Svešvalodu eksāmenu darbu paraugs un programma vidējās izglītības posmā augstākajā līmenī

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmenu (optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2022./2023. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam augstākajā mācību satura apguves līmenī, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, valodas līmenis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atbildes, skolēnu atbilžu piemērus un to vērtējumu.   

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles 

Vidējās izglītības pakāpē skolēniem ir iespēja kārtot divus svešvalodu eksāmenus – optimālajā un augstākajā līmenī. 

Līdz šim visi skolēni neatkarīgi no viņu izglītības iestādes profila, valodu apguvei pieejamā stundu skaita un skolēnu interesēm 12. klases noslēgumā kārtoja vienu centralizēto eksāmenu svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu valodā). Turpmāk visiem skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības saturu, tostarp vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem,  svešvalodu eksāmens vismaz optimālajā līmenī angļu, franču vai vācu valodā jākārto obligāti. Pēc padziļinātā kursa “Svešvaloda II” apguves viņi var kārtot arī augstākā līmeņa eksāmenu angļu, franču, krievu vai vācu valodā. 

Katrs no abiem eksāmeniem veidots saskaņā ar valsts vispārējās izglītības standartā ietvertajiem sasniedzamajiem rezultātiem katram līmenim un iespējām izglītības programmā šīs prasmes iegūt. 

Kārtojot centralizēto svešvalodu eksāmenu 12. klases noslēgumā, skolēni līdztekus eksāmena vērtējumam procentuālajā izteiksmē līdz šim varēja saņemt arī apliecinājumu par valodas apguves līmeni – B1, B2 vai C1 – atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (EKP). Lai apmierinātu skolēnu interesi iegūt oficiālu apliecinājumu savām svešvalodas zināšanām, valodas apguves līmeņa apliecinājumu varēs iegūt arī turpmāk, taču, kārtojot atsevišķus katram līmenim atbilstošus eksāmenus. 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu svešvalodā receptīvajās (lasīšana un klausīšanās) un produktīvajās (rakstīšana un runāšana) darbībās un to savstarpējā mijiedarbībā atbilstoši augstākajam mācību satura apguves līmenim. Tas pārbauda skolēnu spēju saprast un lietot literāro valodu, runājot un rakstot par zināmām un nezināmām tēmām, ar kurām saskaras personiskajā, sabiedriskajā, mācību vai ar darba vidi saistītā  jomā. 

Augstākā līmeņa eksāmenu skolēns var kārtot, ja ir izpildītas piekļuves nosacījumu prasības – iesniegti piekļuves materiāli un vērtējums par tiem nav zemāks par četrām ballēm.  

 

Piekļuves nosacījumi eksāmenam 

Piekļuves nosacījumi eksāmenam 

Skolēns mācību procesā sekmīgi izstrādā un ne vēlāk kā astoņas nedēļas pirms eksāmena norises dienas Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) iesniedz šādus apliecinājumus par darbu svešvalodas izpētes datu apkopošanā, analīzē un publiskošanā: 

  • multimodāls produkts, kurš apliecina prasmi veikt teksta izpēti, kombinēt un integrēt dažādus informācijas avotus un reprezentācijas veidus svešvalodā, sintezēt informāciju, piemēram, stenda referāts, multimodālā prezentācija; 
  • akadēmiskā stila prasībām atbilstošs teksts (līdz 800 vārdiem), kurš apliecina prasmi formulēt problēmu/jautājumu, atrast, analizēt un izvērtēt informāciju, salīdzinot viedokļus par pētāmo objektu, apkopot un aprakstīt izpētes rezultātus, formulēt secinājumus, piemēram, eseja (pētījuma temats, teorētiskais pamatojums, datu apraksts, secinājumi); 
  • publiska uzstāšanās/prezentēšana, kurā skolēns apliecina prasmi publiskot sava pētījuma rezultātus, paša radītus savām akadēmiskajām interesēm atbilstošus tekstus, kā arī lietot atbilstošas saziņas sadarbības stratēģijas, atbildot uz klausītāju uzdotajiem jautājumiem. Par darba veikšanu un tā kvalitāti liecina skolotāja novērtējums un skolēna pašvērtējums. Uzstāšanās ilgums ar sagatavoto runu – līdz 7 minūtēm. 

Skolēns sekmīgi izpildījis piekļuves nosacījumus eksāmenam, ja vērtējums par katru apliecinājumu nav zemāks par četrām ballēm.  

Piekļuves nosacījumu mērķis – pārbaudīt skolēna sniegumu atbilstoši nozīmīgiem standartā noteiktiem sasniedzamajiem rezultātiem, kuru iekļaušana eksāmenā nav mērķtiecīga, jo prasa nozīmīgus izpildes laika, vērtētāju u. c. resursus. Piekļuves nosacījumi iekļauj apliecinājumus par ilglaicīgu, atbildīgu, radošu un patstāvīgu darbu ar C1 līmenim atbilstošiem teksta veidiem.  

