28.07.2021

Ieteikumi skolu vadības komandām un pašvaldību izglītības jomas pārstāvjiem sesiju izvēlei konferencē "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai"

Lai palīdzētu labāk orientēties programmā un izvēlēties sesijas konferences "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai" otrajā dienā, esam izveidojuši ceļvedi skolu vadības komandām un pašvaldību izglītības jomas pārstāvjiem, kurā apkopoti Skola2030 ieteikumi. Reģistrēties sesijām var šajā saitē: https://skola2030.lv/konference-logos.

Ieteikumi skolu un profesionālās izglītības iestāžu vadības komandām, pašvaldību izglītības jomas vadītājiem un metodiķiem, izglītības rīcībpolitikas veidotājiem visos līmeņos

10:45-11:45 I Paralēlās sesijas

1.6. Kā izvērtēt savu praksi, cik mērķtiecīgi izvēlamies lietot IT mācību procesā?

Šajā darbnīcā kopīgi meklēsim atbildes uz jautājumiem: Kādi rīki, tostarp snieguma līmeņu apraksti, palīdz skolotājam izvērtēt savu praksi? Cik bieži, izvēloties IT rīkus mācību procesā, pilnveidojam skolēnu digitālās prasmes? Kādi IT rīki palīdz mācību procesa plānošanas procesā?

Runātāja: Inese Dudareva, Latvijas Universitātes docente un pētniece.

Darbnīca.

#digitālās prasmes #skola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja

1.7. Portfolio kā efektīvs rīks skolēnu izaugsmei

Portfolio atšķirībā no pierakstiem vai darba burtnīcām ir mērķtiecīgi veidota skolēnu darbu kolekcija, kas sniedz informāciju par skolēna izaugsmi un sasniegumiem. Dažāda veida portfolio var būt atšķirīgi mērķi. Šajā darbnīcā aplūkosim, kādi ieguvumi skolēniem ir, ja portfolio mērķis skolēniem ir atklāt savu izaugsmi vai demonstrēt savus labākos darbus.

Runātāja: Ilze Mazpane, Skola2030 vecākā eksperte.

Darbnīca.

#latviešu valoda #skola #pieeja

1.12. Kā sākumskolas posmā iegūtos vērtēšanas datus atspoguļot elektroniskajā žurnālā (e-klasē)?

Darbnīcā runāsim par to, kā sākumskolā formatīvās vērtēšanas datus atspoguļot elektroniskajā žurnālā (e-klasē), kā sagatavot snieguma līmeņa aprakstus summatīvajai vērtēšanai, kā apkopot e-klasē ievadītos datus, lai izliktu mācību gada noslēguma vērtējumu. Iepazīsieties ar Jūrmalas Alternatīvās skolas pieredzi, vērtējot skolēnu sniegumu.

Runātāji: Agrita Miesniece, Skola2030 vecākā eksperte; Liene Jankovska, Jūrmalas Alternatīvās skolas skolotāja.

Darbnīca.

#sākumskola #skolotājiem #piekļuve

1.13. Vienota, dažādus rīkus un platformas integrējoša pieeja mācību procesa nodrošināšanai

Saruna par to, kā skola apzināti izvēlas IT rīkus un saziņas platformas, tās integrē atbilstoši dažādiem izglītības posmiem un kā mācību procesā iesaistītie tās lieto, veidojot skaidru sistēmu skolā mācību īstenošanai.

Runātājs: Igors Grigorjevs, Ogres 1. vidusskolas direktors.

Darbnīca.

#skola #vadītājiem #organizācija

1.14. Neizmest graudus kopā ar pelavām: Digitālā transformācija nenozīmē sākt no nulles (Austrālijas pieredze)

(Don’t throw the baby out with the bathwater: Digital transformation does not mean starting from scratch.)

Bunberijas Katedrāles ģimnāzija (Bunbury Cathedral Grammar School: www.bcgs.wa.edu.au) ir pārgājusi no tradicionālās pieejas mācību norisei, kurā lieto papīru, ierastos rakstāmpiederumus un drukātās mācību grāmatas, uz digitālajām pildspalvām un datoru, pilnvērtīgi izmantojot visu MS Office365 rīku komplektu. Runāsim par to, kā notika šis pārmaiņu process, gan akcentējot šīs ieceres stratēģiskos mērķus, gan aprakstot vienkāršus paņēmienus, kurus izmantoja skolotāji un skolēni, ieviešot jau eksistējošas mācību procesa plānošanas un īstenošanas prakses digitālā vidē.

