26.07.2021

Ieteikumi sākumskolas skolotājiem sesiju izvēlei konferencē "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai"

Lai palīdzētu labāk orientēties programmā un izvēlēties sesijas konferences "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai" otrajā dienā, esam izveidojuši ceļvedi sākumskolas skolotājiem, kurā apkopoti Skola2030 ieteikumi. Reģistrēties sesijām var šajā saitē: https://skola2030.lv/konference-logos.

Ieteicamās sesijas sākumskolas skolotājiem 2. dienā

10:45-11:45 I Paralēlās sesijas

1.1. Kā izmantot digitālos rīkus dabaszinībās 1.–6. klasei?

Informāciju tehnoloģiju integrēšana dabaszinībās ir izaicinājums skolotājiem, tāpēc iepazīstināsim ar tehnoloģiju daudzveidīgajām iespējām, lai skolotāji pēc tam palīdzētu bērniem izmantot digitālos mācību līdzekļus droši un jēgpilni. Darbnīcas mērķis ir parādīt, kā konkrēti digitālie rīki var atvieglot skolotāja ikdienas darbu un samazināt nepieciešamo laika un resursu patēriņu, ieviešot pilnveidoto mācību saturu un pieeju dabaszinībās. Skolotāji uzzinās, kā jēgpilni izmantot digitālos rīkus gan klātienes, gan attālinātā mācību darbā.

Runātāja: Jekaterina Blaua, Aizkraukles novada vidusskolas dabaszinību skolotāja, Skola2030 eksperte.

Darbnīca.

#dabaszinības #sākumskola #jomas

1.6. Kā izvērtēt savu praksi, cik mērķtiecīgi izvēlamies lietot IT mācību procesā?

Šajā darbnīcā kopīgi meklēsim atbildes uz jautājumiem: Kādi rīki, tostarp snieguma līmeņu apraksti, palīdz skolotājam izvērtēt savu praksi? Cik bieži, izvēloties IT rīkus mācību procesā, pilnveidojam skolēnu digitālās prasmes? Kādi IT rīki palīdz mācību procesa plānošanas procesā?

Runātāja: Inese Dudareva, Latvijas Universitātes docente un pētniece.

Darbnīca.

#digitālās prasmes #skola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja

1.11. Atgriezeniskā saite skolēnu mācību snieguma uzlabošanai, izmantojot IT rīkus.

Dažādi IT rīki atgriezeniskās saites (AS) sniegšanai, lai palīdzētu skolēniem sasniegt stundas mērķus un fokusētos uz skolēnu individuālā mācību snieguma uzlabošanu. Nodarbībā būs praktiski uzdevumi IT rīku iepazīšanai un apgūšanai, lai veidotu iegūto zināšanu pārnesi uz savām mācību stundām. Nodarbības vadītājas dalīsies praktiskā pieredzē par tām darbībām, ko veiks paši dalībnieki, izmantojot IT rīkus, un

ir mācību stundās veikuši skolēni šādā pašā formātā. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties arī ar sporta skolotāja pieredzi, izmantojot digitālos rīkus AS nodrošināšanai sporta stundās.

Runātāji: Santa Nākmane, Sanita Anspoka, Bauskas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un matemātikas skolotājas; Aivars Kaupužs, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas sporta un veselības skolotājs.

Skolu pieredze.

#latviešu valoda #matemātika #sports un veselība #skola #piekļuve

1.12. Kā sākumskolas posmā iegūtos vērtēšanas datus atspoguļot elektroniskajā žurnālā (e-klasē)?

Darbnīcā runāsim par to, kā sākumskolā formatīvās vērtēšanas datus atspoguļot elektroniskajā žurnālā (e-klasē), kā sagatavot snieguma līmeņa aprakstus summatīvajai vērtēšanai, kā apkopot e-klasē ievadītos datus, lai izliktu mācību gada noslēguma vērtējumu. Iepazīsieties ar Jūrmalas Alternatīvās skolas pieredzi, vērtējot skolēnu sniegumu.

Runātāji: Agrita Miesniece, Skola2030 vecākā eksperte; Liene Jankovska, Skola2030 eksperte, Jūrmalas Aspazijas pamatskolas  skolotāja.

