Padziļinātā kursa Sociālās zinātnes II eksāmena programma

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmenu (augstākajā, optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atrisinājumus un atbildes, skolēnu risinājumu piemērus un to vērtējumu.

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles  

Vidējās izglītības pakāpē skolēniem ir iespēja kārtot vienu eksāmenu “Sociālajās zinātnēs II”.  

Lai saņemtu diplomu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem ir jāizvēlas kārtot eksāmenu divos no trīs padziļinātajiem kursiem. “Sociālās zinātnes II” ir viens no augstākā līmeņa izvēles eksāmeniem.   

Arī profesionālo skolu skolēni var izvēlēties kārtot padziļinātā kursa “Sociālās zinātnes II” eksāmenu.  

 

Eksāmena mērķis un uzdevumi  

“Sociālās zinātnes II” valsts eksāmens ir veidots saskaņā ar valsts vispārējās vidējās izglītības standartā iekļautajiem sasniedzamajiem rezultātiem augstākajā līmenī sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. 

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu un kompetences mācību priekšmetā: 

zināšanas un izpratni par sasniedzamajos rezultātos ietvertajiem satura moduļiem (sociālo zinātņu  – politikas, tiesību un ekonomikas  – disciplīnās); 

pamatošanas, argumentēšanas, analītiskās spriešanas, ekonomiskās modelēšanas prasmes, kā arī kompleksas problēmas risināšanas prasmes.  

Lai īstenotu šo mērķi: 

 1. daļā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda skolēnu zināšanas, izpratni un prasmes sociālo zinātņu disciplīnu satura kontekstā; 
 2. daļā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda skolēnu prasmju kombināciju jaunā situācijā, risinot kompleksu sociālu problēmu: 
  1. atlasot atbilstošu informāciju;  
  2. identificējot un formulējot dotajā situācijā pastāvošu problēmu; 
  3. piedāvājot vairākas alternatīvas problēmas risinājumam; 
  4. pieņemot lēmumu par labāko problēmas risinājumu, pamatojot to un prognozējot risinājuma sekas.  

Eksāmens norisinās vienā dienā: 1. daļas izpildes laiks 90 minūtes, starpbrīdis 20 minūtes, 2. daļas izpildes laiks 150 minūtes, visa eksāmena laikā atļauts izmantot kalkulatoru un lineālu. 

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Piekļuves nosacījumi eksāmenam  

“Sociālās zinātnes II” ir viens no augstākā līmeņa izvēles eksāmeniem, kuru var kārtot skolēns, ja: 

 1. apliecinājis vismaz optimālā līmeņa sasniedzamo rezultātu apguvi kursā “Vēsture un sociālās zinātnes I”; 
 2. izstrādājis pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu vai sociālās uzņēmējdarbības projektu, saņēmis sekmīgu vērtējumu un pierādījumus augšupielādējis Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS) astoņas nedēļas pirms eksāmena norises laika. 

 Pilsoniskās līdzdalības iniciatīvas vai sociālās uzņēmējdarbības projekta vērtējums neietekmē skolēna snieguma vērtējumu eksāmenā. 

 

Vērtēšana 

Skolēnu sniegumu vērtē atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kas izteikti kā: 

 • katram punktam atbilstošas atbildes sniegšana; 
 • prasmes novērtēšana atbilstoši snieguma līmeņa aprakstam (katram līmenim piešķirot noteiktu punktu skaitu).  

2022./2023. mācību gadā paredzēts, ka minimālais apjoms eksāmena sekmīgai nokārtošanai ir 10 %. Autore:
Evi Daga-Krūmiņa, Skola2030 vecākā eksperte