Svešvalodu eksāmenu darbu paraugi un programmas vispārējās vidējās izglītības posmā optimālajā līmenī

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmenu (optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2022./2023. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam augstākajā mācību satura apguves līmenī, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, valodas līmenis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atbildes, skolēnu atbilžu piemērus un to vērtējumu.   

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles 

Vidējās izglītības pakāpē skolēniem ir iespēja kārtot divus svešvalodu eksāmenus – optimālajā un augstākajā līmenī. 

Līdz šim visi skolēni neatkarīgi no viņu izglītības iestādes profila, valodu apguvei pieejamā stundu skaita un skolēnu interesēm 12. klases noslēgumā kārtoja vienu centralizēto eksāmenu svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu valodā). Turpmāk visiem skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības saturu, tostarp vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, svešvalodu eksāmens vismaz optimālajā līmenī angļu, franču vai vācu valodā jākārto obligāti. Pēc padziļinātā kursa Svešvaloda II apguves viņi var kārtot arī augstākā līmeņa eksāmenu angļu, franču, krievu vai vācu valodā. 

Katrs no abiem eksāmeniem veidots saskaņā ar valsts vispārējās izglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem katram līmenim un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt. 

Kārtojot centralizēto svešvalodu eksāmenu 12. klases noslēgumā, skolēni līdztekus eksāmena vērtējumam procentuālajā izteiksmē līdz šim varēja saņemt arī apliecinājumu par valodas apguves līmeni – B1, B2 vai C1 – atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (EKP). Lai apmierinātu skolēnu interesi iegūt oficiālu apliecinājumu savām svešvalodas zināšanām, valodas apguves līmeņa apliecinājumu varēs iegūt arī turpmāk, taču, kārtojot atsevišķus katram līmenim atbilstošus eksāmenus. 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu svešvalodā receptīvajās (lasīšana un klausīšanās) un produktīvajās (rakstīšana un runāšana) darbībās un to savstarpējā mijiedarbībā atbilstoši optimālajam mācību satura apguves līmenim (B2). Tas pārbauda skolēnu spēju saprast un lietot literāro valodu, runājot un rakstot par zināmām un nezināmām tēmām, ar kurām saskaras personiskajā, sabiedriskajā, mācību vai ar darba vidi saistītā  jomā. 

 

Piekļuves nosacījumi

Īpašu piekļuves nosacījumu nav. 

 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē

Svešvalodu eksāmens optimālajā līmenī veidots, lai izvērtētu un apliecinātu tikai vienu konkrētu valodas apguves līmeni – B2. Jaunais formāts sniegs iespēju precīzāk izvērtēt skolēnu zināšanu atbilstību noteiktam līmenim. 

Būtiskākā izmaiņa saturā ir lielāka valodas prasmju integrācija valodas darbībās. Tā izpaužas nedaudz garākos lasāmā teksta fragmentos rakstīšanas un runāšanas uzdevumos. Tas ļauj tuvināt pārbaudes darba uzdevumu saturu autentiskam un konkrētai situācijai atbilstošam valodas lietojumam. Piemēram, rakstīšanas un runāšanas uzdevumos viena iedevuma vietā turpmāk piedāvāsim divus – vienu tekstuālu un vienu grafisku vai arī divus tekstuālus, kas ļaus skolēniem savā darbā parādīt prasmes salīdzināt un analizēt dažāda veida tekstus un izmantot iegūto informāciju noteiktam saziņas mērķim. 

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Vērtēšana

Jaunā vērtēšanas pieeja paredz gramatiku un leksiku vērtēt kopā, nevis atsevišķi, kā tas bija līdz šim. Tas ļauj iegūt statistiski drošāku un pamatotāku informāciju par skolēnu zināšanām. 

Skolēna iegūto punktu summu katrā daļā un iegūto punktu summu visā darbā izsaka procentos no maksimāli iespējamā punktu skaita. Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 21.1. punktam skolēns saņem Valsts pārbaudes darba sertifikātu, ja darba kopvērtējums nav mazāks par 20 % (pārejas periodā 2022./2023. m. g. – 10 %, 2023./2024. m. g. – 15 %), kas apliecina skolēnu spēju lietot valodu personiskā saziņā. B2 līmeņa iegūšanai teorētiski nepieciešami 60–65 %, kas apliecina pietiekamas zināšanas valodas lietojumam arī sabiedriskajā, mācību un ar darba vidi saistītā jomā.