Latviešu valodas un kultūras izpratnes (literatūra) eksāmena programma un uzdevumu paraugs augstākajā līmenī

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmenu (augstākajā, optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atrisinājumus un atbildes, skolēnu risinājumu piemērus un to vērtējumu.   

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles  

Vidējās izglītības pakāpē skolēniem ir iespēja kārtot divus eksāmenus – optimālajā un augstākajā līmenī. Optimālajā līmenī ir paredzēts latviešu valodas eksāmens, savukārt augstākajā līmenī latviešu valodas un kultūras izpratnes (literatūra) eksāmens. 

Līdz šim visi skolēni neatkarīgi no viņu izglītības iestādes profila, valodu apguvei pieejamā stundu skaita un skolēnu interesēm 12. klases noslēgumā kārtoja vienu centralizēto eksāmenu latviešu valodā.  

Turpmāk visiem skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības saturu, tostarp vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, latviešu valodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī jākārto kā viens no trijiem obligātajiem eksāmeniem, lai saņemtu vidusskolas diplomu. Taču pēc padziļinātā kursa “Latviešu valoda un literatūra II” apguves skolēni var izvēlēties kārtot arī augstākā līmeņa eksāmenu. 

Katrs no abiem eksāmeniem veidots saskaņā ar valsts vispārējās izglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem katram līmenim un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt. 

 

Piekļuves nosacījumi 

Augstākā līmeņa eksāmenu skolēns var kārtot, ja ir izpildītas piekļuves nosacījumu prasības – iesniegti piekļuves materiāli. Lai skolēns varētu kārtot eksāmenu augstākajā līmenī, viņam ir jāiesniedz 4 rakstveida darbi (noteikti teksta žanri), kas ir izstrādāti kursa “Latviešu valoda un literatūra II” apguves laikā, un vērtējums par katru no tiem nav zemāks kā četras balles (2022./2023. mācību gadā prasības ir samazinātas un jāiesniedz 3 rakstveida darbi). 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi 

Augstākā līmeņa eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu latviešu valodā receptīvajās (lasīšana un klausīšanās) un produktīvajās (rakstīšana un runāšana) darbībās un to savstarpējā mijiedarbībā atbilstoši augstākajam mācību satura apguves līmenim. Tas pārbauda skolēnu zināšanas un izpratni par daudzveidīgiem kultūras un valodas faktiem, kā arī prasmi izprast, analizēt un interpretēt tekstu, iedziļinoties valodas, literatūras un kultūras mijiedarbībā, arī prasmi veidot un izvērtēt kvalitatīvu un radošu tekstu. 

 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē 

Pēc uzbūves eksāmens ir sadalīts trīs daļās: 

  1. daļa – zināšanu un izpratnes tests (rakstveidā);  
  2. daļa – salīdzinošā tekstu analīze (rakstveidā);  
  3. daļa – publiskā runa (mutvārdos). (2022./2023. mācību gadā prasības ir samazinātas un šī daļa nebūs). 

1. un 2. daļa ir pildāmas rakstveidā, tās ir saturiski saistītas un notiek vienā dienā. 3. daļa ir mutvārdos, tā ir saturiski neatkarīga no pārējām daļām. 

1. daļā skolēnam tiek piedāvāti trīs iepriekš nezināmi teksti vai to fragmenti, un par šiem tekstiem ir sagatavots tests, kas sastāv no 20 daudzizvēļu jautājumiem, kuriem ir sagatavoti vairāki atbilžu varianti, un skolēns atbilstoši katra uzdevuma nosacījumiem izvēlas precīzāko, iederīgāko atbildi.  

2. daļā skolēnam ir jāraksta salīdzinošā tekstu analīze par diviem tekstiem vai to fragmentiem, kas tika izmantoti eksāmena 1. daļā.  

3. daļā skolēns mutvārdos publiskajā runā iepazīstina ar kādu no saviem rakstu darbiem (pēc skolēna izvēles), kas tika  izstrādāti kursa “Latviešu valoda un literatūra II” laikā un ir iesniegti kā eksāmena piekļuves nosacījumu izpilde. Eksāmena laikā skolēns arī atbild uz jautājumiem par šo darbu. (2022./2023. mācību gadā šī daļa atcelta un nebūs.) 

Pēc satura eksāmens ietver šādus satura jautājumus: 

  • dažādi latviešu valodas paveidi un funkcionālie stili, tiem raksturīgās pazīmes un tipiskie izteiksmes līdzekļi; 
  • daudzveidīgi, nozīmīgi kultūras fakti (teksti), kultūras zīmes un simboli, kas raksturo dažādus kultūrvēsturiskos periodus un reģionus, to kontekstuālā nozīme, interpretācija un transformācija laikmetīgajā mākslā; 
  • sabiedrībā aktuālie diskursi par valodas un kultūras jautājumiem – tekstā pieteiktās tēmas izpratne, aktualitāte un problemātika; 
  • teksta nolūks un iedarbīgums, kā arī teksta struktūra un kompozīcija, žanriskās īpatnības; 
  • valodas līdzekļi, kas raksturīgi autora individuālajam stilam. 

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Vērtēšana 

Katra eksāmena daļa tiek vērtēta atsevišķi, izmantojot noteiktu punktu skaitu. Eksāmenā tiek vērtētas skolēna zināšanas un izpratne par dažādiem valodas paveidiem, daudzveidīgiem kultūras faktiem, sabiedrībā aktuāliem diskursiem un teksta raksturojumu, tāpat tiek vērtētas dažādas prasmes: prasme veidot stilistiski pārdomātu un valodas ziņā kvalitatīvu radošu tekstu, prasme skaidri un pilnvērtīgi argumentēt savu viedokli,  kā arī prasme veidot strukturētu un publiskās runas tekstu. (2022./2023. mācību gadā šī daļa atcelta.) 

Lai nokārtotu eksāmenu 2022./2023. mācību gadā, nepieciešams minimālais 10 % apjoms, kuru var uzskatīt par kursa “Latviešu valoda un literatūra II”  kompetences pamatu. 

 

 

Autore:  
Inta Urbanoviča, Skola2030 valodu mācību jomas vecākā eksperte