodās atšķiras no līdzšinējā pēc uzbūves un satura.

Pēc uzbūves eksāmenā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda tikai vienu valodas līmeni – pretēji līdzšinējam, kurā bija iekļauti B1, B2 un C1 līmeņa uzdevumi, kas ietekmēja eksāmena rezultātu drošību. Jaunais formāts sniegs iespēju labāk izvērtēt skolēnu zināšanu atbilstību noteiktam līmenim.

Svešvalodu eksāmens optimālajā līmenī veidots, lai izvērtētu un apliecinātu tikai vienu konkrētu valodas apguves līmeni – B2.

Augstākā līmeņa eksāmens tiks veidots, lai  izvērtētu skolēnu valodas prasmes augstākajā līmenī – C1, bet atbilstoši šajā eksāmenā iegūtajiem rezultātiem skolēni varēs saņemt oficiālu apliecinājumu savām valodas prasmēm gan līmenī C1, gan arī līmenī B2. 

Kārtojot centralizēto svešvalodu eksāmenu 12. klases noslēgumā, skolēni līdztekus eksāmena vērtējumam procentuālajā izteiksmē līdz šim varēja saņemt arī apliecinājumu par valodas apguves līmeni – B1, B2 vai C1 – atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (EKP). Lai apmierinātu skolēnu interesi iegūt oficiālu apliecinājumu savām svešvalodas zināšanām, valodas apguves līmeņa apliecinājumu varēs iegūt arī turpmāk – taču, kārtojot atsevišķus katram līmenim atbilstošus eksāmenus.

Būtiskākā izmaiņa saturā ir lielāka valodas prasmju integrācija valodas darbībās. Tā izpaužas nedaudz garākos lasāmā teksta fragmentos rakstīšanas un runāšanas uzdevumos. Tas ļauj tuvināt pārbaudes darba uzdevumu saturu autentiskam un konkrētai situācijai atbilstošam valodas lietojumam. Piemēram, rakstīšanas uzdevumos viena iedevuma vietā turpmāk piedāvāsim divus – vienu tekstuālu un vienu grafisku vai arī divus tekstuālus, kas ļaus skolēniem savā darbā parādīt augstākas domāšanas prasmes (atbilstoši SOLO taksonomijai).

Svešvalodas eksāmena norise nemainās – tā saglabājas identiska tai, kāda bijusi iepriekšējos gados.

Vērtēšana

Jaunā vērtēšanas pieeja paredz gramatiku un leksiku vērtēt kopā, nevis atsevišķi, kā tas bija līdz šim. Tas ļauj iegūt statistiski drošāku un pamatotāku informāciju par skolēnu zināšanām.

 

Rita Kursīte, Skola2030 vecākā eksperte, svešvalodu mācību satura izstrādes vadītāja