Runātājs: Metjū O’Brajens (Matthew O’Brien), Bunberijas Katedrāles ģimnāzijas direktors. Bunberijas Katedrāles ģimnāzija ir skola Austrālijas rietumdaļā, kurā mācās bērni no pirmsskolas līdz 12. klasei, tai ir arī internāts. 2006. gadā Metjū O’Brajens saņēma Kvīnslendas provinces apbalvojumu kā labākais dabaszinātņu skolotājs, 2014. gadā viņš pievienojās Microsoft Inovatīvo pedagogu starptautiskajai kopienai. Metjū ir uzstājies dažādās nacionālās un starptautiskās izglītības konferencēs par izglītības un pārmaiņu vadības jautājumiem un izglītības tehnoloģijām. Viņam patīk izmantot tehnoloģijas un rast veidus, kā skolotāji tās var izmantot, lai veidotu mācību procesu labāku, efektīvāku un interesantāku.

Darbnīca.

#skola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija #pieeja

12:00-13:00 II Paralēlās sesijas

2.6. Kā datorikas prasmes apgūt integrēti sākumskolā?

Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar pieredzes stāstu, kā 1.–3. klasē apgūt pamatizglītības standartā noteiktos saniedzamos rezultātus (SR) tehnoloģiju mācību jomā (datorikā), plānojot starppriekšmetu sadarbības projektus. Praktiski darbojoties, būs iespēja iepazīties ar Nearpod izmantošanu mācību procesā 1.–3. klasē.

Runātāji: Aiga Mikasenoka, Ādažu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā metodiskajā darbā; Liene Roziņa, Rīgas Imantas vidusskolas sākumskolas skolotāja.

Darbnīca.

#datorika #sākumskola #skolotājiem #jomas

2.7. Digitālo mācību līdzekļu izmantošana mācību procesā un diagnostikā

Modelēšana ir viens no veidiem, kā padziļināt skolēna izpratni par dabaszinātniskajiem procesiem un objektu uzbūvi. Tradicionāli dabaszinātnēs mācību procesā skolēni apgūst konkrētus mācību programmā iekļautus modeļus, bet šajā darbnīcā ietvertie piemēri ļaus skolēniem arī pašiem modelēt. Darbnīcā runāsim par to, kā ar datorsimulācijas palīdzību ir iespējams diagnosticēt un mācīt prasmi modelēt un skaidrot dabaszinātņu procesus vidusskolas pamatkursos. Par piemēru izmantosim datorsimulāciju fizikā “Slīpi izsviesta ķermeņa kustība, ņemot un neņemot vērā berzi”; bioloģijā – “Aitu skaits ekosistēmā atkarībā no laika” un ķīmijā – “Ķīmiskās reakcijas ātrums”.

Runātāji: Jeļena Volkinšteine, Ģirts Burgmanis, Ģirts Zāģeris, Skola2030 vecākie eksperti.

Vadītājs: Pāvels Pestovs, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs.

2.13. Stailusa atriebība: Kāpēc mums nepieciešama burvju nūjiņa? (Austrijas pieredze)

(Revenge of the Stylus: Why you need magic wand?)

Parādīsim, kā tiek organizēts mācību process HAK Steyr (https: /www.hak-steyr.at/) komercskolā, kurā skolēni apgūst gan vispārizglītojošos, gan profesionālās izglītības mācību priekšmetus. Dalīsimies pieredzē par tāda izglītības modeļa īstenošanu, kad katram skolēnam ir pieejams savs dators un digitālā pildspalva, un to, kā mēs izmantojam Microsoft EDU rīkus (OneNote + Teams un citus).

Runātājs: Kurts Sūzers (Kurt Söser), matemātikas skolotājs un izglītības konsultants.

Kurts Sūzers ir ieguvis matemātikas skolotāja izglītību Zalcburgas universitātē un pasniedz matemātiku HAK Steyr komercskolā. 2017. gadā Kurts Sūzers izveidoja pats savu konsultāciju uzņēmumu, lai atbalstītu skolas un skolotājus izglītības pārmaiņu īstenošanā. Viņš katru gadu vairāk nekā 100 semināros un pasākumos dalās pieredzē un idejās ar pedagogiem dažādās Eiropas valstīs. Viņš arī izveidojis un organizē tādus pasākumus kā #o365school Convention (4000+ dalībnieku) un #o365school Community (2000+ dalībnieku) un vada OneNote Masterclass. Vairāk informācijas: https://www.kurtsoeser.at/

Darbnīca.

