Matemātikas eksāmena programma un uzdevumu paraugs 9. klasei

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, izmantojamie palīglīdzekļi.

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atrisinājumus un atbildes, skolēnu risinājumu piemērus un to vērtējumu.

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Skolēna izvēles

Beidzot 9. klasi, skolēniem jākārto eksāmens matemātikā. Eksāmens veidots saskaņā ar valsts pamatizglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt.

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu matemātikā atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajam apguves līmenim. Eksāmens pārbauda skolēnu zināšanas, izpratni, ieradumus un prasmes matemātikā, to pielietojumu standartsituācijās un kompleksu problēmsituāciju risināšanā.

 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē

Eksāmena saturu veido trīs moduļi:

  1. Skaitļi un algebra (skaitļi un izteiksmes, vienādojumi, nevienādības un to sistēmas, virknes, funkcijas);
  2. Ģeometrija (figūras, to elementi un raksturīgie lielumi, trijstūru vienādība un līdzība);
  3. Kombinatorika, statistikas un varbūtību elementi.

Zināšanu un izpratnes pārbaudei eksāmenā iekļauti uzdevumi, kuros skolēni atpazīst un atceras matemātiskus objektus, to attēlojumus, īpašības, skaidro jēdzienu, darbību nozīmi, jaunās situācijās raksturo matemātisko modeļu īpašības, sakarības starp lielumiem u. c.

Prasmju apguvi raksturo priekšmeta specifisko prasmju un algoritmu, simbolu, pieņemto apzīmējumu un jēdzienu lietojums, dotās informācijas apstrāde, strukturēta risinājuma pieraksts (eksāmena programmas 1. pielikums).

Darbā iekļauti arī konstrukcijas un pierādījuma uzdevumi.

Eksāmenam ir divas daļas. Pirmās daļas ilgums ir 105 minūtes, otrās daļas – 75 minūtes. Starp daļām ir starpbrīdis.

1. daļā “Zināšanas, izpratne un prasmes” skolēni demonstrē zināšanu, izpratnes un prasmju apguvi uzdevumu blokos: algebra, ģeometrija, kombinatorika, statistika, varbūtība. 1. daļā izmantoti atbilžu izvēles uzdevumi (viena pareizā atbilde), īso atbilžu uzdevumi un izvērsto atbilžu uzdevumi.

2. daļā “Kompleksu problēmu risināšana” iekļauti uzdevumi, kas pārbauda matemātikas mācību saturam raksturīgas zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas. Sasniedzamo rezultātu grupa “Pierāda vispārīgu apgalvojumu patiesumu” tiek pārbaudīta ģeometriskos kontekstos, bet pārējo trīs sasniedzamo rezultātu grupās gadu no gada var mainīties satura modulis, kura ietvaros tās tiek pārbaudītas. 2. daļā izmantoti izvērsto atbilžu uzdevumi.

Abās eksāmena daļās skolēni drīkst izmantot eksāmena formulu lapu (eksāmena programmas 2. pielikums). Eksāmena 2. daļā skolēni drīkst izmantot zinātnisko kalkulatoru (ar iespēju aprēķināt kvadrātsakni no skaitļa un aprēķināt leņķu trigonometrisko vērtību aptuvenās vērtības). Zīmējumi un konstrukcijas līnijas jāparāda ar pildspalvu, tādēļ svarīgi lietot tādu cirkuli, kur to iespējams ievietot.

Gatavoties eksāmenam palīdz simbolu apkopojums (eksāmena programmas 3. pielikums) un rīcības vārdu skaidrojums (eksāmena programmas 9. lpp.).

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Vērtēšana

Atbilžu izvēles uzdevumos un īso atbilžu uzdevumos, kuros atbilde un tās pieraksts ir viennozīmīgs, vērtē tikai skolēnu atbildes.

Skolēnu risinājumus, sniegumu un atbildes saskaņā ar izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē izvērsto atbilžu uzdevumos un tajos īso atbilžu uzdevumos, kuros pilnīgai un precīzai novērtēšanai nepieciešama vērtētāja iesaiste.

Skolēni darba burtnīcā aiz katra uzdevumu formulējuma raksta risinājumus un atbildes tam paredzētajā vietā.

Skolēna rezultātus eksāmenā – iegūto punktu summu visā darbā, iegūto punktu summu katrā daļā un iegūto punktu summu pret noteiktu sasniedzamo rezultātu veidu vai grupu – izsaka procentuālajā novērtējumā.

Eksāmena darbus labo centralizēti VISC apstiprināta matemātikas skolotāju komisija.

Lai skolēns nokārtotu matemātikas eksāmenu 2022./2023. mācību gadā, nepieciešams saņemt vismaz 10 % no eksāmena kopējā punktu skaita (80 punkti), kas apliecina skolēna matemātikas kompetences apguvi minimālā apjomā.

 

 

Autore:
Olita Ļitvinova, Skola2030 matemātikas jomas vecākā eksperte