Ķīmijas eksāmena darba paraugs un programma augstākajā līmenī

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmenu (augstākajā, optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atrisinājumus un atbildes, skolēnu risinājumu piemērus un to vērtējumu.   

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles  

Vidējās izglītības pakāpē ir izstrādāts jauns ķīmijas eksāmens augstākajā līmenī. Ikviens skolēns, kurš apgūst vispārējās izglītības saturu vispārizglītojošā skolā vai profesionālās izglītības iestādē, var izvēlēties kārtot augstākā līmeņa eksāmenuķīmijā pēc optimālā kursa “Ķīmija I” vai padziļinātā kursa “Ķīmija II” apguves. Līdz šim visi skolēni neatkarīgi no viņu izglītības iestādes profila, stundu skaita ķīmijā vai savām interesēm 12. klases noslēgumā varēja izvēlēties kārtot centralizēto eksāmenu ķīmijā. 

Jaunais eksāmens veidots saskaņā ar valsts vispārējās izglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem katram līmenim un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt. 

Eksāmena paraugs un programma veidoti kā teorētiskais ietvars 2022./2023. mācību gada un nākamo gadu eksāmena izstrādei, kas nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. 

Programmā skaidrots vērtēšanas saturs, eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam un izmantojamie palīglīdzekļi. 

Ķīmijas augstākā līmeņa eksāmena paraugs veidots atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam, ko reprezentē attiecīgi kurss “Ķīmija II” un ķīmijas priekšmeta mācību programma.  

Vidējās izglītības pakāpē ir izstrādāts viens ķīmijas eksāmens – augstākajā līmenī. 

Ķīmijas eksāmens veidots saskaņā ar valsts vispārējās izglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem augstākajā līmenī un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt.  

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi 

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu ķīmijā atbilstoši augstākajam mācību satura apguves līmenim – kā teorijā (zināšanas un izpratne), tā praksē (vispārīgās un pētniecības prasmes) un to savstarpējā mijiedarbībā.  

Eksāmenā tiek pārbaudīta skolēnu spēja saprast un lietot raksturīgus jēdzienus un sakarības, skaidrojot ķīmisko procesu norisi, argumentējot, spriežot, izmantojot modeļus un veicot kompleksus pētījumus par zināmām un nezināmām tēmām, ar kurām saskaras personiskajā, sabiedriskajā, mācību vai ar darba vidi saistītā  jomā. 

 

Piekļuves nosacījumi eksāmenam  

Lai kārtotu augstākā līmeņa eksāmenu, skolēnam jāizpilda piekļuves nosacījumu prasības – jāapliecina pētniecības darbības prasmju apguve atbilstoši augstākā apguves līmeņa kursa saturam, un vērtējums par šo prasmju apguvi nedrīkst būt zemāks par četrām ballēm. Astoņas nedēļas pirms eksāmena norises skolēns Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) pievieno patstāvīgi veiktā kompleksā pētījuma protokolu. 

 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē 

Augstākā līmeņa saturu ķīmijā raksturo: (1) mācību satura apguves līmenis, (2) sasniedzamo rezultātu veids, kā arī (3) izziņas darbības līmenis.  

Jaunajā ķīmijas eksāmenā iekļauts gan optimālā, gan augstākā līmeņa kursa saturs. 

Eksāmenā tiek pārbaudītas gan skolēna zināšanas un izpratne (skolēni zina dabaszinātniskus faktus, kā arī prot izmantot specifiskus jēdzienus, terminus, sakarības, skaidro un pamato parādības, procesus), gan prasmes (argumentēšana, modelēšana, analītiskā spriešana, informācijpratība), gan šo zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas, proti, kompleksu problēmu risināšana. 

Tāpat eksāmena darbā skolēnam būs jādemonstrē izziņas darbības līmenis – no vienkāršākās faktu atcerēšanās un tipisko procedūru veikšanas (piemēram, organisko vielu nosaukumu veidošanas vai ķīmiskās reakcijas vienādojumu sastādīšanas) līdz vispārinājumu veidošanai, zināšanu un prasmju lietošanai jaunās situācijās ar augstu kompleksuma pakāpi. 

