09.06.2020

Testa rīks lasītprasmes novērtēšanai

VISC ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030) ietvaros sadarbības partneris Latvijas Universitāte ir sagatavojis testa rīku “Lasītprasmes novērtēšana 4.–6. klasei izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” – AcadienceTM (DIBELS Next) un apmācījis 99 pedagogus darbam arī šiem materiāliem. Latvijā līdz šim pedagogiem jau ir pieejams diagnostikas rīks “Lasītprasmes novērtēšana 1.–3. klasei izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”.

Testa rīks AcadienceTM (DIBELS Next) ir sasniegumu, lasītprasmes novērtēšanas tests, ar kura palīdzību var primāri novērtēt lasītprasmes traucējumus. Ar AcadienceTM (DIBELS Next) var veikt izpēti, datu apstrādi, rezultātu interpretāciju, izstrādāt atbalsta programmu un veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu. Agrīnās lasītprasmes novērtēšanas mērķis ir noteikt lasītprasmes grūtības vai traucējumus.

Testa rīka AcadienceTM (DIBELS Next) materiāliem ir vairākas daļas:

1. Skolēnu lasītprasmes novērtējumam nepieciešamie testa materiāli, kas paredzēti lasītprasmes traucējumu primārai novērtēšanai. Šos materiālus var saņemt tikai tie pirmsskolas vai sākumizglītības latviešu valodas skolotāji, speciālās izglītības skolotāji, skolotāji logopēdi vai psihologi, kas apguvuši šī testa lietošanu profesionālās pilnveides kursus. Šajos materiālos ietilpst:

  • testa vadīšanas rokasgrāmata;
  • katrai klasei nepieciešamie stimulmateriāli;
  • pārbaudes burtnīcas;
  • testa monitoringa materiāli, kas izmantojami bērnu lasītprasmes izaugsmes atbalsta pasākumu rezultātu novērtēšanai.

2. Lasītprasmes veicināšanas jeb intervences materiāli, paredzēti bērniem, ja tiek konstatētas lasītprasmes grūtības. Šī komplekta daļa būs brīvi pieejama Skola2030 digitālā mācību resursu krātuvē. Materiālos ir grāmata ar pielikumiem:

  • Lasītprasmes veicināšana: intervences nodarbības;
  • Lasītprasmes veicināšanas nodarbību darba burtnīca (I un II daļa);
  • Lasītprasmes veicināšanas nodarbību stimulmateriālu burtnīca;
  • Lasītprasmes veicināšanas nodarbību spēļu komplekts.

3. Pētījuma rezultāti detalizēti ir raksturoti grāmatā “Lasītprasmes attīstība 4.–6. klases skolēniem AcadienceTM (DIBELS Next) mērījumos un intervences efektivitāte”. Šī grāmata ietver arī pārskatu par lasītprasmes teorijām, valodas lomu lasītprasmē, lasītprasmes traucējumu raksturojumu mūsdienu pētniecības izpratnē un ir noderīga skolotāju teorētisko zināšanu paplašināšanai par lasītprasmi. Grāmata arī būs brīvi pieejama Skola2030 digitālajā mācību resursu krātuvē: https://mape.skola2030.lv/materials/7z8kK37dZkAZhpudcbYnpQ

 

Interesenti par jaunā testa rīka komplekta jautājumiem var rakstīt LU profesorei Malgožatai Raščevskai: malgozata.rascevska@lu.lv.