 

Būtiskākās pārmaiņas eksāmena saturā, uzbūvē un norisē 

Augstākā līmeņa saturu raksturo trīs kategorijas – valodas apguves līmenis, sasniedzamo rezultātu veids un grupa, izziņas darbības līmenis. Eksāmena saturs dod skolēniem iespēju pārbaudīt apgūtās zināšanas un izpratni, prasmes, ieradumus un zināšanu, izpratnes un prasmju kombinācijas, kuras ir nepieciešamas dažādu saziņas uzdevumu veikšanai. Eksāmena programmā ir sniegts detalizētāks satura raksturojums, kas sniedz skolotājiem un skolēniem skaidrāku redzējumu par nepieciešamo mācīšanas rezultātu. Saite

Pievērsta uzmanība skolēna gatavībai veikt dažādas valodas darbības, producējot vai uztverot dažāda veida tekstus, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Piemēram, lasīšanas daļā skolēni ir aicināti veikt uzdevumus, kuri ir balstīti uz trīs dažāda veida tekstu par vienu kopīgu tematu izpratni, pārlasot tos, lai sasniegtu dažādu mērķus – tekstu galvenās domas un detaļu izpratnei un salīdzinājumam, informācijas interpretācijai, apkopojumam un pārveidošanai, un tā tālāk. 

Augstākā līmeņa eksāmena saturu raksturo divu līmeņu prasības (B2 un C1). Svešvalodas augstākā līmeņa mācību saturs kopumā ir optimālā līmeņa satura pēctecīgs padziļinājums (konteksts, jomas, tekstu veidi, valoddarbību līmenis), jo valodas apguves līmeņi ir kumulatīvi: augstākais līmenis ietver zemāko. Attiecīgi, lai nodrošinātu pēctecību un nepārtrauktību valodas apguves procesa izvērtēšanā, AL eksāmenā ir iekļauti testelementi, kas ļauj noteikt snieguma līmeņa atbilstību B2 un C1 līmenim. Piemēram, klausīšanās un lasīšanās daļā ir plānots iekļaut vienu no optimālā līmeņa eksāmena uzdevumiem, kurš tiks izmantots kā “enkurs”, kas ļaus arī pielīdzināt skolēnu sniegumu augstākā un optimālā līmeņa eksāmenos. 

Atbilstoši šajā eksāmenā iegūtajiem rezultātiem skolēni varēs saņemt oficiālu apliecinājumu savām valodas prasmēm gan līmenī C1, gan arī līmenī B2.  

Būtiskākā izmaiņa saturā ir lielāka valodas prasmju integrācija valodas darbībās un starpniecības elementu iekļaušana runāšanas un rakstīšanas uzdevumos. Tas izpaužas darbībās, kuras skolēniem jāveic ar iedevumu tekstiem, analizējot tos un pārnesot to saturu citā kontekstā atbilstoši mērķauditorijas vajadzībām. Tas ļauj tuvināt pārbaudes darba uzdevumu saturu autentiskam un konkrētai situācijai atbilstošam valodas lietojumam. Piemēram, runāšanas daļā skolēns ir aicināts formulēt, izteikt un pamatot strukturēto un argumentēto viedokli, analizējot, izvērtējot un formulējot secinājumus par 5–6 īsos fragmentos piedāvāto informāciju. Savukārt rakstīšanas daļā skolēna izvēlei ir piedāvāti divi argumentētās esejas temati – viens no tiem balstīts uz daiļliteratūras teksta fragmenta izpratni un analīzi, savukārt otrs – uz citu funkcionālo stilu un žanru teksta izpratni un analīzi. Izvēlēta iedevuma saturu skolēns analizē un pārnes citā kontekstā.  

Runāšanas daļas uzdevuma veiksmīgai izpildei svarīgās plānošanas stratēģijas – strukturētas runas – sagatavošanai ir paredzēts garāks laiks (20 min) un iespēja veikt rakstiskās piezīmes, lai skolēnam būtu iespēja formulēt tēmu un plānot loģisku un ar izvērstiem argumentiem pamatotu viedokli.   

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Vērtēšana

Līdzīgi optimālā līmeņa eksāmenam arī augstākā līmeņa eksāmenā ir paredzēts gramatiku un leksiku vērtēt kopā, akcentējot valodas līdzekļu bagātību un lietojuma pareizību atbilstoši saziņas situācijai.  

Skolēna iegūto punktu summu katrā daļā un iegūto punktu summu visā darbā izsaka procentos no maksimāli iespējamā punktu skaita. Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 21.1. punktam skolēns saņem eksāmena sertifikātu, ja darba kopvērtējums nav mazāks par 20 % (pārejas periodā 2022./2023. m. g. – 10 %, 2023./2024. m. g. – 15 %), kas apliecina skolēnu spēju lietot valodu personiskā saziņā. B2 līmeņa iegūšanai teorētiski nepieciešami 60–65 %, kas apliecina pietiekamas zināšanas valodas lietojumam arī sabiedriskajā, mācību un ar darba vidi saistītā jomā.