Darbnīca.

#sākumskola #skolotājiem #piekļuve

12:00-13:00 II Paralēlās sesijas

2.6. Kā datorikas prasmes apgūt integrēti sākumskolā?

Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar pieredzes stāstu, kā 1.–3. klasē apgūt pamatizglītības standartā noteiktos saniedzamos rezultātus (SR) tehnoloģiju mācību jomā (datorikā), plānojot starppriekšmetu sadarbības projektus. Praktiski darbojoties, būs iespēja iepazīties ar Nearpod izmantošanu mācību procesā 1.–3. klasē.

Runātāji: Aiga Mikasenoka, Ādažu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā metodiskajā darbā; Liene Roziņa, Rīgas Imantas vidusskolas sākumskolas skolotāja.

Darbnīca.

#datorika #sākumskola #skolotājiem #jomas

2.10. Kas ir Khan Academy un kā šo platformu izmantot mācību procesā?

Darbnīca paredzēta 1.–6.klašu matemātikas skolotājiem. Kādi ir ieguvumi, izmantojot pašvadītas mācīšanās platformu Khan Academy mācību procesā, un kādi soļi ir jāveic, lai uzsāktu darbu ar to? Būs iespēja iegūt praktiskus ieteikumus un padomus, kas palīdzēs platformu un tās sniegtās iespējas apgūt ātri un vienkārši, kā arī pašiem spert pirmos soļus platformas izmantošanā. Mācību platformā ir ietverti dažādi uzdevumi, video, viktorīnas un pārbaudes darbi. Khan Academy platformu var lietot gan jauna mācību satura apguvei, gan esošo zināšanu nostiprināšanai. Tajā bez maksas var reģistrēties skolēni, skolotāji, kā arī vecāki.

Runātāji: StartIT fonda pārstāvji.

Darbnīca.

#matemātika #sākumskola #pieeja

2.14. Katra bērna iekļaušana attālinātajā mācību procesā.

Kā līdzsvarot skolēnu vajadzības tiešsaistes stundas laikā atbilstoši katra skolēna spējām. Atbalsts skolēniem ar dažādām mācīšanās grūtībām. Dalībnieki iepazīsies ar pedagogu pieredzi tiešsaistes stundu un individuālo konsultāciju vadīšanā, uzzinās par audio ierakstu programmu Vocaroo, kurā var patstāvīgi ierunāt tekstu, un piemēriem starpdisciplinārās saites nodrošināšanai dažādos mācību priekšmetos.

Runātāji: Marija Kleina, Valentīna Ružāne, Ināra Romančuka, Maltas vidusskolas matemātikas un latviešu valodas skolotājas; Jeļena Fiļippova, Irina Tihomirova, Rīgas Austrumu vidusskolas dabaszinību, sporta un veselības skolotājas; Erika Bogataja, Tukuma 2. vidusskolas literatūras un kulturoloģijas skolotāja.

Skolu pieredze.

#pamatskola #iekļaušana #piekļuve

2.15.  Kā tehnoloģijas palīdz fiksēt, plānot un komunicēt skolēna sniegumu un izaugsmi?

Aktualizēsim skolēna snieguma pārraudzīšanai pieejamās elektroniskā žurnāla (e-klases) funkcijas. Iepazīsim Google Classroom iespējas skolēniem sekot savam mācīšanās progresam un skolotāja atgriezeniskās saites saņemšanai. Iegūsim idejas vienota digitāla rīka – skolēna pases – veidošanai, digitālo rīku izmantošanai darbā ar skolēniem, kam tiek veidots individuālais izglītības programmas apguves plāns.

Runātāji: Jolanta Broka, Rīgas Pilsētas sākumskolas datorikas skolotāja; Jolanta Lamstere, Ogres 1. vidusskolas atbalsta komandas darba koordinatore, psiholoģe.

Darbnīca.

