Vēsture II eksāmena darba paraugs un programma augstākajā līmenī

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmenu (augstākajā, optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atrisinājumus un atbildes, skolēnu risinājumu piemērus un to vērtējumu.   

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles  

Vidējās izglītības pakāpē skolēniem ir iespēja kārtot vienu eksāmenu vēsturē.  

Tā pat kā līdz šim vēstures eksāmens skolēniem ir izvēles eksāmens. Lai saņemtu diplomu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem ir jānokārto eksāmens divos no trijiem padziļinātajiem kursiem. Arī profesionālo skolu skolēni var izvēlēties kārtot eksāmenu vēsturē. 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi 

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu vēsturē atbilstoši augstākajam mācību satura apguves līmenim. Eksāmena laikā tiks pārbaudīta skolēna izpratne par nozīmīgākajiem vēstures notikumiem un procesiem, kā arī spēja iegūtās zināšanas lietot, lai paustu argumentētu viedokli, izvērtētu vēstures un informācijas avotus un analizētu vēsturnieku viedokli.

 

Piekļuves nosacījumi eksāmenam 

Lai piedalītos eksāmenā, skolēni astoņas nedēļas pirms eksāmena Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) sistēmā augšupielādē vienu no diviem problēmrisināšanas darbiem vēsturē: a) pētniecības darbu vēsturē VAI b) kultūras un vēstures pieminekļu aizsardzības iniciatīvu. 

 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē 

Augstākā līmeņa vēstures  eksāmenā iekļautie uzdevumi ir sadalīti trīs daļās: pirmajā daļā tiks pārbaudītas skolēnu zināšanas, izpratne un skolēna spējas zināšanas lietot, argumentējot savu viedokli; otrajā daļā tiks pārbaudītas skolēna prasmes analizēt vēstures avotus – izvērtēt to ticamību un izmantot tajos atrodamo informāciju; trešajā daļā tiks pārbaudītas skolēnu prasmes izvērtēt vēsturnieka viedokli par kādu nozīmīgu vēstures notikumu vai procesu.  

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Vērtēšana 

Eksāmena uzdevumi ir veidoti tā, lai pēc iespējas precīzāk novērtētu gan skolēnu zināšanas un izpratni par vēstures notikumiem un procesiem, gan arī skolēnu prasmes šīs zināšanas lietot, lai analizētu vēstures avotu un izvērtētu vēsturnieku viedokļus.   

 


Autors:
Ansis Nudiens, Skola2030 sociālās un pilsoniskās mācību jomas vecākais eksperts