Latviešu valodas eksāmena programma un uzdevumu paraugs optimālajā līmenī

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmenu (augstākajā, optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atrisinājumus un atbildes, skolēnu risinājumu piemērus un to vērtējumu.   

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles  

Vidējās izglītības pakāpē skolēniem ir izstrādāti divi eksāmeni – latviešu valodas eksāmens optimālajā līmenī un latviešu valodas un kultūras izpratnes (literatūra) eksāmens augstākajā līmenī.  

Visiem skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības saturu, tostarp vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem,  latviešu valodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī jākārto kā viens no trijiem obligātajiem eksāmeniem, lai saņemtu vidusskolas diplomu.  Pēc padziļinātā kursa “Latviešu valoda un literatūra II” apguves skolēni var kārtot arī augstākā līmeņa eksāmenu. Līdz šim visi skolēni neatkarīgi no viņu izglītības iestādes profila, valodu apguvei pieejamā stundu skaita un skolēnu interesēm 12. klases noslēgumā kārtoja vienu centralizēto eksāmenu latviešu valodā.  

Katrs no abiem eksāmeniem veidots saskaņā ar valsts vispārējās izglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem katram līmenim un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt. 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi 

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu latviešu valodā receptīvajās (lasīšana un klausīšanās) un produktīvajās (rakstīšana un runāšana) darbībās un to savstarpējā mijiedarbībā atbilstoši optimālajam mācību satura apguves līmenim. Tas pārbauda skolēnu zināšanas un izpratni par latviešu valodas sistēmu un stilistiku, kā arī prasmi analizēt valodas līdzekļus un prasmi skaidri izteikt un pamatot argumentētu viedokli, sasaistot to ar savu pieredzi. 

 

Piekļuves nosacījumi eksāmenam 

Eksāmenam nav īpašu piekļuves nosacījumu.  

 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē 

Jaunais optimālā līmeņa latviešu valodas eksāmens atšķiras no līdzšinējā pēc uzbūves un satura. 

Pēc uzbūves eksāmens ir sadalīts trīs daļās: 

  1. daļa – teksta satura un valodas līdzekļu analīze (rakstveidā);  
  2. daļa – argumentētā eseja (rakstveidā);  
  3. daļa – runa un saziņa (mutvārdos). 

1. un 2. daļa ir pildāmas rakstveidā, tās ir saturiski saistītas un notiek vienā dienā. 3. daļa ir mutvārdos, tā ir saturiski neatkarīga no pārējām daļām. 

1. daļā skolēnam tiek piedāvāts viens teksta fragments un 7 – 10 uzdevumu, kas ir vērsti uz teksta satura un valodas līdzekļu analīzi. Katrā uzdevumā skolēnam ir jāveido īsa atbilde atbilstoši noteiktiem nosacījumiem. 

2. daļā skolēnam ir jāraksta argumentētā eseja par vienu no eksāmena laikā piedāvātajiem tematiem. Temats ir sasaistīts ar eksāmena 1. daļas teksta fragmentu, tāpēc skolēns var izmantot šo tekstu savas esejas veidošanā.    

3. daļā skolēns mutvārdos izsaka viedokli par iepriekš nezināmu izlozētu teksta fragmentu, izmantojot divus izlozētus jautājumus (jautājumi ir iepriekš zināmi), kā arī atbild uz 2 – 3 jautājumiem, ko uzdod skolotājs. 

Pēc satura eksāmens eksāmens ietver četrus  moduļus, un katram modulim atbilst savs jautājumu kopums: 

  1. “Valoda un sabiedrība”  (latviešu valodas paveidi un tiem raksturīgās pazīmes; aktuālā valodu situācija Latvijā; valodas un kultūras nozīme identitātes veidošanas procesā); 
  2. “Mediji, valoda un ietekme”  (vēstījuma aktualitāte, mērķis, kā arī žanrs, struktūra, funkcijas; viedokļa izpratne, viedokļa uzbūve, argumentācija; regulēta lingvistiskā uzvedība);  
  3. “Stilistika”  (valodas funkcionālie stili un tiem raksturīgās pazīmes; valodas līdzekļu (verbālu, neverbālu) izvēle un lietojums, stilistiskā iederība; autora individuālā stila īpatnības valodā);  
  4. “Valodas struktūra” (valodas sistēma, dažādu valodas līmeņu vienības; valodas līdzekļu strukturālais, semantiskais un funkcionālais raksturojums; teksta valodas kvalitāte atbilstoši literārās valodas normām). 

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Vērtēšana 

Katra eksāmena daļa tiek vērtēta atsevišķi, izmantojot noteiktu punktu skaitu. Eksāmenā tiek vērtētas skolēna zināšanas un izpratne par valodas stiliem un valodas līdzekļu izpratni, tāpat tiek vērtētas dažādas prasmes: prasme veidot stilistiski pārdomātu un valodas ziņā kvalitatīvu tekstu, prasme skaidri un pilnvērtīgi argumentēt savu viedokli,  kā arī prasme veidot strukturētu un cieņpilnu mutvārdu tekstu. 

 Lai nokārtotu eksāmenu 2022./2023. mācību gadā, nepieciešams minimālais 10 % apjoms, kuru var uzskatīt par latviešu valodas optimālajā līmenī kompetences pamatu. 

 

 


Autore:
Inta Urbanoviča, Skola2030 valodu mācību jomas vecākā eksperte