Dizaina un tehnoloģiju eksāmena darba paraugs un programma augstākajā līmenī

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību. 

Eksāmenu (augstākajā, optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu eksāmenu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību. 

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, eksāmenauzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi eksāmenam un izmantojamie palīglīdzekļi. 

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu  grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atrisinājumus un atbildes, skolēnu risinājumu piemērus un to vērtējumu. 

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles 

Vidējās izglītības pakāpē skolēniem būs iespēja kārtot dizaina un tehnoloģiju eksāmenu augstākajā līmenī pēc padziļinātā kursa “Dizains un tehnoloģijas II” apguves. 

Vidusskolā  šis ir viens no trim augstākā līmeņa eksāmeniem, ko skolēns var izvēlēties kārtot pēc savas brīvas izvēles. 

Profesionālajās skolās skolēni var izvēlēties kārtot vai nekārtot augstākā līmeņa eksāmenus (un var izvēlēties vai neizvēlēties apgūt padziļinātos kursus). 

Eksāmens veidots atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem, kas apgūti kursos “Dizains un tehnoloģijas I” un “Dizains un tehnoloģijas II”. 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi 

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu dizainā un tehnoloģijās augstākajā mācību satura apguves līmenī. Tas pārbauda skolēnu izpratni un prasmi lietot dizaina domāšanas principus un metodes, analizējot vienas dizaina jomas dizaina risinājuma izstrādes procesu, konkrēta cilvēka, kuram nepieciešams rast kādu risinājumu, pieredzes stāstu un problēmsituāciju plašākā sabiedrības, kultūras, vides vai ekonomikas kontekstā.  

Eksāmenā iekļauta skolēna prasmju pārbaude radīt izpētes plānu, daudzveidīgas risinājumu idejas,  prototipus un modeļus (to skices) gan zināmās, gan jaunās, nestandarta, situācijās. 

 

Piekļuves noteikumi eksāmenam

Lai skolēns varētu veikt eksāmenu, viņam pirms tam jāizpilda eksāmena piekļuves nosacījumi – jāaugšupielādē Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) padziļinātajā kursā izstrādātā individuālā projekta mācību portfolio 5–10 A4 lapaspušu apjomā.  

Mācību portfolio sastāv no 5 materiālu grupām: izpēte, dizaina koncepcija un idejas attīstība, dizaina risinājuma izstrādes plāns, risinājuma prototipēšanas un testēšanas pierādījumi. 

Tēmas izpētes materiālos ietilpst  izpētes procesa pierādījumi (fotogrāfijas, audio ieraksti, video fragmenti, ātrās skices ar novērojumiem, pieraksti, transkripcija, datu apkopojums/ datu vizualizācijas u. tml.), izpētes rezultātu analīze un secinājumi, kā arī formulēts dizaina izaicinājums.  

 Savukārt pie dizaina koncepcijas un idejas attīstības jāiekļauj ideju radīšanas un izvērtēšanas materiāli, pamatidejas apraksts un dizaina risinājuma pamatojums, risinājuma vērtības, iedvesmas avoti un idejas vizualizācija/-as (ātrās skices, detalizētas skices, sajūtu vīzijas (moodboard), kolāžas u. tml.).  

Dizaina risinājuma izstrādes plānā iekļaujams  laika un darbību plānojums, kā arī materiāli un tehnoloģijas. 

Par risinājuma prototipēšanas pierādījumiem kalpo prototipu (skiču, maketu, papīra modeļu, digitālo prototipu, simulācijas, attēlstāstu (storyboard), rasējumu (piemēram, ar programmvadāmajām ierīcēm izgatavojamiem risinājumiem) utt.) attēli. 

Savukārt kā testēšanas pierādījumi var būt testēšanas plāns, testēšanas procesa fotogrāfijas, datu apkopojumi un datu vizualizācijas, kā arī secinājumi par testēšanu. 

 

Būtiskākie akcenti eksāmena saturā, uzbūvē un norisē 

Eksāmens sastāv no trim daļām. Pirmās daļas – risinājuma, dizaina procesa analīzes – veikšanai paredzētas 50 minūtes. Otrajai daļai – problēmsituācijas analīze un risinājumu ideju radīšana – paredzētas 90 minūtes un trešajai daļai – risinājuma idejas attīstīšana plašākā kontekstā – arī paredzētas 90 minūtes.  

Dizaina un tehnoloģiju eksāmenu paredzēts veikt, izpildot uzdevumus papīra formātā. Starp otro un trešo daļu paredzēts pusdienu starpbrīdis.  

Eksāmena 1. daļā plānots darbs ar informācijas avotiem – aprakstu un attēliem par vienas dizaina jomas (vides, modes, pakalpojumu, digitālā, produktu) dizaina risinājumu. Skolēnam būs jāveic aprakstītā dizaina risinājuma analīze. 

Valsts pārbaudes darba 2. daļā uzsvars tiek likts uz skolēna empātiju ar lietotāju, spēju noteikt problēmu, kā arī piedāvāt risinājuma variantus.  

3. daļā iepriekšējais piemērs papildināts ar statistikas datiem un citu papildinformāciju, kas paplašina jau aprakstīto situāciju, attēlojot to plašākā sabiedrības, kultūras, vides vai ekonomikas kontekstā. Šīs eksāmena daļas uzdevumos jārada risinājumi, kas atbilst plašākas mērķauditorijas vajadzībām. 

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Vērtēšana 

Vērtēšanas pieeja paredz vērtēt atsevišķi katru eksāmena daļu. Par katru daļu skolēns saņem vērtējumu procentos.  

Lai nokārtotu eksāmenu 2022./2023. mācību gadā, nepieciešams minimālais 10 % apjoms, kuru var uzskatīt par dizaina un tehnoloģiju kompetences pamatu.