23.08.2021

Skola2030 aktualitātes augustā, 2021

Konference “Logos – tehnoloģijas labākai izglītībai” pulcējusi teju 5000 reģistrētu dalībnieku

Skola2030 pirms jaunā mācību gada rīkoja vērienīgu konferenci “Logos – tehnoloģijas labākai izglītībai”. Šoreiz konference bija kā ideju, pieredzes apmaiņas un diskusiju forums par tehnoloģiju lomu izglītībā šobrīd un nākotnē, pulcējot tiešsaistē un klātienē teju 5000 dalībnieku – visu vecumposmu un mācību priekšmetu izglītības praktiķus, pirmsskolu, vispārizglītojošo un profesionālās izglītības skolu skolotājus, vadītājus un metodiķus, kā arī rīcībpolitikas veidotājus.

Diskusijās izvērtējām aizvadītā mācību gada pieredzi ierobežojumu un mainīgas situācijas apstākļos, tostarp mācīšanos attālināti, iedvesmojāmies no inovatīvu skolu, skolotāju un skolu vadītāju (kā Latvijas, tā ārvalstu – Austrālijas, ASV, Dānijas, Igaunijas, Austrijas) pieredzes, darbnīcās varēja vērot skolu pieredzes demonstrējumus (savā pieredzē dalījās 91 runātājs no vairāk nekā 70 skolām). Skolotāji ļoti atzinīgi novērtēja iespēju rast iedvesmu un jaunas idejas jaunajam mācību gadam, apgūt jaunus izglītības tehnoloģiju rīkus, t. sk. iepazīties ar Skola2030 jauno mācību e-vidi www.skolo.lv, kā arī dzirdēt kolēģu pieredzes stāstus. Katra mācību priekšmeta skolotājam bija iespēja atrast sev ko vērtīgu.

Ja konferencē nebija iespēja piedalīties vai arī lielā apjoma dēļ nevarējāt piedalīties kādā no darbnīcām, kas jūs interesēja, aicinām izmantot iespēju skatīties visu diskusiju, sesiju un darbnīcu ierakstus, kuri būs pieejami, sākot no 30. augusta, Skola2030 tīmekļvietnē (sekojiet informācijai mūsu Facebook lapā un www.skola2030.lv ).

Tiešraides programmas pasākumus ir iespēja noskatīties jau tagad:

 

Izglītības tehnoloģiju mentori kursi turpināsies arī rudenī 

Kopš jūnija aptuveni 600 pedagogu 25 grupās apgūst Skola2030 īstenotos 72 stundu profesionālās pilnveides kursus “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās”. Kursos piedalās visu izglītības posmu pārstāvji, sākot no pirmsskolas līdz vidējās izglītības posmam, t. sk. profesionālajām izglīltības iestādēm.

Kursos veidojam izpratni par izglītības tehnoloģiju mentora kompetencēm un praktiski lietojam un apgūstam www.skolo.lv vides iespējas. Būtiska kursu daļa ir tieši mentora – cilvēku atbalstītaja – kompetences stiprināšana, lai nodrošinātu, ka izglītības tehnoloģiju mentors prot tehnoloģiju lietošanā iedrošināt, apmācīt un atbalstīt savas skolas kolēģus.

Mācības norisinās pārsvarā tiešsaistē un patstāvīgi www.skolo.lv vidē, izmantojot Moodle un MS Teams platformas. Plānots, ka reizi semestrī kursu dalībnieki tiekas klātienē.

Augusta beigās plānojam izsludināt iespēju pieteikties kursu otrajam iesaukumam, kas mācības uzsāks oktobrī. Aicinām pieteikties vismaz vienu pārstāvi no katras Latvijas izglītības iestādes un pašvaldības. Uzņemsim arī dalībniekus no tām izglītības iestādēm, no kurām jau ir kāds pārstāvis.

Izglītības tehnoloģiju mentors ir metodiķis – pieaugušo izglītotājs, kurš plāno un īsteno mācības savas izglītības iestādes pedagogiem, pats eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācību procesā un atbalsta labās prakses pārņemšanu izglītības iestādē, lai atbalstītu pedagogus izglītības iestādes digitalizācijas procesā.

 

Atsāksies tiešsaistes konsultācijas skolotājiem

Arī jaunajā mācību semestrī skolotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem tiešsaistē noteiktos laikos būs iespēja sazināties ar Skola2030 ekspertiem, lai rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem par mācību saturu un pieeju. Konsultācijas tiks piedāvātas katrā mācību priekšmetā – iesākumā jomas eksperts sniegs aktuālo informāciju, tad sekos skolotāju dalīšanās pieredzē un noslēgumā – atbildes uz jautājumiem. Lai konsultācijas būtu iespējami vērtīgākas, aicinām uz konsultācijām pieteikties, norādot arī konkrētus jautājumus vai ieteikumus pārrunājamiem jautājumiem.

