18.05.2021

Skola2030 aktualitātes maijā

Kā tehnoloģijas jums un jūsu skolēniem palīdz mācībās? Piesakiet savu labās prakses stāstu Skola2030 konferencei!

Līdz 24. maijam aicinām skolotājus un skolu vadītājus pieteikt Skola2030 augustā gaidāmajai konferencei savas skolas labās prakses stāstus – piemērus, kā tehnoloģijas jums un jūsu skolēniem palīdz mācībās. Pirmsskolu skolotāji, metodiķi, vadītāji, speciālie pedagogi, psihologi, aicinām arī jūs pieteikt savus labākās prakses piemērus, lai dalītos pieredzē īpašās pirmsskolai veltītās sesijās! Pieteikuma anketu atradīsiet šeit: https://ej.uz/LabaPrakse2021. Lūdzam rūpīgi iepazīties ar visiem jautājumiem. Gaidīsim labās prakses stāstus, kas atspoguļo tehnoloģiju izmantošanu mācībās vai ilustrē vienu vai vairākus no šādiem mācību darba aspektiem. Tehnoloģiju izmantošana, lai

 • labāk iemācītu mācību priekšmeta/ jomas saturu vai caurviju prasmes;
 • attīstītu bērnu un jauniešu digitālās prasmes;
 • mērķtiecīgi kombinētu klātienes, skolēna patstāvīgā darba un tiešsaistes mācību elementus;
 • veidotu produktīvu mācību vidi;
 • iekļautu katru bērnu un jaunieti mācībās un diferencētu pieeju mācībām;
 • īstenotu pieeju vērtēšanā, kas atbalsta skolēnu mācīšanos;
 • skolotāji sadarbotos mācību darba plānošanā;
 • skolotāji kopīgi mācītos un saņemtu atbalstu;
 • padarītu saziņu, datu un informācijas apmaiņu efektīvāku.

Vairāk par konferences tematiem un sesiju formātiem lasiet šeit: http://bit.ly/teh_konferences_temati.

Aktīvi darbojas skolotāju mācīšanās kopiena

Skola2030 veidotā skolotāju mācīšanās kopiena, kurā gan skolu, gan pirmsskolu skolotājiem ir iespēja dalīties profesionālo veiksmju un izaicinājumu pieredzē, guvusi lielu atsaucību. Šajā semestrī skolotāju mācīšanās kopienā darbojas 12 grupas dažādu pirmsskolas un skolas vecumposmu skolotājiem un vadītājiem, un 56 nodarbībās ir piedalījušies 194 skolotāji. Martā darbu uzsāka 5 jaunas grupas ar 114 skolotājiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā.

Skolotāji atzinīgi novērtējuši iespēju profesionāli sarunāties ar kolēģiem, iepazīties ar jaunām metodēm un idejām, ko izmēģināt savā ikdienas darbā. Dažas dalībnieku atziņas:

“Beidzot neesmu viena. Ir kolēģi, kuri ir gatavi palīdzēt, uzmundrināt, dot padomu. Daudzas lietas, kā, piemēram, jēgpilni uzdevumi, beidzot kļūst saprotamas. Līdz šim tas bija jēdziens, kurš nepārtraukti skanēja, bet sapratnes par to īsti nebija.”

“Tas ir jauns sadarbības veids, atklāti var runāt par jautājumiem, kas satrauc tieši tagad, tos var apspriest, saņemt padomus no citiem praktizējošiem pedagogiem.”

“Ir interesanti uzzināt, kā strādā citos novados, iepazīt kolēģes un dalīties pieredzē.”

Lielākā daļa turpina sadarbību/saziņu pēc organizēto nodarbību cikla beigām. Pieteikšanās nākamajām grupām plānota nākamajā mācību gadā.

