Sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu starpdisciplinārā eksāmena darba paraugs un programma, beidzot 9. klasi

Šāds eksāmens skolēniem būs jākārto pirmo reizi.

Jaunais eksāmens veidots saskaņā ar valsts pamatizglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomā un iespējām izglītības programmās šīs prasmes iegūt.

Šo eksāmenu, beidzot pamatskolu, kārto visi skolēni. 

2022./2023. mācību gadā eksāmenu plāno organizēt kā diagnosticējošo darbu aprīļa pēdējā nedēļā.

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomās atbilstoši pamatizglītības standartam.

Eksāmenā tiek pārbaudītas skolēnu zināšanas un izpratne bioloģijā, ķīmijā, fizikā, ģeogrāfijā, dizainā un tehnoloģijās, sociālajās zinībās un vēsturē. Tiek pārbaudītas gan šo mācību priekšmetu specifiskās prasmes, gan arī tekstpratība, problēmu risināšanas un pētniecības darbības prasmes ar integrētu zinātņu saturu.

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā jaunais eksāmens pārbauda skolēna izpratni par sociālajiem, ekonomiskajiem un telpiskajiem procesiem sabiedrībā Latvijā un pasaulē, dabas un cilvēka mijiedarbības norisēm, nozīmīgiem vēstures notikumiem un cēloņsakarībām. Eksāmenā izvērtēs arī prasmes analizēt dažādu informācijas avotu ticamību, argumentēt savu viedokli par norisēm sabiedrībā mūsdienās un pagātnē, lietot un veidot kartogrāfiskos materiālus. Tāpat skolēniem būs jārisina kompleksas problēmas vai jāanalizē konkrēts gadījums, kurā lieto zināšanas sociālajās zinībās, vēsturē un ģeogrāfijā.

Tehnoloģiju mācību jomā eksāmens pārbauda skolēna izpratni par dizaina procesu un dizaina risinājumiem jaunā situācijā, sastopoties ar dažādām kompleksām problēmām.

Dabaszinātņu mācību jomā tiek pārbaudīta skolēnu spēja saprast un lietot raksturīgus jēdzienus un sakarības, skaidrojot dabaszinātniskus objektus un procesus, argumentējot, spriežot, izmantojot modeļus un risinot dabaszinātniskā rakstura problēmas, ar kurām saskaras personiskajā vai sabiedriskajā dzīvē.

 

Eksāmena saturs un uzbūve

Starpdisciplinārais eksāmens veidots tā, lai novērtētu skolēnu mācību priekšmetu specifiskas prasmes, problēmrisināšanas un informācijpratības prasmes, kas ir kopīgas sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu mācību saturā.

Eksāmenam ir divas daļas:

  • 1.daļā iekļauti uzdevumi zināšanu un izpratnes dziļuma pārbaudei konkrētos mācību priekšmetos. Skolēni demonstrē, kā zina un lieto mācību priekšmetu faktus, jēdzienus, terminus, nosaukumus, sakarības un konceptus. Skolēni skaidro un pamato dabaszinātniskas parādības, procesus un likumsakarības, atspoguļo izpratni par norisēm sabiedrībā, Latvijā un pasaulē, mūsdienās un pagātnē.
  • 2. daļas uzdevumi reprezentē zināšanu, izpratnes un prasmju kombināciju jaunā situācijā un prasa risināt kompleksu problēmu ar integrēto saturu.

Eksāmenā ir iekļauti uzdevumi, kuri pārbauda prasmes darbā ar informāciju – to atrisināšanai līdztekus zināšanām un mācību priekšmeta specifiskām prasmēm būtiska ir tekstpratība. Tāpat eksāmenā iekļauti uzdevumi, kuri pārbauda problēmu risināšanas un pētniecības darbības prasmes.

Eksāmenā skolēnam būs arī jādemonstrē izziņas darbības līmenis – no vienkāršākās faktu atcerēšanās un tipisko procedūru veikšanas līdz vispārinājumu veidošanai, zināšanu un prasmju lietošanai jaunās situācijās ar augstu kompleksuma pakāpi.

Detalizētāks satura raksturojums, kas skolotājiem un skolēniem sniedz skaidrāku redzējumu par nepieciešamo mācīšanas rezultātu, pieejams programmā.

Paredzēti divi starpdisciplinārā eksāmena scenāriji, kuri secīgi mainās pa gadiem.

  • 1. scenārijs – eksāmena 1. daļu veido uzdevumi, kuri pārbauda dabaszinātņu mācību jomas un tehnoloģiju mācību jomas standarta sasniedzamo rezultātu, savukārt 2. daļu veido uzdevumi, kuri pārbauda sociālās un pilsoniskās mācību jomas standarta sasniedzamo rezultātu.
  • 2. scenārijs – eksāmena 1. daļu veido uzdevumi, kuri pārbauda sociālās un pilsoniskās mācību jomas standarta sasniedzamo rezultātu, savukārt 2. daļu veido uzdevumi, kuri pārbauda dabaszinātņu mācību jomas un tehnoloģiju mācību jomas standarta sasniedzamo rezultātu.

Konkrētā mācību gada ietvaros skolēniem piedāvā tikai vienu eksāmena scenāriju.

 

Vērtēšana

Eksāmena uzdevumi ir veidoti, lai pēc iespējas precīzāk novērtētu gan skolēnu zināšanas un izpratni, gan prasmes zināšanas lietot kompleksu problēmu risināšanā un gadījuma analīzē. Eksāmena uzdevumos vērtē prasmes analītiski spriest un argumentēt. Atsevišķu uzdevumu vērtēšanai izmanto vispārīgu prasmju un prasmju grupu sasniedzamo rezultātu aprakstus.

Katra eksāmena daļa tiek vērtēta atsevišķi, izmantojot noteiktu punktu skaitu. Katram uzdevumam ir izstrādāta vērtēšanas shēma vai pielāgots sasniedzamo rezultātu apraksts, kas izstrādāts, pamatojoties uz programmā iekļauto vispārīgo sasniedzamo rezultātu aprakstu.

2022./2023. mācību gadā šo eksāmenu plāno organizēt kā diagnosticējošo darbu aprīļa pēdējā nedēļā.