#vidusskola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja #organizācija

2.15. Kā tehnoloģijas palīdz fiksēt, plānot un komunicēt skolēna sniegumu un izaugsmi?

Aktualizēsim skolēna snieguma pārraudzīšanai pieejamās elektroniskā žurnāla (e-klases) funkcijas. Iepazīsim Google Classroom iespējas skolēniem sekot savam mācīšanās progresam un skolotāja atgriezeniskās saites saņemšanai. Iegūsim idejas vienota digitāla rīka – skolēna pases – veidošanai, digitālo rīku izmantošanai darbā ar skolēniem, kam tiek veidots individuālais izglītības programmas apguves plāns.

Runātāji: Jolanta Broka, Rīgas Pilsētas sākumskolas datorikas skolotāja; Jolanta Lamstere, Ogres 1. vidusskolas atbalsta komandas darba koordinatore, psiholoģe.

Darbnīca.

#skola #vadītājiem #skolotājiem #organizācija #piekļuve

2.16. Skola2030 e-mācību vides iespējas un tajā pieejamie digitālo materiālu komplekti

No 2021./22. mācību gada visām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības saturu, tostarp pirmsskolā, vispārizglītojošajām skolām un profesionālajām izglītības iestādēm, būs pieejama modulāra integrēta e-mācību vide. Izglītības iestādes, kas to vēlēsies, varēs izmantot šo vidi bez maksas, arī kombinējot šīs vides iespējas ar to rīcībā jau esošajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Darbnīcā demonstrēsim Skola2030 e-mācību vides iespējas un tājā pieejamos digitālos materiālu komplektus jeb demo kursus dažādos mācību priekšmetos. Sarunāsimies par e-mācību vides, kopdarbības risinājumu un mācību resursu krātuves sasaisti, kā arī veidiem un scenārijiem, kā un kāpēc skola šos rīkus var izmantot.

Runātājs: Ilmārs Rikmanis, Skola2030 mācību satura digitalizācijas vadītājs.

Darbnīca.

#pamatskola #vidusskola #vadītājiem #organizācija

13:15-14:15 III Paralēlās sesijas

3.5. Kādas ir robotikas izmantošanas iespējas dažādos vecumposmos – no 4. klases līdz vidusskolas specializētajam kursam “Robotika”?

Darbnīcā dalībnieki varēs iepazīties ar Siguldas pieredzi un pieeju elektronikas, mehatronikas un robotikas mācīšanā dažādos vecumposmos, dažādu robotikas komplektu izmantošanu 4.–6., 7.–9. klasēs un specializētā kursa “Robotika” programmas izstrādi un plānošanu vidējās izglītības pakāpē.

Runātājs: Edgars Bajaruns, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra direktors.

Darbnīca.

#robotika #pamatskola #vidusskola #skolotājiem #vadītājiem #jomas

3.10. Skola2030 e-mācību vide DATORIKĀ, Moodle vides izveide skolas ikdienas mācību procesam.

Sesijas laikā tiks aktualizēta Skola2030 e-mācību vide un piedāvāti risinājumi datorikas apguvei.

Sesijas laikā tiks skaidrota reālā pieredze, kā tika ieviesta un izmantota Moodle vide ikdienas mācībās vispārizglītojošajā skolā pirms attālinātā mācību procesa un tā laikā. Tiks skaidrota un rādīta e-mācību vides kursa labiekārtošana skolotāja vajadzībām un lielam skolēnu skaitam.

Sesijā sasniedzamie rezultāti: iepazīst e-mācību vides risinājumus un iespējas dažāda tipa mācību īstenošanā. Praktiskā demonstrācijā varēs gūt ieskatu, kā Skola2030 izveidotajā e-mācību vidē ar izveidotajiem strukturētajiem kursiem uz Moodle bāzes ikdienā mācīt datoriku klātienes un kombinētās mācībās, piedāvājot skolēniem strukturētu saturu, interaktīvus mācību uzdevumus, kā arī efektīvi sniedzot atgriezenisko saiti.

Runātājs: Kristaps Muižnieks, Babītes vidusskolas datorikas, informātikas, programmēšanas skolotājs, Skola2030 eksperts.

Darbnīca.

#datorika #skola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja #organizācija

3.15. Kā sarunāties ar skolēnu vecākiem par skolēnu mācīšanos un sniegumu, izmantojot tehnoloģijas?

Aktualizēsim, ko par mācībām un skolu kā kopienu un organizāciju vēlas uzzināt skolēni, vecāki un sabiedrība, modelēsim informācijas apjomu un veidu katrai no mērķgrupām, difirencējot vēstījumus.

