Matemātikas eksāmens vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmenu (augstākajā, optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atrisinājumus un atbildes, skolēnu risinājumu piemērus un to vērtējumu.   

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles 

Vidējās izglītības pakāpē ir izstrādāti trīs matemātikas eksāmeni – vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī. 

Visiem vispārizglītojošo skolu skolēniem matemātikas eksāmens jākārto vismaz optimālajā līmenī. Matemātikas augstākā līmeņa eksāmenu skolēns var kārtot, ja ir pabeidzis matemātikas padziļināto kursu vai  optimālā līmeņa pamatkursu un izpildījis piekļuves nosacījumu. 

Visiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri apgūst vispārējās izglītības saturu, jākārto vismaz vispārīgā līmeņa matemātikas eksāmens. Neatkarīgi no apgūtā pamatkursa veida viņiem ir iespēja kārtot matemātikas optimālā līmeņa eksāmenu. Matemātikas augstākā līmeņa eksāmenu audzēknis var kārtot, ja ir pabeidzis matemātikas padziļināto kursu vai optimālā līmeņa pamatkursu un izpildījis piekļuves nosacījumu. 

 

Eksāmena mērķis un uzdevumi 

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu matemātikā vispārīgajā, optimālajā un augstākajā mācību satura apguves līmenī.  

 

Piekļuves nosacījumi eksāmenam  

Matemātikas vispārīgā līmeņa un optimālā līmeņa eksāmeniem netiek noteikti piekļuves nosacījumi. Matemātikas augstākā līmeņa eksāmenam ir noteikts piekļuves nosacījums – skolēns mācību gada laikā veic patstāvīgās izpētes darbu “Matemātiskā modelēšana”. Izvērstāku informāciju skatīt eksāmena programmā. 

 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē 

Kā viena no kategorijām satura raksturošanai noteikts sasniedzamo rezultātu veids un grupa, kas ļauj precīzāk noteikt mācīšanās mērķus un rezultātu. 

Sasniedzamo rezultātu veidi un to īpatsvars eksāmenu programmās netieši raksturo skolēna/audzēkņa sagaidāmo matemātisko kompetenci – zina svarīgākos faktus, demonstrē izpratni par jēdzieniem, idejām, paņēmieniem u. tml., nekļūdīgi, raiti un elastīgi lieto priekšmeta specifiskās prasmes un algoritmus, risina kompleksas problēmas. 

Jaunums matemātikas eksāmenu saturā ir divu sasniedzamo rezultātu grupu – “Lieto matemātikas valodu” un “Organizē risinājumu” – iekļaušana.  

Eksāmenos iekļauti uzdevumi, kuru atrisināšanā svarīga prasmīga kalkulatora lietošana – visa darba laikā skolēni var izmantot zinātnisko kalkulatoru (nav iespēju izmantot grafisko kalkulatoru). 

Eksāmena darbos uzdevumi strukturēti pēc satura (līdz šim – pēc uzdevumu veida), kas skolēniem dos iespēju uz ilgāku laiku fokusēties kādam satura modulim. 

Vispārīgā un obligātā līmeņa eksāmenu norise plānota vienā dienā; eksāmeniem ir divas daļas; starp tām ir starpbrīdis. 1. daļā iekļauti uzdevumi zināšanu, izpratnes un prasmju pārbaudei, bet 2. daļas uzdevumi reprezentē matemātikai tipiskas zināšanu, izpratnes un prasmju kombinācijas. 

Augstākā līmeņa eksāmena norise plānota divas dienās; eksāmenam ir četras daļas. Pirmajā dienā skolēns veic 1. daļu un 2. daļu; starp tām ir starpbrīdis. Otrajā dienā skolēns veic 3. daļu un 4. daļu; starp tām starpbrīža nav. 1. daļā (obligātā līmeņa saturs) un 3. daļā (augstākā līmeņa saturs) iekļauti uzdevumi zināšanu, izpratnes un prasmju pārbaudei, bet 2. daļas (obligātā līmeņa saturs) un 4. daļas (augstākā līmeņa saturs) uzdevumi reprezentē matemātikai tipiskas zināšanu, izpratnes un prasmju kombinācijas. 

Eksāmenu struktūrā iekļauti elementi, kas ļauj skolēniem vadīt un uzraudzīt savu darbu, piemēram, katras uzdevumu kopas īss raksturojums un piktogrammas, kas signalizē par prasmēm, kas tiek vērtētas. 

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Vērtēšana 

Vērtēšanai izmanto punktu skaitīšanas shēmas, ja sagaidāmais risinājums ir viennozīmīgs vai iedalāms soļos, no kuriem katrs ir risinājuma nepieciešama daļa.  

Vērtēšanai izmanto snieguma līmeņu aprakstus, ja iespējami dažādi paņēmieni vai ceļi uzdevuma atrisināšanai, ja atšķirības skolēnu sniegumā raksturojamas kvalitatīvi. 

Sasniedzamo rezultātu grupas “Lieto matemātikas valodu” un “Organizē risinājumu” tiek vērtētas, apkopojot skolēna sniegumu eksāmena darbā kopumā. 

Skolēna rezultātus eksāmenā – iegūto punktu summu visā darbā, iegūto punktu summu katrā daļā – izsaka procentuālajā novērtējumā.

 

Autors:
Jānis Vilciņš, VISC vecākais eksperts, matemātikas mācību satura izstrādes vadītājs