Svešvalodu eksāmenu darbu paraugs, beidzot 9. klasi

Skolēna izvēles

Beidzot 9. klasi, skolēniem jākārto svešvalodu eksāmens angļu, franču vai vācu valodā. Eksāmens veidots saskaņā ar valsts pamatizglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt. 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi 

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu svešvalodā receptīvajās (lasīšana un klausīšanās) un produktīvajās (rakstīšana un runāšana) darbībās un to savstarpējā mijiedarbībā atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajam apguves līmenim. Tas pārbauda skolēnu spēju saprast un lietot literāro valodu, runājot un rakstot par sev zināmām tēmām, ar kurām saskaras personiskajā, sabiedriskajā, mācību un sabiedriskajā jomā. 

 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē 

Eksāmena saturu raksturo trīs kategorijas – valodas apguves līmenis, sasniedzamo rezultātu veids un grupa, izziņas darbības līmenis. Eksāmena saturs dod skolēniem iespēju pārbaudīt apgūtās zināšanas un izpratni, prasmes, ieradumus un zināšanu, izpratnes un prasmju kombinācijas, kuras ir nepieciešamas dažādu saziņas uzdevumu veikšanai. Eksāmena programmā ir sniegts detalizētāks satura raksturojums, kas sniedz skolotājiem un skolēniem skaidrāku redzējumu par nepieciešamo mācīšanas rezultātu.  

Pievērsta uzmanība skolēna gatavībai veikt dažādas valodas darbības, producējot vai uztverot dažāda veida tekstus, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Piemēram, lasīšanas daļā skolēni ir aicināti veikt uzdevumus, kuri ir balstīti uz dažāda veida tekstiem, pārlasot tos, lai sasniegtu dažādus mērķus – lasīšana tekstu būtības, vēstījuma un detalizētas informācijas izpratnei, konkrētās informācijas iegūšanai un tā tālāk. 

 Atbilstoši pamatizglītības standarta prasībām 9. klases beigās pirmajā svešvalodā skolēniem jāsasniedz valodas apguves līmenis B1. Attiecīgi eksāmena saturs izstrādāts atbilstoši standartā plānoto skolēna sasniedzamo rezultātu grupām, beidzot 9. klasi, saskaņojot tās ar EKP valodas B1 līmeņa aprakstiem. Eksāmena saturs iekļauj saziņas uzdevumus, kurus var veikt valodas lietotājs B1 līmenī, iesaistoties valodas komunikatīvajās darbībās un lietojot atbilstošas saziņas stratēģijas. 

Atbilstoši šajā eksāmenā iegūtajiem rezultātiem skolēni varēs saņemt oficiālu apliecinājumu savām valodas prasmēm B1 līmenī.  

Uzdevumos ir sniegts skaidrāks saziņas uzdevums un valodas lietošanas konteksts, kurā skolēns demonstrē valoddarbību, kas ļauj tuvināt pārbaudes darba uzdevumu saturu autentiskam un konkrētai situācijai atbilstošam valodas lietojumam.  

Būtiskākās izmaiņas – rakstīšanas un runāšanas daļās.  

Rakstīšanas daļā skolēni veic vienu uzdevumu un veido ap 200 vārdu garu tekstu. Uzdevumā pārbauda skolēnu prasmi uzrakstīt saistītu un secīgu tekstu, ievērojot norādījumos un iedevumā aprakstīto saziņas situācijas kontekstu. Uzdevumu veiksmīgai izpildei ir svarīga izpratne par to, kā ar dažādu valodas struktūru un formu starpniecību realizējās dažādas valodas funkcijas.  

Būtiskākā izmaiņa runāšanas daļas saturā, uzbūvē un norisē ir tajā, ka visās svešvalodās tiks īstenota vienota pieeja. Līdz šim katrai svešvalodai bija cits uzdevumu veids un daļas norise. Visās svešvalodās skolēni piedalās runāšanas daļā pāros. Daļas formāts ļauj pārbaudīt skolēnu prasmi veidot monologrunu, mijiedarboties ar sarunas partneru, uzdodot un atbildot uz jautājumiem un meklējot kopīgo risinājumu.  

Runāšanas daļas uzdevuma veiksmīgai izpildei ir svarīga uztveres un producēšanas stratēģiju lietošana – skolēni pārmaiņus darbojas gan kā runātāji, gan kā klausītāji.   

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Vērtēšana 

Objektīvi vērtējamos uzdevumos (klausīšanās un lasīšanas daļa) vērtē izvēlētās un ierakstītās atbildes. Subjektīvi vērtējamos uzdevumos lasīšanas un klausīšanās daļā vērtē rakstītā teksta saturu, nevis formu – piemēram, pareizrakstības kļūdas, kas nerada pārpratumus un nemaina vārda nozīmi, neņem vērā. Savukārt citu valodas elementu izmantojumu, kas sniedz saturiski pareizu atbildi, ņem vērā. 

Vērtējot skolēnu sniegumu rakstīšanas un runāšanas daļās, ir paredzēts gramatiku un leksiku vērtēt kopā, akcentējot valodas līdzekļu bagātību un lietojuma pareizību atbilstoši saziņas situācijai. 

Skolēna iegūto punktu summu katrā daļā un iegūto punktu summu visā darbā izsaka procentos no maksimāli iespējamā punktu skaita. Minimālais iegūto procentu skaits eksāmena nokārtošanai ir 20 % (pārejas periodā 2022./2023. m. g. – 10 %, 2023./2024. m. g. – 15 %). 20 % vērtējums eksāmenā apliecina skolēna spēju uztvert un lietot vārdus, frāzes, teikumus un uztvert dažādus tekstu veidus svešvalodā personiskajā jomā.