Runātāji: Raivis Pauls, Carnikavas pamatskolas direktors, Skola2030 eksperts; Edgars Bērziņš, Starptautiskās vidusskolas “Ekziperī” vēstures skolotājs, Skola2030 eksperts.

Darbnīca.

#skola #pirmsskola #vadītājiem #organizācija

3.16. Kā efektīvi izmantot datorus, datorklases, dažādus IT rīkus dažādās jomās skolas darba organizēšanā?

Sesijā sarunāsimies par tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, kas rada dziļāku izpratni un pārvērš skolēna zināšanas produktos. Dalīsimies pieredzē par 3D printeru, lāzergriezēja, mikrokontrolieru, Z-space (papildinātās realitātes iekārta) u. c. ierastāku IT rīku izmantošanu mācību procesā skolēna potenciāla vairošanai, arī par efektīviem rīkiem attālinātā mācību procesa plānošanā un vadīšanā.

Runātājs: Kārlis Strautiņš, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors.

Skolu pieredze.

#skola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija #jomas

3.17. Kā skolotāji dažādi var mācīties?

Sesijā stāstīsim par e-Twinning skolotāju pieredzi, organizējot mācību projektus attālināto mācību laikā, kā arī labās prakses piemēriem dažādos mācību priekšmetos. Bauskas novada pašvaldība, atbalstot

skolas attālinātā mācību procesā, ir ieviesusi vienotu mācību platformu – MS Teams – visās novada skolās. MS Teams platforma tiek veiksmīgi izmantota ne vien Bauskas Valsts ģimnāzijas ikdienas mācību procesā, bet arī skolas ietvaros un starp skolām pedagogu sadarbības veicināšanai.

Runātāji: Liene Millere, e-Twinning pārstāve; Lāsma Krastiņa, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece, izglītības metodiķe, Skola2030 eksperte; Dmitrijs Jemeļjanovs, Bauskas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs.

Darbnīca.

#skola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija

3.18. Visas skolas pieeja mācību procesa saskaņotai plānošanai mācību priekšmetu un jomu ietvaros, izmantojot Google Drive iespējas

Kā plānot un ieraudzīt tematu sasniedzamos rezultātus, lai skolotājiem un skolēniem rastos kopīgs skatījums uz mācību procesu. Google Drive – vietne, kurā skolotāji veido tematu plānojumu vienas klases ietvaros starp jomām. Plānojums redzams gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem.

Runātājs: Kristaps Zaļais, Laurenču sākumskolas direktors.

Darbnīca.

#skola #sākumskola #vadītājiem #organizācija

3.19. Skolēncentrēta pieeja mācībām Tartu Jana Poskas ģimnāzijā (Igaunijas pieredze)

(The Student-Centred Approach of Tartu Jaan Poska Gymnasium)

Tartu Jana Poskas ģimnāzijā augstu vērtē radošumu, inovācijas un akcentē digitālo ierīču mērķtiecīgu izmantošanu skolā. Darbnīcā dalīsimies pieredzē par skolas pieeju izglītības programmas īstenošanai, atbalstot un nostiprinot skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstību. Darbnīcā liela uzmanība tiks pievērsta arī izvēles kursu nozīmei un to daudzveidībai, kā arī tam, kā skolēni, izdarot mērķtiecīgas izvēles, veido savu mācīšanās ceļu. Ģimnāzijā mācās aptuveni 500 skolēnu. Līdztekus obligātajiem kursiem skolēniem ir pieejami vairāk nekā 50 izvēles kursi. Mācību darbs tiek organizēts trīs virzienos: humanitārās zinātnes un māksla, zinātnes un daba, sociālās zinātnes un vide. Mācību darbs notiek 7 nedēļu ciklos, katrā ciklā apgūstot 5–7 mācību priekšmetus. Katrā ciklā viena diena tiek veltīta attālinātām mācībām, kad skolēni mācās no mājām, veicot patstāvīgus uzdevumus, kas ietver dažādu mācību priekšmetu zināšanas. Vairāk par Tartu Jana Poskas ģimnāziju: https://jpg.tartu.ee/en/ .