Skolotāju mācīšanās kopienas tikšanās

Mācību jomu koordinatoru sadarbība turpinās

Aprīlī notika semināru cikls pašvaldību mācību jomu koordinatoriem (MJK) visās mācību jomās. Īpaša uzmanība tika veltīta skolēnu snieguma vērtēšanai, ņemot vērā katras mācību jomas specifiku. Mācību jomu koordinatori tiek aicinātu turpināt dalīties pieredzē, kopīgi mācīties un veidot sadarbību Skola2030 izveidotajā e-mācību vidē.

Skola2030 eksperti piedalās pasākumos

Skola2030 eksperti šajā mācību gadā atsaukušies ap 30 uzaicinājumiem piedalīties un sniegt konsultācijas skolotāju, izglītības iestāžu (pirmsskolu un skolu) vadītāju interešu grupu, profesionālo organizāciju, pašvaldību apvienību organizētos pasākumos. Visbiežākie jautājumi ekspertiem bijuši par mācību satura plānošanu, vērtēšanu, kā arī par skolotāju sadarbības jautājumiem mācību satura īstenošanai. Tāpat bija vērojama skolotāju iniciatīva un vēlme iedziļināties atsevišķu priekšmetu saturā (tādu kā latviešu valoda, matemātika, sports, ķīmija, teātra māksla). Vidējais dalībnieku skaits grupā bijis 20–30 skolotāju, maksimālais – vairāk par 100. Jau saņemti vairāki pieteikumi ekspertu līdzdalībai nākamajā mācību gadā.

Ekspertu līdzdalības pieteikuma saite atrodama šeit: https://bit.ly/pieteikties_iesaistei. Papildinformācija: rasa.dirvena@skola2030.lv.

Vebinārs pirmsskolai: Kritiskās domāšanas prasmes pirmsskolā

Vebinārā Skola2030 pirmsskolas ekspertes Arita Lauka un Ginta Kārkliņa stāsta, kā attīstīt kritiskās domāšanas prasmes pirmsskolā: https://www.youtube.com/watch?v=Li-BMnHmIJk. Informācija par iepriekš notikušajiem vebināriem šeit: https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari (pirmsskola).

Vebināri: Vērtēšana kultūras un mākslas mācību priekšmetos

Aprīlī un maijā notiek vebināru sērija par vērtēšanu kultūras un mākslas mācību priekšmetos. Visi vebināri pēc tiešraides Skola2030 Facebook būs skatāmi www.youtube.com/c/Skola2030/ atskaņošanas sarakstā “Vērtēšana kultūras un mākslas mācību priekšmetos”.

Par mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu paraugiem

Šobrīd skolotājiem https://mape.skola2030.lv ir pieejami pilnveidotā mācību satura visu mācību priekšmetu pamatizglītības un vidusskolas pamatkursu un padziļināto kursu programmu paraugi, kā arī 1., 4., 7. un 10. klašu skolēniem – mācību līdzekļu paraugi šim mācību gadam. Pārējām klasēm mācību līdzekļi pakāpeniski būs pieejami līdz augusta beigām.

Mācību resursu krātuvē pieejami diagnosticējošie darbi

Skola2030 ietvaros tiek izstrādāti arī 20 diagnosticējošie darbi. Tos skolotājs varēs izmantot klasē ar saviem skolēniem, kad tas visvairāk nepieciešams, lai izvērtētu jaunajos izglītības standartos nozīmīgu prasmju, tostarp caurviju prasmju apguvi, un lai palīdzētu skolotājiem mērķtiecīgāk plānot mācību procesu konkrētajiem skolēniem. Pašlaik pieejamie (ar skolotāja autorizāciju) diagnosticējošie darbi atrodami šeit: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/diagnosticejosie-darbi.

Jauni metodiskie līdzekļi

Skola2030 ir izstrādājusi vairākus metodiskos līdzekļus skolu vadītājiem un skolotājiem pilnveidotās mācību pieejas īstenošanai.