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

Eksāmena uzdevumi strukturēti pēc satura (līdz šim – pēc uzdevumu veida), kas skolēniem dos iespēju ilgāku laiku fokusēties kādam satura modulim, nevajadzēs nemitīgi “pārlekt” no viena satura uz citu. 

Īpaša uzmanība eksāmenā būs pievērsta skolēna spējai demonstrēt kompetenci – nozīmīga vieta atvēlēta mācību priekšmeta specifisko prasmju apguvei, kā arī – izteiktākas kā līdz šim būs prasības demonstrēt izpratnes dziļumu. Piemēram, eksāmenos būs iekļauti uzdevumi, kuros skolēni skaidro kāda jēdziena, ķīmiskā procesa, darbības būtību vai nozīmi. Tāpat būs pievērsta uzmanība skolēna gatavībai risināt kompleksas problēmas, tostarp pētniecības ceļā, balstoties uz ķīmisko procesu dziļāku izpratni – plānošanas prasmes, analīzes, izvērtēšanas un secināšanas prasmes.  

Būtiskākās izmaiņas eksāmenā ir praktiskajā daļā – skolēniem būs  jādemonstrē prasmes veikt eksperimentu atbilstoši piedāvātajam darba gaitas aprakstam, reģistrēt un apstrādāt iegūtos datus, analizēt un skaidrot eksperimenta rezultātus.  

Eksāmenā būs iekļauti arī uzdevumi, kuru mērķis ir pārbaudīt skolēnu prasmes strādāt ar informāciju, vērtējot gan viņa tekstpratību, gan zināšanas ķīmijā. 

Vairāki eksāmena uzdevumi pārbaudīs skolēnu spēju lietot zinātnisko valodu (ķīmijas terminoloģiju, vielu nosaukumus), izprast vizuālo informāciju (attēlus, shēmas, zīmējumus u. c.), lietot to dabaszinātnisko procesu skaidrošanai, modelēšanai vai sava viedokļa argumentēšanai. 

Tāpat arī skolēniem eksāmenā būs jāprot izmantot datu bukletā sniegto informāciju –  jāspēj atrast gan dažādu fizikālo lielumu skaitliskās vērtības, gan arī, piemēram, komplekso savienojumu kompleksveidotāju un ligandu nosaukumus vai neorganisko jonu pierādīšanas reakcijas.

Eksāmenam ir divas daļas

  1. daļa – “Zināšanas, izpratne un prasmes” (nosacīti var teikt, ka līdzšinējā eksāmena divas pirmās daļas apvienotas vienā) –  uzdevumi reprezentē ķīmijai tipiskas zināšanu, izpratnes un prasmju kombinācijas; 
  2. daļa – “Komplekss pētījums” – uzdevumi reprezentē ķīmijai netipiskas zināšanu, izpratnes un prasmju kombinācijas. 2. daļas uzdevumi saistīti arī ar skolēnu prasmi veikt eksperimentālo darbību.  

2022./2023. mācību gadā eksāmens ķīmijas augstākajā līmenī notiks divās secīgās dienās. Eksāmena norise citos mācību gados var mainīties, un par to laikus paziņos Valsts izglītības satura centrs.  

 

Vērtēšana 

Atsevišķu uzdevumu vērtēšanai izmanto vispārīgu prasmju un prasmju grupu sasniedzamo rezultātu aprakstus. 

Katra eksāmena daļa tiek vērtēta atsevišķi, izmantojot noteiktu punktu skaitu. Katram uzdevumam ir izstrādāta vērtēšanas shēma vai pielāgots sasniedzamo rezultātu apraksts, kas izstrādāts, pamatojoties uz programmā iekļauto vispārīgo sasniedzamo rezultātu aprakstu. 

Lai nokārtotu eksāmenu 2022./2023. mācību gadā, nepieciešams minimālais 10 % apjoms, kuru var uzskatīt par kompetences pamatu ķīmijā.

 

 

Autore:
Jeļena Volkinšteine, Skola2030 vecākā eksperte