Runātāji – Tartu Jana Poskas ģimnāzijas pārstāvji: Mari Rostika (Mari Roostik), skolas direktore; Lembi Loiga (Lembi Loigu), direktores vietniece, atbild par svešvalodām un starptautiskajām attiecībām; Martens Karms (Märten Karm), direktores vietnieks, atbild par dabaszinātņu jomu un matemātiku. Martens Karms un Lembi Loiga strādā ģimnāzijā kopš tās izveides 2011. gadā par matemātikas un angļu valodas skolotājiem. Mari Rostika pievienojās skolas kolektīvam 2013. gadā, mācot igauņu valodu un literatūru. Skolas pārvaldības reorganizācijas laikā visi trīs turpināja strādāt par direktora vietniekiem, paralēli mācot savus priekšmetus. Mari Rostika tikko apstiprināta skolas direktores amatā un uzsāks šo darbu 2021. gada rudenī.

Darbnīca.

#vidusskola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja

14:30-15:30 IV Paralēlās sesijas

4.12. Mācīšanās iedziļinoties klases un sistēmas līmenī. Saruna ar Džalu Mehtu (Jal Mehta)

Neformāla saruna ar konferences kopīgās atklāšanas sesijas galveno runātāju Džalu Mehtu (Jal Mehta). Jautājiet par dzirdēto! Sarunāsimies par principiem un paņēmieniem, kas raksturo mācīšanos iedziļinoties; par priekšnoteikumiem un soļiem ceļā uz humānākām skolām un sistēmām, īpaši Mehtas pašreizējo iesaisti Mācīšanās iedziļinoties kopienā (The Deeper Learning Dozen https://www.deeperlearningdozen.org/),

kas apvieno progresīvākās skolu pārvaldes ASV un Kanādā, lai īstenotu sistēmas līmeņa pārmaiņas; par pandēmijas laikā gūtajām mācībām un iespējām izglītībai nākotnē.

Runātājs: Džals Mehta, PhD, Hārvarda Universitātes izglītības profesors.

Vadītāja: Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja. Tiks nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā.

Darbnīca.

#skola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja #organizācija

4.15. Kā izglītības iestādē īstenot vienotu, sistemātisku pieeju tehnoloģiju ieviešanā?

Darbnīcā piedāvāsim piemērus skolas vadības rīcībai, lai nodrošinātu sistemātisku pieeju tehnoloģiju ieviešanā izglītības iestādes līmenī, un aplūkosim iespējamos ieguvumus skolai. Pārrunāsim principus, kā izvērtēt iestādes vadības darbības tehnoloģiju ieviešanā, lai plānotu tālākās darbības iestādes digitalizācijai.

Runātājs: Edgars Bajaruns, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra direktors.

Darbnīca.

#skola #pirmsskola #vadītājiem #organizācija

4.16. Kāda ir izglītības tehnoloģiju mentora loma pirmsskolā, skolā un pašvaldībā?

Darbnīcā runāsim par to, kādas ir izglītības tehnoloģiju mentora darba prioritātes pirmsskolā, skolā un pašvaldībā. Iepazīsimies, kā tiek veidota atbalstoša vide digitālo tehnoloģiju efektīvai lietošanai ikdienas mācību procesā izglītības iestādēs, kas pagājušajā mācību gadā uzsāka Skola2030 e-mācību vides aprobāciju un kurās skolotājiem jau uzkrāta pieredze izglītības tehnoloģiju mentora lomā.

Runātāji: Tatjana Lukjanova, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija; Arta Pogule-Ignate, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija; Liene Rolanda, Skola2030 vecākā eksperte.

Darbnīca.

#pirmsskola #skola #vadītājiem #organizācija

4.17. Tehnoloģiskā pratība – jauna mācību priekšmeta ieviešana dzīvē (Dānijas pieredze)

(Technological literacy, a new school subject meets reality)

Kas nepieciešams, lai Dānijas pamatskolās varētu ieviest jaunu mācību priekšmetu – tehnoloģisko pratību – neatkarīgi no skolotāju iepriekšējām tehnoloģiskajām un digitālajām prasmēm? Dalīsimies pieredzē par mūsu pašvaldības tehnoloģiju izglītības atbalsta centra darbu, ko īstenojam trešo gadu. Ilustrēsim pārmaiņu procesus.

Runātāji: Jespers Drahmens Jorgensens (Jesper Drachmann Jørgensen), TekX, pašvaldības tehnoloģiju izglītības atbalsta centra vadītājs, kas atbild par organizācijas stratēģiju, vadību un tehnoloģiju ieviešanu. Jespers ieguvis bakalaura grādu informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, pirms metodiskā centra vadīšanas strādājis par grafisko dizaineri, programmētāju, kā arī bijis skolotājs un valsts pārvaldes darbinieks.

Darbnīca.

#dizains un tehnoloģijas #tehnoloģiju joma #skola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija #jomas