05.09.2023

Piemērs skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtībai vispārizglītojošā izglītības iestādē

Esam izstrādājušo izglītības iestādes normatīvā dokumentu piemēru un metodisko līdzekli "Piemērs skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtībai vispārizglītojošā izglītības iestādē", kas paredzēts vispārizglītojoši skolu vadībai.

Piemērs izmantojams, veidojot konkrētās izglītības iestādes skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas atbilstu Ministru kabineta 6.09.2022. noteikumiem Nr. 549 “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”” (stāsies spēkā 1.09.2024.) un Ministru kabineta 6.09.2022. noteikumiem Nr. 550 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”” (stāsies spēkā 1.09.2024.).

Piemēra skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtībai vispārizglītojošā izglītības iestādē izstrādāšanā iesaistījušies 12 Latvijas skolu direktoru vietnieki un metodiķi. Anita Skrastiņa, viena no piemēra izstrādātājām, Priekuļu vidusskolas direktora vietniece, iesaka to izmantot ierosmei un diskusijām, veidojot katrā skolā savu  ārējiem normatīvajiem aktiem atbilstošu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

Metodiskais līdzeklis pieejams šeit.