#skola #vadītājiem #skolotājiem #organizācija #piekļuve

13:15-14:15 III Paralēlās sesijas

3.12. Skola2030 e-mācību vide kā palīgs skolotājam integrētai mācību satura apguvei sākumskolā.

Sesijā varēs iepazīties ar Skola2030 e-mācību vidē, kas veidota uz Moodle bāzes, apkopotajiem digitālo mācību materiālu komplektiem skolotājam un skolēnam, kurus skolotājs var izmantot, īstenojot integrētos tematus 1.–3. klasē. Pārrunāsim veidus un scenārijus, kā šos materiālus var izmantot klātienes un kombinētās mācībās.

Runātāji: Agrita Miesniece, Skola2030 vecākā eksperte; Liene Jankovska, Skola2030 eksperte, Jūrmalas Aspazijas pamatskolas skolotāja.

Darbnīca.

#sākumskola #integrēts mācību saturs #skolotājiem #pieeja

3.15. Kā sarunāties ar skolēnu vecākiem par skolēnu mācīšanos un sniegumu, izmantojot tehnoloģijas?

Aktualizēsim, ko par mācībām un skolu kā kopienu un organizāciju vēlas uzzināt skolēni, vecāki un sabiedrība, modelēsim informācijas apjomu un veidu katrai no mērķgrupām, difirencējot vēstījumus.

Runātāji: Raivis Pauls, Carnikavas pamatskolas direktors, Skola2030 eksperts; Edgars Bērziņš, Starptautiskās vidusskolas “Ekziperī” vēstures skolotājs, Skola2030 eksperts.

Darbnīca.

#skola #pirmsskola #vadītājiem #organizācija

3.18. Visas skolas pieeja mācību procesa saskaņotai plānošanai mācību priekšmetu un jomu ietvaros, izmantojot Google Drive iespējas.

Kā plānot un ieraudzīt tematu sasniedzamos rezultātus, lai skolotājiem un skolēniem rastos kopīgs skatījums uz mācību procesu. Google Drive – vietne, kurā skolotāji veido tematu plānojumu vienas klases ietvaros starp jomām. Plānojums redzams gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem.

Runātājs: Kristaps Zaļais, Laurenču sākumskolas direktors.

Darbnīca.

#skola #sākumskola #vadītājiem #organizācija

14:30-15:30 IV Paralēlās sesijas

4.4. Kā mācīt programmēšanu dažādos vecumposmos no 1. līdz 12. klasei, izmantojot dažādas tīmekļa vietnes (Scratch, Replit, Code un CleverCode).

Darbnīcā apskatīsim piemērus, kā skolotājam ieinteresēt skolēnu pašiem programmēt spēles, risināt uzdevumus atbilstoši katra skolēna spējām no 1. līdz 12. klasei. Izmantosim https://code.org, https:// scratch.mit.edu, https://replit.com, https://clevercode.lv/news/ tīmekļa vietnes. Iepazīsim Agile filozofiju un Scrum metodoloģijas pamatjēdzienus. Būs iespēja iepazīties arī ar Datorium pieredzi inovatīva programmēšanas projekta īstenošanā vidusskolas posmā.

Runātāja: Marina Juzova, Rīgas 25. vidusskolas datorikas un programmēšanas skolotāja, Skola2030

eksperte, Andžela Džafarova, Datorium, Jauniešu programmēšanas skolas Datorium vadītāja.

Darbnīca.

#programmēšana #datorika #skola #jomas

4.13. Digitālo rīku izmantošana atgriezeniskajai saitei sākumskolā.

Kā no katra bērna iegūt atgriezenisko saiti (AS) un atbilstoši diferencēt uzdevumus mācību procesā? Dalībnieki iepazīsies ar dažādām AS platformām, izmēģinās tādas AS platformas kā www.answergarden.com, www.mentimeter.com, www.padlet.com. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt arī ClassFlow vides iespējas no skolēna un skolotāja skatu punkta. Tajā var aktīvi darboties, iesniegt uzdevumus, gūt tūlītēju atgriezenisko saiti, veidot pārbaudes darbus, individualizēti diferencējot uzdevumus.

Runātāji: Līga Bajāre, Bauskas Valsts ģimnāzijas sākumskolas skolotāja, Ramina Skuja, Linda Krastiņa, Ineta Nekraša, Salaspils 1. vidusskolas latviešu valodas skolotājas.

Skolu pieredze.

#sākumskola #latviešu valoda #skolotājiem #piekļuve