22.09.2017

Lietpratība kā mācīšanās rezultāts prasa pārskatīt vērtēšanas lomu un saturu skolās Latvijā

Līdz ar pāreju uz jaunu mācību saturu un pieeju mācībām, kas attīstītu skolēnu lietpratību jeb kompetences, skolās un pirmsskolās Latvijā jāmainās arī vērtēšanai – tās lomai ikdienā un pārbaudes darbiem. Obligāti jaunie pārbaudījumi skolās tiek plānoti pēc pieciem gadiem, sākot ar 2021./2022. mācību gadu, tāpēc izglītības profesionāļi un sabiedrība tiek aicināti diskutēt par labāko no veidiem – kā novērtēt kompleksu skolēna sniegumu. Vērtēšanas lomas maiņai skolas ikdienā bija veltīta vakar, 21.septembrī, Cēsīs notikusī konference skolotājiem, izglītības rīcībpolitikas veidotājiem un īstenotājiem “Vērtēt, lai mācītos”.

“Skolēna lietpratība ir cita veida rezultāts, kāds mūsdienās tiek sagaidīts no skolas. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai šādas pārmaiņas mācīšanās pieejā notiktu, ir vērtēšanas maiņa. Eksāmeni netiks atcelti – tie joprojām ir svarīgi. Taču, lai novērtētu ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī to, kā zināšanas prast izmantot reālajā dzīvē, jāmainās pārbaudījumu saturam un formai,” atklājot konferenci “Vērtēt, lai mācītos”, norādīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Kā uzsvēra Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks, svarīgākais ir katra bērna individuālais progress, taču patlaban pastāvošā pārbaudījumu un vērtēšanas sistēma šo mērķi nesasniedz. To apliecina arī ministrijas pasūtīts ekspertu vispārīgās izglītības programmu virzienu izvērtējums, kurā piedāvāti vairāki ieteikumi, kā sekmēt orientēšanos uz ikviena bērna progresu. Tāpēc šobrīd tiek skatīti vairāki modeļi, kā pārbaudījumus pilnveidot.

“Mēs pašlaik vērtējam to, kas ir viegli izmērāms. Lai novērtētu kompleksu sniegumu, domāšanas prasmes, sadarbību, pašvadību, neakadēmisku sniegumu, ar to nepietiek. Mums pakāpeniski jāatsakās no standartizētu jautājumu uzdošanas eksāmenos, jāizvērtē iespēja centralizētos eksāmenus kārtot atbilstoši skolēna mācību priekšmeta apguves līmenim, jo arī skolēniem pieejamais mācību stundu skaits mācību satura apguvei dažādās skolās un izglītības programmās atšķiras, bet tagad visiem jākārto vienāds eksāmens. Lai novērtētu dziļākas zināšanas un izpratni, iespējams, viens no pārbaudes darbiem varētu būt kombinēts,” uzsvēra G. Catlaks.

G. Catlaks norādīja, ka valsts pārbaudes darbi pamatizglītības noslēgumā noteikti saglabājas un tie joprojām būs svarīgs apliecinājums par izglītības standartā noteikto pamatprasību obligātā satura apguves līmeni kopumā, īpaši tādās pamata jomās kā latviešu valoda, vēsture, matemātika un svešvaloda.

Skola2030 konferences īpašais viesis, Kembridžas universitātes Vērtēšanas centra (Cambridge Assessment) Pētniecības un attīstības grupas vadītājs Tims Outss (Tim Oates) uzsvēra formatīvās vērtēšanas jeb ikdienas vērtēšanas nozīmi un prasmi to līdzsvarot ar obligātajiem pārbaudījumiem. “Tradicionālajiem pārbaudes darbiem, kas vērtē skolēnu zināšanas un prasmes, joprojām ir un būs svarīga loma, lai saprastu, ko skolēns iemācījies. Taču šie pārbaudījumi ir rūpīgi jāpārdomā, lai būtu pārliecināti, ka spējam pārbaudīt un pārbaudām tieši tās lietas, ko vēlamies, lai skolēns sasniedz. Papildu ļoti svarīga ir formatīvās vērtēšanas kultūra ikdienā, lai uzdotu pareizos jautājumus klasē ikdienā un tā ļautu katram skolēnam progresēt, to darot atbilstoši savām iespējām.”

Šī bija otrā no VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” konferencēm tematisku pasākumu sērijā, kas plānotas vidēji divas reizes gadā. Uz konferenci bija aicināti jomas profesionāļi – skolu vadītāji, metodisko apvienību vadītāji, pašvaldību izglītības jomas vadītāji, skolotāji, augstskolu mācībspēki, mācību grāmatu izdevēji un citi.

Konferences prezentācijas var lejupielādēt šeit:

Konferences ierakstu ar “Lattelecom” atbalstu var noskatīties shortcut.lv: https://www.lattelecom.tv/arhivs/skola2030

Skola2030 pateicas par atbalstu konferences rīkošanā arī saviem partneriem: Britu padomei, Somijas vēstniecībai Latvijā, “Swedbank Latvija”.

 

Papildinformācija:
Signe Ernštreite,
projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”
signe.ernstreite@skola2030.lv
Tālr. 66051908
www.skola2030.lv

 

Par projektu
Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārīgās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Projektā paredzēta mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu, mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projektā  tiks nodrošināta profesionālā pilnveide 6000 pedagogiem, t.sk. pedagogu komandām 100 pilotskolās un visu izglītības iestāžu vadības komandām, kā arī tiks veidota mācību līdzekļu vietne. Projektu VISC īsteno sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti/Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.