Programmēšanas eksāmena darba paraugs un programma augstākajā līmenī

Pārmaiņas mācību saturā liek pārskatīt valsts pārbaudes darbu (turpmāk – eksāmenu) saturu, uzbūvi un norises kārtību.  

Eksāmenu (augstākajā, optimālajā un vispārīgajā līmenī) paraugi un to programmas veidotas kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to pēctecību.  

Programmās skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi valsts pārbaudes darbam, izmantojamie palīglīdzekļi.  

Eksāmena darbu paraugi ietver uzdevumu komplektu, vērtēšanas kritērijus, iekļauto uzdevumu raksturojumu (sasniedzamais rezultāts, ko pārbauda uzdevums; sasniedzamo rezultātu grupa, satura modulis, izziņas darbības līmenis), uzdevumu atrisinājumus un atbildes, skolēnu risinājumu piemērus un to vērtējumu.   

VISC tīmekļvietne par eksāmeniem 
 

 

Vidusskolēna izvēles  

Iegūstot vidējo izglītību, skolēnam ir iespēja apgūt programmēšanu gan optimālajā, gan augstākajā līmenī. Izvēles eksāmenu iespējams kārtot tikai augstākajā līmenī. 

 

Eksāmena mērķi un uzdevumi 

Eksāmena mērķis ir novērtēt skolēna zināšanas, izpratni un prasmes atbilstoši vidējās izglītības standartā noteiktajam saturam un sasniedzamajiem rezultātiem1. 

Zināšanas un izpratne tiek vērtēta, skolēnam darbojoties ar pamatalgoritmiem, blokshēmām, pseidokodu, skaidrojot programmēšanas jēdzienus vai veicot citus līdzīga tipa uzdevumus. Šādu uzdevumu īpatsvars eksāmenā ir aptuveni 10 %. 

Prasmes tiek vērtētas, piemēram, izstrādājot programmatūras specifikāciju vai programmatūru, lietojot labās prakses principus. Šī ir eksāmena galvenā sastāvdaļa,  par tās pareizu izpildi skolēns var saņemt 70 % no vērtējuma. 

Tāpat tiek vērtēta skolēnu spēja kombinēt iegūtās zināšanas, izpratni un prasmes, risinot kompleksas problēmas, veicot atkļūdošanu, saskatot drošības riskus un tamlīdzīgi. Šādu uzdevumu īpatsvars ir aptuveni 15 %. 

Detalizēts satura raksturojums pieejams eksāmena programmā.

 

Piekļuves nosacījumi eksāmenam 

Apgūstot programmēšanu augstākajā līmenī, skolēns demonstrē optimālā un augstākā līmeņa mācību vielas apguvi, mācību stundu laikā izstrādājot patstāvīgu darbu (programmatūras produktu). Darbs tiek izstrādāts, īstenojot visus programmatūras izstrādes dzīves cikla posmus, un tādējādi tas satur gan programmatūras kodu, gan nepieciešamo dokumentāciju. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 398 šo darbu skolēns ievieto VISC informācijas sistēmā. Saņemtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par četrām ballēm. 

 

Vērtēšana 

Eksāmena saturs aptver visu standarta saturu, ko var grupēt četrās daļās: 

  1. datortīkls un datubāze (aptuveni 15 % no eksāmena satura); 
  2. problēmas analīze, programmatūras specifikācija un darba plānošana, akcepttestēšana, atkļūdošana (aptuveni 15 %); 
  3. objektorientētā programmēšana un ārējās bibliotēkas (aptuveni 33 %); 
  4. datu struktūras, programmsaskarne un mašīnmācīšanās principi (aptuveni 33 %). 

Tādējādi tiks novērtētas skolēna zināšanas, izpratne un prasmes atbilstoši standartā noteiktajam saturam. 

Eksāmens notiek vienā dienā.  Kopējais eksāmena ilgums  –  četras stundas. Eksāmena uzdevumiem būs dažādas grūtības pakāpes (atbilst dažādu izziņas darbības līmeņu īpatsvaram). Tas nozīmē, ka eksāmenā būs aptuveni 20 % uzdevumu, kur no skolēna tiks sagaidīts, ka viņš izpilda vienkāršas procedūras, spēj nosaukt vai identificēt lietas, kas attiecas tikai uz kādu vienu, būtisku aspektu. Piemēram, atbilstoši dotajiem aprakstiem identificē programmatūras izstrādes metodoloģijas.  

Autors:
Kaspars Antonevičs, Skola2030 eksperts