Ģeogrāfijas eksāmena darba paraugs un programma augstākajā līmenī

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmenu (augstākajā, optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atrisinājumus un atbildes, skolēnu risinājumu piemērus un to vērtējumu. 

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolas izvēles

Vidējās izglītības pakāpē ir izstrādāts jauns ģeogrāfijas eksāmens augstākajā līmenī. 

Ikviens skolēns, kurš apgūst vispārējās izglītības saturu vispārizglītojošā skolā vai profesionālās izglītības iestādē, var izvēlēties kārtot augstākā līmeņa eksāmenu ģeogrāfijā pēc optimālā kursa “Ģeogrāfija I” vai padziļinātā kursa “Ģeogrāfija II” apguves. 

Līdz šim visi skolēni neatkarīgi no viņu izglītības iestādes profila, stundu skaita bioloģijā vai savām interesēm 12. klases noslēgumā varēja izvēlēties kārtot centralizēto eksāmenu ģeogrāfijā.  

Jaunais eksāmens veidots saskaņā ar valsts vispārējās izglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem katram līmenim un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt. 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu ģeogrāfijā atbilstoši augstākajam mācību satura apguves līmenim, izvērtējot skolēna demonstrētās teorētiskās zināšanas un izpratni, praktiskās prasmes (priekšmetam specifiskās, caurviju un pētniecības prasmes) un to kombināciju lietojumu (kompetence) uzdevumos ietvertajās situācijās.  

 

Piekļuves nosacījumi eksāmenam 

Lai kārtotu augstākā līmeņa eksāmenu, skolēnam jāizpilda piekļuves nosacījumu prasības – jāapliecina pētniecības darbības prasmju apguve atbilstoši augstākā apguves līmeņa kursa saturam, un vērtējums par šo prasmju apguvi nedrīkst būt zemāks par četrām ballēm. Astoņas nedēļas pirms eksāmena norises skolēns Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) pievieno patstāvīgi veiktā kompleksā pētījuma protokolu. 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē

Ģeogrāfijas eksāmenā iekļauts gan optimālā, gan augstākā līmeņa kursa saturs. 

Augstākā līmeņa saturu ģeogrāfijā raksturo: (1) mācību satura apguves līmenis, (2) sasniedzamo rezultātu veids, kā arī (3) izziņas darbības līmenis. 

Eksāmenā paredzēts pārbaudīt skolēna: (1) zināšanas un izpratni par ģeogrāfijā nozīmīgiem jēdzieniem un teorijām, lietot tās, skaidrojot ģeogrāfiskus procesus un parādības dabā un sabiedrībā, to izvietojumu un mijiedarbību; (2) prasmes veidot zinātniskus argumentus, izmantot un veidot ģeogrāfisku procesu modeļus, iegūt, analizēt un izmantot datus un infomāciju no daudzveidīgiem avotiem, lai spriestu par procesiem dabā un sabiedrībā, kā arī veidotu kartogrāfiskos materiālus; (3) pētniecības prasmes, lai risinātu kompleksu problēmu par ģeogrāfisku procesu, parādību un notikumu norisi dabā un sabiedrībā. 

Eksāmenā skolēnam tiks sniegta iespēja demonstrēt savu sniegumu dažādos izziņas darbības līmeņos – no vienkāršākās faktu atcerēšanās un tipisko procedūru veikšanas līdz vispārinājumu veidošanai, zināšanu un prasmju lietošanai jaunās situācijās ar augstu kompleksuma pakāpi. 

Pretēji līdzšinējam ģeogrāfijas eksāmenam 11. vai 12. klases beigās jaunā eksāmena norise ir mainīta, un tas norisināsies divās daļās: 

  1. daļā paredzēts, ka skolēni pilda uzdevumus, kuri pārbauda ģeogrāfijai raksturīgo zināšanu, izpratnes un prasmju apguvi; 
  2. daļā paredzēts, ka skolēni veic kompleksu pētījumu, veidojot kartogrāfiskos materiālus vai veicot datu statistisko analīzi, lai atrisinātu autentisku problēmsituāciju.  

 

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

2022./2023. mācību gadā eksāmens ģeogrāfijā augstākajā līmenī notiks divās secīgās dienās. Eksāmena norise citos mācību gados var mainīties, un par to laikus paziņos Valsts izglītības satura centrs. 

 

Vērtēšana

Katra eksāmena daļu paredzēts vērtēt atsevišķi, izmantojot noteiktu punktu skaitu. Katram uzdevumam ir izstrādāta punktu vērtēšanas shēma vai pielāgots sasniedzamo rezultātu apraksts, kas izstrādāts, pamatojoties uz parauga programmā iekļauto vispārīgo sasniedzamo rezultātu aprakstu. 

Lai skolēns nokārtotu ģeogrāfijas eksāmenu 2022./2023. mācību gadā, nepieciešams saņemt vismaz 10 % no eksāmena kopējā punktu skaita (100 punkti), kas apliecina skolēna ģeogrāfijas kompetences apguvi minimālā apjomā. 

 

 

Autors:
Ģirts Burgmanis, Skola2030 eksperts