 • Vērtējuma izlikšana 1.–3. klasē. Metodiskie ieteikumi veidoti kā atbalsta materiāls skolām un sākumskolas skolotājiem vērtējumu izlikšanai 1.–3. klasē saskaņā ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.
 • Ieteikumi mācību satura integrētai mācīšanai sākumskolai. Integrētie temati palīdz dziļāk un plašāk apgūt sasniedzamos rezultātus, mazina satura sadrumstalotību un pārklāšanos. Temati ir kopīgi vairākiem mācību priekšmetiem; palīdz atklāt ko jaunu par pētāmo jautājumu/objektu/parādību vai ļauj paskatīties uz pētāmo jautājumu no cita skatpunkta, lai veidotu dziļāku izpratni.
 • Metodiskie ieteikumi pārmaiņu vadītājiem un īstenotājiem skolā. Skola2030 ietvaros tapis atbalsta materiāls izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, kā arī pārmaiņas virzošiem skolotājiem skolotājiem par pārmaiņu īstenošanu skolā. Katrā nodaļā aprakstīti darbības virzieni, skolu vadībai īstenojot pāreju uz pilnveidoto mācību saturu un pieeju.
 • Sociāli emocionālā mācīšanās. 1.–12. klašu nodarbību plāni. Nodarbības īstenojamas kā pašpietiekamas 40 minūšu nodarbības, piemēram, sociālo zinību vai klases audzināšanas stundās, vai integrējamas citos mācību priekšmetos.
 • Kā attīstīt caurviju prasmes? Metodiskais līdzeklis skolotājiem. Tajā skaidrota caurviju prasmju nozīme, raksturotas Latvijas izglītības standartos ietvertās caurviju prasmes un vispārīgie principi to attīstīšanai, skaidrots, kā caurviju prasmes izpaužas dažādās mācību jomās, kā arī piedāvāti konkrēti ieteikumi to attīstīšanai.

Publicēti padziļināto kursu programmu paraugi vidējai izglītībai

Skola2030 mācību resursu krātuvē ir publicēti programmu paraugi padziļinātajiem kursiem vidējās izglītības pakāpē augstākā līmeņa mācību satura apguvei. Pilnībā no jauna ir izstrādāti 15 augstākā līmeņa programmu paraugi, katram vismaz 210 mācību stundu apjomā. Demonstrējot akcentus padziļināto kursu mācīšanā, programmu paraugi veidoti citādi nekā pamatkursiem. Tajos līdztekus tematu/ moduļu secībai un apguves norisei ietverti arī uzdevumu piemēri ar vērtēšanas kritērijiem, piedāvātas ieteicamās kursu apguves prasības.

Lai skaidrotu padziļināto kursu programmas paraugus, Skola2030 rīkoja vebināru sēriju: https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari. Vebināri pieejami arī attiecīgi pie katras programmas parauga Mācību resursu krātuve (skola2030.lv).

Lai atbalstītu skolotājus padziļināto kursu mācīšanā, Skola2030 īstenos profesionālās pilnveides kursus 1800 skolotājiem (72 h), kas sāksies 2021. gada rudenī; veido metodiskos ieteikumus; izstrādā un/ vai adaptē digitālus mācību līdzekļus padziļinātajiem kursiem; izstrādā valsts pārbaudes darbu programmas un paraugus, kas būs pieejami skolām vienu mācību gadu pirms skolēni pirmo reizi kārtos attiecīgos eksāmenus.

Notikuši mācību satura ieviešanas semināri skolu vadītājiem

Skola2030 šajā mācību semestrī organizēja nu jau trešo ieviešanas semināru ciklu skolu vadības komandām. Uz četriem semināriem par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu tiešsaistē pulcējās vidusskolu vadības komandas, kas iepazinās ar mācību satura un procesa plānošanas akcentiem, sarunājās par pārmaiņu vadību vidusskolas modeļa īstenošanai, plašāku skolēna izglītības pieredzi, attālināto darbu un mācību procesa digitalizāciju. Dalībnieki gan dalījās pieredzē un apmainījās idejām, gan uzklausīja arī ārvalstu skolu (Somija, ASV, Austrālija), skolēnu un ekspertu, pieredzi.

