01.10.2021

Skola2030 un VISC atbild uz biežākajiem jautājumiem par jaunajiem valsts pārbaudes darbiem vidējās izglītības pakāpē

Sākot no 2021./2022. mācību gada, vidējās izglītības pakāpē dažādi skolēni kārtos atšķirīgus valsts pārbaudes darbus (VPD) jeb eksāmenus. Tātad paralēli vienā mācību priekšmetā notiks dažādi eksāmeni. Šis ir pēdējais gads, kad divpadsmitie kārtos VPD saskaņā ar iepriekšējo standartu. Vienlaikus šis ir pirmais mācību gads, kad skolēni – šī mācību gada vienpadsmitie – varēs pirmo reizi kārtot eksāmenus saskaņā ar jauno vispārējās vidējās izglītības standartu. Tālāk – biežākie jautājumi par VPD šajā mācību gadā.

Kādi valsts pārbaudes darbi (eksāmeni) šogad jākārto 12. klašu skolēniem, kas mācījušies pēc iepriekšējā standarta, un kam un kad būs jākārto eksāmeni pēc jaunā standarta?

Šogad skolēni, kuri uzsākuši mācības pēc iepriekšējā standarta (12. klase, 3., 4. kurss) pēdējo reizi kārtos eksāmenus atbilstoši iepriekšējiem standartiem. Šos eksāmenus kārtos tikai 12. klašu vai 3. kursa, vai 4. kursa audzēkņi profesionālajās izglītības iestādē. 11. klašu skolēni jau kārtos eksāmenus, kas veidoti pēc jaunā standarta.

Visu valsts pārbaudes darbu norises datumus skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2021-2022-macibu-gada.

Aktuālākajai informācijai par valsts pārbaudes darbu norisi šajā mācību gadā sekojiet VISC tīmekļvietnē: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20202021mg.

Kā zināms, no 2020./2021. mācību gadā stājas spēkā jauns valsts vidējās izglītības standarts, kas ietver pārskatītus vidējās izglītības iegūšanas principus un saturu. Pārmaiņas sāk skart vidusskolēnus, kas 2020./2021. mācību gadā uzsāka mācības 10. klasē vai 1. kursā (profesionālajās izglītības iestādēs). Jauna tipa eksāmenus saskaņā ar pilnveidoto saturu un vidusskolas modeli, tostarp pielāgotu līmeņiem, pirmie kārtos tieši šie skolēni, kuri vidusskolu absolvēs 2023. gadā.

Aicinām Skola2030 tīmekļvietnē iepazīties ar detalizētu informāciju, kurā minēti priekšnoteikumi vidējās izglītības iegūšanai: https://skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/vidusskola/skoleniem.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību:

 • mācību stundās vidusskolēns pavadīs tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);
 • apgūs visas mācību jomas, taču atšķšķirīgā līmenī atkarībā no savām interesēm;
 • izvēlēsies un apgūs 3 padziļinātos kursus;
 • veiks un aizstāvēs projekta darbu, kas varbūt pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Vidējās izglītības iegūšanai jānokārto arī VPD jeb eksāmeni:

 • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī );
 • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā līmenī );
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī );
 • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī ).

Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku skolēns mācās optimālajā vai augstākajā līmenī , valsts pārbaudes darbs jākārto tikai vienreiz – optimālajā vai augstākajā līmenī.

 

Kā pieņemt lēmumu, kad un kurus jaunos VPD skolēnam vislabāk kārtot?

Šis ir pirmais mācību gads, kad skolēni, kuri no 10. klases mācās saskaņā ar jauno standartu, var kārtot optimālā līmeņa VPD, ja viņi līdz 11. klases beigām ir pabeiguši apgūt attiecīgo priekšmetu optimālā līmeņa kursus – “Latviešu valoda I”, “Svešvaloda I” un “Matemātika I”. Šogad pirmo reizi pēc jaunā satura vispārīgā līmeņa eksāmenu matemātikā var kārtot arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, ja viņi pabeiguši apgūt vispārīgā līmeņa pamatkursu “Matemātika”.

Skolēnu, pieņemot lēmumu, kad vislabāk kārtot valsts pārbaudes darbus, aicinām ņemt vērā šādus apsvērumus:

 • Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku skolēns mācās optimālajā vai augstākajā līmenī, VPD jākārto tikai vienreiz – optimālajā vai augstākajā līmenī.
 • Atgādinām, ka skolēni mācās trīs padziļinātos kursus, taču augstākā līmeņa eksāmens jākārto tikai divos no trim padziļinātajiem kursiem.
 • Skolēni optimālā līmeņa VPD var kārtot arī 12. klases (attiecīgi 3., 4. kursa) beigās.
 • VPD tiek veidoti saskaņā ar standarta sasniedzamajiem rezultātiem, kurus skolēni apgūst attiecīgajos kursos. Tādēļ gan vispārīgā, gan optimālā, gan augstākā līmeņa VPD skolēni var kārtot ne ātrāk kā tad, kad pabeigta attiecīgā līmeņa kursa apguve – attiecīgi optimālā līmeņa eksāmeni pēc “Latviešu valoda I”, “Svešvaloda I”, “Matemātika I” apguves, bet augstākā līmeņa eksāmeni – pēc “Latviešu valoda un literatūra II”, “Svešvaloda II”, “Matemātika II”, “Kultūra un māksla II,” “Fizika II” u. tml. apguves. Ja skolēns pēc 11. klases plāno turpināt latviešu valodas, svešvalodas vai matemātikas apguvi augstākajā mācību satura apguves līmenī, bet neplāno kārtot tajā augstākā līmeņa eksāmenu, viņš var izvēlēties nokārtot optimālā līmeņa eksāmenu 11. klases beigās vai arī kārtot optimālā līmeņa eksāmenu 12. klases beigās, kad iespējami varēs uzrādīt kvalitatīvākas zināšanas šajā jomā, jo būs turpinājis mācības.
 • Uzsākot jaunā standarta ieviešanu un ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz mācību procesu, skolēniem būs iespēja gan vispārīgā, gan optimālā līmeņa eksāmenus kārtot atkārtoti, piemēram, kad pabeigts attiecīgā līmeņa kurss – 11. klases beigās un vēlreiz 12. klases beigās, taču jāņem vērā, ka vienā mācību priekšmetā vienā mācību gadā skolēns drīkstēs kārtot tikai vienu eksāmenu – vispārīgajā, optimālajā vai augstākajā līmenī, jo tie notiks vienlaikus. Ilgtermiņā atkārtotu eksāmenu kārtošanas prakse nav plānota, lai turpmāk skolēni mērķtiecīgi izvēlētos kārtot viņu tālākajām profesionālajām izvēlēm atbilstošākos valsts pārbaudes darbus.

Kopsavilkumā, visi skolēni, kas 10. klasē uzsākuši mācības saskaņā ar jauno saturu un būs pabeiguši pamatkursu “Latviešu valoda I”, “Svešvaloda I” un/vai “Matemātika” (tikai profesionālajās izglītības iestādēs), “Matemātika I” apguvi, 2022. gada pavasarī var kārtot kādu vai visus optimālā līmeņa eksāmenus. Šos eksāmenus drīkst nekārtot šajā mācību gadā, bet izvēlēties to darīt nākamajā mācību gadā. Tos drīkstēs kārtot atkārtoti pēc gada, ja neapmierina rezultāts, taču tikai tādā gadījumā, ja šajā pašā gadā attiecīgajā mācību priekšmetā skolēns neizvēlēsies kārtot augstākā līmeņa eksāmenu. Ja attiecīgajā priekšmetā – latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā – skolēns kārto eksāmenu augstākajā līmenī, tad optimālā līmeņa eksāmens nav jākārto.

Paredzams, ka pakāpeniski mainīsies arī augstskolu uzņemšanas noteikumi un mācību darba organizācija, uzņemot vidusskolu beidzējus, kas atšķirīgā līmenī apguvuši dažādus mācību priekšmetus. Tādēļ, ka padziļinātajos kursos augstākajā mācību satura apguves līmenī skolēni attiecīgo jomu apguvuši padziļināti un vairāk, paredzams, ka uzņemšanai dažādās studiju programmās augstākā līmeņa eksāmenu rezultātiem būs lielāks svars salīdzinājumā ar optimālā līmeņa eksāmenu rezultātiem.

 

Kādi VPD saskaņā ar jaunajiem standartiem jākārto profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem?

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem vidējās izglītības diploma iegūšanai jānokārto:

 • profesionālās kvalifikācijas eksāmens;
 • VPD latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • VPD svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
 • VPD matemātikā jebkurā no mācību satura apguves līmeņiem atbilstoši apgūstamās programmas saturam.

Papildus profesionālās izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, audzēkņu izvēlei jāpiedāvā vismaz divi padziļinātie kursi un jānodrošina iespēja kārtot tajos valsts pārbaudījumus augstākajā mācību satura apguves līmenī atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam, no kuriem audzēknis var izvēlēties vai neizvēlēties:

 • apgūt vienu padziļinātu kursu augstākajā mācību satura apguves līmenī;
 • kārtot valsts pārbaudījumu augstākajā mācību satura apguves līmenī.

 

Kur var redzēt, kādi būs jaunie VPD?

