13.09.2023

Pašmācības e-kurss izglītības tehnoloģiju mentoriem

Turpinot izglītības iestāžu digitalizācijas procesu, aizvien būtiskāka mācīšanas un mācīšanās daļa notiek, izmantojot digitālos rīkus un tehnoloģijas. Tāpēc svarīgi, lai katrā pašvaldībā un izglītības iestādē tiktu domāts par trīs būtiskiem virzieniem: 

  • digitalizācijas procesa plānošanu un ieviešanu; 
  • atbalstu pedagogiem digitālo rīku izmantošanā; 
  • infrastruktūras nodrošināšanu. 

Lai nodrošinātu atbalstu pedagogiem, izglītības iestādē ir nepieciešams izglītības tehnoloģiju mentors - cilvēks, kurš pārzina digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, prot pats tās mērķtiecīgi izmantot mācību procesā un var rosināt un atbalstīt citus pedagogus izmantot tehnoloģijas mācību procesa plānošanā un īstenošanā, kā arī atbalstīt izglītības iestādes digitalizācijas procesus.  

Skola2030 ir izveidojusi mentoriem pašmācības e-kursu mācīšanās platformā skolo.lv, lai apgūtu vai stiprinātu izpratni par digitalizācijas procesa plānošanu un ieviešanu izglītības iestādē, kā arī par atbalsta sniegšanu pedagogiem digitālo rīku izmantošanā. Kursa saturs pielāgots dažādiem izglītības posmiem − no pirmsskolas līdz profesionālajai izglītībai. Saturā iekļautas tādas tēmas kā mentora lomas, digitālās sistēmas un resursi, mācīšana un mācīšanās, digitālie rīki skolēnu iekļaušanai.  

E-kursa izstrādē par pamatu ņemta 2021.-2023. gadā īstenotās Skola2030 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” satura bāze.  

E-kurss pieejams skolo.lv lietotājiem pēc reģistrēšanās šeit: