22.12.2020

Skola2030 aktualitātes decembrī

Atbalsta materiāli darbam ar pilnveidoto mācību saturu

Šajā mācību gadā skolotājiem ir pieejami pilnveido-tā satura visi mācību priekšmetu un pamatkursu programmu paraugi, kā arī 1., 4., 7. un 10. klašu skolotājiem – mācību līdzekļu paraugi pirmajam pusgadam. Līdz decembra beigām būs pieejami pilna mācību gada temati šajās klasēs. Šie mācību līdzekļu piemēru komplekti nav veidoti kā mācību grāmatas vai pilni mācību līdzekļu komplekti, kas ietver visu nepieciešamo konkrētā temata pasniegšanai skolā. Mācību satura īstenošanai skolotājam nepieciešami arī citi mācību līdzekļi. Par katru no programmu paraugiem un tā izmantošanu mācībās Skola2030 veido skolotājiem arī tiešsaistes vebināru, kura ieraksts tiek pievienots programmu paraugiem mācību resursu krātuvē, kā arī atrodams Skola2030 vietnē.

Vebināri par attālinātu mācīšanos

Skola2030 ir uzsākusi vebināru sēriju par attālinātu mācīšanos. Vebināros dalībnieki (Skola2030 eksperti, skolu vadītāji un skolotāji) stāsta par attālinātu mācīšanos dažādos tās aspektos. Vebināra otrajā daļā klausītājiem ir iespēja uzdot savus jautājumus.

Sērijā līdz šim ir notikuši 4 vebināri.

  • Mācību darba organizēšana attālinātās mācīšanās laikā. Vebinārā dalībnieki stāstīja par skolas mācību darba organizēšanas galvenajiem aspektiem, plānošanu attālinātas mācīšanās laikā, kā arī par to, kā gūt atgriezenisko saiti par procesu norisi šajā laikā – gan starp skolotājiem un skolēniem, gan arī starp skolotājiem un vadītājiem. Piedalījās Skola2030 vecākais eksperts Mihails Basmanovs, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns un Cēsu 2. pamatskolas direktore Ija Brammane. Vebinārā dalībnieki stāstīja par skolas mācību darba organizēšanas galvenajiem aspektiem, plānošanu attālinātas mācīšanās laikā, kā arī par to, kā gūt atgriezenisko saiti par procesu norisi šajā laikā – gan starp skolotājiem un skolēniem, gan arī starp skolotājiem un vadītājiem.
  • Vērtēšana attālinātas mācīšanās laikā. Vebinārā tika sniegtas vadlīnijas vērtēšanai attālinātu mācību laikā, doti ieteikumi, kā sniegt un izmantot atgriezenisko saiti mācību procesā, kā arī tika atspoguļoti praktiski ieteikumi, kā to realizēt skolas ikdienā. Piedalījās Skola2030 vecākais eksperts Mihails Basmanovs un Pāvels Pestovs, kā arī Ventspils 4. vidusskolas skolotāja Vineta Īvāne un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Evija Slokenberga un Liene Sabule. Vebinārā tika sniegtas vadlīnijas vērtēšanai attālinātu mācību laikā, doti ieteikumi, kā sniegt un izmantot atgriezenisko saiti mācību procesā, kā arī tika atspoguļoti praktiski ieteikumi, kā to realizēt skolas ikdienā.
  • Efektīva mācību plānošana attālinātas vai kombinētas mācīšanās apstākļos. Kā attālinātas mācīšanās apstākļos skolēnus efektīvi “uzāķēt” un motivēt jaunā satura apguvei? Kā virzīt un atbalstīt ceļā uz dziļu izpratni? Kā sekmēt satura pārnesi? Vebinārā piedalījās Ogres 1. vidusskolas skolotāja un Skola2030 vecākā eksperte Ilze Mazpane, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Raunas vidusskolas vēstures skolotāja Evija Pumpuriņa, Ogres 1. vidusskolas skolotāja Agnese Slišāne, Rīgas Juglas vidusskolas skolotāja Līga Sudare, kā arī Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotājs Rūdolfs Roķis.
  • Mācību satura apjoma izvērtēšana attālinātas mācīšanās laikā. Šis vebinārs bija par mācību satura izvērtēšanas un plānošanas principiem, valsts pārbaudījumu saturu Covid-19 izplatības apstākļos. Vebināru vadīja Skola2030 dabaszinātņu mācību jomas vadītājs Mihails Basmanovs, tajā piedalījās VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle un Skola2030 mācību jomu vadītāji.

Aicinām sekot līdz www.facebook.com/Skola2030 informācijai par nākamajiem vebināriem!

Pieejami jauni metodiskie līdzekļi sākumskolai

Skola2030 mācību resursu krātuve papildināta ar metodiskajiem ieteikumiem “Vērtējumu izlikšana 1.–3. klasē”. Tie veidoti kā atbalsta materiāls skolām un sākumskolas skolotājiem vērtējumu izlikšanai 1.–3. klasē saskaņā ar MK 27.11.2020. noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Šajā mācību gadā tos attiecina uz vērtējumu izlikšanu 1. klasēs. Metodiskos ieteikumus papildina skaidrojošs vebinārs ar praktiskiem piemēriem.

Tāpat Skola2030 mācību resursu krātuvē ievietoti arī ieteikumi mācību satura integrētai plānošanai sākumskolā (3252 (skola2030.lv)). Metodiskie ieteikumi veidoti kā praktisks atbalsts skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodiskā darba īstenotājiem ikdienas darbā. Metodiskajā līdzeklī ietverti ieteikumi integrētu tematu plānošanai, izvērsts viena temata piemērs vairāku mācību priekšmetu satura integrācijai, piemēri iespējamiem integrētiem tematiem 1., 2. un 3. klasei. Materiālā ir veidnes, kuras skolotāji var izmantot, plānojot mācības integrēti. Arī to papildina skaidrojošs vebinārs.