Vispārīgā un optimālā līmeņa valsts pārbaudes darbu programmas un paraugi pieejami Skola2030 mācību resursu krātuvē. Ar tiem var iepazīties gan skolotāji, gan skolēni un viņu vecāki. VPD darbu paraugi veidoti kā reāls eksāmena piemērs, noslēgumā piedāvāti arī vērtēšanas kritēriji un atbilžu piemēri. VPD programmas un paraugi pieejami šeit:

Jaunie augstākā līmeņa VPD programmas un paraugi būs pieejami 2022. gada augustā – vienu mācību gadu pirms skolēni pirmo reizi kārtos augstākā līmeņa eksāmenus saskaņā ar jauno standartu.

Visi eksāmenu paraugi – 6 pamatizglītībā un 21 vidējā izglītībā – būs pieejami ne vēlāk kā gadu pirms pirmajiem eksāmeniem.

 

Kā top un kas veido jaunos VPD?

Pirmkārt, eksāmenu pamatā ir standartā noteiktie sasniedzamie rezultāti, un pārbaudes darbi izriet no standarta, tātad tie nav nekas ārkārtējs un negaidīts. Skola2030 veido vērtēšanas rīkus, kas ļauj izvērtēt standartā ietvertā satura apguvi.

Skola2030 ietvaros jauno VPD programmas veido eksperti praktiķi, augstskolu mācībspēki ciešā sadarbībā ar VISC speciālistiem. Eksāmenu paraugi tiek aprobēti ar skolēniem un skolotājiem, tos izvērtē ārējie eksperti. Darbu izstrādātāji pēta pasaules praksi un paši profesionāli pilnveidojas, tostarp sadarbībā ar ilggadēju Skola2030 partneri Kembridžas universitātē Lielbritānijā – Cambridge Assessment International.

Otrkārt, konkrētā gada eksāmenu veidos Valsts izglītības satura centra (VISC) komanda, izmantojot izstrādāto VPD programmu un paraugus, tātad arī nākamie ikgadējie eksāmeni būs veidoti pēc tiem pašiem principiem un satura ietvara. Paraugs ir veidots atbilstoši standarta prasībām, taču, izstrādājot konkrētā gada eksāmenus, VISC pielāgos konkrētas prasības, ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz mācību procesu.

 

Kādi nosacījumi izglītības iestādēm jāievēro, ieviešot jaunos VPD?

Izglītības iestāde nedrīkst izvirzīt 11. klasē kārtoto optimālā līmeņa VPD kā nosacījumu šī mācību priekšmeta apguvei augstākajā līmenī. Tas pats attiecas uz vispārīgā līmeņa VPD matemātikā profesionālajās izglītības iestādēs.

Ja skolēns vispārīgā vai optimālā līmeņa eksāmenā neiegūst minimālos procentus, viņš drīkst turpināt izglītību nākamajā klasē vai kursā. Tas nav par iemeslu, lai skolēnu atskaitītu no vidējās izglītības programmas ne vispārizglītojošajā skolā, ne profesionālās izglītības iestādē.

Ja skolēns kādu eksāmenu kārto atkārtoti (gan 11., gan 12. klasē), tad sekmju izrakstā ieraksta visu skolēnam izsniegto sertifikātu numurus.

Izglītības iestāde sertifikātus skolēniem izsniedz nākamajā dienā pēc to saņemšanas no izglītības pārvaldes. Ja skolēns turpina mācības nākamajā klasē vai kursā, tad arī izglītības iestādei jāodrošina sertifikāta vai tā kopijas izniegšana, lai skolēni varētu uzzināt centralizētā eksāmena rezultātu.

 

Kad būs Skola2030 profesionālās pilnveides kursi skolotājiem, kas vidusskolā mācīs padziļinātos kursus augstākajā līmenī?

Skola2030 īstenotie profesionālās pilnveides kursi visu padziļināto kursu skolotājiem sāksies pakāpeniski no 2021. gada oktobra. Pirmie mācības uzsāks “Svešvaloda II”, “Sociālās zinātnes II”, “Vēsture II”, “Matemātika II” un “Fizika II” skolotāji. Nākamajos mēnešos pakāpeniski tiks izsludināta uzņemšana pārējo mācību priekšmetu kursu skolotājiem. Informācija tiek nosūtīta visu vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, kuri tiek aicināti uzrunāt savas iestādes skolotājus dalībai kursos. Aicinām pedagogus jautāt informāciju saviem skolu vadītājiem. 2022. gada sākumā uzņems vēl vienu dalībnieku kursu – visu padziļināto kursu skolotājiem.

 

Aicinām skolotājus noklausīties vebināru ierakstus par vispārīgā un optimālā līmeņa VPD progammām un paraugiem un piedalīties tiešsaistes konsultācijās par jaunajiem valsts pārbaudes darbiem: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/konsultacijas-skolotajiem.