Tuvākie konsultāciju laiki (saraksts tiks pakāpeniski papildināts):

 • 25.08. plkst. 16.00 fizika; 
 • 25.08. plkst. 16.00 bioloģija;
 • 26.08. plkst. 16.00 dabaszinības; 
 • 26.08. plkst. 16.00 ģeogrāfija; 
 • 26.08. plkst. 16.00 ķīmija.

Pieteikšanās: http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/konsultacijas-skolotajiem.

 

Piesakiet Skola2030 ekspertu līdzdalību pasākumos

Arī šogad turpinām piedāvāt Skola2030 ekspertu iesaisti un konsultācijas skolotāju, izglītības iestāžu (pirmsskolu un skolu) vadītāju interešu grupu, profesionālo organizāciju, pašvaldību apvienību organizētos pasākumos.

Prioritāri atsauksimies uzaicinājumiem, kur mērķtiecīgi organizētās kopienās apvienojušies vismaz divu vai vairāku izglītības iestāžu vai pašvaldību pārstāvji – skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi. Piedāvājam konsultatīvu atbalstu un praktiskus soļus ideju īstenošanā, īstenojot domu un pieredzes apmaiņu pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā un/vai profesionālai pilnveidei.

Pieteikumu Skola2030 ekspertu iesaistei, lūdzu, aizpildiet tiešsaistē šeit: https://bit.ly/pieteikties_iesaistei. Papildinformācija: rasa.dirvena@skola2030.lv

 

 

Skolotāju mācīšanās kopienas

Skola2030 veidotā skolotāju mācīšanās kopiena, kurā grupās iespēja dalīties ar savu profesionālo veiksmju un izaicinājumu pieredzi, ir guvusi lielu atsaucību skolu un pirmsskolu vadītāju un skolotāju vidū. Arī šajā mācību gadā tiks veidotas jaunas skolotāju mācīšanās kopienas gan skolas, gan pirmsskolas skolotājiem, kā arī vadītājiem. Tāpat tiks turpināts darbs ar tiem skolotājiem, kas uzsāka dalību Skolotāju mācīšanās kopienā 2020./2021. m.g. un vēlēsies to turpināt arī šajā mācību gadā.

Informācijai par pieteikšanos aicinām sekot skola2030.lv  un facebook.com/Skola2030!

 

Pieredzes kopienas grupas izglītības pārvalžu vadītājiem un metodiķiem

Šajā mācību gadā aicinām pašvaldību izglītības pārvalžu vadītājus un metodiķus pieteikties pieredzes apmaiņas kopienai. Tās mērķis ir rosināt savstarpēju pieredzes apmaiņu un atbalstīt citam citu pilnveidotā mācību satura īstenošanā. Īpaši pievērsīsimies profesionālā atbalsta sistēmu veidošanai izglītības iestādēs. Dalība mācīšanās kopienā paredz regulāras klātienes un tiešsaistes tikšanās visa mācību gada garumā, kas ietver sarunas mazās grupās un atsevišķas grupas atbilstoši vajadzībām vadītājiem un metodiķiem.

Informāciju nosūtīsim pašvaldībām. Pieteikšanās paredzēta septembrī. 

 

Pasākumi PIRMSSKOLĀM un SĀKUMSKOLĀM

Septembrī notiks semināru cikls pirmsskolu vadības komandām. Informācija tiks nosūtīta visām pirmsskolas iestādēm.

Vebināri

Skola2030 organizē vebinārus pirmsskolas un sākumsskolas skolotājiem kā atbalstu, uzsākot mācību gadu. Runāsim par to, kā veidot klasē mācīšanās kopienu, kā palīdzēt bērniem attīstīt un pilnveidot pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmes.

 • 26. augustā plkst. 13.00 "Mācīsimies kopā" (PIRMSSKOLAI). Mācīšanās kopienas veidošana, uzsākot jauno mācību gadu. Pašvadītas mācīšanās un sadarbības caurviju prasmes. Piedalās:  Aiga Jankevica, Skola2030 eksperte, Jelgavas PII ”Kamolītis” un Ventspils ”Varavīksne” skolotājas.
 • 27. augustā plkst 15.00 "Mācīsimies kopā!" (1. –3. klašu skolotājiem). Piedalās: Ginta Kārkliņa, Skola2030 vecākā eksperte, Raimonda Belicka, Talsu 2. vidusskola, Aiga Felš–Milberga, Ventspils 4. vidusskola.

Informācija par notikušajiem vebināriem: https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari (pirmsskola).

Konsultācijas

 • 4. septembrī – sākumskolai (par 26.08. vebinārā dzirdēto un praksē izmēģināto);
 • 30. septembrī – pirmsskolai (par 27.08. vebinārā dzirdēto un praksē izmēģināto).

 

Atbalsta pasākumi un jaunumi SKOLĀM

Mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu paraugi

Līdz ar jauno mācību gadu skolotājiem ir pieejami visi mācību līdzekļu paraugi klašu grupās, kurās būs sākts īstenot pilnveidoto mācību saturu. Vietnē mape.skola2030.lv publicēti šī mācību gada (2021./2022.) tematu mācību līdzekļu paraugi 1., 2., 4., 5., 7., 8. un gandrīz pilnībā – arī visām vidusskolas klašu grupām. Kopumā krātuvē publicēti mācību līdzekļu paraugi 483 tematiem pamatizglītībā, kā arī 169 no 170 tematiem vidusskolas klasēs pamatkursu apguvei. 

