07.07.2023

Noslēgusies profesionālā pilnveide izglītības tehnoloģiju mentoriem

Turpinoties izglītības iestāžu digitalizācijas procesam, aizvien būtiskāka mācīšanas un mācīšanās daļa notiek, izmantojot digitālos rīkus un tehnoloģijas. Tāpēc ir svarīgi, lai katrā pašvaldībā un izglītības iestādē tiktu domāts par trīs būtiskiem virzieniem - digitalizācijas procesa plānošanu un ieviešanu, atbalstu pedagogiem digitālo rīku izmantošanā, kā arī infrastruktūras nodrošināšanu.

Lai nodrošinātu atbalstu pedagogiem, ilgtermiņā plānots iedibināt un nostiprināt jaunu lomu gan katrā izglītības iestādē, tostarp pirmsskolās, gan pašvaldībās izglītības tehnoloģiju mentoru – pedagogu, kurš pārzina digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, pats prot tās izmantot un var rosināt un atbalstīt citus pedagogus izmantot mērķtiecīgi tehnoloģijas mācību procesa plānošanā un īstenošanā.

No 2021. gada jūnija līdz 2023. gada maijam Skola2030 īstenoja pedagogu profesionālās pilnveides kursu “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” pedagogiem, kurus izglītības iestādes deleģējušas šai lomai. Kursus pabeidza vairāk nekā 900 pedagogi no pirmsskolām, vispārizglītojošām skolām, kā arī profesionālajām izglītības iestādēm no visas Latvijas.

Dalībniekiem bija iespēja apgūt vairāku moduļu tēmas, kā, piemēram, par mentora lomām, digitālo resursu izvēli, mācīšanu un mācīšanos, digitālajiem rīkiem vērtēšanai un skolēnu iekļaušanai, kā arī skolēnu digitālām prasmēm.

Par spīti kursu dalībnieku norādītajam laika trūkumam un ikdienas izaicinājumiem mācību procesā, visvairāk novērtēja iespēju:

  • apgūt jaunus IKT rīkus;
  • pielietot praktiski digitālos risinājumus un tas palīdzējis mācīties;
  • dalīties ar saviem prakses piemēriem kolēģiem mācīšanās grupās;
  • apgūt mācīšanās veidu, kuru pieeju plāno izmantot mācību darbā ar saviem kolēģiem / skolēniem.

Vairāk par dalībnieku pieredzes stāstiem vari uzzināt arī šeit: Kādi ir izglītības iestāžu pieredzes stāsti par izglītības tehnoloģiju lietošanu un mentora lomu?.

Pēc kursiem dalībnieki norādīja, ka viņi mācību procesā vairāk izmanto digitālas mācību spēles, veido digitālus vizuālos materiālus (infografikus, domu kartes, plakātus u.tml.), kopstrādes dokumentus, kā arī izprot mentora lomu atbalstot savas iestādes kolēģus. Dalībnieki uzsver, ka, izmantojot digitālos rīkus un pieejas, nozīmīgāki nekā kursa sākumā ir tādi mācīšanās elementi kā uzdevumi padziļinātai tēmas apguvei, mācību procesa izvērtēšana un uzlabošana, skolēnu mācību tempa respektēšana, kā arī iespējas, kur skolēni var dalīties ar paveikto.

Tā kā šī mentora loma izglītības iestādēs vēl ir jauna un tikai nostiprinās, pēc kursiem nepieciešams turpināt sniegt atbalstu gan mentoru mācīšanās kopienas stiprināšanā, gan padziļināti skatīt tēmas, kuras saistītas, piemēram, ar mentorēšanas prasmēm, aprīkojumiem, datu aizsardzību un autortiesībām, skolēnu iekļaušanu ar speciālajām vajadzībām, skolēnu apdraudējuma novēršanu digitālajā vidē. Tāpat, jāsniedz mentoriem atbalsts, lai viņi varētu mērķtiecīgāk iesaistīties un veidot savas izglītības iestādes digitālo mācību vidi, ar digitālām tehnoloģijām bagātinātu mācību procesu, sistemātiski domāt par tehnoloģiju lietojuma sniegtajām iespējām. Tāpat arī izmēģināt dažādus resursus un iedzīvināt pašvaldības izglītības iestādēm un iespējām piemērotākos risinājumus, kā arī veidot procesu savu kolēģu digitālo kompetenču vajadzību apzināšanai un atbalstam.