Trīs atsevišķi semināri notika arī vadības komandām par atbalstu pamatizglītības mācību satura īstenošanā. Skolu vadītāji un skolotāji aizvien vairāk novērtē savu kolēģu sniegtos piemērus un iespēju sarunāties par profesionāliem jautājumiem, dalīties pieredzē.

Turpinās ”Tava klase” mācību video uzņemšana

Aktīvi turpinās Tavaklase.lv mācību video materiālu filmēšana un publicēšana vietnē www.tavaklase.lv, kurus skolotāji ir aicināti izmantot kā papildu resursu mācībās, piemēram, skolēnu iepazīstināšanai ar tēmu, informācijas nostiprināšanai, ieinteresēšanai. Savukārt skolēni –
tēmas izpratnei, gatavojoties pārbaudes darbiem un eksāmeniem. Tos veidojuši jomu profesionāļi un skolotāji praktiķi no visas Latvijas.

Šobrīd Tavaklase.lv ir pieejami vairāk nekā 1600 ar mācību programmu saistīti video materiāli 1.–9. klašu skolēniem un vidusskolēniem septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos. Izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus, video materiālus iespējams atlasīt pēc mācību priekšmeta vai kursa nosaukuma, klases vai izglītības posma, video tipa un valodas.

Jūnijā sāksies mācības izglītības tehnoloģiju mentoriem

2021. gada jūnijā Skola2030 sāk īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās”. Šīs mācības ir plānotas skolotājiem, kas darbosies kā metodiķi – pieaugušo izglītotāji par izglītības tehnoloģiju mērķtiecīgu izmantošanu mācību procesā. Šādu lomu plānots iedibināt gan katras izglītības iestādes, tostarp pirmsskolas līmenī, gan pašvaldības līmenī. Izglītības tehnoloģiju mentorus deleģē izglītības iestāžu vadītāji vai pašvaldības.

Klausāmsarunas “Starpbrīdis”

Skola2030 klausāmsarunas (jeb podkāsti, aplādes) “Starpbrīdis” ir domātas ikvienam, kuru interesē skolas dzīve un bērnu pieredze tajā. Uz sarunām gribam aicināt praktiķus un teorētiķus, skolotājus un skolēnus, vecākus un ministrus, lai runātu par to, kā katru dienu veidot skolu, kādā vēlamies un kādā vērts mācīties. Šobrīd var noklausīties pirmās 5 epizodes:

Skolēni taujā un spriež par vidusskolu

Sadarbībā ar izglītības portālu skolens.lv šajā pavasarī notika tiešsaistes diskusijas “Skolēni par skolu”, kurās 9. klases un 10. klases skolēni sarunājās, uzklausīja un uzdeva jautājumus Skola2030 ekspertiem, karjeras konsultantiem un citiem izglītības speciālistiem, domājot gan par mācībām vidusskolā un savām izvēlēm, gan nākotnes profesijām. Diskusiju ierakstus iespējams noskatīties Skola2030 Youtube.

 • “Kā notiks mācības vidusskolā?” (Skolēni – Marta Zamarīte, Marta Marija Gruzdova, Ieva Ziemele un Laura Luīze Ķilupa – sarunājas ar Skola2030 vecāko ekspertu Mihailu Basmanovu un Ogres 1. vidusskolas direktoru, Skola2030 konsultantu Igoru Grigorjevu.)
 • "Kā izvēlēties piemērotāko mācību saturu vidusskolā?” (Skolēni Gunta Kroiča, Emīls Rīgerts, Marta Vilde un Ieva Ziemele – sarunājas ar Skola2030 vecāko ekspertu Mihailu Basmanovu, darba devēju konsultāciju uzņēmuma ERDA partneri Zani Čulkstēnu un Druvas vidusskolas karjeras konsultanti Agitu Skrebeli.)