Skola2030 ietvaros ir izstrādāti 11 mācību priekšmetu programmu paraugi, kā arī pakāpeniski ir pieejami 32 mācību līdzekļu paraugi pedagogu atbalstam darbā ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (GAT). Tos ir iespējams izmantot gan speciālās izglītības kontekstā, gan iekļaujošai izglītībai vispārizglītojošajā skolā. Informācija par visiem pieejamajiem mācību līdzekļiem speciālajā izglītībā: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/speciala-izglitiba.

Skola2030 mācību līdzekļu piemēri veidoti kā starta komplekts pilnveidotā mācību satura īstenošanai, tie neietver visus katra temata apguvei nepieciešamos mācību līdzekļus. Mācību līdzekļu paraugā jeb piemērā katrā temata komplektā iekļauts temata atsegums skolēnam, uzdevumi, atgādnes un citi uzskates līdzekļi, kā arī paraugi skolēnu mācību snieguma vērtēšanai. Katra temata komplektu veido skolotāja ceļvedis un mācību līdzekļi tūlītējai izmantošanai darbam ar skolēniem.

Skola2030 mācību resursu krātuvē ir publicēti arī programmu paraugi padziļinātajiem kursiem vidējās izglītības pakāpē augstākā līmeņa mācību satura apguvei. Pilnībā no jauna ir izstrādāti 15 augstākā līmeņa programmu paraugi, katram vismaz 210 mācību stundu apjomā, kā arī valsts pārbaudes darbi. Lai skaidrotu padziļināto kurus paraugus, Skola2030 piedāvā vebināru sēriju: https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari. Vebināri pieejami arī attiecīgi pie katras programmas parauga Mācību resursu krātuvē (skola2030.lv).

Pakāpeniski dažādu padziļināto kursu skolotājiem rudenī sāksies 72 stundu kursi. Informācija tiks izsūtīta skolām, aicinot pieteikties!

 

Diagnosticējošie darbi un eksāmeni

Skolotāju atbalstam izveidoti 20 diagnosticējošie darbi: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/diagnosticejosie-darbi. Diagnosticējošie darbi netiek plānoti kā valsts pārbaudījumi, un tiem nav noteikts konkrēts norises laiks. Tie palīdz skolotājam pieņemt precīzākus lēmumus, lai labāk atbalstītu skolēnus mācībās.

Visi eksāmenu paraugi – 6 pamatizglītībā un 21  vidējā izglītībā – būs pieejami ne vēlāk kā gadu pirms pirmajiem eksāmeniem. Jau septembrī gaidāma vidusskolas optimālā līmeņa valsts pārbaudes darbu programmu un paraugu publicēšana un vebināri:

 • 14. septembrī – matemātikā (optimālajam līmenim),
 • 21. septembrī – svešvalodās,
 • 23. septembrī – matemātikā (vispārīgajam līmenim, kuru var kārtot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi),
 • 28. septembrī – latviešu valodā.

 

Informācija katram mācību priekšmeta skolotājam

Skolotājiem www.skola2030.lv sadaļā Skolotājiem (Mācību jomas) turpmāk ērti pieejami visi atbalsta materiāli konkrētā mācību priekšmetā – sasniedzamie rezultāti, mācību programmas, mācību līdzekļi, diagnosticējošie darbi, vebināri, publikācijas, diskusijas utt. Ceram, ka šī informācijas palīdzēs orientēties Skola2030 plašajā informācijas klāstā!

 

Tavaklase.lv gatavojas jaunai sezonai 

Pašlaik Tavaklase.lv pieejami aptuveni 1700 mācību video galvenokārt 1., 4., 7. un vidusskolas klašu grupām un tiek strādāts pie jaunu video scenāriju izstrādes un filmēšanas visām pārējām klašu grupām (2., 3., 5., 6., 8., 9.) un mācību priekšmetiem, t. sk. mazākumtautības valodās – baltkrievu, lietuviešu, latgaļu. Notiek aktīvs darbs pie jaunu krievu mazākumtautības valodas un literatūras mācību video izveides, piesaistot jaunus mācību video autorus/ skolotājus. Šobrīd Tavaklase.lv mācību video tiek pielāgoti mazākumtautības valodu skolēniem un skolotājiem, kā arī jau esošie video skatīšanai krievu valodā (ar krievu valodas subtitriem). Līdz šim Tavaklase.lv mācību video izveidē piedalījušies 170 dažādu mācību priekšmetu skolotāji no visas Latvijas.

Tavaklase.lv aicina pieteikties mācību video autorus šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda un literatūra vidusskolai, igauņu valoda, ukraiņu valoda, dizains un tehnoloģijas, datorika visās klašu grupās, vēsture un sociālās zinības 7.-9.klasei un vidusskolai. Pieteikties, rakstot uz epasta adresi jolanta.mote@skola2030.lv