Jaunākie Skola2030 vebināri pirmsskolai

Skola2030 YouTube kanālā pieejami šādi jauni vebināri pirmsskolai:

Sāk darboties skolotāju mācīšanās kopienas pirmās grupas

Skola2030 ir sākusi veidot pirmsskolas un skolu skolotāju un izglītības iestāžu vadītāju mācīšanās kopienu, kurā ekspertu vadībā varēs dalīties savu profesionālo veiksmju un izaicinājumu pieredzē, no tās mācīties, kopīgi meklēt risinājumus savām un līdzīgām problēmsituācijām pirmsskolās un skolās. Kopienās būs iespēja izvirzīt savus tālākos mērķus darba pilnveidei un risinājumu īstenošanai savā klasē, skolā vai pirmsskolā, kā arī pašvaldības līmenī (https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/skolotaju-macisanas-kopiena).

Decembrī uz pirmajām tikšanās reizēm Zoom saziņas vidē pulcējās pirmās skolotāju grupas. Ja vēlaties pieteikties turpmākajām grupām, kas tiks veidotas nākotnē, aicinām piereģistrēties šajā saitē: https://bit.ly/smg_pieteikties. Papildinformācijai lūgums rakstīt: par pirmsskolas jautājumiem liene.rolanda@skola2030.lv; par skolas jautājumiem anna.zaula@skola2030.lv.

Mācību jomu koordinatoru sadarbība turpinās

Šajā mācību semestrī visos reģionos notikušas mācību jomu koordinatoru (MJK) tiešsaistes tikšanās. Atbalsta semināri notika tiešsaistē ar iespēju katras jomas MJK strādāt mazākās grupās. Paralēlās Zoom sesijās satikās visu mācību jomu koordinatori, lai dalītos pieredzē par paveikto šajā mācību gadā, pastāstītu par veiksmēm un izaicinājumiem, runātu par vajadzīgo atbalstu. Seminārā galvenais jautājums bija par mācību satura plānošanu, temata plānu veidošanu, arī attālināto mācību laikā. Skola2030 aicina mācību jomas koordinatorus aktīvi turpināt sadarbību Moodle platformā, dalīties pieredzē, apspriest neskaidros jautājumus, kopīgi rast risinājumus un mācīties. Piedāvāsim arī tiešsaistes tikšanās iespējas ar Skola2030 ekspertiem, lai sarunātos par aktuāliem jautājumiem.

Turpinās tiešsaistes konsultācijas skolotājiem

Kopš oktobra skolu/pirmsskolu skolotājiem un vadītājiem ir iespēja noteiktos laikos sazināties ar Skola2030 mācību satura un pieejas ekspertiem, lai rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem par pilnveidoto saturu un pieeju. Katrā mācību jomā/mācību priekšmetā tiešsaistes konsultācijas notiek Zoom saziņas vidē katru otro nedēļu. Katrai konsultācijai jāpiesakās atsevišķi, izvēloties no saraksta datumu un laiku: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/konsultacijas-skolotajiem.

Līdz semestra beigām izvērtēsim šādu konsultāciju efektivitāti, lai nākamajā mācību semestrī piedāvātu tādu vai līdzīgu iespēju skolotājiem saņemt atbildes uz jautājumiem.

Aicinām skolotājus pieteikties mācību video veidošanai

Skola2030 aicina pieteikties skolotājus mācību video dažādos mācību priekšmetos klātienes un attālinātu mācību atbalstam no 1. līdz 12. klasei līdzīgi kā “Tava klase” (tavaklase.lv) video stundas ārkārtējās situācijas laikā šā gada pavasarī. Topošie mācību video iecerēti kā atbalsta materiāli skolēniem un skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas nostiprināšanai skolās no sākumskolas līdz vidusskolai.

Lai pieteiktos, lūdzam aizpildīt anketu, pievienojot CV pēc dotā parauga, līdz 2021. gada 4. janvārim.

Īpaši gaidām skolotājus šajos mācību priekšmetos un
vecuma posmos: latviešu valoda 1.–3., 4.–6. klasei, vidusskolai; literatūra 4.–9. klasei; latviešu valoda un literatūra (izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu); pirmā svešvaloda (no 1. klases – angļu) 1.–9. klasei; otrā svešvaloda (no 4. klases – vācu) 4.–12. klasei; otrā svešvaloda (no 4. klases – krievu) 4.–12. klasei; matemātika 1.–3. klasei, 7.–12. klasei; sociālās zinības (un vēsture) 1.–6. klasei; sociālās zinības 7.–9. klasei; Latvijas un pasaules vēsture 7.–9. klasei; dabaszinības 1.–6. klasei; ķīmija; fizika; bioloģija; ģeogrāfija; dizains un tehnoloģijas (ieskaitot inženierzinības 7.–9. klašu posmā); datorika; pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē visās mācību jomās; fiziskās veselības un drošības moduļiem sporta un veselības mācību priekšmetā pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā; mazākumtautību valodām (krievu, baltkrievu, igauņu, ivritam, lietuviešu, poļu, ukraiņu, kā arī lat-galiešu, lībiešu) pamatizglītībā un vispārējās vidējās izglītības pakāpē.

Vairāk informācijas šeit: http://bit.ly/aicinam_pieteikties_video_veidosanai

Papildinformācija un jautājumi: jolanta.mote@skola2030.lv.